Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 29.03.1996 Uredba o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L39317 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela

U R E D B U

o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske

Članak 1.

Radi izmirenja dospjelih financijskih obveza prema inozemnim kreditorima zemalja članica "Paris club-a", Republika Hrvatska se zadužuje kod Narodne banke Hrvatske uzimanjem kredita u iznosu od 70 milijuna USD u protuvrijednosti u kunama.

Kredit iz stavka 1. ovoga članka koristi se za otplate kredita prema zemljama članicama "Paris club-a" i to: Republici Austriji, Kraljevini Belgiji, Kraljevini Danskoj, Republici Francuskoj, Republici Finskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Talijanskoj Republici, Japanu, Državi Kuwaitu, Kraljevini Nizozemskoj, Kraljevini Norveškoj, Kraljevini Španjolskoj, Kraljevini Švedskoj, Švicarskoj Konfederaciji, Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i Sjedinjenim Američkim Državama.

U odnosu na navedene zemlje Republika Hrvatska je izravni dužnik (nealocirani dug) ili garant (alocirani dug).

Članak 2.

Kredit iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe odobrava se na rok od dvije godine uz kamatnu stopu u visini eksontne stope Narodne banke Hrvatske, a vraćat će se u osam jednakih kvartalnih obroka. Prvi obrok dospijeva 31. ožujka 1996. godine, a posljednji 31. srpnja 1998. godine.

Članak 3.

Pravne osobe za koje Republika Hrvatska izvrši obvezu plaćanja prema zemljama iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe dužne su za visinu podmirenih obveza sklopiti ugovor s Ministarstvom financija.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka regulirat će se međusobna prava i obveze i osigurati instrumenti povrata kredita.

Članak 4.

Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje ugovora iz članka 1.#clanak1 i 3.#clanak3 ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenuje se od 1. travnja 1996. godine.

Klasa: 402-09/96-02/01

Urbroj: 5030105-96-1

Zagreb, 28. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !