Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o kriterijima za određivanje izuma povjerljivima i načinu priznavanja patenata za takve izume – (“Narodne novine“, br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 19.1.2005 Uredba o kriterijima za određivanje izuma povjerljivim i načinu priznavanja patenta za takve izume

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

156

Na temelju članka 38.L123340 Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/2002 i 173/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2005. donijela

UREDBU

o kriterijima za odreĐivanje izuma povjerljivim i naČinu priznavanja patenta za takve izume

I. OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se kriteriji za određivanje izuma povjerljivim i način priznavanja patenta za takve izume.

II. Kriteriji za odreĐIvanje izuma povjerljivim

Članak 2.

Izumi od interesa za obranu Republike Hrvatske su:

1. oružje svih vrsta (hladno oružje, samokresi, strojnice, puškostrojnice, ručni bacači, minobacači, topovi, haubice i dr.), bez obzira na vrstu, namjenu, kalibar i streljivo za to oružje, osim lovačkog i sportskog oružja i streljiva

2. vojni avioni, helikopteri, jedrilice, lebdjelice svih vrsta, padobrani i pripadajuća oprema za vojne potrebe

3. ratni brodovi, borbeni plovni objekti svih vrsta, vojni brodovi pomoćne namjene, vojne podmornice i ronilice, ronilačka i druga specijalna oprema za vojne potrebe

4. svi bojni sustavi veze, kriptozaštite, elektroničkog djelovanja, sredstva i sustavi za izviđanje ciljeva i terena te komunikacijska i računalna oprema za vojne potrebe

5. vozila svih vrsta za vojne potrebe (borbena, neborbena i druga specijalna motorna vozila) s ugrađenim naoružanjem, specijalnom opremom svih vrsta, s posebnim svjetlosnim i zvučnim signalima i drugom opremom koja služi za vojne potrebe, osim osobnih vozila

6. mostovi svih vrsta (viseći, montažni, pontonski i dr.) projektirani i izrađeni prvenstveno za vojne potrebe

7. streljivo za sve vrste oružja iz točke 1. ovoga članka, osim streljiva za lovačko i sportsko oružje

8. rakete svih vrsta i uređaji za njihovo lansiranje i navođenje, osim raketa za protugradnu obranu i vatromete

9. bombe, torpeda, mine i rasprskavajuća sredstva svih vrsta

10. baruti, eksplozivi, upaljači i sredstva za paljenje, zapaljiva i dimna sredstva za osvjetljavanje svih vrsta, osim lovačkog baruta i gospodarskog eksploziva

11. specijalna inženjerijska sredstva, oprema i sredstva za miniranje i razminiranje i maskiranje

12. električni uređaji i izvori napajanja električnom energijom projektirani i izrađeni prvenstveno za vojne potrebe

13. pogonski i propulzijski uređaji i sustavi namijenjeni za korištenje u sredstvima iz točke 2., 3., 5., 8., 9. i 11. članka 3.

14. sustavi, uređaji i instrumenti za zračno, površinsko i podvodno izviđanje, motrenje i identifikaciju, analizu, interpretaciju i korelaciju, te orijentaciju i navigaciju za upravljanje i vođenje, uključujući radare, IC uređaje, lasere i naprave i uređaje za mjerenje i ciljanje

15. vježbovna i manevarska sredstva i pomagala koja se koriste za obuku i izobrazbu

16. uređaji i oprema za fiziološku i medicinsku selekciju i trijažu pripadnika Oružanih snaga

17. trenažeri, simulatori i registratori pogodaka za vojne potrebe

18. sredstva i postupci za protunuklearnu, protukemijsku i protubiološku zaštitu, sredstva za detekciju, dozimetriju i identifikaciju bojnih otrova, i drugih kemijskih agenasa, sredstva za detekciju i identifikaciju bioloških agenasa, sredstva za radiološko, kemijsko i biološko izviđanje, sredstva i tvari za dekontaminaciju

19. specijalni alati i ambalaža za čuvanje i prijevoz sredstava iz točaka 1. do 18. ovoga članka

20. sustavi, uređaji, sredstva, sklopovi i podsklopovi te postupci za njihovu izradu koji se koriste:

a) za prikupljanje podataka i obavijesti u cilju poduzimanja sigurnosnih mjera

b) za zaštitu tajnosti podataka u sustavu prijenosa informacija za vojne potrebe

c) za uspostavljanje i održavanje operativnih, stacionarnih, mobilnih i funkcionalnih veza u telekomunikacijskim i informatičkim autonomnim sustavima za vojne potrebe

d) za kontrolu i analizu aktivnosti u radiofrekvencijskom spektru za vojne potrebe

e) za elektroničko osiguranje i protuelektronička djelovanja za vojne potrebe

f) za preventivno tehničko osiguranje objekata i osoba od posebnog interesa

21. specijalno naoružanje i postupci za njegovu izradu kao i druga specijalna sredstva, koja se koriste u obavljanju zadataka i poslova osobne i imovinske sigurnosti ili u izvršavanju obveza koje proistječu iz međunarodnih ugovora i konvencija

22. uređaji i sredstva analitičkih metoda i postupaka (fizikalne, kemijske, i dr.) za vojne potrebe

23. sve vrste druge vojne i specijalne opreme koja je proizvedena po hrvatskim vojnim normama, tehničkim uvjetima ili po drugim normama koje prihvaća Ministarstvo obrane, a koja nisu u slobodnoj prodaji na tržištu

24. druga specijalna oprema i izumi koji se po svojim tehničkim značajkama i pretežnoj namjeni odnose na obranu.

Članak 3.

Kriteriji za određivanje izuma povjerljivim su:

1. Tehnološka provedivost izuma u pogledu daljnjeg razvoja naoružanja i vojne opreme temeljem predloženog izuma

2. Značajno poboljšanje tehničko-taktičkih karakteristika naoružanja i vojne opreme

3. Ekonomska isplativost izuma

4. Doprinos izuma razvoju hrvatskih znanstvenih, tehnoloških, industrijskih i drugih potencijala u unaprjeđivanju operativnih i tehničkih sposobnosti Oružanih snaga i drugih obrambenih institucija Republike Hrvatske.

Prema kriterijima iz stavka 1. ovoga članka određuje se koji će se izumi od interesa za obranu Republike Hrvatske iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe smatrati povjerljivim.

III. NaČin priznavanja patenta za povjerljivi izum

Članak 4.

Prijave za priznanje patenta za povjerljivi izum se u skladu s odredbama Zakona o patentu podnose Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 5.

Ako Zavod u postupku ispitivanja prijave patenta utvrdi da se radi o mogućem povjerljivom izumu, ustupit će Ministarstvu obrane preslik sadržaja prijave i rezultate prethodnog ispitivanja.

Članak 6.

Ministarstvo obrane dužno je u roku od 90 dana od dana primitka prijave patenta koju je ustupio Zavod, rukovodeći se kriterijima iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, provesti upravni postupak za ocjenu priznanja patenta za povjerljivi izum u skladu s odredbama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme i Zakona o patentu, te o rezultatu ispitivanja obavijestiti podnositelja prijave i Zavod.

Članak 7.

Nakon provedenog upravnog postupka iz članka 6.#clanak6 ove Uredbe Ministarstvo obrane podnositelju prijave izdaje rješenje o priznanju patenta za povjerljivi izum. Kada rješenje o priznanju patenta za povjerljivi izum postane pravomoćno, ono se upisuje u registar patenata za povjerljive izume.

Sadržaj i oblik rješenja o priznanju patenta i sadržaj podataka registra patenata za povjerljive izume kao i osobe koje imaju pravo uvida u registar određuje ministar obrane posebnim pravilnikom, koji će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Registar patenata za povjerljive izume vodi Ministarstvo obrane.

Članak 8.

Za povjerljive izume za koje je Ministarstvo obrane izdalo rješenje o priznanju patenta za povjerljivi izum izumitelju pripada jednokratna naknada u skladu s člankom 36. Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme.

Članak 9.

Povjerljivi izum i rješenje o priznanju patenta za povjerljivi izum ima oznaku tajnosti i ne objavljuje se.

IV. Izumi stvoreni u ustrojstvenim jedinicama OruŽanih snaga Republike Hrvatske ili kod proizvoĐaČa naoruŽanja i vojne opreme

Članak 10.

Za priznanje patenata za izume koji su stvoreni unutar ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske u tijeku ili izvan radnog vremena, a u vezi su s člancima 2. i 3. ove Uredbe, podnositelj prijave je dužan, pridržavajući se propisa o zaštiti tajnosti podataka, zatražiti od Ministarstva obrane odobrenje za pokretanje postupka za priznanje patenta za povjerljivi izum.

Članak 11.

Za priznanje patenata za izume koji su stvoreni kod proizvođača naoružanja i vojne opreme, a u vezi su s člancima 2. i 3. ove Uredbe, podnositelj prijave dužan je pridržavajući se propisa o zaštiti tajnosti podataka zatražiti od Ministarstva obrane odobrenje za pokretanje postupka za priznanje patenta za povjerljivi izum.

Članak 12.

Izuzetno od odredbe članka 11.#clanak11 ove Uredbe za izume stvorene kod proizvođača naoružanja i vojne opreme koji jesu ili su bili unutar predmeta realizacije ugovornih obveza s Oružanim snagama Republike Hrvatske ne mogu se podnijeti prijave za priznanje patenta za izum.

V. ZakljuČne odredbe

 Članak 13.

Patent traje dvadeset godina, računajući od datuma podnošenja prijave patenta u skladu s člankom 70. stavkom 1. Zakona o patentu.

Ako je izum prestao biti od interesa za obranu Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane izdaje nositelju patenta rješenje o prestanku izuma povjerljivim te izvješćuje Zavod i dostavlja mu cijeli predmet koji se odnosi na taj patent.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/04-01/03
Urbroj: 5030106-05-1
Zagreb, 13. siječnja 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o kriterijima za određivanje izuma povjerljivima i načinu priznavanja patenata za takve izume –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !