Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o dražbi određenih drvnih proizvoda ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 13.05.2009 Uredba o dražbi određenih drvnih proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1316

Na temelju članka 6.L447765 stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O DRAŽBI ODREĐENIH DRVNIH PROIZVODA

Članak 1.

Uredbom o dražbi određenih drvnih proizvoda (u daljnjem tekstu: Uredba) uređuju se uvjeti za organiziranje dražbe, način poslovanja i postupak prodaje određenih drvnih proizvoda, na temelju javne objave putem javnog nadmetanja (u daljnjem tekstu: nadmetanje), a koje se obavlja na određenom mjestu i u određeno vrijeme.

Članak 2.

(1) Odredbe ove Uredbe odnose se na ogrjevno drvo (osim na ogrjevno drvo u obliku oblica, cjepanica, grana, snopova i sl. iz tarifne oznake 4401 10 00 10 -- rezano na dužinu od 25-45 cm iz Carinske tarife) i neobrađeno drvo, neovisno o tome ima li skinutu koru ili bjeliku i da li je grubo učetvoreno ili ne, sukladno tarifnim oznakama 4401 i 4403 Carinske tarife, a namijenjeno je trgovini s inozemstvom.

(2) Odredbe ove Uredbe odnose se na izvoz drvnog sortimenta iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U nadmetanju mogu sudjelovati domaće i strane pravne i fizičke osobe ili njihovi zastupnici.

Članak 3.

Godišnjim planom prodaje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. utvrđuje se količina drvnih proizvoda u vlasništvu Republike Hrvatske na koju se ne odnosi obveza prodaje putem nadmetanja iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe.

POSTUPAK NADMETANJA

NATJEČAJ

Članak 4.

(1) Vlasnici drvnih proizvoda iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ove Uredbe obvezni su objaviti nadmetanje u dnevnom tisku ili u »Narodnim novinama«.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

1. naziv vlasnika robe,

2. vrstu i naziv proizvoda,

3. kakvoću i opis proizvoda,

4. količinu proizvoda,

5. iskličnu cijenu proizvoda po jedinici, bez poreza na dodanu vrijednost,

6. mjesto prodaje – paritet (franco granica Hrvatske, franco pomoćno stovarište, utovareno u kamion, bok broda i dr.),

7. mjesto i vrijeme pregleda drvnih proizvoda,

8. rok za podnošenje ponuda,

9. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda,

10. utvrđivanje mogućnosti sudjelovanja kod otvaranja ponuda,

11. instrumente osiguranja plaćanja,

12. rok za prikupljanje ponuda: najmanje 7 dana prije nadmetanja,

13. adresu za dostavu ponuda,

14. rok za obavještavanje ponuditelja o najpovoljnijoj ponudi,

15. kriterije za izbor najpovoljnije ponude,

16. rok za rješavanje prigovora,

17. naznaku da li se radi o nadmetanju za domaće tržište ili izvoz,

18. mjesto gdje će se obaviti nadmetanje.

(3) Dokumentaciju za prodaju drvnih proizvoda nadmetanjem čini popis drvnih proizvoda razvrstanih po vrstama, kakvoći i izračunu vrijednosti proizvoda za početnu cijenu.

(4) Početnu cijenu čini važeća cijena proizvoda po cjeniku trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., uvećana za troškove do mjesta prodaje.

(5) Kakvoća drvnih proizvoda utvrđuje se temeljem važećih normi.

(6) Podaci koji se navode u dokumentaciji ovisni su o tome da li se nadmetanje obavlja za prodaju drvnih proizvoda »na panju« ili se prodaju obrađeni i uskladišteni proizvodi.

PONUDA

Članak 5.

(1) Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati objavljenih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

(2) Vezane ponude neće se razmatrati, osim u slučajevima pojedinačne prodaje drvnog sortimenta po komadu, na pojedinačno organiziranim nadmetanjima.

Zaprimanje ponuda

Članak 6.

(1) Ponuda se podnosi u pisanom obliku (strojno ili na računalu), u izvorniku, u jednom primjerku, neposredno ili putem pošte, u zapečaćenim omotnicama s napomenom »za nadmetanje broj:____«, na adresu označenu u objavi nadmetanja za drvne proizvode ili mogu biti dostavljene povjerenstvu na dan otvaranja ponuda, a prije početka postupka otvaranja ponuda.

(2) Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na taj način da se na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka, te se po istom redoslijedu upisuju u odgovarajući upisnik.

(3) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla sa zakašnjenjem.

(4) Do dana otvaranja, ponude se pohranjuju tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

Sadržaj i vrste ponuda

Članak 7.

(1) Svaka ponuda mora sadržavati sljedeće:

a) naziv i adresu ponuditelja;

b) matični broj ponuditelja za poslovne subjekte, odnosno jedinstveni matični broj ili osobni identifikacijski broj ponuditelja (označen kraticom OIB);

c) naznaku količine drvnog sortimenta na koju se ponuda odnosi i cijenu po jedinici mjere (m3 ili tona);

d) oznaku o nadležnoj upravi šuma, podružnici i šumariji za drvni sortiment koji potječe iz šuma u državnom vlasništvu;

e) ponuđenu cijenu za ukupnu količinu drvnog sortimenta na koji se ponuda odnosi;

f) naznaku uvjeta plaćanja, te naziv i matični broj ovlaštene banke;

g) oznaku da li se radi o drvnom sortimentu iz državnog ili privatnog nakupa;

h) naznaku zemlje izvoza i valute u kojoj će biti izvršena naplata za izvršen izvoz, te naznaka izvoznika;

i) datum i pravovaljani potpis i pečat ponuditelja.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu A – za prodaju drvnih sortimenata iz šuma u državnom vlasništvu, ili obrascu B – za prodaju drvnih sortimenata iz šuma u privatnom vlasništvu, koji su sastavni dio ove Uredbe, odnosno u ispisu koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu.

(3) Uz prijavu se podnose sljedeći prilozi:

a) preslika osobne iskaznice za ponuditelja koji je fizička osoba;

b) naznaka broja rješenja iz sudskog ili obrtnog registra za ponuditelja;

c) punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni punomoćnik;

d) izjava o osiguranju instrumenta plaćanja (mjenica ili preslika potpisnog kartona) ponuditelja ili njegova zastupnika;

e) dokaz o položenom jamstvu vlasniku drvnog sortimenta u iznosu od 10% isklične vrijednosti proizvoda za kojeg se ponuda podnosi.

PROVEDBA NADMETANJA

Članak 8.

(1) Provedbu nadmetanja drvnih proizvoda iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe provodi povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za gospodarstvo i ministar nadležan za poslove šumarstva.

(2) Povjerenstvo provodi nadmetanje javnim čitanjem dostavljenih pismenih ponuda na mjestu i u vrijeme objavljeno u skladu sa člankom 4.#clanak4 stavkom 2. točkom 9. ove Uredbe.

(3) Pri otvaranju pismenih ponuda mogu biti nazočni isključivo ponuditelji, koji imaju pravo prigovora na provedbu nadmetanja.

(4) Odabir najpovoljnije ponude obavlja povjerenstvo.

(5) Kada su ponuđeni jednaki uvjeti otkupa drvnih proizvoda, povjerenstvo će odlučiti da li postoje određene prednosti kod pojedinih sudionika nadmetanja koje je potrebno uvažiti ili će se dopustiti dopunsko usmeno nadmetanje za takav slučaj otkupa.

(6) Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude ima ponuditelj s najvišom ponuđenom cijenom, bonitetom i najboljim uvjetima plaćanja.

(7) O odabiru najpovoljnije ponude sudionici nadmetanja bit će obaviješteni u roku sedam dana od dana odabira.

(8) Prigovor na odabir podnosi se povjerenstvu u roku sedam dana od primitka obavijesti o odabiru.

(9) Sudionicima nadmetanja koji odustanu od kupovine drvnih proizvoda za koje su se nadmetali naplatit će se jamčevina iz članka 7. stavka 3 podstavka e) ove Uredbe.

(10) Povjerenstvo koje provodi nadmetanje izdaje sudionicima nadmetanja koji su ostvarili pravo otkupa »Obavijest o provedenom javnom nadmetanju« za drvne proizvode namijenjene izvozu.

(11) Izvoz proizvoda iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ove Uredbe obavlja se uz predočenje dokaza o kupnji drvnih proizvoda putem nadmetanja.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dražbama (javnim nadmetanjima) određenih drvnih proizvodaL447767 (»Narodne novine«, br. 7/99, 16/2002 i 112/2007).

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-20/09-01/01

Urbroj: 5030114-09-1

Zagreb, 7. svibnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

OBRAZAC A

Ponuditelj:

Sjedište ponuditelja:

Tel./telefaks/mob.

MB/MBG/OIB:

Adresa primatelja ponude*

PREDMET:

Ponuda za nadmetanje broj ______, za prodaju drvnih sortimenata iz šuma u državnom vlasništvu

Na osnovi oglasa za nadmetanje za prodaju drvnog sortimenta koje je objavljeno u dnevnom tisku ili u »Narodnim novinama«, dana _____________ godine, a koje će se održati dana ________ godine, dajemo sljedeću ponudu:

Vrsta

Kvaliteta
sortimenta

Uprava šuma Podružnica

Šumarija

Količina

Cijena

Vrijednost sortimenta €

Sortimenta

m3 ili t

€/m3 ili t

1

2

3

4

5

6

7(5*6)

       
       
       
       

¦ Uvjeti plaćanja (navesti):

prema uvjetima natječaja (15 dana), plaćanje u roku 30 dana od JCD samo za ogrjev), avans

¦ Osiguranje plaćanja: mjenica, preslik potpisnog kartona

¦ Izvoznik:

¦ Zemlje izvoza: zemlje Europe

¦ Paritet: franco

¦ Ovlaštena banka i matični broj banke:

U ___________________.godine

M.P.

(ime i prezime odgovorne osobe)

(potpis odgovorne osobe)

*Odnosi se na objavljenu adresu za dostavu ponuda.

OBRAZAC B

Ponuditelj:

Sjedište ponuditelja:

Tel./telefaks/mob.:

MB/MBG/OIB:

-Adresa primatelja ponude*

PREDMET:

Ponuda za nadmetanje broj ______, za prodaju drvnih sortimenata iz šuma u privatnom vlasništvu.

Na osnovi oglasa za nadmetanje za prodaju drvnog sortimenta koje je objavljeno u dnevnom tisku ili u »Narodnim novinama«, dana ______________ godine koje će se održati dana ___________ godine, dajemo sljedeću ponudu:

Vrsta sortimenta

Kvaliteta sortimenta

Količina

Cijena

Vrijednost sortimenta €

m3 ili t

€/m3 ili t

1

2

3

4

5(3*4)

     
     
     

¦ Uvjeti plaćanja (navesti):

prema uvjetima natječaja (15 dana), plaćanje u roku 30 dana od JCD samo za ogrjev), avans

¦ Osiguranje plaćanja: mjenica, preslik potpisnog kartona

¦ Izvoznik:

¦ Zemlje izvoza: zemlje Europe:

¦ Paritet: franco

¦ Ovlaštena banka i matični broj banke:

U ___________________. godine

(ime i prezime odgovorne osobe)

(potpis odgovorne osobe)

*Odnosi se na objavljenu adresu za dostavu ponuda.

zatvori
Uredba o dražbi određenih drvnih proizvoda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !