Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 13.9.2007 Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2820

Na temelju članka 38.L350503 stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2007. godine donijela

UREDBU

O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA SADRŽAJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA U ODREĐENIM BOJAMA I LAKOVIMA I PROIZVODIMA ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila koji se smiju stavljati na tržište, način utvrđivanja njihove kakvoće i način dokazivanja sukladnosti.

Članak 2.

Ova Uredba ima za cilj ograničiti ukupni sadržaj hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, kako bi se spriječilo i smanjilo onečišćivanje zraka uslijed emisija tih spojeva u zrak.

Članak 3.

Ovom Uredbom određuju se granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u kategoriji proizvoda: boje i lakovi razvrstanim u sljedeće potkategorije:
(a) mat premazi za unutarnje zidove i stropove su premazi namijenjeni za nanošenje na unutarnje zidove i stropove, sa stupnjem sjaja 25@60°;
(b) sjajni premazi za unutarnje zidove i stropove su premazi namijenjeni za nanošenje na unutarnje zidove i stropove, sa stupnjem sjaja > 25@60°;
(c) premazi za vanjske zidove od mineralnih supstrata su premazi namijenjeni za nanošenje na zidane, ciglene i ožbukane zidove;
(d) boje za unutarnje/vanjsko ukrašavanje i oblaganje drveta, metala ili plastike su premazi namijenjeni za nanošenje u svrhu ukrašavanja i oblaganja, koji stvaraju neprozirni film. Ti su premazi namijenjeni za drvene, metalne ili plastične podloge i uključuje temeljne premaze i međupremaze;
(e) lakovi i neprozirne lazure, za unutarnje i vanjsko uređenje su premazi namijenjeni za uređivanje, koji stvaraju prozirni ili poluprozirni film za ukrašavanje i zaštitu drveta, metala i plastike te uključuju i neprozirne boje za drvo. Pokrivne boje za drvo su premazi koji stvaraju neprozirni film za ukrašavanje i zaštitu drveta od propadanja zbog vremenskih utjecaja, definirani u normi HRN EN 927-1 u okviru kategorije polustabilnih proizvoda;
(f) tankoslojne lazure za drvo su boje koje stvaraju jako/vrlo tanki film čija je srednja debljina, u skladu s normom HRN EN 927-1, manja od 5 µm kada se testiraju prema metodi 5A iz norme HRN ISO 2808;
(g) temeljni premazi su premazi s impregnirajućim ili blok svojstvima namijenjeni za nanošenje na drvo, zidove i stropove;
(h) vezujući temeljni premazi su premazi koji su namijenjeni za učvršćivanje labavo vezanih čestica podloge ili da bi je učinili nepropusnim i/ili za zaštitu drveta od gljivica;
(i) jednokomponentni funkcionalni premazi su funkcionalni premazi na bazi materijala koji stvaraju film. Namijenjeni su za uporabu u slučajevima gdje se zahtijevaju posebna funkcionalna svojstva, kao temeljni i završni premazi za plastiku, temeljni premazi za željezne podloge, temeljni premazi za reaktivne metale kao što su cink i aluminij, antikorozivni završni premazi, podni premazi koji uključuju premaze za drvene i cementne podove, kao i premazi koji su otporni na pisanje grafita, koji inhibiraju gorenje i koji su u skladu s higijenskim normama koje se primjenjuju u industriji hrane i pića ili u zdravstvu;
(j) dvokomponentni funkcionalni premazi su premazi iste namjene kao i jednokomponentni funkcionalni premazi, ali s drugom komponentom (npr. tercijarnim aminima) koja se dodaje prije upotrebe;
(k) višebojni premazi su premazi namijenjeni za stvaranje dvobojnog ili višebojnog učinka već nakon prvog nanošenja;
(l) dekorativni premazi su premazi koji su namijenjeni za postizanje posebnog estetskog učinka kad se nanesu na posebno pripremljene, prethodno obojene podloge ili temeljne premaze i naknadno se, tijekom sušenja, obrađuju različitim alatima.

Članak 4.

Ovom Uredbom određuju se granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u kategoriji proizvoda za završnu obradu vozila razvrstanim u sljedeće potkategorije:
(a) proizvodi za pripremu i čišćenje su proizvodi namijenjeni za skidanje starih premaza i hrđe, mehanički ili kemijski, ili za pripremu nanošenja novih premaza;
(i) proizvodi za pripremu uključuju sredstva za pranje (proizvode namijenjene za pranje pištolja za raspršivanje i druge opreme), za skidanje boje, odmašćivače (uključujući antistatične vrste za plastiku) i za skidanje silikona;
(ii) sredstva za pretpranje su proizvodi za pranje koji su namijenjeni za skidanje onečišćenja s površine tijekom pripreme za nanošenje slojeva materijala i neposredno prije njihovoga nanošenja;
(b) grubi kit/zapunjač je gusta smjesa namijenjena za ispunjavanje dubokih neravnina na površini, prije nanošenja završne podloge/finog kita;
(c) temelj je premaz koji je namijenjen za izravno nanošenje na goli/nezaštićeni metal ili na postojeću završnu prevlaku kao antikorozivna zaštita prije nanošenja kita;
(i) fini kit/zapunjač je premaz koja se nanosi neposredno prije završnog sloja, koji osigurava otpornost na hrđu, prianjanje završnog sloja i, ispunjavajući sitne površinske neravnine, omogućuje stvaranje glatke površine završnog sloja;
(ii) opći temelj za metal znači premaze koji se nanose kao temeljni premazi, kao što su premazi za poboljšanje prianjanja, nepropusni premazi, fini kitovi/zapunjači, podloge, plastični temeljni premazi, kitovi koji se nanose mokro–na mokro, kitovi bez pijeska i kitovi za raspršivanje;
(iii) reaktivni temelji su sredstva koja sadrže najmanje 0,5% masenog udjela fosforne kiseline koja se izravno nanose na gole metalne površine i osiguravaju otpornost na hrđu i prianjanje sljedećeg sloja; sredstva koje se koriste kao podloga za zavarivanje; i otopine za izjedanje za galvanizirane i pocinčane površine;
(d) završni premaz je svaki pigmentirani premaz koja se nanosi kao jednoslojna ili višeslojna baza koja osigurava sjaj i izdržljivost. Ovaj pojam uključuje sve proizvode koji se koriste kao osnovni premazi i prozirni premazi:
(i) osnovni sloj je pigmentirani premaz koji daje boju i proizvodi bilo kakav optički učinak, ali ne i sjaj ili površinsku otpornost višeslojnog sustava;
(ii) prozirni sloj je prozirni premaz koji osigurava konačni sjaj i otpornost višeslojnog sustava;
(e) specijalni završni premazi su premazi koji se nanose u jednom sloju kao završni premazi kad se traže posebna svojstva kao što je metalni ili biserni sjaj, kao visoko-funkcionalni obojeni i prozirni premazi (na primjer premazi otporne na grebanje i fluorirani prozirni premazi), zrcalni (metalik) osnovni premazi, teksturni završni premazi (npr. koji proizvode učinak udarca čekićem), protuklizni premazi, nepropusni premazi za dno karoserije, premazi otporni na udarac, unutarnji završni premazi i aerosoli.

Članak 5.

Ova Uredba ne primjenjuje se na proizvode iz članka. 3. i 4. ove Uredbe koji se prodaju za isključivu upotrebu u postrojenjima u kojima se obavljaju aktivnosti iz članka 76.L350505 Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, broj 21/2007).

Članak 6.

Pojedini izrazi u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:
1. tvari su bilo koji kemijski element i njegove spojeve u prirodnom obliku ili industrijski proizvedene, u krutom, tekućem ili plinovitom stanju,
2. pripravak je smjesa ili otopina koja se sastoji od dviju ili više tvari,
3. organski spoj je spoj koji u sebi sadrži najmanje ugljik i jedan ili više sljedećih elemenata: vodik, kisik, sumpor, fosfor, silicij, dušik ili halogen, izuzimajući ugljikove okside, anorganske karbonate i bikarbonate,
4. hlapivi organski spoj (HOS) je svaki organski spoj čija je početna točka vrelišta niža ili jednaka 250°C, izmjerena pri standardnom tlaku od 101,3 kPa,
5. sadržaj hlapivih organskih spojeva je masa hlapivih organskih spojeva, izražena u gramima po litri (g/l), u proizvodu koji je spreman za uporabu. Masa hlapivih organskih spojeva u danom proizvodu koji kemijski reagira tijekom sušenja stvarajući dio premaza ne smatra se dijelom sadržaja hlapivog organskog spoja,
6. organsko otapalo je bilo koji hlapivi organski spoj koji se sam ili u kombinaciji s drugim agensima upotrebljava za otapanje sirovina, proizvoda ili otpadnih materijala, ili se upotrebljava kao sredstvo za čišćenje koje otapa onečišćujuće tvari, ili kao disperzivno sredstvo, ili kao sredstvo za podešavanje viskoziteta ili površinske napetosti, kao plastifikator ili kao konzervans,
7. boje i lakovi su premazi, isključujući aerosole, a uključujući sva organska otapala ili pripravke koji sadrže organska otapala potrebna za njegovu pravilnu primjenu, koji se koriste za dobivanje filma koji ima dekorativni, zaštitni ili drugi funkcionalni učinak na površinu,
8. proizvodi za završnu obradu vozila su proizvodi namijenjeni za postizanje estetskog efekta kada se nanose na posebno pripremljene, prethodno obojene supstrate ili temeljne premaze i naknadno se, tijekom sušenja, obrađuju različitim alatima; namijenjeni su za zaštitno bojenje cestovnih vozila definiranih u Direktivi 70/156/EEZ, ili za dio njih, u sklopu popravka, konzerviranja ili dekoracije vozila izvan proizvodnih pogona,
9. premaz je svaki pripravak, uključujući sva organska otapala ili pripravke koji sadrže organska otapala potrebna za njegovu pravilnu primjenu, koji se koristi za dobivanje filma koji ima dekorativni, zaštitni ili drugi funkcionalni učinak na površinu,
10. film je neprekidni sloj koji nastaje nanošenjem jednog ili više slojeva premaza na podlogu,
11. vodeni premazi (u daljnjem tekstu: VP) su premazi čiji se viskoznost podešava pomoću vode,
12. premazi na bazi otapala (u daljnjem tekstu: OP) su premazi čiji se viskoznost podešava pomoću organskog otapala,
13. stavljanje na tržište znači davanje na raspolaganje trećim stranama, uz naplatu ili besplatno, boja i lakova te proizvoda za završnu obradu vozila,
14. proizvođač boja i lakova i proizvoda za završnu obradu vozila je pravna ili fizička osoba koja proizvodi boje i lakove ili proizvode za završnu obradu vozila u Republici Hrvatskoj,
15. uvoznik boja i lakova i proizvoda za završnu obradu vozila je pravna ili fizička osoba koja uvozi boje i lakove ili proizvode za završnu obradu vozila te ih stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) Granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodima iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe koji se stavljaju na tržište i moraju se postići do 31. ožujka 2008. godine su:

A

KATEGORIJA: BOJE I LAKOVI

 

Potkategorija proizvoda

Vrsta
premaza

Granična vrijednost sadržaja
HOS-eva g/l (*)

a)

Mat premazi za unutarnje zidove i stropove (sjaj ? 25@60°)

VP

OP

75

400

b)

Sjajni premazi za unutarnje zidove i stropove (sjaj > 25@60°)

VP

OP

150

400

c)

Premazi za vanjske zidove od mineralnih supstrata

VP

OP

75

450

d)

Boje za unutarnje/vanjsko ukrašavanje i oblaganje drveta, metala ili plastike

VP

OP

150

400

e)

Lakovi i neprozirne lazure, za unutarnje i vanjsko uređenje

VP

OP

150

500

f)

Tankoslojne lazure za drvo

VP

OP

150

700

g)

Temeljni premazi

VP

OP

50

450

h)

Vezujući temeljni premazi

VP

OP

50

750

i)

Jednokomponentni funkcionalni premazi

VP

OP

140

600

j)

Dvokomponentni funkcionalni premazi

VP

OP

140

550

k)

Višebojni premazi

VP

OP

150

400

l)

Dekorativni premazi

VP

OP

300

500

(*) g/l proizvoda spremnog za uporabu

(2) Granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodima iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe koji se stavljaju na tržište i moraju se postići do 1. siječnja 2010. godine su:

A

KATEGORIJA: BOJE I LAKOVI

 

Potkategorija proizvoda

Vrsta
premaza

Granična vrijednost sadržaja HOS-eva, g/l (*)

a)

Mat premazi za unutarnje zidove i stropove (sjaj ? 25@60°)

VP

OP

30

30

b)

Sjajni premazi za unutarnje zidove i stropove (sjaj > 25@60°)

VP

OP

100

100

c)

Premazi za vanjske zidove od mineralnih supstrata

VP

OP

40

430

d)

Boje za unutarnje/vanjsko ukrašavanje i oblaganje drveta, metala ili plastike

VP

OP

130

300

e)

Lakovi i neprozirne lazure, za unutarnje i vanjsko uređenje

VP

OP

130

400

f)

Tankoslojne lazure za drvo

VP

OP

130

700

g)

Temeljni premazi

VP

OP

30

350

h)

Vezujući temeljni premazi

VP

OP

30

750

i)

Jednokomponentni funkcionalni premazi

VP

OP

140

500

j)

Dvokomponentni funkcionalni premazi

VP

OP

140

500

k)

Višebojni premazi

VP

OP

100

100

l)

Dekorativni premazi

VP

OP

200

200

(*) g/l proizvoda spremnog za uporabu

Članak 8.

Granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodima za završnu obradu vozila iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe koji se stavljaju na tržište i moraju se postići do 31. ožujka 2008. godine su:

B

KATEGORIJA: PROIZVODI ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA

 

Potkategorija proizvoda

Premazi

Granična vrijednost sadržaja HOS-eva, g/l (*)

a)

Proizvodi za pripremu i čišćenje

Proizvodi za pripremu

Sredstva za pretpranje

850

200

b)

Grubi kit/zapunjač

Sve vrste

250

c)

Temelj

Fini kit/zapunjač i opći temelj za metal

Reaktivni temelji

540

 

780

d)

Završni premaz

Sve vrste

420

e)

Specijalni završni premazi

Sve vrste

840

(*) g/l proizvoda spremnog za upotrebu. Izuzimajući potkategoriju (a) svaki sadržaj vode u proizvodu spremnom za upotrebu mora se odbiti.

Članak 9.

Za proizvode iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe kojima se moraju dodavati otapala kako bi bili spremni za upotrebu, propisane granične vrijednosti iz članka 7.#clanak7 i 8.#clanak8 ove Uredbe primjenjuju se na sadržaj hlapivih organskih spojeva kad je proizvod spreman za uporabu.

Članak 10.

(1) Iznimno, u svrhu očuvanja građevina i automobila najranijih tipova koji imaju osobitu povijesnu i kulturnu vrijednost, a potrebno ih je obnoviti, može se odobriti poznatom krajnjem korisniku određena količina proizvoda iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe koja odstupa od graničnih vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva propisanih ovom Uredbom.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(3) Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka izdaje se uz prethodno pribavljeno mišljenje središnjeg tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine i promet.

Članak 11.

(1) Proizvodi iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe prilikom stavljanja na tržište moraju sadržavati oznaku na hrvatskom jeziku.
(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
– propisane granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u g/l za potkategoriju proizvoda iz članka 7.#clanak7 ove Uredbe i potkategoriju proizvoda iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe kao i oznaku potkategorije te,
– maksimalni sadržaj hlapivih organskih spojeva u g/l proizvoda pripremljenoga za uporabu.
(3) Grafički prikaz oznake iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 1.
(4) Veličina grafičkog prikaza oznake iz stavka 1. ovoga članka ovisi o veličini ambalaže proizvoda na koji se stavlja i mora biti čitljiv.

Članak 12.

Utvrđivanje kakvoće proizvoda iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe obavlja se laboratorijskom analizom primjenom sljedećih metoda ispitivanja:
– sadržaj hlapivih organskih spojeva (g/l) - HRN EN ISO 11890-2
– sadržaj hlapivih organskih spojeva ako su prisutni reaktivni razrjeđivači (g/l) - ASTMD 2369.

Članak 13.

(1) Proizvođač obavlja kontrolu kakvoće proizvoda iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe prema metodama ispitivanja iz članka 12.#clanak12 ove Uredbe. Ispitivanje kakvoće proizvoda obavlja se u laboratoriju proizvođača.
(2) Na temelju ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka proizvođač je dužan izraditi izvješće o sukladnosti proizvoda s graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva propisanim ovom Uredbom za koje odgovara.
(3) Ako dođe do promjene procesa proizvodnje proizvoda iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe, odnosno recepture proizvoda, a koja može utjecati na propisane granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodu mora se obaviti novi postupak ispitivanja kakvoće.
(4) Uvoznik proizvoda iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe osigurava potvrdu o obavljenom ispitivanju kakvoće proizvoda iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe, odnosno izvješće o sukladnosti ili druge odgovarajuće isprave izdane u inozemstvu kojima dokazuje sukladnost proizvoda s graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva propisanim ovom Uredbom za koje odgovara.

Članak 14.

(1) Proizvođač i uvoznik vode očevidnik u koji unose podatke, za svaki proizvod posebno, o datumu ispitivanja kakvoće proizvoda i sadržaju hlapivih organskih spojeva u ispitivanom proizvodu.
(2) Proizvođač i uvoznik u očevidnik iz stavka 1. ovoga članka unose i podatke o godišnjoj količini proizvedenih/uvezenih proizvoda iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe stavljenih na tržište i njihovom odredištu.
(3) Izvješće o sukladnosti iz članka 13.#clanak13 ove Uredbe sastavni je dio očevidnika koji se čuva tri godine.

Članak 15.

Podaci iz očevidnika iz članka 14.#clanak14 ove Uredbe moraju se dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša za potrebe informacijskog sustava o zaštiti zraka do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu BLV-1.

Članak 16.

Državni inspektorat donosi godišnji program nadzora praćenja kakvoće proizvoda iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe kada se stavljaju na tržište Republike Hrvatske.

Članak 17.

U slučaju sumnje da proizvodi iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe koji su stavljeni na tržište ne odgovaraju kakvoći propisanoj ovom Uredbom gospodarski inspektor Državnog inspektorata može odrediti ponovno ispitivanje kakvoće.

Članak 18.

Proizvodi iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe koji su proizvedeni prije datuma iz članka 7.#clanak7 i 8.#clanak8 ove Uredbe, a koji ne udovoljavaju propisanim graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u člancima 7. i 8., mogu se stavljati na tržište najduže 12 mjeseci od datuma iz članka 7.#clanak7 i 8.#clanak8 ove Uredbe.

Članak 19.

Prilog 1. i Obrazac BLV-1 s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovu Uredbu i čine njezin sastavni dio.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbi članka 11.#clanak11 ove Uredbe koje stupaju na snagu 1. travnja 2008. godine.

Klasa: 351-01/07-01/08
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 7. rujna 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

PRILOG 1.

SADRŽAJ OZNAKE PROIZVODA

1. Grafički prikaz oznake za kategoriju proizvoda: boje i lakovi

HOS kategorija i granična vrijednost: A(d), 400 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 395 g/l

2. Grafički prikaz oznake za kategoriju: proizvodi za završnu obradu vozila

HOS kategorija i granična vrijednost: B(d), 420 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 395 g/l

Napomena:
»A« se odnosi na kategoriju boja i lakova, a »d« na potkategoriju boje za unutarnje/vanjsko ukrašavanje i oblaganje drveta, metala ili plastike iz članka 7.#clanak7 ove Uredbe.
»B« se odnosi na kategoriju proizvoda za završnu obradu vozila, a »d« na potkategoriju završni premaz iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe.
 

OBRAZAC BLV-1

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila

PODACI IZ OČEVIDNIKA O KOLIČINI I VRSTI BOJA I LAKOVA ODNOSNO PROIZVODA ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE

Dio I. Osnovni podaci

Naziv proizvođača:

 

Naziv uvoznika:

 

Sjedište proizvođača/uvoznika:

 

Ulica i broj:

 

Mjesto:

 

Matični broj proizvođača/uvoznika:

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

E-mail:

 

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi:

 

Godišnja količina proizvedenih boja i lakova koji su stavljeni na tržište, ukupno:

 

Godišnja količina proizvedenih proizvoda za završnu obradu vozila koji su stavljeni na tržište, ukupno:

 

Popis krajnjih kupaca (odredišta):

Dio III.

Godišnja količina uvezenih boja i lakova koji su stavljeni na tržište, ukupno:

 

Godišnja količina uvezenih proizvoda za završnu obradu vozila koji su stavljeni na tržište, ukupno:

 

Popis krajnjih kupaca (odredišta):

Dio III.

Godina za koju se daju podaci:

 

Dio II. Podaci o sadržaju HOS-eva i ukupnoj godišnjoj količini boja i lakova i proizvoda za završnu obradu vozila stavljenih na tržište u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – prosinac _____________ godine

1. KATEGORIJA PROIZVODA: BOJE I LAKOVI

Potkategorija proizvoda:

boje i lakovi

Vrsta premaza

(VP/OP)

Maksimalni sadržaj HOS-eva, g/l (iz izvješća o sukladnosti)

Granična vrijednost sadržaja HOS-eva, g/l prema Uredbi

Ukupna količina proizvoda stavljenih na tržište (izraženo u kg)

(a)

 

 

 

 

(b)

 

 

 

 

(c)

 

 

 

 

(d)

 

 

 

 

(e)

 

 

 

 

(f)

 

 

 

 

(g)

 

 

 

 

(h)

 

 

 

 

(i)

 

 

 

 

(j)

 

 

 

 

(k)

 

 

 

 

(l)

 

 

 

 

 2. KATEGORIJA PROIZVODA: PROIZVODI ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA

Potkategorija proizvoda: proizvodi za završnu obradu vozila

Vrsta premaza

Maksimalni sadržaj HOS-eva, g/l (iz izvješća o sukladnosti)

Granična vrijednost sadržaja HOS-eva, g/l prema Uredbi

Ukupna količina proizvoda stavljenih na tržište (izraženo u kg)

(a)

 

 

 

 

(b)

 

 

 

 

(c)

 

 

 

 

(d)

 

 

 

 

(e)

 

 

 

 
 

Dio III. POPIS KRAJNJIH KUPACA (trgovci na veliko i malo)

U ___________________
 

                                                               Odgovorna osoba:
                                                               __________________________
                                                              (potpis)
 

M.P
 

UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA BLV-1

Dio I.
1. Upisuju se podaci o nazivu, sjedištu, matičnom broju i kontaktnim podacima (telefon, telefaks, e-mail) proizvođača/uvoznika boja, lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila
2. Upisati ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi za podatke
3. Upisati ukupnu godišnju količinu proizvedenih boja, lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila stavljenih na tržište te priložiti popis krajnjih kupaca (dio III) proizvedenih boja, lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila – popunjavaju proizvođači
4. Upisati ukupnu godišnju količinu uvezenih boja, lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila stavljenih na tržište te priložiti popis krajnjih kupaca (dio III) uvezenih boja, lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila – popunjavaju uvoznici
5. Upisati godinu za koju se daju podaci i popunjava odbrazac
Dio II.
U tablicu 1. upisuju se podaci o ukupnoj godišnjoj količini boja i/ili lakova stavljenih na tržište po potkategorijama i vrstama, te podaci o ispitivanju kakvoće proizvoda, neovisno da li su oni proizvedeni ili uvezeni u Republiku Hrvatsku – popunjavaju i proizvođači i uvoznici.
U tablicu 2. upisuju se podaci o ukupnoj godišnjoj količini proizvoda za završnu obradu vozila stavljenih na tržište po potkategorijama i vrstama, te podaci o ispitivanju kakvoće proizvoda, neovisno da li su oni proizvedeni ili uvezeni u Republiku Hrvatsku – popunjavaju i proizvođači i uvoznici.
Dio III.
Proizvođač i uvoznik daju popis odredišta (krajnjih kupaca) u Republici Hrvatskoj.

zatvori
Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !