Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 15.11.2006 Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2737

Na temelju članka 11.L315649 Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006 i 105/2006),Vlada Republike Hrvatske je, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine, donijela

UREDBU

O IZGLEDU, SADRŽAJU I PRAVU UPORABE SLUŽBENE ISKAZNICE I SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENIH OSOBA UREDA VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se izgled i sadržaj službene iskaznice i značke, odnosno obrazac službene iskaznice službenih osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, vođenje popisa službenih iskaznica i značaka te način izdavanja i zamjene službene iskaznice i značke.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se u polaroid tehnici računalnog sustava, veličine 55x85 mm.

Prednja strana obrasca iz stavka 1. ovog članka od vrha prema dolje sadrži:

– U gornjem dijelu logotip (znak) Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost;

– Ispod logotipa iz t. 1. ovog stavka ispisano je »REPUBLIKA HRVATSKA«, »URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST« te ispod toga kratica »UVNS«;

– Ispod naziva iz t. 2. ovog stavka ispisan je naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA«;

– Ispod teksta iz t. 2. i 3. ovog stavka nalazi se prostor za fotografiju, odnosno fotografija nositelja službene iskaznice dimenzija 25x30 mm, a preko donjega lijevog kuta fotografije utisnut je pečat UVNS-a;

– ispod fotografije upisano je ime i prezime nositelja iskaznice;

– ispod imena i prezimena nositelja iskaznice otisnut je serijski broj iskaznice.

Logotip (znak) iz st. 2. t. 1. ovog članka komponiran je od tri dijela i to:

1. sredine u kojoj su otisnuti kvadratni pleter i kvadrat iz hrvatskog grba na srebrnoj podlozi, u obliku odrednica glavnih strana svijeta;

2. dvije zlatne koncentrične kružnice koje nose kružni natpis REPUBLIKA HRVATSKA – URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST. Prsten je ispunjen plavim emajlom;

3. tri štita uvezana u skladnu cjelinu stiliziranim starohrvatskim tropletom na čijem se dijelu nalazi prostor za upis broja značke.

Članak 3.

Poleđina obrasca sadrži tekst ovlasti nositelja iskaznice, koji glasi:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a, nadzor mjera i standarda informacijske sigurnosti u tijelima javne vlasti, vršiti neposredan uvid u zbirke podataka, službenu dokumentaciju i druge dokumente, obavljati razgovore s ravnateljima i zaposlenicima sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a, te obavljati druge poslove propisane Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH«.

Ispod teksta iz prethodnog stavka, u donjem lijevom kutu iskaznice ispisan je datum izdavanja.

Članak 4.

Obrazac iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe izrađuje se na podlozi žuto-zlatne boje s pleternom ornamentikom.

Članak 5.

Službena značka komponirana je iz tri dijela, koji su u međusobnoj geometrijskoj proporciji zlatnog reza, čiji izgled odgovara opisu logotipa (znaka) Ureda iz čl. 2#clanak2 st. 3. ove Uredbe.

Članak 6.

Znak Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, opisan u članku 4.#clanak4 ove Uredbe, može se otiskivati na memorandume, omotnice, omote spisa i ostale njene tiskovine.

Članak 7.

Službene osobe te dužnosnici Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost u obavljanju službenih poslova nose službenu iskaznicu i značku.

Osobe iz stavka 1. ovog članka službenu iskaznicu nose u kožnom povezu zajedno sa službenom značkom.

Zabranjeno je iskaznicu ili značku davati drugoj osobi na poslugu.

Članak 8.

Kožni povez iz članka 6.#clanak6 stavka 2. ove Uredbe crne je boje, jednostrukog preklopa, pravokutnog oblika i dimenzija 80x120 mm. Na prednjoj strani poveza u njegovu središtu utisnut je suhi grb Republike Hrvatske.

Na gornjoj unutarnjoj strani gornjeg preklopa kožnog poveza je prostor za službenu iskaznicu.

Na unutarnjoj strani donjeg preklopa kožnog poveza smještena je službena značka, učvršćena elastičnim perom.

Članak 9.

Službenu iskaznicu i značku s pripadajućim kožnim povezom izdaje Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Članak 10.

O izdanim službenim iskaznicama i značkama u Kabinetu predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost vodi se evidencija koja sadrži: ime i prezime osobe kojoj su izdane iskaznica i značka, naziv radnog mjesta, naziv ustrojstvene jedinice u kojoj je osoba uposlena, broj iskaznice i značke, datum izdavanja te napomenu u slučaju povrata iskaznice ili značke, odnosno njenog gubitka.

Članak 11.

Osoba iz članka 6.#clanak6 ove Uredbe koja izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice, odnosno značke, obvezna je o tome odmah obavijestiti nadređenog rukovoditelja.

Nova iskaznica, odnosno značka, izdat će se osobi iz stavka 1. ovog članka odmah nakon što je izgubljena iskaznica ili značka, ili nestala na drugi način, oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Osoba koja je izgubila iskaznicu ili značku snosi troškove oglasa, kao i troškove izrade nove iskaznice, odnosno značke.

Članak 12.

Službena osoba kojoj prestane radni odnos u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost obvezna je prilikom primitka rješenja o prestanku rada službenu iskaznicu i značku predati nadređenom rukovoditelju.

Nadređena osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je bez odlaganja zaprimljenu iskaznicu i značku dostaviti u Kabinet predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Članak 13.

Obrazac iskaznice i izgled značke otisnut je u prilogu ove Uredbe koji čini njezin sastavni dio.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/06-02/04

Urbroj: 5030109-06-3

Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

PRILOG

UVNS ZNAČKA I SLUŽBENA ISKAZNICA

zatvori
Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !