Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/06 - čl. 7. Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 6.2.2006 Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

324

Na temelju članka 35.L289986 stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijela

UREDBU

O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMAZA UZBUNJIVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se znakovi za uzbunjivanje stanovništva i vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja koji se emitiraju putem sirena, izdavanje priopćenja za stanovništvo i način upoznavanja stanovništva sa znakovima za uzbunjivanje.

II. ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

Članak 2.

Znakovi za uzbunjivanje stanovništva su signali i emitiraju se putem sirena na ovaj način:

a) Upozorenje na nadolazeću opasnost

Upotrebljava se za nadolazeće prirodne i druge opasnosti koje ne zahtijevaju trenutnu reakciju na dati znak (nadolazeći vodni val, požar koji se približava određenom području, približavanje oluje, zagađenje okoliša i sl.).

Oglašava se kombinacijom jednoličnog i zavijajućeg tona u trajanju od sto /100/ sekundi (tri jednolična tona po dvadeset /20/ sekundi koja dijele dva zavijajuća tona od dvadeset /20/ sekundi).

b) Neposredna opasnost

Upotrebljava se za neposredne opasnosti od požara, pucanja nasipa ili brana, radioloških i kemijskih nesreća, vojnih napada i drugih opasnosti kada je potrebna žurna reakcija na dati znak.

Oglašava se neprekidnim zavijajućim tonom u trajanju šezdeset /60/ sekundi.

c) Prestanak opasnosti

Upotrebljava se kada se ocjeni da su sve opasnosti za stanovništvo prestale, a obavezno nakon neposredne opasnosti. Znak se upotrebljava i za potrebe ispitivanja ispravnosti i razvoja sustava za uzbunjivanje.

Oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od šezdeset /60/ sekundi.

Centar 112 koji je oglasio opasnost dužan je putem nadležne televizijske ili radijske postaje izdati priopćenje za stanovništvo ugroženog područja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Članak 3.

Dodatni znak »Vatrogasna uzbuna« za uzbunjivanje vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja je signal koji se upotrebljava za potrebe žurnog okupljanja vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja, a emitira se putem sirena.

Oglašava se jednoličnim tonom sa stankama sveukupno u trajanju od devedeset /90/ sekundi (tri jednolična tona po dvadeset /20/ sekundi i dvije stanke po petnaest /15/ sekundi).

Članak 4.

Grafički prikaz znakova za uzbunjivanje tiskan je uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

III. PRIOPĆENJA ZA STANOVNIŠTVO

Članak 5.

Priopćenja za stanovništvo su sastavni dijelovi znakova za uzbunjivanje nadolazeće i neposredne opasnosti.

Priopćenja se emitiraju putem sirena (elektroničke sirene), razglasnih uređaja i putem elektroničkih medija.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje propisuje elektroničke medije koji emitiraju priopćenja u postupku uzbunjivanja stanovništva.

Elektronički mediji iz stavka 3. ovog članka dužni su odmah emitirati priopćenja Državnog centra 112 i Županijskih centara 112.

Priopćenja za stanovništvo mogu se dostavljati i putem SMS poruka. Operateri u GSM mrežama nisu dužni tražiti pristanak za dostavljanje SMS poruka od korisnika GSM uređaja koji se zateknu na ugroženom području.

IV. NAČIN UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA SA ZNAKOVIMA ZA UZBUNJIVANJE

Članak 6.

Znakovi za uzbunjivanje jedinstveni su za cijeli teritorij Republike Hrvatske.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje izrađuje obvezatni i jedinstveni plakat s prikazom grafičkih znakova za uzbunjivanje iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Za potrebe turističkih mjesta, prometnih terminala, hotela i autokampova izrađuje se plakat i na engleskom ili drugom stranom jeziku.

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, kao što su obrazovne, zdravstvene i druge javne ustanove, stambene zgrade, prometni terminali, športske dvorane i stadioni, trgovački centri, hoteli, autokampovi, trgovačka društva i slično, dužni su nabaviti plakate iz stavka 2. ovog članka, od Državne uprave za zaštitu i spašavanje i istaknuti ih na vidnim mjestima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti odredbe članaka 24.L289988, 25.L289989 i 26.L289990 Uredbe o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 11/93).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 811-01/06-01/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 2. veljače 2006.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE STANOVNIŠTVA

Upozorenje na nadolazeću opasnost

  

Neposredna opasnost

  

Prestanak opasnosti

ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI IDRUGIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vatrogasna uzbuna

zatvori
Uredba o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !