Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o darovima koje prime dužnosnici (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 13.10.2004 Uredba o darovima koje prime dužnosnici

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2477

Na temelju članka 8.L109303 stavka 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, broj 163/2003 i 94/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine, donijela

UREDBU

O DAROVIMA KOJE PRIME DUŽNOSNICI

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje način postupanja s darovima koje prime dužnosnici za vrijeme obnašanja javnih dužnosti.

Članak 2.

Dužnosnik ne smije primiti novac, bez obzira na iznos, drugu vrijednosnicu i dragocjenu kovinu.

Članak 3.

Dužnosnik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja.

Dar u vrijednosti iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka dužnosnik ne smije zadržati.

Članak 4.

Primljeni dar iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ove Uredbe predaje se na korištenje tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost, najkasnije u roku osam dana od primitka dara i dar postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

O primopredaji dara dužnosniku se izdaje potvrda.

Članak 5.

Tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.

Evidencija primljenih darova sadrži sljedeće podatke:

– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost koju je obnašao u trenutku primitka dara,

– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog tijela ili odnosno pravne osobe,

– opis dara,

– datum darivanja,

– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

Članak 6.

Na darove koji postaju vlasništvo Republike Hrvatske primjenjuju se propisi koji se odnose na upravljanje odnosno raspolaganje državnom imovinom.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/34
Urbroj: 5030106-04-1
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o darovima koje prime dužnosnici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !