Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 15.11.2006 Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2743

Na temelju članka 62.L315659 stavka 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/06 i 105/06), Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog ministra obrane, a uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O IZGLEDU, SADRŽAJU I PRAVU UPORABE SLUŽBENE ISKAZNICE I SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENIH OSOBA VOJNE SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se izgled, sadržaj i pravo uporabe službene iskaznice i službene značke službene osobe Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (u daljnjem tekstu: VSOA), kao i vođenje evidencije o službenim iskaznicama i službenim značkama te način njihova izdavanja i zamjene.

Članak 2.

Službenom iskaznicom i službenom značkom (u daljnjem tekstu: iskaznica i značka) službene osobe VSOA-e dokazuju svoju pripadnost VSOA-i. Pravo uporabe iskaznice i značke imaju službene osobe VSOA-e.

Službene osobe VSOA-e koriste iskaznicu i značku isključivo prilikom obavljanja službenih poslova u svrhu identifikacije pri izvršenju službenih zadaća.

Iskaznicu i značku nije dozvoljeno iznositi s područja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Iskaznica je izrađena tehnikom zaštitnog tiska s plastičnim omotom veličine 55 x 85 mm.

Iskaznica je srebrne boje i sadrži:

a) na prednjoj strani:

Znak VSOA-e koji sadrži i grb Republike Hrvatske,

1. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

2. natpis: »MINISTARSTVO OBRANE«,

3. natpis: »VOJNA SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA«,

4. natpis: »SLUŽBENA ISKAZNICA«,

5. mjesto za fotografiju veličine 25 x 30 mm, a preko donjeg lijevog kuta fotografije utisnut pečat VSOA-e,

6. ispod fotografije je ime i prezime službene osobe,

7. na dnu je serijski broj iskaznice.

b) na poleđini:

1. tekst: »Nositelj ove iskaznice ovlašten je sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske prikupljati podatke od zaposlenika i pripadnika MORH-a i OSRH, utvrditi identitet, obavljati obavijesne razgovore i sigurnosne provjere, ostvariti neposredan uvid u dokumentaciju i podatke MORH-a i OSRH, i drugih nadležnih tijela kada se radi o zaposlenicima i pripadnicima MORH-a i OSRH, obavljati nadzor radova i tehničke dokumentacije, telekomunikacijske i informatičke opreme i nadzor informacijske sigurnosti u MORH-u i OSRH, obavljati poslove zaštite štićenih osoba, vojnih objekata i prostora te poduzimati ostale mjere i radnje predviđene Zakonom. Čelnici, zaposlenici i pripadnici MORH-a i OSRH i drugih nadležnih tijela u okviru Zakonom određenog djelokruga dužni su udovoljiti zahtjevu nositelja iskaznice glede podataka kojima raspolažu. Nositelj iskaznice nosi i ima pravo uporabiti vatreno oružje sukladno propisanim ovlastima.«

2. mjesto za pečat po sredini,

3. datum izdavanja u donjem srednjem djelu,

4. potpis ravnatelja VSOA-e.

Članak 4.

Značka VSOA-e je metalna, veličine 48 × 62 mm, komponirana je kao cjelina dvaju ovalnih štitova s pripadajućim simbolima.

Veći ovalni štit u podlozi nosi na sebi puni pripadajući naziv:

»VOJNA SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA« (na plavoj podlozi).

Štit završava u gornjem dijelu dvjema stiliziranim glavama sokolova u »dijalogu«, a međusobno povezanih kvadratnim pleterom. Glave sokolova i pleter su zlatne boje.

Središnji ovalni štit sadrži na sebi stilizirani okrugli pleter zlatne boje na štitu zlatne boje. Unutar okruglog pletera nalazi se grb Republike Hrvatske u originalnim bojama, a ispod grba nalaze se ukršteni mač i ključ zlatne boje koji su spojeni s kvadratom crvene boje. Ispod okruglog pletera, a u donjem djelu štita je prostor gdje se ugravira serijski broj značke u crnoj boji.

Članak 5.

Kožni povez za iskaznicu i značku je crne boje s dvostrukim pregibom veličine 80 x 110 mm svakog pregiba.

Na kožnom povezu zlatotiskom je utisnut natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«, »MINISTARSTVO OBRANE«, »VSOA«.

Članak 6.

Sadržaj, odnosno obrazac službene iskaznice, te izgled službene značke otisnut je u prilogu ove Uredbe i njen je sastavni dio.

Članak 7.

Odobrenje o izdavanju iskaznice i značke daje ravnatelj VSOA-e na prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice, a iskaznice i značke izdaje nadležna ustrojstvena jedinica VSOA-e.

O izdanim iskaznicama i značkama nadležna ustrojstvena jedinica VSOA-e vodi evidenciju koja sadrži:

1. redni broj,

2. prezime i ime službene osobe,

3. fotografiju službene osobe veličine 30 x 35 mm,

4. naziv ustrojstvene jedinice VSOA-e u kojem je službena osoba u službi,

5. serijski broj iskaznice i značke,

6. datum izdavanja,

7. potpis primatelja,

8. potpis izdavatelja,

9. datum i razlog povrata iskaznice i značke,

10. ovjera povrata iskaznice i značke,

11. rubrike za napomenu.

Članak 8.

Službena osoba koja izgubi iskaznicu i/ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice i/ili značke dužna je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenu osobu.

Nova iskaznica i/ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica i/ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice i/ili značke snosi službena osoba koja je iskaznicu i/ili značku izgubila ili ostala bez nje svojom krivnjom.

Službena osoba kojoj prestane služba u VSOA-i ili koja izgubi status službene osobe dužna je po primitku rješenja o prestanku službe, odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku predati neposredno nadređenom čelniku ustrojstvene jedinice u kojoj je zaposlena, a koji je zaprimljenu iskaznicu i značku dužan dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici VSOA-e.

Na način iz stavka 4. ovoga članka službena osoba dužna je postupiti i ukoliko duže od 30 dana ne obnaša poslove radnog mjesta (bolovanje, školovanje i slično).

Članak 9.

Službenoj osobi udaljenoj iz službe oduzima se iskaznica i značka dok udaljenje traje.

Rješenjem kojim je službena osoba udaljena iz službe određuje se i oduzimanje iskaznice i značke.

Članak 10.

Iskaznice i značke izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama propisanim ovom Uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o službenoj iskaznici i znački službene osobe Vojne sigurnosne agencijeL315661 (»Narodne novine«, broj 83/2003).

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/06-02/05

Urbroj: 5030109-06-5

Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !