Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena za određene komunalne usluge – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 11.5.1999 Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena za određene komunalne usluge

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka 29. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr?anoj 6. svibnja 1999. godine, donijela

UREDBU

O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ZA ODREÐENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način i poduzimanje mjera izravne kontrole cijena određenih komunalnih usluga za one jedinice lokalne samouprave koje do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu propisale mjere izravne kontrole cijena.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe, te slu?be iz članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95 i 70/97) koje obavljaju određene komunalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: isporučitelji usluga) du?ne su pri svakoj promjeni cijena svojih usluga prijaviti cjenike, odnosno tarife jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi njihovo sjedi?te najkasnije 30 dana prije promjene cijena.

Članak 3.

Ova Uredba odnosi se na sljedeće komunalne usluge:

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i proči?ćavanje otpadnih voda,

- opskrba plinom,

- opskrba toplinskom energijom,

- prijevoz putnika u javnom prometu,

- odr?avanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

- odlaganje komunalnog otpada.

Članak 4.

Prijava cjenika, odnosno tarifa sadr?i:

- naziv usluge, način obračuna i mjernu jedinicu za obračun,

- strukturu va?eće cijene usluge,

- predlo?enu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- postotak povećanja (bez PDV i sa PDV),

- razloge za povećanje cijena s detaljnim obrazlo?enjem i kalkulacijom,

- datum primjene nove cijene.

Članak 5.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave mo?e staviti prigovor i zatra?iti od isporučitelja usluge usklađivanje prijavljenog cjenika, te ukoliko isporučitelj ne uskladi cjenik, cijene iz prijavljenog cjenika ne mogu se primijeniti.

Članak 6.

Jedinica lokalne samouprave du?na je u roku osam dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge izvijestiti ministarstvo nadle?no za cijene i ?upanijski ured nadle?an za poslove gospodarstva.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-02/99-04/01
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 6. svibnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mate?a,
v. r.
zatvori
Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena za određene komunalne usluge –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !