Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o davanju koncesije za izgradnju i korištenje «Jadranske autoceste» – dionica Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 25.09.1995 Uredba o davanju koncesije za izgradnju i korištenje "Jadranske autoceste" dionica Dragonja - Pula i Kanfanar-Pazin - Matulji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L35837 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), članka 5.L35839 stavak 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 89/92) i članka 8.L35841 stavak 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 56/91 - pročišćeni tekst, 61/91, 26/93, 109/93, 52/93), Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrianoj 21. rujna 1995. godine donijela je

UREDBU

O DAVANJU KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE "JADRANSKE AUTOCESTE"DIONICA DRAGONJA - PULA I KANFANAR-PAZIN - MATULJI"

Članak 1.

Koncesionarskom društvu "BINA-ISTRA", d.d. sa sjedištem u Puli, Ciardini 2/1 (u daljnjem tekst: Koncesionar) daje se koncesija za financiranje i provedbu glavnog izvedbenog projekta, građevinskih radova, upravljanje i održavanje autocesta s naplatom cestarine, dionica Dragonja - Pula i Kanfanar - Pazin - Matulji (I. i II. faza) "Jadranske autoceste".

Koncesija prestaje onog dana kada se navrši 28 godina od puštanja u promet prve faze i/ili kada se navrši 14 godina od puštanja u promet druge faze, a najkasnije nakon 35 godina od puštanja u promet prve faze.

Članak 2.

Između Republike Hrvatske kao davatelja koncesije i Koncesionara zaključit će se Ugovor o koncesiji sukladan "Nacrtu ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste - dionica Dragonja - Pula i Kanfanar - Pazin - Matulji" od 20. rujna 1995. godine".

Komisija za provedbu natječaja za izgradnju autocesta u Republici Hrvatskoj može s Koncesionarom dogovarati prije zaključenja Ugovora o koncesiji izmjene i dopune u odncsu na Nacrt ugovora o koncesiji iz stavka 1. ovog članka koje ne odstupaju od osnovnog sadržaja ugovora, te usuglašavati priloge uz Ugovor o koncesiji,

Ugovor o koncesiji u ime Republike Hrvatske potpisat će Ministar pomorstva, prometa i veza.

Nadzor nad provođenjem Ugovora o koncesiji provodi Direkcija za javne investicije.

Članak 3.

Koncesionaru se određuju porezne olakšice tako da se Koncesionara oslobađa plaćanja poreza na dobit, za razdoblje prvih 14 godina koncesionarskog razdoblja, te da se Koncesionara oslobada plaćanja poreza na prihod od cestarine za čitavo vrijeme trajanja koncesije.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-03/95-01/07

Urbroj: 50301-95-1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o davanju koncesije za izgradnju i korištenje «Jadranske autoceste» – dionica Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !