Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih ako sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov oksid – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 31.5.2004 Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1467

Na temelju članka 17.L104898 stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. svibnja 2004. godine, donijela

UREDBU

o jediniČnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobliŽim kriterijima i mjerilima za utvrĐivanje naknade na emisiju u okoliŠ oksida sumpora izraŽenih kao sumporov dioksid i oksida duŠika izraŽenih kao duŠikov dioksid

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje iznos jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (u daljnjem tekstu: emisija SO2 i emisija NO2).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća znaenja:

– Obveznici plaćanja naknade na emisiju u okoliš SO2 i/ili obveznici plaćanja naknade na emisiju NO2 su pravne i fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije SO2 i/ili NO2,

– Pojedinačni izvori emisije SO2 u zrak su tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji i objekti iz kojih se ispušta SO2 u zrak u količini većoj od 100 kg godišnje,

– Pojedinačni izvori emisije NO2 u zrak su tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji i objekti iz kojih se ispušta NO2 u zrak u količini većoj od 30 kg godišnje,

– Emisija SO2 je emisija sumporovog dioksida (SO2) i sumporovog trioksida (SO3), izražena kao emisija SO2,

– Emisija NO2 je emisija dušikovog oksida (NO) i dušikovog dioksida (NO2), izražena kao dušikov dioksid (NO2),

– Ispust je mjesto ispuštanja SO2 i/ili NO2 iz pojedinačnog izvora emisije u zrak,

– Korektivni koeficijent je poticajni korektivni koeficijent propisan člankom 13. stavkom 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji ovisi o količini i podrijetlu emisije.

Članak 3.

Obveznicima plaćanja utvrđuje se i izračunava količina emisije SO2 i/ili emisije NO2 i korektivni poticajni koeficijenti posebno za svaki ispust.

Obveznici plaćanja plaćaju naknadu utvrđenu zbirno za sve ispuste.

Članak 4.

Iznos naknade na emisiju SO2 i/ili iznos naknade na emisiju NO2 izračunava se prema izrazu N = N1 x E x kk propisanom člankom 13. stavkom 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojem je:

N – iznos naknade na emisiju SO2 u kunama ili iznos naknade za emisiju NO2 u kunama,

N1 – naknada za jednu tonu emisije SO2 ili naknada za jednu tonu emisije NO2 (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

E – količina emisije u tonama u kalendarskoj godini,

kk – korektivni poticajni koeficijent ovisan o količini i podrijetlu emisije.

Korektivni poticajni koeficijent (kk) ovisi o količini i podrijetlu emisije, i izračunava se prema izrazu:

kk = k1 x k2 x k3

u kojem je:

k1 – korektivni poticajni koeficijent ovisan o godišnjoj količini emisije

k2 – korektivni poticajni koeficijent ovisan o podrijetlu emisije

k3 – korektivni poticajni koeficijent ovisan o graničnoj vrijednosti emisije (GVE) propisanoj Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvoraL104900 (»Narodne novine«, br. 140/97, 105/2002 i 108/2003), a dobiveni umnožak množi se s jediničnom naknadom za jednu tonu emisije utvrđenom člankom 5.#clanak5 ove Uredbe i količinom emisije u tonama u kalendarskoj godini.

Članak 5.

Jedinična naknada za jednu tonu emisije SO2 ili NO2 u 2004. i 2005 godini iznosi 192 kn.

Jedinična naknada za jednu tonu emisije SO2 ili NO2 od 1. siječnja 2006. godine iznosi 310 kn.

Članak 6.

Korektivni poticajni koeficijent k1 ovisan o godišnjoj količini emisije SO2 iznosi:

– za količinu emisije jednaku ili veću od 500 t/god

1,00

– za količinu emisije jednaku ili veću od 100 a manju od 500 t/god

0,83

– za količinu emisije veću od 0,1 a manju od 100 t/god

0,67

Korektivni poticajni koeficijent k1 ovisan o godišnjoj količini emisije NO2 iznosi:

– za količinu emisije jednaku ili veću od 500 t/god.

1,00

– za količinu emisije jednaku ili veću od 50 a manju od 500 t/god

0,83

– za količinu emisije veću od 0,03 a manju od 50 t/god

0,67

Članak 7.

Korektivni poticajni koeficijent k2 ovisan o podrijetlu emisije SO2 ili NO2 iznosi:

– za emisije uslijed izgaranja goriva

1,0

– za emisije iz tehnološkog procesa

0,5.

Članak 8.

Korektivni poticajni koeficijent k3 ovisan o GVE iznosi:

– za emisije dobivene kontinuiranim mjerenjem koje tijekom kalendarske godine udovoljavaju GVE i postavljenim uvjetima propisanim Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora (u daljnjem tekstu: Uredba o GVE) 0,8

– za emisije dobivene kontinuiranim mjerenjem koje tijekom kalendarske godine ne udovoljavaju GVE i postavljenim uvjetima propisanim Uredbom o GVE te za emisije koje nisu dobivene kontinuiranim mjerenjem 1,0.

Članak 9.

Obveznici plaćanja plaćaju naknadu na emisiju SO2 i/ili na emisiju NO2 Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za kalendarsku godinu na temelju rješenja koje donosi Fond.

Način i rokovi plaćanja naknade utvrđuju se rješenjem iz stavka 1. ovog članka sukladno Pravilniku o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisije oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i na emisije oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2004. godine.

Klasa: 351-01/04-01/02

Urbroj: 5030115-04-1

Zagreb, 27. svibnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih ako sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov oksid –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !