Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 15.11.2006 Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2740

Na temelju članka 62.L315655 stavka 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006 i 105/2006), Vlada Republike Hrvatske je, na prijedlog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, a uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O IZGLEDU, SADRŽAJU I PRAVU UPORABE SLUŽBENE ISKAZNICE I SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENIH OSOBA SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje izgled, sadržaj, odnosno obrazac službene iskaznice i izgled službene značke službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije, pravo uporabe službene iskaznice i značke, vođenje evidencija o službenim iskaznicama i značkama, te način njihova izdavanja i zamjene.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice izrađuje se u višebojnoj tiskarskoj tehnici s pripadajućim zaštitim elementima. Veličina službene iskaznice je 85,6 × 54 mm.

Podloga je službene iskaznice sivo-srebrne boje.

Prednja strana iskaznice iz st. 1. ovog članka od vrha prema dolje sadrži:

1. u gornjem dijelu logotip (znak) Agencije,

2. ispod logotipa iz t. 1. ovog stavka ispisano je »REPUBLIKA HRVATSKA«, »SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA«, te ispodtoga naziv »SOA«,

3. ispod naziva iz t. 2. ovog stavka ispisan je naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA«

4. ispod teksta iz t. 2., i 3. ovog stavka nalazi se prostor za fotografiju, odnosno fotografija nositelja službene iskaznice veličine 30 × 25 mm,

5. ispod fotografije upisano je ime i prezime nositelja iskaznice,

6. ispod imena i prezimena nositelja iskaznice otisnut je broj iskaznice,

7. u podlozi duž desnog ruba iskaznice proteže se srebrni pleterni ornament, a duž lijevog ruba nalazi se kontinuirani ispis kratice »SOA«

Logotip (znak) iz st. 3. t. 1. ovog članka komponiran je od tri dijela i to:

1. sredine u kojoj je otisnut grb Republike Hrvatske na srebrnoj podlozi,

2. dvije koncentrične kružnice oko grba RH između kojih je kružno ispisan na tamnoplavoj podlozi slovima zlatne boje tekst »REPUBLIKA HRVATSKA« »SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA«,

3. okvira znaka stiliziranog kružno-križnim starohrvatskim pleternim ornamentom srebrne boje sa stiliziranim mačem zlatne boje, okrenutim prema gore.

Članak 3.

Na stražnjoj strani službene iskaznice otisnut je tekst ovlasti nositelja iskaznice sa sljedećim sadržajem:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je prikupljati podatke od građana i pravnih osoba, izvršiti neposredan uvid u registre i zbirke podataka i službenu dokumentaciju te obavljati i druge poslove propisane Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Čelnici i zaposlenici državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima dužni su udovoljiti zahtjevima nositelja iskaznice glede podataka kojima raspolažu.

Nositelj iskaznice ovlašten je nositi vatreno oružje.«

Ispod teksta iz st. 1. ovog članka, u donjem dijelu iskaznice, ispisuje se datum izdavanja iskaznice.

Članak 4.

Službena značka kvadratnog je oblika dimenzija 65 x 65 mm i izrađena iz mesinga sa završnom obradom u bojama, čiji izgled odgovara opisu logotipa (znaka) Agencije iz članka 2.#clanak2 st. 4. ove Uredbe.

Službena značka sadrži ugraviran serijski broj na poleđini te ima elastično pero za učvršćenje u kožni povez.

Članak 5.

Službene osobe Sigurnosno-obavještajne agencije u obavljanju službenih poslova koriste službenu iskaznicu i službenu značku.

Članak 6.

Osobe iz članka 5.#clanak5 ove Uredbe službenu iskaznicu nose u kožnom povezu zajedno sa službenom značkom.

Kožni povez iz st. 1. ovog članka crne je boje, dvostrukog preklopa, a svaki je preklop dimenzija 110 x 80 mm.

Na vanjskoj strani gornjeg preklopa reljefno je ucrtan grb Republike Hrvatske.

Na gornjoj je unutarnjoj strani gornjeg preklopa kožnog poveza prostor za službenu iskaznicu.

Na unutarnjoj je strani donjeg preklopa kožnog poveza smještena službena značka, učvršćena elastičnim perom.

Članak 7.

Službenu iskaznicu i službenu značku s pripadajućim kožnim povezom izdaje Sigurnosno-obavještajna agencija.

O izdanim službenim iskaznicama i službenim značkama vodi se u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji evidencija koja sadrži: ime i prezime službene osobe kojoj je izdana službena iskaznica i značka, naziv radnog mjesta službene osobe, naziv ustrojstvene jedinice u kojoj službena osoba obavlja poslove, broj službene iskaznice i serijski broj značke, datum izdavanja, te rubriku za napomene.

Članak 8.

Službena osoba koja izgubi službenu iskaznicu i službenu značku ili na drugi način ostane bez službene iskaznice, odnosno službene značke, obvezna je o tome odmah obavijestiti svog neposrednog rukovoditelja.

Nova službena iskaznica, odnosno službena značka, izdat će se osobi iz st. 1. ovog članka nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica ili službena značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Službena osoba koja je izgubila službenu iskaznicu ili službenu značku snosi troškove oglasa, kao i troškove izrade nove službene iskaznice, odnosno službene značke.

Članak 9.

Službena osoba kojoj prestane služba u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji dužna je prilikom primitka rješenja o prestanku službe službenu iskaznicu i službenu značku predati neposrednom rukovoditelju.

Obvezu iz st. 1. članka ima i službena osoba Sigurnosno-obavještajne agencije koja izgubi status službene osobe.

Neposredni rukovoditelj iz st. 1. ovog članka obvezan je bez odgađanja zaprimljenu službenu iskaznicu i službenu značku dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za kadrovske poslove Sigurnosno-obavještajne agencije.

Članak 10.

Sadržaj, odnosno obrazac službene iskaznice te izgled službene značke otisnut je u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio.

Članak 11.

Službene iskaznice i značke izdane službenim osobama Sigurnosno-obavještajne agencije po ranijim propisima, zamijenit će se službenim iskaznicama i službenim značkama propisanim ovom Uredbom u roku 45 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o službenoj iskaznici i znački službenih osoba Obavještajne agencijeL315657 (»Narodne novine«, broj 83/2003) i Uredba o posebnoj oznaci i obrascu službene iskaznice službenih osoba Protuobavještajne agencijeL315658 (»Narodne novine«, broj 83/2003).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/06-02/02

Urbroj: 5030109-06-9

Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

SOA – ZNAČKA I SLUŽBENA ISKAZNICA

zatvori
Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !