Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uputa za provođenje odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima ("Narodne novine", br. XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 12.03.1997 Uputa za provođenje odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju točke III. Odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjimaL46338 ("Narodne novine" br. 4/97), Guverner Narodne banke Hrvatske donio je

UPUTU

ZA PROVOĐENJE ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA O INOZEMNIM IZRAVNIM I PORTFOLIO ULAGANJIMA

I.

Prema Odluci o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjimaL46339 ("Narodne novine" br. 4/97), domaće pravne osobe dužne su Narodnoj banci Hrvatske dostavljati podatke o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima na način propisan ovom Uputom.

GODIŠNJA PRIJAVA INOZEMNIH ULAGANJA

II.

Godišnju prijavu inozemnih ulaganja dužne su dostavljati sve domaće pravne osobe u čijem kapitalu na kraju izvještajne godine inozemne institucije posjeduju udio veći od nule te sve domaće pravne osobe koje na kraju izvještajne godine posjeduju vlasnička ulaganja u inozemne institucije.

Godišnju prijavu inozemnih ulaganja dužne su dostavljati i sve podružnice inozemnih institucija u Hrvatskoj.

Domaće pravne osobe iz 1. i 2. stavka ove točke dužne su dostavljati Godišnju prijavu inozemnih ulaganja Direkciji za statistiku Narodne banke Hrvatske, na način i u rokovima propisanim ovom Uputom.

III.

Pod pojmom inozemne institucije u smislu točke II. ove Upute podrazumijeva se svaka pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu te svaka fizička osoba sa stalnim boravištem u inozemstvu (uključujući i hrvatske državljane na priveremnom radu u inozemstvu koji posjeduju radnu dozvolu zemlje u kojoj privremeno borave).

Podružnice i povezana poduzeća hrvatskih poduzeća u inozemstvu također se smatraju inozemnim institucijama, dok se podružnice i povezana poduzeća inozemnih institucija u Hrvatskoj ne smatraju inozemnim institucijama.

IV.

Domaće pravne osobe dužne su dostavljati Godišnju prijavu inozemnih ulaganja za svaku godinu u kojoj su za njih ispunjeni uvjeti iz točke II ove Upute, počevši od 1996. godine.

V.

Domaće pravne osobe u smislu točke IV. ove Upute dužne su dostaviti Godišnju prijavu inozemnih ulaganja Direkciji za statistiku Narodne banke Hrvatske najkasnije do 28. veljače po isteku izvještajne godine.

Iznimno, godišnju prijavu inozemnih ulaganja za 1996. godinu potrebno je dostaviti Direkciji za statistiku Narodne banke Hrvatske najkasnije do 31. ožujka 1997. godine.

UPUTE ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJE PRIJAVE INOZEMNIH ULAGANJA

VI.

Godišnju prijavu inozemnih ulaganja iz točke II. ove Upute treba dostaviti na Obrascu IU-GP koji je sastavni dio ove Upute ili na vlastitom obrascu koji sadrži isti raspored rubrika kao i Obrazac IU-GP.

Bez obzira da li se Godišnja prijava inozemnih ulaganja dostavlja na Obrascu IU-GP ili na vlastitom obrascu, izvještajne institucije moraju se pridržavati metodoloških napomena navedenih u točkama VII. do XII. ove Upute.

VII.

Informacija o vrsti institucije treba sadržavati šifru koja odgovara vrsti izvještajne institucije, prema sljedećem šifarniku:

1. financijska institucija,

2. nefinancijska institucija,

3. podružnica inozemne financijske institucije,

4. podružnica inozemne nefinancijske institucije,

5. ostalo.

VIII.

Informacija o djelatnosti institucije treba sadržavati šifru djelatnosti prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL46340 ("Narodne novine" br. 3/97), do razine od četiri znamenke.

IX.

Informacija o vrijednosti ukupnog kapitala odnosi se na knjigovodstvenu vrijednost ukupnog kapitala na kraju izvještajne godine, a koji prema Zakonu o računovodstvu (čl. 17. st. 1) obuhvaća:

1. temeljni (upisani) kapital,

2. premije na emitirane dionice (kapitalne rezerve, agio, dodatno uplaćeni kapital),

3. revalorizacijske rezerve,

4. rezerve iz dobiti (zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerve za vlastite dionice te ostale rezerve),

5. zadržanu dobit ili preneseni gubitak te

6. dobit ili gubitak tekuće (izvještajne) godine.

X.

Informacija o vrijednosti vlasničke glavnice odnosi se na knjigovodstvenu vrijednost vlasničke glavnice na kraju izvještajne godine.

Pod vlasničkom glavnicom u smislu ove točke podrazumijeva se dio temeljnog (upisanog) kapitala koji se odnosi na dionice/vlasničke udjele koji osiguravaju pravo sudjelovanja u odlučivanju (dakle, isključujući neparticipirajuće dionice/vlasničke udjele).

XI.

Informacija o udjelu inozemnog kapitala u vlasničkoj glavnici odnosi se na ukupni postotak (na dvije decimale) vrijednosti vlasničke glavnice (definirane u točki X. ove Upute) koji pripada svim inozemnim institucijama (definiranim u točki III. ove Upute) na kraju izvještajne godine.

XII.

Informacija o vrijednosti ukupnih vlasničkih ulaganja u inozemstvu odnosi se na ukupnu knjigovodstvenu vrijednost svih vlasničkih ulaganja (ulaganja u dionice ili vlasničke udjele, osim neparticipirajućih) izvještajne institucije u inozemne institucije (definirane u točki III. ove Upute).

Uz informaciju iz prethodnog stavka, potrebno je i izdvojeno iskazati onaj njezin dio koji se odnosi na vlasnička ulaganja izvještajne institucije u inozemne institucije koje su u većinskom vlasništvu izvještajne institucije.

Pod većinskim vlasništvom u smislu prethodnog stavka podrazumijeva se udio u vlasništvu veći od 50%.

ANKETA O TEKUĆIM INOZEMNIM ULAGANJIMA

XIII.

Na temelju informacija iz Godišnjih prijava inozemnih ulaganja, Direkcija za statistiku Narodne banke Hrvatske obavlja izbor godišnjeg uzorka za provođenje ankete o tekućim inozemnim ulaganjima.

XIV.

Anketa o tekućim inozemnim ulaganjima provodi se tromjesečno, na istom uzorku za sva četiri tromjesečja iste godine, a podaci u anketnim upitnicima unose se na mjesečnoj osnovi.

XV.

Anketni upitnik za svako tromjesečje sastoji se od dva obrasca:

1. Šifarnik inozemnih institucija s kojima je izvještajna institucija povezana vlasničkim odnosima (Obrazac IU-SI) te

2. Upitnik o transakcijama s inozemnim institucijama (Obrazac IU-T1).

Oblik i sadržaj obrazaca IU-SI i IU-T1 propisat će Direkcija za statistiku Narodne banke Hrvatske.

XVI.

Domaćim pravnim osobama obuhvaćenim uzorkom odabranim za tu izvještajnu godinu, Direkcija za statistiku Narodne banke Hrvatske dostavit će četiri anketna upitnika iz točke XV. ove Upute, po jedan za svako tromjesečje te izvještajne godine, najkasnije do 31. ožujka te godine.

Iznimno, domaćim pravnim osobama obuhvaćenim uzorkom za 1997. godinu anketni upitnici će biti dostavljeni najkasnije do 30. travnja 1997. godine.

XVII.

Domaće pravne osobe iz točke XVI. ove Upute dužne su popunjavati primljene obrasce (navedene u točki XV. ove Upute) za svako tromjesečje izvještajne godine, u skladu s uputama za popunjavanje koje su njihov sastavni dio.

Popunjene obrasce za svako tromjesečje domaće pravne osobe iz točke XVI. ove Upute dužne su dostaviti Direkciji za statistiku Narodne banke Hrvatske najkasnije mjesec dana po isteku izvještajnog tromjesečja.

Iznimno, popunjene obrasce za prvo tromjesečje 1997. godine potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana po primitku obrazaca.

ANKETA O INOZEMNIM ULAGANJIMA U RAZDOBLJU OD 1993. DO 1996. GODINE

XVIII.

Domaćim pravnim osobama obuhvaćenim uzorkom (u smislu točke XIII ove Upute) za 1997. godinu, Direkcija za statistiku Narodne banke Hrvatske dostavit će Upitnik o transakcijama s inozemnim institucijama za razdoblje od 1993. do 1996. godine (Obrazac IU-T2), u svrhu provođenja jednokratne ankete o inozemnim ulaganjima u razdoblju od 1993. do 1996. godine.

Upitnik iz stavka 1. ovog članka Direkcija za statistiku Narodne banke Hrvatske dostavit će domaćim pravnim osobama iz prethodnog stavka najkasnije do 31. svibnja 1997. godine.

Oblik i sadržaj Obrasca IU-T2 propisat će Direkcija za statistiku Narodne banke Hrvatske.

XIX.

Domaće pravne osobe iz točke XVIII. ove Upute dužne su popuniti primljeni Obrazac IU-T2 u skladu s uputama za popunjavanje koje su njegov sastavni dio. Popunjeni obrazac IU-T2 domaće pravne osobe iz točke XVIII. ove Upute dužne su dostaviti Direkciji za statistiku Narodne banke Hrvatske najkasnije do 30. lipnja 1997. godine.

XX.

Ova Uputa primjenjuje se danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

U.br.: 29-100/3-97/MŠ.

Zagreb, 5. ožujka 1997.

Guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


zatvori
Uputa za provođenje odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !