Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uputa u svezi sa zamjenom gotovog novca – (“Narodne novine”, br. 39/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 19.05.1994 Uputu u svezi sa zamjenom gotova novca

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju točke III. stavka 2. Odluke o zamjeni novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipuL28619 ("Narodne novine"" broj 37/94.) guverner Narodne banke Hrvatske donosi

UPUTU

U SVEZI SA ZAMJENOM GOTOVA NOVCA

1 Zamjenu novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac kune i lipe obavljaju, putem mreže svojih jedinica, Zavod za platni promet, poslovne banke i Hrvatska pošta i telekomunikacije.

2. Zankjena se obavljaju u omjeru 1000 hrvatskih dinara za jednu kunu. Pri preračunavanju hrvatskih dinara u kune, vrijednost u kunama izražava se punim brojevima s dvije decimale, a oslatak iznosa u trećoj decimali se zanemaruje.

3. Zamjena hrvatskog dinara za kunu i lipu obavljat će se od 30. svibnja do 31. prosinca 1994 godine. U razdoblju od 30. svibnja do 5. lipnja 1994. godine plaćanja se mogu obavljali i novčanicama hrvatskog dinara s tim da se prilikom plaćanja, hrvatski dinari preračunavaju u vrijednost kuna i lipa u omjeru 1.000 hrvatskih dinara za 1 kunu. Zavod, banke i pošte od 30. svibnja 1994. godine isplate obavljaju isključivo u kunama i lipama.

4. Narodna banka Hrvatske opskrbljuje podružnice Zavoda novčanica i kovanim novcem kune i lipe. Jedinice Zavoda opskrbljuju s potrebnim količinama novca banke, njihove jedinice i pošte.

Primljene kune i lipe evidentiraju se do prvog dana za mjene novca, u Zavodu, bankama i poštama na posebnim računima. Do prvog dana zamjene ovaj novac se ne može evidentirati u okviru redovnog stanja blagajne.

5. Banka i njena jedinica preuzet će od jedinice Zavoda, kod koje vodi račun, kune i lipe i prije 30. svibnja 1994 godine. Na iznos novca kojeg preuzima, banka i jedinica banke ispostavlja i predaje Zavodu gotovinski ček na teret svog računa u Zavodu, s datumom izdanja 30. svibnja 1994 godine, a do 6. lipnja 1994. godine polaže na svoj račun zamijenjene hrvatske dinare preračunato u kune i lipe.

Najkasnije 6. lipnja 1994 godine, Zavod provodi na računu banke i njene jedinice ček i uplatnicu. Ako ček glasi na veći iznos od iznosa na koji glasi uplatnica a na računu nema pokriča, banka odnosno njena jedinica dužna je uplatiti razliku na svoj račun u kunama.

6. Pošta će preuzeti kune i lipe od jedinice Zavoda, s kojom je u obračunskom odnosu, i prije 30. svibnja 1994 godine. Primljenu dotaciju kune i lipe pošta evidentira, radi obračuna, u "stanje blagajne" 31. svibnja 1994. godine.

7. Banke i pošte predaju hrvatske dinare, primljene s naslova zamjene ili uplata, Zavodu.

Banka za iznos hrvatskih dinara preračunato u kune i lipe ispostavlja uplatnicu u korist svog računa.

Pošta šalje hrvatske dinare jedinici Zavoda kao suvišak gotovine. U "provodnom pismu za novčani suvišaka" i u "stanju blagajne" iskazuje iznos tog suviška preračunato u kune i lipe.

8. Ako sudionik platnog prometa u pologu utrška predaje hrvatske dinare, kune i lipe obvezan je izdati dvije specifikacije novca, posehno za hrvatske dinare a posebno za kune i lipe. Prilikom predaje novca hrvatske dinare treba razdvojiti od kuna i lipa.

9. Čekovi po tekućim računima građana koji galse na hrvatske dinare mogu se naplatiti putem Zavoda za paltni promet ako su izdani za kupljenu robu ili obavljene usluge preij 30. svibnja 1994 . godine.

U.g.br. 37/94

Zagreb, 16 svibnja 1994.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Junović, v. r .

zatvori
Uputa u svezi sa zamjenom gotovog novca –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !