Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 15.10.2010 Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3067

Na temelju članka 15.L617035 stavka 1. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 149/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2010. godine donijela

UREDBU

O JAVNIM INTERVENCIJAMA I POTPORI PRIVATNOM SKLADIŠTENJU U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju uvjeti i načini provedbe javnih intervencija i potpore privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju održavanja stabilnih tržišnih odnosa.

Članak 2.

Način provođenja javnih intervencija i potpore privatnom skladištenju

U sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda javne intervencije provode se za maslac i/ili obrano mlijeko u prahu (u daljnjem tekstu: OMP), a potpora privatnom skladištenju za maslac.

Članak 3.

Definicije

U smislu ove Uredbe pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

»mlijeko« je kravlje mlijeko proizvedeno u Republici Hrvatskoj,

»vrhnje« je vrhnje proizvedeno u Republici Hrvatskoj dobiveno neposrednom obradom od mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj,

»prosječna tržišna cijena« je cijena po kojoj se u promatranom razdoblju na tržištu otkupljuju maslac i/ili OMP standardne kakvoće,

»referentna cijena« je novčana vrijednost koja iznosi 246,39 eura/100 kg, za maslac standardne kakvoće, odnosno 169,80 eura/100 kg, za OMP, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: HNB) na dan donošenja odluke o uvođenju javne intervencije ili potpore privatnom skladištenju,

interventna cijena je cijena po kojoj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) otkupljuje maslac i/ili OMP u javnoj intervenciji, a jednaka je za:

– maslac 90% referentne cijene,

– OMP referentnoj cijeni,

»tržišna godina« predstavlja razdoblje od 1. srpnja tekuće godine do 30. lipnja iduće godine,

»otkup mliječnih proizvoda« je kupovina i skladištenje maslaca i/ili OMP-a u sustavu javnih intervencija.

Članak 4.

Uvođenje javnih intervencija i potpore privatnom skladištenju

(1) Javne intervencije i potpora privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda mogu se uvesti ukoliko se utvrde ozbiljni poremećaji na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda, te je izgledno da će ova pojava trajati duže razdoblje.

(2) Odluku o provedbi javnih intervencija i potpore privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda donosi Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u slučaju pada prosječne tržišne cijene u odnosu na referentnu cijenu.

Članak 5.

Financiranje javnih intervencija i potpore privatnom skladištenju

Sredstva za financiranje javnih intervencija i potpore privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda osiguravaju se u državnom proračunu.

II. JAVNE INTERVENCIJE

Članak 6.

Javne intervencije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (u daljnjem tekstu: javne intervencije) predstavljaju mjere otkupa i prodaje određene količine maslaca i/ili OMP-a (u daljnjem tekstu: mliječni proizvodi) radi stabilizacije stanja na tržištu.

Članak 7.

Uspostava javnih intervencija

(1) Javne se intervencije mogu uvesti u razdoblju od 1. ožujka do 31. kolovoza tekuće godine (u daljnjem tekstu: interventno razdoblje).

(2) Javne intervencije provest će se za svako interventno razdoblje u okviru sljedećih maksimalnih količina za:

a) maslac: 30.000 tona,

b) OMP: 109.000 tona.

(3) Za utvrđivanje prosječne tržišne cijene koriste se podaci Tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi Ministarstva.

(4) Otkup mliječnih proizvoda u okviru javne intervencije provodi se na temelju objavljenog javnog natječaja.

Članak 8.

Podobnost za otkup mliječnih proizvoda

(1) Javna intervencija provodi se otkupom:

– maslaca, proizvedenog izravno i isključivo od pasteriziranog vrhnja, koji sadrži najmanje 82% mliječne masti i ne više od 16% vode,

– OMP-a proizvedenog metodom raspršivanja od visoko kvalitetnog mlijeka, s najmanje 34% bjelančevina, što je utvrđeno vaganjem u suhoj bezmasnoj tvari.

(2) Mliječni proizvodi koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti predmet javne intervencije.

(3) U javnoj intervenciji ukupna količina pojedinog mliječnog proizvoda koja će biti ponuđena ne može biti manja od 20 tona.

Članak 9.

Objava javnog natječaja za otkup mliječnih proizvoda

Na temelju odluke Vlade o provedbi javne intervencije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, Agencija objavljuje javni natječaj.

Članak 10.

Uvjeti za podobnost podnositelja ponude za otkup mliječnih proizvoda

Ponudu na javni natječaj iz članka 9.#clanak9 ove Uredbe (u daljnjem tekstu: ponuda) može podnijeti pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj) koja ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i upisana je u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla pri Ministarstvu (u daljnjem tekstu: Upisnik) iz kojeg je razvidno da se bavi proizvodnjom mliječnih proizvoda.

Članak 11.

Podnošenje ponude za otkup mliječnih proizvoda

(1) Pri podnošenju ponude, podnositelj mora navesti:

– naziv pravne, odnosno ime fizičke osobe, te adresu i broj odobrenog objekta iz Upisnika,

– vrstu mliječnog proizvoda za koji se podnosi ponuda,

– mjesto na kojem se mliječni proizvod drži u vrijeme podnošenja ponude,

– datum proizvodnje mliječnog proizvoda za koji se podnosi ponuda,

– ponuđenu količinu mliječnog proizvoda za koji se podnosi ponuda,

– predloženu cijenu bez PDV-a,

– dokaz o položenom novčanom jamstvu.

(2) Ponuda se nakon njena dostavljanja ne može povući niti mijenjati.

(3) Kad je posljednji rok za podnošenje ponude državni praznik, ponuda mora biti dostavljena najkasnije posljednji radni dan prije državnog praznika.

(4) Za ponudu dostavljenu u subotu, nedjelju ili na državni praznik, smatra se da ju je Agencija primila prvi radni dan nakon dana njena podnošenja.

Članak 12.

Prihvatljivost ponuda za otkup mliječnih proizvoda

(1) Agencija na dan primitka ponude, s obzirom na uvjete natječaja, utvrđuje njenu prihvatljivost i bilježi ponuđenu količinu mliječnih proizvoda.

(2) Ako ponuda nije prihvatljiva, Agencija o tome obavještava podnositelja u roku od tri radna dana. Ako u tom roku podnositelj ne primi obavijest, ponuda se smatra prihvatljivom.

(3) Prava i obveze koje proizlaze iz prihvaćanja ponude nisu prenosiva.

Članak 13.

Obavješćivanje Ministarstva o ponudama

(1) Agencija obavještava Ministarstvo o svim prihvatljivim ponudama i ponuđenim količinama mliječnih proizvoda.

(2) Ministarstvo na temelju ponuda određuje najvišu otkupnu cijenu ili odlučuje da ne odredi najvišu otkupnu cijenu.

Članak 14.

Prihvaćanje ili odbijanje ponuda za otkup mliječnih proizvoda

(1) Na temelju podatka o najvišoj otkupnoj cijeni iz članka 13.#clanak13 stavka 2. ove Uredbe, Agencija prihvaća samo one ponude u kojima je ponuđena cijena jednaka ili niža od određene.

(2) Kad najviša otkupna cijena nije određena, odbijaju se sve ponude.

(3) Agencija, nakon donesene odluke o prihvaćanju ili odbijanju ponuda, obavještava o tome podnositelje u roku od tri radna dana.

Članak 15.

Novčano jamstvo

(1) Kod podnošenja ponude, podnositelj uplaćuje na jedinstveni račun državnog proračuna Republike Hrvatske novčano jamstvo u iznosu od 50 eura/toni ponuđenog mliječnog proizvoda, obračunato u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan donošenja odluke o uvođenju javne intervencije.

(2) Jamstvo iz stavka 1. ovoga članka oslobađa se kada podnositelj isporuči ugovorenu količinu mliječnog proizvoda prihvatljivog za skladištenje.

(3) Ako mliječni proizvodi nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 8.#clanak8 stavka 1. ove Uredbe, oni se ne preuzimaju, a položeno jamstvo se zadržava razmjerno količini koja nije udovoljila zahtjevima.

(4) Osim u slučaju više sile, ako podnositelj ne isporuči mliječne proizvode u utvrđenom roku, jamstvo se zadržava razmjerno količini koja nije isporučena, a daljnji otkup količina koje još nisu isporučene od tog podnositelja, prekida se.

(5) Ako ponuda nije bila prihvatljiva ili nije prihvaćena, jamstvo se oslobađa.

(6) Zadržano jamstvo ostaje prihod državnog proračuna.

Članak 16.

Nalog za isporuku mliječnih proizvoda u skladište

(1) Agencija, nakon provjere prihvatljivosti ponude, izdaje odabranom podnositelju nalog za isporuku mliječnih proizvoda u skladište.

(2) Nalog za isporuku mliječnih proizvoda u skladište mora imati datum i broj, te na njemu mora biti navedena:

– količina mliječnih proizvoda koja se treba isporučiti,

– krajnji rok za isporuku mliječnih proizvoda u skladište,

– adresa skladišta u koje se mliječni proizvodi moraju isporučiti,

– cijena mliječnog proizvoda po kojoj je prihvaćena ponuda.

(3) Nalozi za isporuku mliječnih proizvoda ne izdaju se za količine o kojima nije obaviješteno Ministarstvo.

Članak 17.

Podobnost maslaca za otkup

(1) Maslac koji se isporučuje u skladište mora biti pakiran u blokovima najmanje neto mase 25 kg i udovoljavati zahtjevima iz Dodatka I. ove Uredbe. Maslac mora biti pakiran u ambalažu na način da se tijekom prijevoza, unošenja u skladište, skladištenja i otpreme iz skladišta osigura njegova zaštita i sigurno čuvanje. Na ambalaži maslaca navode se najmanje sljedeći podaci, koji mogu biti i šifrirani:

– broj odobrenja i naziv proizvođača,

– datum proizvodnje maslaca,

– datum ulaska maslaca u skladište,

– broj proizvodnog lota, te broj paketa, odnosno palete.

(2) Oznaka datuma ulaska maslaca u skladište ne treba se navoditi ako se u skladištu o tome vode točni podaci.

Članak 18.

Podobnost OMP-a za otkup

(1) OMP se isporučuje u skladište pakirano u vreće neto mase 25 kg.

(2) Uvjeti pakiranja OMP-a dani su u Dodatku II. ove Uredbe. Na vrećama za isporuku OMP-a moraju biti navedeni sljedeći podaci, koji mogu biti i šifrirani:

– odobreni broj i naziv proizvođača,

– datum ili tjedan proizvodnje OMP-a,

– broj proizvodnog lota,

– opis: »obrano mlijeko u prahu dobiveno postupkom raspršivanja«.

Članak 19.

Preuzimanje mliječnih proizvoda u skladište

(1) Otkupljeni mliječni proizvodi preuzimaju se u skladišta koja su pod nadzorom Agencije.

(2) Skladišta iz stavka 1. ovoga članka odobrava Agencija.

(3) Agencija će odobriti skladište za mliječne proizvode ako:

– posjeduje važeće rješenje o upisu u Upisnik

– je kapaciteta većeg od 400 tona,

– je suho i dobro održavano,

– je bez stranih mirisa,

– omogućava dobro prozračivanje, osim hladnjača,

– ga je, u slučaju maslaca, moguće rashladiti do -15°C, te se mogu osigurati i drugi uvjeti za ispravno čuvanje maslaca.

Članak 20.

Uvjeti isporuke mliječnih proizvoda u skladište

(1) Isporuka mliječnih proizvoda mora se obaviti u roku ne dužem od 28 dana nakon izdavanja naloga za isporuku. Isporuka se može obaviti u nekoliko pošiljaka.

(2) Mliječni proizvodi isporučuju se na paletama čija je kakvoća primjerena dugoročnom skladištenju. Isporučene palete zamjenjuju se pri isporuci u skladište drugim paletama.

(3) Odabrani podnositelj snosi sve troškove koji nastaju pri isporuci mliječnih proizvoda na utovarno-istovarnoj rampi skladišta.

Članak 21.

Izbor skladišta za smještaj mliječnih proizvoda

(1) Agencija pri isporuci određuje skladište najbliže mjestu na kojem se nalazi mliječni proizvod.

(2) Agencija može odabrati skladište smješteno unutar udaljenosti od 350 km pod uvjetom da takav izbor ne uzrokuje dodatne troškove skladištenja. Agencija može odabrati i udaljenije skladište ukoliko su zbirno troškovi prijevoza i skladištenja niži. U tom slučaju, Agencija obavještava Ministarstvo o svom izboru.

(3) Za udaljenosti koje premašuju najveću udaljenost iz stavka 2. ovoga članka, dodatne troškove prijevoza snosi Agencija u visini od 0,05 eura po toni i po kilometru za OMP i 0,065 eura po toni i po kilometru za maslac obračunato u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan donošenja odluke o uvođenju javne intervencije. Agencija snosi dodatne troškove samo ako temperatura maslaca pri dolasku u skladište-hladnjaču nije viša od 6 °C.

Članak 22.

Uvjetno preuzimanje mliječnih proizvoda

(1) Agencija privremeno preuzima mliječne proizvode pod uvjetom da se u roku od 28 dana od dana uskladištenja potvrdi njihova prihvatljivost za otkup (u daljnjem tekstu: uvjetno preuzimanje). Datum uvjetnog preuzimanja je dan kad je cijela ugovorena količina preuzeta u skladište, ali ne ranije od dana nakon izdavanja naloga za isporuku.

(2) Uskladišteni mliječni proizvodi drže se na skladištu na paletama tako da se mogu formirati lotovi koji se mogu lako identificirati i kojima se može lako pristupiti.

Članak 23.

Preuzimanje mliječnih proizvoda u skladište

Agencija može uvjetno preuzimanje mliječnih proizvoda obaviti u skladištu u kojem se oni nalaze u vrijeme podnošenja ponude pod uvjetom da to skladište ispunjava uvjete iz članka 19.#clanak19 ove Uredbe. U tom slučaju, uvjetno preuzimanje se obavlja dan nakon izdavanja naloga za isporuku.

Članak 24.

Provjera kakvoće mliječnih proizvoda

(1) Tijekom uvjetnog preuzimanja mliječnih proizvoda obavlja se provjera njihove kakvoće.

(2) Preuzeti maslac mora udovoljavati uvjetima kakvoće iz Dodatka I. ove Uredbe.

(3) Utvrđivanje kakvoće maslaca obavlja se ispitivanjem odabranih uzoraka sukladno Dodatku III. ove Uredbe.

(4) Preuzeti OMP mora udovoljavati uvjetima kakvoće iz Dodatka IV. ove Uredbe.

(5) Utvrđivanje kakvoće OMP-a obavlja se ispitivanjem odabranih uzoraka sukladno Dodatku V. ove Uredbe.

Članak 25.

Zapisnik o preuzimanju mliječnih proizvoda

(1) Nakon što je provjerom utvrđeno da su ostvareni uvjeti kakvoće za mliječne proizvode, sastavlja se zapisnik o preuzimanju, koji mora biti sastavljen najkasnije 60 dana od krajnjeg roka za isporuku mliječnih proizvoda.

(2) U zapisniku se navodi:

– datum provjere količine i minimalnih uvjeta kakvoće mliječnih proizvoda,

– isporučena masa mliječnih proizvoda,

– karakteristike mliječnih proizvoda temeljem rezultata ispitivanja,

– ime osobe odgovorne za rezultate ispitivanja kakvoće mliječnih proizvoda,

– datum uvjetnog preuzimanja mliječnih proizvoda,

– datum sastavljanja zapisnika.

(3) Zapisnik se dostavlja isporučitelju mliječnih proizvoda i skladištu. Dostava zapisnika može se obaviti i elektroničkim putem.

Članak 26.

Povrat neuvjetnih mliječnih proizvoda

(1) Ako se ispitivanjem kakvoće mliječnih proizvoda utvrdi da oni ne udovoljavaju uvjetima za preuzimanje, isporučitelj mora:

– preuzeti ove mliječne proizvode na vlastiti trošak,

– platiti troškove koji su nastali od datuma ulaska mliječnih proizvoda u skladište do datuma njihove otpreme iz skladišta.

(2) Troškovi iz stavka 1., alineje 2. ovoga članka utvrdit će se na temelju standardnih iznosa troškova zaprimanja u skladište, otpreme iz skladišta i troškova skladištenja.

Članak 27.

Plaćanje za isporučene mliječne proizvode

(1) Plaćanje za stvarno isporučene i prihvaćene količine mliječnih proizvoda mora se obaviti najkasnije 65 dana od dana njihova uvjetnog preuzimanja.

(2) Za stvarno isporučene količine koje su veće od odobrenih nalogom za isporuku iz članka 16.#clanak16 ove Uredbe, platit će se samo odobrene količine.

Članak 28.

Odluka o prodaji mliječnih proizvoda iz javne intervencije

(1) Odluku o prodaji mliječnih proizvoda iz javne intervencije donosi Vlada na prijedlog Ministarstva, kada se utvrdi da je došlo do stabilizacije tržišta.

(2) U Odluci iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:

– vrsta i količina mliječnog proizvoda koji je predmet prodaje,

– razdoblje natječaja tijekom kojeg se mogu dostaviti ponude.

(3) Prvi rok za podnošenje ponuda treba biti najmanje šest dana nakon objavljivanja Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Prodaja mliječnih proizvoda iz javne intervencije provodi se na način da se izbjegnu novi poremećaji na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda.

Članak 29.

Prodaja mliječnih proizvoda iz javne intervencije

(1) Temeljem Odluke iz članka 28.#clanak28 ove Uredbe, prodaju mliječnih proizvoda koji su bili predmet javne intervencije obavlja Agencija putem javnog natječaja.

(2) Javni natječaj objavljuje se najmanje četiri dana prije prvog roka za podnošenje ponuda na oglasnim pločama Agencije i na internetskim stranicama Agencije i Ministarstva.

(3) Sudjelovanje na javnom natječaju iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupno na jednak način svim zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama registriranima za trgovinu mliječnim proizvodima.

(4) U javnom natječaju za prodaju navodi se:

– naziv i adresa Agencije,

– odluka na temelju koje se raspisuje javni natječaj,

– vrsta i količina mliječnog proizvoda koji je predmet prodaje,

– krajnji rok za podnošenje ponuda,

– nazivi i adrese skladišta u kojima su uskladišteni mliječni proizvodi, te raspoložive količine po pojedinom skladištu,

– vrsta pakiranja,

– bilo kakva oprema u skladištu za utovar u prijevozno sredstvo.

Članak 30.

Pregled mliječnih proizvoda prije njihove prodaje

(1) Agencija mora prije podnošenja ponude omogućiti podnositelju pregled, uzimanje i ispitivanje uzoraka mliječnih proizvoda ponuđenih na prodaju, te uvid u rezultate ispitivanja iz Dodataka III. i V. ove Uredbe.

(2) Podnositelj snosi troškove uzimanja i ispitivanja uzoraka mliječnih proizvoda.

Članak 31.

Novčano jamstvo

(1) Kod podnošenja ponude za kupnju mliječnih proizvoda podnositelj uplaćuje na jedinstveni račun državnog proračuna novčano jamstvo u iznosu od 60 eura/toni ponuđenog mliječnog proizvoda, obračunato u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan donošenja Odluke o prodaji mliječnih proizvoda iz javne intervencije iz članka 28.#clanak28 ove Uredbe.

(2) Jamstvo iz stavka 1. ovoga članka oslobađa se zavisno od količine za koje je plaćena prodajna cijena.

(3) Osim u slučaju više sile, jamstvo se zadržava u odnosu na količine za koje podnositelj nije izvršio uplatu te se za one količine koje nisu plaćene, prekida daljnja prodaja tom podnositelju.

(4) Ako ponuda nije bila prihvaćena, jamstvo se oslobađa.

(5) Zadržano jamstvo ostaje prihod državnog proračuna.

Članak 32.

Ponuda na javni natječaj za prodaju mliječnih proizvoda

U ponudi na javni natječaj za prodaju mliječnih proizvoda (u daljnjem tekstu: ponuda za prodaju) moraju biti navedeni sljedeći podaci:

– javni natječaj na koji se podnositelj javlja,

– ime ili naziv, te adresa podnositelja,

– količina mliječnog proizvoda koji se namjerava kupiti,

– ponuđena cijena za mliječni proizvod,

– dokaz o položenom novčanom jamstvu.

Članak 33.

Rokovi za podnošenje ponude za prodaju

(1) Kad je posljednji rok za podnošenje ponude za prodaju državni praznik, one moraju biti dostavljene Agenciji najkasnije posljednji radni dan prije državnog praznika.

(2) Za ponude za prodaju dostavljene u subotu, nedjelju ili na državni praznik smatra se da ih je Agencija primila prvi radni dan nakon dana njihova podnošenja.

(3) Ponude za prodaju ne mogu se nakon njihova dostavljanja povući ili mijenjati.

Članak 34.

Prihvaćanje ponuda za prodaju

(1) Agencija prihvaća ponudu za prodaju podnositelja koji je ponudio najvišu cijenu.

(2) Ako na taj način nije dodijeljena raspoloživa količina mliječnih proizvoda, ostatak se dodjeljuje drugim podnositeljima ponuda za prodaju, uzimajući u obzir visinu ponuđene cijene.

(3) Kad bi prihvaćanje ponude za prodaju rezultiralo ugovorima u kojima bi se premašila količina koja je na raspolaganju u određenom skladištu, predmetnom se podnositelju ponude za prodaju dodjeljuje samo raspoloživa količina. Agencija može odrediti druga skladišta za dopunjavanje količine navedene u ponudi za prodaju, pod uvjetom da je podnositelj ponude za prodaju s tim suglasan.

(4) Kad bi prihvaćanje dviju ili više ponuda za prodaju u kojima se nudi ista cijena za proizvod u određenom skladištu rezultiralo ugovorima u kojima bi se premašila količina koja je na raspolaganju, količine iz ponuda za prodaju razmjerno se umanjuju sukladno raspoloživoj količini u određenom skladištu.

(5) Ako je nakon prihvaćanja svih uspješnih ponuda za prodaju u skladištu preostala manja količina mliječnih proizvoda, Agencija može tu preostalu količinu ponuditi uspješnim podnositeljima ponuda za prodaju, počevši od onih koji su ponudili najvišu cijenu. Uspješnom podnositelju ponude za prodaju u tom se slučaju nudi mogućnost da preostalu količinu mliječnih proizvoda kupi po najnižoj prodajnoj cijeni.

(6) Agencija prodaje mliječne proizvode temeljem datuma njihovog ulaza u skladište, počevši s najstarijim lotom u ukupnoj raspoloživoj količini u skladištu.

Članak 35.

Obavijest o izboru podnositelja ponude za prodaju

(1) Agencija nakon donesene odluke o prihvaćanju ponude za prodaju obavještava o tome podnositelja u roku od tri radna dana.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Agencija navodi podatke o prihvaćenim količinama mliječnih proizvoda za prodaju, i cijeni koju podnositelj ponude za prodaju treba uplatiti.

(3) Prava i obveze odabranog podnositelja ponude za prodaju nisu prenosiva.

Članak 36.

Nalog za otpremu prodanih mliječnih proizvoda

(1) Nakon uplate iznosa iz članka 35.#clanak35 stavka 2. ove Uredbe, Agencija izdaje nalog za otpremu koji uključuje:

– količinu mliječnog proizvoda za koju je uplaćen iznos,

– skladište u kojem je mliječni proizvod uskladišten,

– krajnji rok za otpremu mliječnog proizvoda iz skladišta koji ne može biti duži od 30 dana od dana izdavanja naloga za otpremu.

(2) Na zahtjev odabranog podnositelja ponude za prodaju, Agencija može odobriti duži rok za preuzimanje mliječnog proizvoda iz skladišta. Ako razlog produljenja roka nije viša sila, troškove skladištenja od dana nakon krajnjeg roka za otpremu mliječnog proizvoda te mogući rizik skladištenja snosi podnositelj.

Članak 37.

Uplata sredstava iz prodaje mliječnih proizvoda

Sredstva ostvarena prodajom mliječnih proizvoda iz interventnog otkupa uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna.

Članak 38.

Otprema prodanih mliječnih proizvoda iz skladišta

(1) Pri otpremi iz skladišta, Agencija osigurava da se mliječni proizvod pripremi na paletama na utovarno-istovarnoj rampi skladišta.

(2) Pri otpremi iz skladišta, odabrani podnositelj vraća palete jednake kvalitete.

(3) Troškove utovara i bilo kakve troškove skidanja mliječnog proizvoda s paleta plaća odabrani podnositelj.

Članak 39.

Izvješćivanje Ministarstva o zalihama mliječnih proizvoda

U slučaju da u skladištu postoje zalihe mliječnih proizvoda, Agencija izvješćuje Ministarstvo najkasnije 15-og dana u svakom mjesecu za prethodni mjesec o sljedećem:

– količine za svaki mliječni proizvod u skladištu na kraju predmetnog mjeseca i količine koje su ušle u skladište tijekom tog mjeseca,

– količine mliječnih proizvoda otpremljene iz skladišta tijekom predmetnog mjeseca,

– količine mliječnih proizvoda u skladištu na kraju predmetnog mjeseca po starosti mliječnih proizvoda.

III. POTPORA PRIVATNOM SKLADIŠTENJU MASLACA

Članak 40.

Potpora privatnom skladištenju maslaca predstavlja naknadu dijela troškova skladištenja, koja se odobrava korisnicima ove mjere za vremensko zadržavanje ugovorene količine ovoga proizvoda u skladištu, u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu.

Članak 41.

Podobnost maslaca za skladištenje

(1) Na skladištenje se može preuzeti maslac proizveden od vrhnja u odobrenim objektima koji sadrži najmanje 82% mliječne masti, maksimalno 2% bezmasne suhe tvari i ne više od 16% vode, iskazano u težinskim odnosima.

(2) U slučaju da je maslac soljen, sadržaj mliječne masti ne može biti niži od 80%, a sadržaj soli ne veći od 2%, iskazano u težinskim odnosima.

(3) Maslac koji se nudi za skladištenje ne može biti u trenutku dostavljanja ponude stariji od 28 dana.

Članak 42.

Odluka o pokretanju postupka dodjele potpore za skladištenje maslaca

Vlada donosi Odluku o pokretanju postupka dodjele potpore za privatno skladištenje maslaca.

Članak 43.

Uvjeti za podobnost podnositelja zahtjeva

Ponude na natječaj za dodjelu potpore privatnom skladištenju maslaca (u daljnjem tekstu: ponuda na natječaj) mogu podnijeti pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: korisnik) koje imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, posjeduju važeće rješenje o upisu u Upisnik, iz kojeg je razvidno da se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda, te imaju odgovarajuće skladišne prostore za čuvanje maslaca u uvjetima kontrolirane temperature.

Članak 44.

Objava javnog natječaja za potporu privatnom skladištenju maslaca

Na temelju Odluke Vlade iz članka 42.#clanak42 ove Uredbe, Agencija raspisuje javni natječaj za dodjelu potpore privatnom skladištenju maslaca.

Članak 45.

Sadržaj javnog natječaja

(1) Javni natječaj za dodjelu potpore privatnom skladištenju maslaca mora sadržavati sljedeće informacije:

– datume početka i kraja razdoblja u kojem se mogu dostaviti ponude na javni natječaj,

– minimalno i maksimalno trajanje vremena skladištenja,

– ukupnu količinu maslaca obuhvaćenu skladištenjem,

– minimalnu količinu maslaca koju mora sadržavati svaka ponuda na natječaj,

– iznos novčanog jamstva po jedinici količine,

– razdoblje dopreme u i otpreme maslaca iz skladišta,

– specifikacije koje moraju biti otisnute na ambalaži.

(2) Ponude na natječaj mogu se dostavljati najranije šest dana od dana donošenja Odluke iz članka 42.#clanak42 ove Uredbe.

Članak 46.

Načini dostave ponuda na natječaj

Ponude na natječaj dostavljaju korisnici u pisanom ili elektroničkom obliku.

Članak 47.

Prihvatljivost ponuda na natječaj

(1) Ponuda na natječaj prihvatljiva je ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– naveden natječaj kojim se pokreće postupak potpore,

– naveden naziv pravne, odnosno ime fizičke osobe, te adresa i odobreni broj objekta iz Upisnika,

– navedena vrsta i količina maslaca za kojeg se traži naknada za privatno skladištenje,

– navedeno razdoblje skladištenja maslaca,

– ako je maslac već uskladišten, navedeni podaci o mjestu skladištenja, količini i oznaci na maslacu (brojevi lotova prema kojima se maslac vodi u skladištu),

– naveden iznos tražene potpore po jedinici količine i danu, ne uključujući PDV,

– priložen dokaz o uplati novčanog jamstva.

(2) Ponuda na natječaj nakon podnošenja ne može biti povučena, izmijenjena ili dopunjena.

Članak 48.

Pregled ponuda na natječaj

Na temelju dostavljenih ponuda na natječaj, Agencija utvrđuje one koje su prihvatljive s obzirom na uvjete natječaja.

Članak 49.

Izvješćivanje Ministarstva o ponudama na natječaj

(1) Agencija izvješćuje Ministarstvo o svim prihvatljivim ponudama na natječaj i ponuđenim količinama maslaca za privatno skladištenje.

(2) Ministarstvo na temelju ponuda na natječaj donosi odluku o maksimalnom iznosu potpore privatnom skladištenju maslaca ili odlučuje da ne odredi najviši iznos ove potpore.

Članak 50.

Izbor ponuda na natječaj

(1) Na temelju odluke o maksimalnom iznosu potpore privatnom skladištenju maslaca iz članka 49.#clanak49 stavka 2. ove Uredbe, Agencija prihvaća samo one ponude na natječaj u kojima je tražena potpora jednaka ili niža od određene.

(2) Kad nije određen najviši iznos potpore, odbijaju se sve ponude na natječaj.

(3) Ukoliko su količine maslaca za koje se traži potpora za privatno skladištenje veće od ukupno planiranih količina, Agencija donosi odluku o proporcionalnom umanjenju količine svakog korisnika koji ima pravo na potporu privatnom skladištenju maslaca.

(4) Korisnik, na kojeg se odnosi umanjenje količine maslaca za privatno skladištenje, može, tijekom deset dana od objave odluke iz stavka 3. ovoga članka, povući svoju ponudu na natječaj.

(5) Agencija, nakon donesene odluke o prihvaćanju ili odbijanju ponuda na natječaj, obavještava o tome korisnika u roku tri radna dana.

(6) Prava i obveze izabranog korisnika nisu prenosive.

Članak 51.

Ugovor o skladištenju

Agencija s odabranim korisnikom zaključuje ugovor o skladištenju maslaca.

Članak 52.

Obveze korisnika pri zaključenju ugovora

(1) Ugovorom se korisnik obvezuje:

– uskladištiti ugovorenu količinu maslaca i držati je u skladištu tijekom ugovornog razdoblja privatnog skladištenja na svoj rizik i trošak, pod uvjetima kojima je osigurano održavanje kakvoće maslaca, bez zamjene s drugom pošiljkom ili prijenosom u drugo skladište. Premještaj maslaca u drugo skladište moguć je samo u iznimnim slučajevima ako ga odobri Agencija.

– čuvati dokumentaciju o masi maslaca utvrđenoj u trenutku njegova skladištenja,

– poslati Agenciji, u roku od mjesec dana od dana uskladištenja, dokumentaciju koja se odnosi na smještaj maslaca u skladištu,

– dopustiti Agenciji da u svakom trenutku provjeri ispunjavanje ugovornih obveza,

– osigurati da je uskladišteni maslac lako dostupan i pojedinačno prepoznatljiv: svaki zasebno uskladišteni lot mora biti označen tako da je vidljiv datum uskladištenja, broj ugovora i masa.

(2) Korisnik mora Agenciji staviti na raspolaganje cjelokupnu dokumentaciju, zasebno za svaki ugovor, te omogućiti pregled podataka o uskladištenom maslacu i to posebno:

– odobreni broj objekta proizvođača gdje je maslac proizveden,

– datum proizvodnje maslaca,

– datum uskladištenja,

– masa i broj upakiranih jedinica maslaca,

– adresu skladišta,

– ugovoreni datum isteka razdoblja privatnog skladištenja.

(3) Korisnik vodi dokumentaciju o maslacu u skladištu koja, uz broj ugovora, sadrži:

– identifikaciju pojedinačno uskladištenog maslaca po lotovima,

– datum uskladištenja,

– količinu maslaca u svakom lotu,

– mjesto gdje je maslac uskladišten.

Članak 53.

Podaci o mjestu skladištenja

Nakon zaključenja ugovora, korisnik Agenciji šalje:

– detaljne podatke o svakom skladištu gdje će se skladištiti maslac,

– obavijest o datumu uskladištenja za svaki lot maslaca koji još nije uskladišten, te potrebno vrijeme za završetak uskladištenja preostalih ugovorenih količina maslaca; trebaju biti naznačene količina i precizna lokacija za svaki lot koji ulazi u skladište.

Članak 54.

Uskladištenje maslaca koji još nije u skladištu

(1) Ukoliko ugovorena količina maslaca nije uskladištena do dana zaključenja ugovora, uskladištenje ugovorene količine mora biti obavljeno unutar 28 dana od dana zaključenja ugovora.

(2) Maslac se skladišti u lotovima na taj način da svaki lot predstavlja količinu uskladištenu na određeni dan po ugovoru i mjestu skladištenja.

(3) Uskladištenje završava na dan kada je uskladišten posljednji ugovoreni lot maslaca.

Članak 55.

Ugovorno razdoblje skladištenja maslaca

(1) Ako je maslac uskladišten nakon zaključenja ugovora, ugovoreno razdoblje skladištenja započinje dan nakon uskladištenja zadnjeg lota maslaca.

(2) Za već uskladišteni maslac, ugovorno razdoblje skladištenja započinje dan nakon što je Agencija primila obavijest iz članka 47.#clanak47 stavka 1. alineje 5. ove Uredbe.

Članak 56.

Novčano jamstvo

(1) Osnovna namjena novčanog jamstva iz članka 45.#clanak45 stavka 1. alineje 5. ove Uredbe, jest osigurati da se:

– ne povlači podnesena ponuda na natječaj,

– uskladišti najmanje 99% ugovorene količine maslaca te zadrže ovako uskladištene količine maslaca do kraja razdoblja skladištenja na rizik korisnika.

(2) Jamstvo će biti oslobođeno:

– za količinu uskladištenog maslaca za koju su ispunjene ugovorne obveze,

– ako je ponuda na natječaj odbijena,

– ako je ispunjen uvjet iz članka 50.#clanak50 stavka 4. ove Uredbe.

(3) Jamstvo će biti zadržano ako je vremenski rok uskladištenja maslaca duži od roka iz članka 61.#clanak61 stavka 4. ove Uredbe.

(4) Zadržano jamstvo ostaje prihod državnog proračuna.

Članak 57.

Otprema maslaca iz skladišta

(1) Otprema maslaca iz skladišta može započeti dan nakon posljednjeg dana ugovorenog razdoblja privatnog skladištenja.

(2) Otprema maslaca iz skladišta obavlja se u postojećoj ambalaži.

(3) Korisnik može, po isteku dvomjesečnog razdoblja privatnog skladištenja, otpremiti dio ili cjelokupnu uskladištenu količinu maslaca, pod uvjetom da unutar 60 dana od otpreme iz skladišta maslac neće biti stavljen na tržište, odnosno u daljnju obradu ili preradu. Iznos potpore se u tom slučaju umanjuje proporcionalno u odnosu na skraćivanje razdoblja privatnog skladištenja.

Članak 58.

Obavijest o otpremi maslaca

(1) Korisnik prije otpreme maslaca iz članka 57.#clanak57 ove Uredbe, mora o tome obavijestiti Agenciju.

(2) Ako korisnik prije otpreme maslaca o tome ne obavijesti Agenciju, već to učini unutar 30 dana od otpreme maslaca iz skladišta, pri čemu je naveo dan otpreme i količinu otpremljenog maslaca, potpora se umanjuje za 15% te se isplaćuje samo za razdoblje za koje je korisnik Agenciji dostavio dokaz da je maslac uskladišten u ugovorenom skladištu.

(3) Ako obveza iz stavka 1. ovoga članka nije ispunjena, a Agencija unutar 30 dana od otpreme maslaca iz skladišta nije o tome obaviještena, ugovorna potpora se ne isplaćuje.

Članak 59.

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore za privatno skladištenje maslaca

(1) Potpora za privatno skladištenje maslaca isplaćuje se na temelju zahtjeva za isplatu kojeg korisnik dostavlja u roku od tri mjeseca od završetka razdoblja privatnog skladištenja maslaca.

(2) Ako korisnik u roku iz stavka 1. ovoga članka ne prikupi svu potrebnu dokumentaciju iz članka 52.#clanak52 ove Uredbe, može zatražiti produžetak roka koji ne smije biti duži od sljedeća tri mjeseca.

Članak 60.

Isplata potpore za privatno skladištenje maslaca

Isplata potpore za privatno skladištenje maslaca izvršava se unutar 120 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, pod uvjetom da su ispunjene obveze iz zaključenog ugovora i da je izvršena konačna provjera.

Članak 61.

Umanjenje ili odbijanje isplate potpore za privatno skladištenje maslaca

(1) Ako je količina uskladištenog maslaca tijekom ugovornog razdoblja privatnog skladištenja jednaka ugovorenoj ili je do 1% manja od ugovorene, potpora se isplaćuje za stvarno uskladištenu količinu maslaca.

(2) Ako je količina uskladištenog maslaca manja od 99% ugovorene količine, iznos potpore se umanjuje na sljedeći način:

– ako uskladištena količina maslaca nije manja od 80% ugovorene količine, potpora za stvarno uskladištenu količinu maslaca umanjuje se za 50%,

– ako je uskladištena količina maslaca manja od 80% ugovorene količine, potpora se ne isplaćuje.

(3) Potpora za privatno skladištenje maslaca se ne umanjuje ako je viša sila razlog za smanjene količine uskladištenog maslaca.

(4) Ako postupak uskladištenja traje 10 dana duže od vremenskog roka iz članka 54.#clanak54 stavka 1. ove Uredbe, potpora se ne isplaćuje.

(5) Ako se pregledom utvrdi da je, tijekom privatnog skladištenja ili otpreme, maslac pokvaren, za navedene se količine potpora ne isplaćuje. Preostala količina uskladištenog maslaca koji nije pokvaren i podoban je za daljnje skladištenje, ne smije biti manja od minimalne količine iz objavljenog javnog natječaja za privatno skladištenje iz članka 45.#clanak45 stavka 1. alineje 4. ove Uredbe.

(6) Pokvarene količine uskladištenog maslaca ne računaju se u izračunu stvarno uskladištene količine.

Članak 62.

Izvješćivanje Ministarstva

Agencija izvješćuje Ministarstvo:

– najmanje jednom tjedno o količinama maslaca za koje su u prethodnom tjednu zaključeni ugovori za privatno skladištenje, podijeljenima po razdoblju skladištenja, te ako je primjenjivo, o količinama maslaca za koje su podneseni zahtjevi za zaključenje ugovora o privatnom skladištenju,

– najkasnije do isteka mjeseca za prethodni mjesec o količinama maslaca:

– dopremljenog u i otpremljenog iz skladišta tijekom izvještajnog mjeseca,

– u skladištima na kraju izvještajnog mjeseca,

– za koje je završilo ugovorno razdoblje,

– za koje je razdoblje privatnog skladištenja izmijenjeno, te o početnim i izmijenjenim datumima razdoblja privatnog skladištenja maslaca, ako je to razdoblje produženo ili skraćeno.

Članak 63.

Pregledi uskladištenog maslaca

(1) Agencija provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu koji se dopunjuju pregledima u skladištu.

(2) Agencija organizira provođenje pregleda maslaca dopremljenog u skladište unutar 30 dana od dana uskladištenja. Agencija organizira provođenje fizičkog pregleda uskladištenog maslaca kako bi se utvrdilo jesu li uskladištene količine maslaca glede mase, oznaka i rasporeda u skladištu u skladu s podacima iz zaključenog ugovora.

(3) Rok za pregled maslaca iz stavka 2. ovoga članka može se u opravdanim razlozima produžiti za 15 dana.

(4) Ako se pregledom utvrdi da uskladišteni maslac ne odgovara postavljenim zahtjevima glede kakvoće, jamstvo se zadržava.

(5) Pri pregledu iz stavka 2. ovoga članka pečate se lotovi maslaca koji se nalaze u skladištu. Na kraju ugovorenog razdoblja skladištenja, Agencija organizira provjeru neoštećenosti upotrijebljenih pečata. Troškove pečaćenja snosi korisnik.

(6) Agencija organizira provođenje nenajavljenih pregleda privatnog skladištenja maslaca. Pritom se pregled obavlja na najmanje 10% ukupno uskladištene količine maslaca. Pregled uključuje provjeru evidencija zaliha sukladno odredbama članka 52.#clanak52 ove Uredbe i priloženoj dokumentaciji, kao što su podaci o masi maslaca, evidenciji o preuzimanju i provjeri mase maslaca, te oznaka na maslacu.

(7) Na kraju ugovornog razdoblja privatnog skladištenja, Agencija organizira za svaki ugovor provjeru mase i identifikaciju maslaca u skladištu. Kako bi se obavio ovaj pregled, korisnik obavještava Agenciju najmanje pet radnih dana prije:

– isteka ugovorenog razdoblja privatnog skladištenja,

– prije početka otpreme, ako se maslac planira otpremiti prije krajnjeg roka ugovorenog razdoblja privatnog skladištenja.

(8) Uzorke za ispitivanje kakvoće uzima službena osoba koju odredi Agencija (u daljnjem tekstu: službena osoba) odgovorna za provedbu pregleda, ili se uzorci uzimaju u njihovoj nazočnosti.

(9) Fizički pregled i provjera mase provodi se u postupku vaganja uz nazočnost službene osobe.

(10) Sva evidencija o zalihama i financijama, te sva dokumentacija koja je bila provjeravana, bit će tijekom kontrolnog pregleda označena i parafirana od strane službene osobe.

Članak 64.

Izvješće o obavljenim pregledima uskladištenog maslaca

(1) Agencija na licu mjesta sastavlja izvješće o obavljenom pregledu u kojem se navodi:

– datum i vrijeme početka pregleda,

– detalji o prethodnoj obavijesti korisnika,

– trajanje pregleda,

– ime nazočne službene osobe,

– priroda i opseg izvršenih pregleda, uz posebno navođenje detalja o pregledanom i pripadajućim dokumentima,

– rezultate pregleda i zaključke,

– naznaka o potrebi eventualnih daljnjih pregleda.

(2) Izvješće potpisuje službena osoba i korisnik, a po potrebi i odgovorna osoba u skladištu.

(3) U slučaju značajnih nepravilnosti koje su utvrđene na najmanje 5% količine maslaca obuhvaćenim jednim ugovorom, provjera se proširuje na veći uzorak.

(4) Agencija bilježi sve slučajeve neskladnosti na temelju kriterija mase, stvarne mase u odnosu na ugovorenu masu, trajanja privatnog skladištenja i ponavljanja nepravilnosti što može dovesti do otkaza ugovora.

Članak 65.

Mjere za prekršitelje postupaka privatnog skladištenja

(1) Ako Agencija utvrdi da korisnik navodi netočne podatke u zahtjevu za isplatu iz članka 59.#clanak59 ove Uredbe ili ako je netočna informacija ključna za dodjelu toga prava, korisnik se isključuje iz postupka dodjele potpore za privatno skladištenje maslaca na rok od godine dana.

(2) Korisnik potpore kod kojeg Agencija naknadno ustanovi nepravilnosti u postupku privatnog skladištenja, mora vratiti neopravdano isplaćenu potporu.

(3) O utvrđenim nepravilnostima iz ovoga članka, Agencija izvještava poljoprivrednu inspekciju koja na temelju ovih činjenica provodi postupak inspekcijskog nadzora.

Članak 66.

Dodaci I. – V. tiskani su uz ovu Uredbu i čine njezin sastavni dio.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 320-15/10-01/01

Urbroj: 5030112-10-1

Zagreb, 6. listopada 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

DODATAK I.

Zahtjevi glede sastava, osobina i kakvoće maslaca

Parametri

Sadržaj i osobine kakvoće

mast

najmanje 82%

voda

najviše 16%

nemasne krute tvari

najviše 2%

slobodne masne kiseline

najviše 1,2 mmola/100 g masti

peroksidni broj

najviše 0,3 meq kisika/1.000 g masti

koliformne bakterije

ne mogu se utvrditi u 1 g

nemliječna mast

ne može se otkriti analizom triglicerida

osjetilne osobine

najmanje četiri od ukupno pet bodova za izgled, okus i gustoću

disperzija vode

najmanje četiri boda

DODATAK II.

Uvjeti pakiranja obranog mlijeka u prahu

1. Obrano mlijeko u prahu pakira se u nove, čiste i neoštećene vreće, neto-mase 25 kg.

2. Vreće moraju imati najmanje tri sloja, koji zajedno u prosjeku odgovaraju najmanje 420 J/m2 TEA.

Drugi sloj mora biti prekriven slojem polietilena od najmanje 15 g/m2.

Unutar slojeva papira, polietilenska vreća debela najmanje 0,08 mm spoji se s dnom.

3. Vreće moraju biti u skladu sa standardom HRN EN 770:2003.

4. Pri punjenju, mliječni prah treba dobro pritisnuti. Ne smije se ni u kojem slučaju dopustiti da prah u rastresenom stanju prodre između različitih slojeva.

DODATAK III.

Uzimanje uzoraka za provjeru kakvoće maslaca

Radi utvrđivanja kakvoće maslaca provode se kemijska i mikrobiološka ispitivanja, te senzorička ispitivanja maslaca.

1. Kemijska i mikrobiološka ispitivanja maslaca

Za provođenje kemijskih i mikrobioloških ispitivanja maslaca uzima se, zavisno od količine, sljedeći broj uzoraka:

Količina maslaca (kg)

Minimalan broj uzoraka (> 100 g)

? 1 000

2

> 1 000 ? 5 000

3

> 5 000 ? 10 000

4

> 10 000 ? 15 000

5

> 15 000 ? 20 000

6

> 20 000 ? 25 000

7

> 25 000

7 + 1
za svakih 25 000 kg ili dio toga

Uzorkovanje za mikrobiološko ispitivanje mora biti aseptično.

Za ispitivanje se u jedan uzorak može združiti do pet uzoraka od 100 g, koji se moraju temeljito pomiješati.

Uzorci se uzimaju slučajnim odabirom iz različitih dijelova ponuđene količine, prije ili za vrijeme uskladištenja u hladnjaču koju je odredila Agencija.

Za uzimanje uzorka maslaca upotrebljavaju se čiste, suhe sonde ili slični uređaj. Uzorak se uzima iz dubine maslaca u masi od najmanje 30 g, te se stavlja u posudu za uzorke. Složeni uzorak se zatim pečati i šalje u laboratorij na ispitivanje.

U laboratoriju se složeni uzorak zagrijava u izvornoj neotvorenoj posudi za uzorke na 30 oC, te se trese sve dok se ne dobije homogena tekuća emulzija bez neomekšanih dijelova. Posuda mora biti puna do najviše dvije trećine.

2. Senzorička ocjena maslaca

Za provođenje senzoričke ocjene maslaca uzima se, zavisno od količine, sljedeći broj uzoraka:

Količina maslaca (kg)

Najmanji broj uzoraka

1 000 ?5 000

2

> 5 000 ? 25 000

3

> 25 000

3 + 1
na 25 000 kg ili dio toga

Uzorci se uzimaju slučajnim odabirom iz različitih dijelova ponuđene količine, između 30. i 45. dana nakon uvjetnog preuzimanja maslaca, te se pojedinačno ocjenjuju.

Nije dopušteno ponovno uzimanje uzoraka i ponovno ocjenjivanje.

3. Smjernice koje treba slijediti kada uzorci pokažu manjkavosti

(a) Kemijska i mikrobiološka ispitivanja:

– kada se ispituju pojedinačni uzorci, može se dopustiti jedna manjkavost u jednom uzorku na 5 do 10 uzoraka, ili po jedna manjkavost u dva uzorka na 11 do 15 uzoraka. Ako je uzorak manjkav, treba uzeti dva nova uzorka s obje strane u odnosu na manjkav uzorak, koji se zatim provjeravaju u odnosu na predmetni parametar. Ako niti jedan uzorak nije u skladu sa specifikacijom, iz ponuđene se količine odbija sva količina maslaca između dva izvorna uzorka s obje strane uzorka kod kojeg je utvrđena manjkavost;

– kada se ispituju složeni uzorci i kod njih se utvrdi manjkavost u odnosu na jedan parametar, iz ponuđene količine se odbija količina za koju je dotični složeni uzorak reprezentativan. Količina za koju je reprezentativan jedan složeni uzorak određuje se tako da se ponuđena količina podijeli na više dijelova prije uzimanja uzoraka slučajnim odabirom iz svakoga takvog dijela;

(b) Senzoričko ocjenjivanje:

– kad uzorak ne ispuni zahtjeve senzoričkog ocjenjivanja, iz ponuđene se količine odbija količina maslaca između dva susjedna uzorka s obje strane manjkavog uzorka;

(c) ako se kod uzoraka ustanovi, uz senzoričku manjkavost, i kemijska i/ili mikrobiološka manjkavost, odbija se cjelokupna količina maslaca.

DODATAK IV.

Zahtjevi glede sastava i osobina kakvoće obranog mlijeka u prahu

Parametri

Sadržaj i osobine kakvoće

sadržaj bjelančevina

najmanje 34,0 % glede nemasne suhe tvari

sadržaj masti

najviše 1,00 %

sadržaj vode

najviše 3,5 %

titracijska kiselost u ml decinormalne otopine natrijevog hidroksida

najviše 19,5 ml

sadržaj laktata

najviše 150 mg/100 g

aditivi

nema ih

pokus na fosfatazu

negativan, tj. nema više od 350 mU fosfatazne aktivnosti po litri rekonstituiranog mlijeka

indeks topivosti

najviše 0,5 ml (24 °C)

indeks sagorjelih čestica

najviše 15,0 mg, tj. minimalno disk B

sadržaj mikroorganizama

najviše 40 000 po gramu

utvrđivanje koliformnih bakterija

negativno u 0,1 g

utvrđivanje mlaćenice1

negativno2

utvrđivanje sirutke dobivene sirištem3

nema

utvrđivanje sirutke dobivene kiselinom3

nema

okus i miris

čist

izgled

bijele ili lagano žućkaste boje, bez nečistoća i obojanih čestica

antimikrobne tvari

negativno

1 'Mlaćenica' je nusproizvod u proizvodnji maslaca, koji se dobiva nakon bućkanja vrhnja i razdvajanja krute masti.

2 Odsutnost mlaćenice može se utvrditi bilo inspekcijskim pregledom proizvodnog programa, kontrolom na terenu, bez prethodne najave, najmanje jedanput tjedno, ili laboratorijskim ispitivanjima krajnjeg proizvoda koja pokazuje najviše 69,31 mg FEDP na 100 g.

3 'Sirutka' je nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina koja se dobije djelovanjem kiselina, sirišta i/ili kemijsko-fizičkim procesima.

DODATAK V.

Uzimanje uzoraka za provjeru kakvoće obranog mlijeka u prahu

1. Uzorci se uzimaju u skladu s postupkom utvrđenim u međunarodnom standardu HRN EN ISO 707:2008.

2. Broj paketa koji se odabiru za provjere uzorkovanjem iznosi za:

– ponude koje uključuju do 800 vreća po 25 kg: najmanje osam;

– ponude koje uključuju više od 800 vreća po 25 kg: najmanje osam, plus jedan za svakih dodatnih 800 vreća ili njihov dio.

3. Masa uzorka: iz svakog se paketa uzima uzorak težak najmanje 200 g.

4. Grupiranje uzoraka: u skupni uzorak se grupira najviše devet uzoraka.

5. Ispitivanje uzoraka: svaki skupni uzorak se podvrgava ispitivanju kako bi se provjerile kvalitativne osobine sukladno Dodatku V. ove Uredbe.

6. Smjernice koje treba slijediti kada uzorci pokažu manjkavosti:

(a) kada složeni uzorak pokaže manjkavost u odnosu na jedan parametar, odbija se količina iz koje je taj uzorak došao;

(b) kada složeni uzorak pokaže manjkavost u odnosu na više od jednog parametra, odbija se količina iz koje je uzorak došao, te se uzimaju uzorci iz preostalih količina iz istog pogona. U tom slučaju broj uzoraka utvrđenih u točki 2. udvostručuje se.

zatvori
Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !