Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 31.5.2004 Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1468

Na temelju članka 17.L104901 stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. svibnja 2004. godine, donijela

UREDBU

o jediniČnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobliŽim kriterijima i mjerilima za utvrĐivanje naknada na optereĆivanje okoliŠa otpadom

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju iznosi jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom za:

– neopasni industrijski otpad,

– opasni otpad.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

– Obveznici plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom su pravne i fizičke osobe koje odlažu neopasni industrijski otpad na odlagališta i pravne i fizičke osobe koje svojom djelatnošću proizvode opasni otpad,

– Industrijski neopasni otpad propisan Zakonom o otpaduL104903 (»Narodne novine«, broj 151/2003) je pojam za neopasni tehnološki otpad propisan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostL104904 (»Narodne novine«, broj 107/2003),

– Opasni otpad je otpad razvrstan sukladno propisima o otpadu,

– Skupine otrova sadržane u otpadu su opasne tvari razvrstane u skupine otrova (I. II. i III. skupina) sukladno odredbama Zakona o otrovimaL104905 (»Narodne novine«, br. 27/99 i 55/99), Pravilnika o potanjim kriterijima za razvrstavanja otrova u skupine te o metodama za određivanje stupnja otrovanosti pojedinih otrovaL104906 (»Narodne novine«, broj 27/99) i Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje otrova u skupineL104907 (»Narodne novine«, broj 47/99),

– I. kategorija otpadnog ulja mineralnog porijekla je otpadno ulje mineralnog porijekla sa sadržajem halogena ispod 0,2% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima ispod 20 mg/kg,

– II. kategorija otpadnog ulja mineralnog porijekla je otpadno ulje sa sadržajem halogena ispod 0,5% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima ispod 30 mg/kg,

– III. kategorija otpadnog ulja mineralnog porijekla je otpadno ulje sa sadržajem halogena iznad 0,5%, ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 30 mg/kg i plamištem ispod 55 °C,

– IV. kategorija otpadnog ulja mineralnog porijekla je otpadno ulje na bazi poliglikola koje se radi nemiješanja s ostalim uljima I. i II. kategorije i posebnih zahtjeva u postupku odstranjivanja mora skupljati i obrađivati odvojeno.

Članak 3.

Naknada na neopasni industrijski otpad izračunava se prema izrazu N = N1 x O propisanom člankom 15. stavkom 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojem je:

N – iznos naknade na neopasni industrijski otpad u kunama,

N1 – naknada za jednu tonu odloženoga neopasnog industrijskog otpada (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

O – količina odloženog neopasnog industrijskog otpada u kalendarskoj godini.

Naknada na odlaganje neopasnog industrijskog otpada utvrđuje se i izračunava množenjem jedinične naknade količinom odloženog otpada na odlagališta u kalendarskoj godini.

Članak 4.

Jedinična naknada za jednu tonu odloženog neopasnog industrijskog otpada iznosi 12 kuna.

Članak 5.

Naknada na opasni otpad izračunava se prema izrazu N = N1 x P x Kk propisanom člankom 15. stavkom 7. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojem je:

N – iznos naknade na opasni otpad u kunama,

N1 – naknada za jednu tonu proizvedenog a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

P – količina proizvedenog a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada u kalendarskoj godini,

Kk – korektivni koeficijent ovisan o karakteristikama opasnog otpada.

Obveznicima plaćanja naknade na opasni otpad utvrđuje se i izračunava visina naknade množenjem jedinične naknade količinom proizvedenog, a neobrađenog ili neizvezenog opasnog otpada u kalendarskoj godini, te korektivnim koeficijentom iz članka 7.#clanak7 ili 8.#clanak8 ove Uredbe.

Članak 6.

Jedinična naknada za jednu tonu proizvedenog, a neobrađenog ili neizvezenog opasnog otpada u 2004. i 2005. godini, iznosi 50 kuna.

Jedinična naknada za jednu tonu proizvedenog, a neobrađenog ili neizvezenog opasnog otpada od 1. siječnja 2006. godine, iznosi 100 kuna.

Članak 7.

Korektivni koeficijent iznosi 3. za opasni otpad u koji spadaju:

– otpad koji sadrži jednu ili više tvari iz I. skupine otrova u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1%,

– otpad koji sadrži jednu ili više tvari poznatih kao kancerogene, kategorija 1. ili 2., u ukupnoj koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% ,

– otpad koji ima plamište jednako ili niže od 50 °C,

– otpadna ulja mineralnog porijekla III. kategorije.

Korektivni koeficijent iznosi 2. za opasni otpad u koji spada:

– otpad koji sadrži jednu ili više tvari iz II. skupine otrova u ukupnoj koncentraciji jednakoj ili većoj od 3%,

– otpad koji sadrži jednu ili više nadražujućih tvari u ukupnoj koncentraciji jednakoj ili većoj od 10%.

Korektivni koeficijent iznosi 1. za opasni otpad u koji spadaju:

– otpad koji sadrži jednu ili više tvari iz III. skupine otrova u ukupnoj koncentraciji jednakoj ili većoj od 25%,

– otpad koji sadrži jednu ili više korozivnih tvari u ukupnoj koncentraciji jednakoj ili većoj od 1%,

– otpadna ulja mineralnog porijekla I., II. i IV. kategorije.

Članak 8.

Opasni otpad koji ne sadrži niti jednu tvar iz I. ili II. skupine otrova i/ili nema karakteristiku koja bi ga svrstala u I. ili II. skupinu otrova svrstava se u III. skupinu opasnog otpada s korektivnim koeficijentom 1.

Članak 9.

Obveznici plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom plaćaju odgovarajuću naknadu za kalendarsku godinu na temelju rješenja koje donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Način i rokovi plaćanja naknade utvrđuju se rješenjem iz stavka 1. ovog članka, sukladno Pravilniku o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2004. godine.

Klasa; 351-01/04-01/04

Urbroj: 5030115-04-1

Zagreb, 27. svibnja 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !