Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/99, XX/00, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 26.5.1999 Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 114. i članka 116. stavka 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr?anoj 20. svibnja 1999. godine, donijela

UREDBU

O MEDICINSKOM VJE?TAČENJU U MIROVINSKOM OSIGURANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se tko su ovla?teni vje?taci iz članka 113. stavka 1. i članka 120. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), način imenovanja, područje i način njihova rada, kao i sadr?aj nalaza i mi?ljenja koja daju.

(2) Ovom Uredbom uređuje se i postupak revizije, broj članova, način imenovanja i rada stručnog povjerenstva za reviziju i ostala pitanja u svezi s provedbom revizije.

Članak 2.

(1) Kada je za rje?avanje o pravu iz mirovinskog osiguranja potrebno za osiguranika utvrditi invalidnost i tjelesno o?tećenje, a za člana obitelji opću nesposobnost za rad, nadle?na ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) koja rje?ava o pravu, utvrđuje te činjenice na osnovi nalaza i mi?ljenja ovla?tenih vje?taka.

(2) Vje?taci iz stavka 1. ovoga članka donose nalaz i mi?ljenje i o neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti (članak 36. Zakona)

(3) Nalaz i mi?ljenje o činjenicama iz stavka 1. i 2. ovoga članka daju u prvom stupnju vje?taci, a u drugom stupnju vi?i vje?taci.

(4) Vje?taci i vi?i vje?taci moraju se u svojem radu dr?ati Zakona, ove Uredbe i drugih propisa, te načela i dostignuća suvremene medicinske znanosti.

Članak 3.

Područje rada vje?taka i vi?eg vje?taka je područje Republike Hrvatske.

II. VJE?TACI

Članak 4.

(1) Vje?tak i vi?i vje?tak poslove vje?tačenja samostalno obavlja kao profesionalnu djelatnost.

(2) Ministar nadle?an za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: ministar) daje odobrenje za obavljanje poslova vje?taka i vi?ih vje?taka iz reda doktora medicine - specijalista medicine rada, opće medicine, interne medicine, psihijatrije, neurologije, ortopedije, fizikalne medicine, reumatologije i drugih specijalnosti, s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj specijalnosti.

(3) Odobrenje za obavljanje poslova vje?tačenja mo?e se dati osobi iz stavka 1. ovoga članka pod sljedećim uvjetima:

1) da ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka,

2) da je dr?avljanin Republike Hrvatske,

3) da je radno sposoban za obavljanje poslova vje?tačenja,

4) da je potpuno poslovno sposoban,

5) da ima odobrenje za samostalan rad u svojoj struci, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj za?titi.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vje?tak odnosno vi?i vje?tak, koji obavlja poslove vje?tačenja na temelju medicinske dokumentacije dostavljene u sklopu pravne pomoći od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju, zaposlenik je Zavoda.

(5) Vje?tak i vi?i vje?tak iz stavka 4. ovoga članka, osim uvjeta iz stavka 2. i 3. ovoga članka, mora ispunjavati uvjet znanja jednog stranog jezika.

Članak 5.

(1) Zahtjev za odobrenje za obavljanje poslova vje?tačenja podnosi se ministru koji rje?enjem izdaje odobrenje za vje?tačenje, nakon ?to utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 4.#clanak4 stavka 3. ove Uredbe.

(2) Uvjete za obavljanje samostalne profesionalne djelatnosti vje?taka i vi?eg vje?taka u pogledu medicinsko-tehničke opreme propisuje ministar i ministar zdravstva.

Članak 6.

Upravno vijeće Zavoda određuje broj vje?taka i vi?ih vje?taka na prijedlog ravnatelja Zavoda.

Članak 7.

(1) Vje?taci poslove vje?tačenja obavljaju u prostorijama područnih slu?ba Zavoda, a vi?i vje?taci u prostorijama Sredi?nje slu?be Zavoda.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vje?tak mo?e, ako je to neophodno zbog zdravstvenog osiguranja osiguranika, odnosno osigurane osobe, vje?tačenje obaviti i izvan prostorija područne slu?be Zavoda.

Članak 8.

(1) Ako vje?tak, odnosno vi?i vje?tak ne mo?e privremeno obavljati poslove vje?tačenja zbog bolesti, vojne obveze ili drugog opravdanog razloga du?e od 30 radnih dana neprekidno, du?an je o tome izvijestiti ravnatelja Zavoda.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ravnatelj Zavoda mo?e izvr?iti za to razdoblje preraspodjelu poslova na drugog vje?taka, odnosno vi?eg vje?taka.

Članak 9.

(1) Odobrenje za obavljanje samostalne profesionalne djelatnosti prestaje ako vje?tak odnosno vi?i vje?tak:

1) umre,

2) postane invalidom rada,

3) izgubi poslovnu sposobnost,

4) izgubi hrvatsko dr?avljanstvo,

5) bude pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora du?e od ?est mjeseci ili mu je izrečena za?titna mjera sigurnosti ili za?titna mjera zabrane obavljanja samostalne profesionalne djelatnosti vje?taka odnosno vi?eg vje?taka,

6) izgubi odobrenje za samostalan rad u svojoj struci.

(2) Rje?enje o prestanku odobrenja za obavljanje samostalne profesionalne djelatnosti iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka donosi ministar.

(3) U ministarstvu nadle?nom za mirovinsko osiguranje vode se evidencije o izdanim odobrenjima za obavljanje samostalne profesionalne djelatnosti vje?taka i vi?ih vje?taka, kao i rje?enjima o prestanku tih odobrenja.

Članak 10.

(1) Ravnatelj Zavoda, nakon raspisanog javnog natječaja, zaključuje ugovor o obavljanju samostalne profesionalne djelatnosti vje?taka, odnosno vi?eg vje?taka koji ima odobrenje za obavljanje te djelatnosti (članak 4.).

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se za razdoblje od četiri godine i mo?e se obnavljati putem javnog natječaja nakon isteka vremena za koje je zaključen.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovog članka mo?e se na prijedlog Stručnog povjerenstva za reviziju raskinuti i prije isteka roka na koji je zaključen, i to:

- ako su mjerila za dono?enje nalaza i mi?ljenja o invalidnosti pojedinog vje?taka, odnosno vi?eg vje?taka bitno različita od mjerila drugih vje?taka, odnosno vi?ih vje?taka,

- ako učestalo postupa suprotno odredbi članka 18.#clanak18 stavka 4. ove Uredbe,

- ako u broju rje?avanih predmeta na temelju kojih se stječu prava iz mirovinskog osiguranja bitno odstupa od drugih vje?taka,

- ako vje?tak, odnosno vi?i vje?tak ima nekorektan odnos prema osiguranicima,

- ako broj ?albi na prvostupanjsko rje?enje bitno odstupa od ostalih vje?taka,

- kao i u drugim okolnostima na koje upozori Stručno povjerenstvo za reviziju.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mo?e se raskinuti i prije isteka roka na koji je zaključen ako vje?tak, odnosno vi?i vje?tak ne obavijesti ravnatelja Zavoda o privremenoj obustavi obavljanja poslova u trajanju du?em od 30 dana neprekidno.

(5) Vje?tak i vi?i vje?tak za vrijeme obavljanja samostalne profesionalne djelatnosti vje?tačenja prema ovoj Uredbi, ne mo?e obavljati drugu samostalnu djelatnost ni biti u radnom odnosu, osim u slučaju iz članka 4.#clanak4 stavka 4. ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Vje?tak i vi?i vje?tak ostvaruju dohodak na temelju zaključenog ugovora sa Zavodom.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se i pitanja zakupa prostorija i druga pitanja u vezi s obavljanjem samostalne profesionalne djelatnosti vje?taka, odnosno vi?eg vje?taka.

(3) Zavod općim aktom utvrđuje mjerila za ugovaranje dohotka iz stavka 1. ovoga članka.

III. POSTUPAK VJE?TAČENJA

Članak 12.

(1) Vje?tak, prije nego ?to dade nalaz i mi?ljenje o invalidnosti, tjelesnom o?tećenju ili općoj nesposobnosti za rad člana obitelji, obavlja neposredni pregled osigurane osobe.

(2) Vje?tak mo?e, iznimno, dati nalaz i mi?ljenje o činjenicama iz stavka 1. ovoga članka i bez pregleda osigurane osobe na temelju medicinske i druge dokumentacije, kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga ne mo?e biti pregledana (u slučaju boravka u inozemstvu, smrti i sl.).

(3) Za osobe s boravkom u inozemstvu vje?tak iz članka 4.#clanak4 stavka 4. ove Uredbe daje nalaz i mi?ljenje samo na temelju medicinske dokumentacije dostavljene od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju.

Članak 13.

(1) Vi?i vje?tak, u pravilu, daje nalaz i mi?ljenje o invalidnosti, tjelesnom o?tećenju, odnosno općoj nesposobnosti za rad člana obitelji na temelju odgovarajuće medicinske i druge dokumentacije.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, vi?i vje?tak, kada smatra da je to potrebno, mo?e dati nalaz i mi?ljenje o invalidnosti i na temelju neposrednog pregleda osigurane osobe.

Članak 14.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje daje pravo na osiguranje prema Zakonu, pokreće se u povodu prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene za?tite (u daljnjem tekstu: liječnik) i njegovog mi?ljenja o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti osiguranika prema propisima o zdravstvenom osiguranju. Postupak se mo?e pokrenuti i na zahtjev osiguranika odnosno osigurane osobe.

(2) Postupak za osobu koja ostvaruje pravo na temelju invalidnosti nakon prestanka zaposlenja ili drugog svojstva koje daje pravo na osiguranje, pokreće se na njezin zahtjev. Nadle?na ustrojstvena jedinica Zavoda u kojoj je pokrenut postupak upućuje tu osobu liječniku iz stavka 1. ovoga članka. Na isti način postupit će se i u slučaju ako se postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti pokreće na zahtjev osiguranika, odnosno osigurane osobe.

(3) Liječnik iz stavka 1. ovoga članka pri davanju mi?ljenja o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti du?an je prethodno pripremiti cjelokupnu medicinsku dokumentaciju koju pribavlja od zdravstvene ustanove koju odredi Vlada Republike Hrvatske (članak 112. stavak 2. Zakona).

Članak 15.

(1) Kada liječnik koji je liječio osiguranika smatra da je liječenje i medicinska rehabilitacija zavr?ena i da je nastala trajna nesposobnost za rad na poslovima koje osiguranik obavlja, podnosi nadle?noj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, na utvrđenom obrascu, svoje izvje?će s nalazom i mi?ljenjem o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti osiguranika i opće podatke o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja.

(2) »Izvje?će s nalazom i mi?ljenjem liječnika« (obrazac: 1-IN) sadr?i: anamnestičke i katamnestičke podatke o bolestima, podatke o mjestu, načinu i trajanju liječenja, podatke o sada?njem zdravstvenom stanju osiguranika s nalazima o anatomsko-funkcionalnim o?tećenjima, stupnju o?tećenja, te prognozi, uz prilaganje odgovarajuće medicinske dokumentacije.

(3) »Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja« (obrazac: 2-IN) sadr?i: opće podatke o osiguraniku, stručnoj spremi, mirovinskom sta?u i podatke o poslovima koje obavlja.

(4) Medicinska dokumentacija koju pribavlja liječnik mora biti u skladu s propisom Vlade Republike Hrvatske iz članka 112. stavak 3. Zakona.

Članak 16.

(1) Nadle?na ustrojstvena jedinica Zavoda koja vodi postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti prikuplja podatke o svojstvu osiguranika, mirovinskom sta?u i druge podatke, te ispituje je li »Izvje?će s nalazom i mi?ljenjem liječnika« dato u skladu s člankom 15.#clanak15 stavkom 4. ove Uredbe, a u slučaju primjene članka 12.#clanak12 stavka 3. ove Uredbe je li inozemna medicinska dokumentacija obrađena i dostavljena u skladu s međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

(2) Nadle?na ustrojstvena jedinica Zavoda koja vodi postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti primljeni nalaz i mi?ljenje liječnika, zajedno sa svim prikupljenim podacima iz članka 15.#clanak15 ove Uredbe, dostavlja vje?taku.

(3) Vje?tak, nakon primitka izvje?taja s podacima iz stavka 2. ovoga članka, ispituje i ocjenjuje mo?e li se na temelju dostavljenih podataka dati nalaz i mi?ljenje o invalidnosti.

(4) Kada vje?tak utvrdi da se liječnik nije dr?ao propisa u pogledu opsega i sadr?aja medicinske dokumentacije (članak 15. stavak 4.), vratit će mu izvje?će i zatra?iti, najkasnije u roku od 15 dana nakon primitka izvje?ća liječnika u nadle?noj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, dopunu medicinske i ostale dokumentacije.

Članak 17.

(1) Kada vje?tak utvrdi da su prikupljeni svi potrebni podaci u smislu članka 15.#clanak15 ove Uredbe, određuje dan pregleda osiguranika i poziva ga na pregled. Poziv na pregled dostavlja se osiguraniku s dostavnicom i upozorenjem da je obvezan u navedeno vrijeme javiti se vje?taku radi pregleda.

(2) Nakon neposrednog osobnog pregleda osiguranika, vje?tak daje nalaz i mi?ljenje o invalidnosti.

(3) Ako vje?tak ocijeni da se na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenog pregleda ne mo?e dati nalaz i mi?ljenje o invalidnosti, uputit će osiguranika na dodatne preglede i obradu u posebnu zdravstvenu ustanovu koju odredi Vlada Republike Hrvatske (članak 112. stavak 2. Zakona).

Članak 18.

(1) Ako vje?tak utvrdi da liječenje osiguranika jo? nije zavr?eno, donosi nalaz i mi?ljenje o potrebi daljnjeg liječenja. Takvo mi?ljenje vje?tak neće donijeti za osobu čije je posljednje osiguranje bilo u zemlji s kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ako ona ostvaruje prava iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnog ugovora.

(2) Ako vje?tak utvrdi da je liječenje zavr?eno, tada, na temelju anatomsko-funkcionalnog o?tećenja organa i organskih sustava utvrđuje medicinske kontraindikacije koje ta o?tećenja uzrokuju, uspoređujući psihofizičke mogućnosti osiguranika zbog nastalih kontraindikacija s psihofizičkim zahtjevima poslova koje osiguranik obavlja. Ako vje?tak utvrdi da osiguranik, unatoč kontraindikacija, mo?e raditi na poslovima koje obavlja, donosi nalaz i mi?ljenje da ne postoji invalidnost.

(3) Vje?tak će donijeti nalaz i mi?ljenje da invalidnost ne postoji i ako utvrdi da radna sposobnost osiguranika nije trajno smanjena za vi?e od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe. Poslovi prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad osiguranika obuhvaćaju sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosada?njim poslovima.

(4) Ako vje?tak utvrdi da je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za vi?e od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe za poslove prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosada?njim poslovima, utvrđuje da postoji invalidnost.

(5) Kada utvrdi da kod osiguranika postoji invalidnost, vje?tak utvrđuje je li nastala profesionalna nesposobnost za rad ili opća nesposobnost za rad.

(6) Vje?tak će donijeti nalaz i mi?ljenje da postoji profesionalna nesposobnost za rad kada utvrdi da je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za vi?e od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe, ali da jo? postoji preostala sposobnost za rad na poslovima prema kojima se ocjenjuje radna sposobnost osiguranika odnosno za rad na drugim poslovima.

(7) Vje?tak će donijeti nalaz i mi?ljenje da postoji opća nesposobnost za rad kada utvrdi da je kod osiguranika radna sposobnost trajno smanjena za vi?e od polovicu prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti i da kod njega nema preostale radne sposobnosti.

Članak 19.

(1) Kada se utvrdi da je kod osiguranika mlađeg od 50 godina ?ivota nastala profesionalna nesposobnost za rad, vje?tak će utvrditi mo?e li se s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, ?ivotnu dob, naobrazbu i sposobnost, osiguranik profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugom poslu.

(2) Ako se za osiguranika iz stavka 1. ovog članka mo?e odmah donijeti mi?ljenje o profesionalnoj rehabilitaciji vje?tak će donijeti nalaz i mi?ljenje i utvrditi posao za koji će se osiguranik profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom, način obavljanja profesionalne rehabilitacije (?kolovanje, praktični rad, stručno osposobljavanje) i trajanje profesionalne rehabilitacije.

(3) Ako se za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka ne mo?e odmah dati mi?ljenje o profesionalnoj rehabilitaciji, vje?tak će zatra?iti od nadle?ne ustrojstvene jedinice Zavoda da prikupi podatke o poslu za koji bi se osiguranik mogao osposobiti za rad s punim radnim vremenom.

(4) Radi dono?enja mi?ljenja o profesionalnoj rehabilitaciji, vje?tak mo?e zatra?iti da se obavi profesionalna orijentacija. Ako smatra potrebnim, vje?tak mo?e pribaviti i mi?ljenje pojedinih stručnih ustanova (klinike, instituti, Hrvatski zavod za medicinu rada, Hrvatski zavod za zapo?ljavanje i posebna zdravstvena ustanova koju odredi Vlada Republike Hrvatske) ili pojedinih stručnjaka (liječnika-specijalista, psihologa, in?enjera i dr.).

(5) Nakon ?to prikupi podatke i mi?ljenje iz stavka 3. i 4. ovoga članka vje?tak donosi odgovarajući nalaz i mi?ljenje o invalidnosti osiguranika.

Članak 20.

(1) Nalaz i mi?ljenje o invalidnosti ili neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti vje?tak donosi na obrascu »Nalaz i mi?ljenje vje?taka o invalidnosti« (obrazac: 3-IN).

(2) Nalaz i mi?ljenje o invalidnosti sadr?i:

1) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana i osobni broj;

2) dopune anamneze i statusa, dopunske laboratorijske pretrage, dopunske specijalističke nalaze, dopunska funkcionalna ispitivanja i mi?ljenje ustanove za profesionalnu orijentaciju;

3) dijagnozu glavne bolesti, drugih bolesti koje utječu na radnu sposobnost, kao i ostalih bolesti koje ne utječu na tu sposobnost, te ?ifre bolesti;

4) mi?ljenje o radnoj sposobnosti osiguranika:

a) je li zavr?eno liječenje,

b) je li radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za vi?e od polovicu prema tjelesno i psihički zdravom osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti,

c) postoji li neposredna opasnost od nastanka invalidnosti ako bi osiguranik-zaposlenik nastavio raditi na poslovima koje obavlja,

d) ako je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za vi?e od polovicu prema tjelesno i psihički zdravom osiguraniku, postoji li kod osiguranika preostala radna sposobnost, odnosno mo?e li se, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, ?ivotnu dob, naobrazbu i sposobnost, profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim vremenom na drugom poslu;

5) zaključak o radnoj sposobnosti:

a) postoji potreba daljnjeg liječenja, u obrazlo?enju treba dati mi?ljenje o tome kakvo liječenje treba provesti,

b) ne postoji invalidnost,

c) postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti,

d) postoji profesionalna nesposobnost za rad,

e) postoji preostala radna sposobnost uz profesionalnu rehabilitaciju,

f) postoji opća nesposobnost za rad;

6) datum nastanka invalidnosti ili neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti;

7) uzrok nastanka invalidnosti: bolest-ozljeda izvan rada - ozljeda na radu-profesionalna bolest;

8) mjesec i godina u kojoj treba obaviti kontrolni pregled;

9) obrazlo?enje mi?ljenja.

Članak 21.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na temelju tjelesnog o?tećenja pokreće se na zahtjev osiguranika. Osiguranik je du?an uz zahtjev prilo?iti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i prijavu o ozljedi na radu, odnosno odgovarajuću dokumentaciju o profesionalnoj bolesti.

(2) Vje?tak donosi nalaz i mi?ljenje o tjelesnom o?tećenju na temelju osobnog pregleda osiguranika i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nalaz i mi?ljenje o tjelesnom o?tećenju vje?tak donosi na utvrđenom obrascu »Nalaz i mi?ljenje vje?taka o tjelesnom o?tećenju« (obrazac: 4-TO).

(4) Nalaz i mi?ljenje o tjelesnom o?tećenju sadr?i:

1) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana i osobni broj;

2) nalaz zdravstvenog stanja s obzirom na gubitak, bitnije o?tećenje ili onesposobljenost pojedinih organa ili dijelova tijela, ustanovljenog na temelju pregleda i medicinske dokumentacije;

3) dijagnoze i ?ifre bolesti;

4) ako postoji tjelesno o?tećenje, treba navesti naziv tjelesnog o?tećenja iz Zakona o tjelesnim o?tećenjima, odnosno Zakona o profesionalnim bolestima, uzrok o?tećenja, dan nastanka tjelesnog o?tećenja i postotak tjelesnog o?tećenja;

5) obrazlo?enje mi?ljenja.

Članak 22.

(1) Uz zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu na temelju opće nesposobnosti za rad, član obitelji du?an je prilo?iti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

(2) Vje?tak donosi nalaz i mi?ljenje o općoj nesposobnosti za rad na temelju osobnog pregleda člana obitelji i medicinske dokumentacije.

(3) Nalaz i mi?ljenje o općoj nesposobnosti za rad člana obitelji koji boravi u inozemstvu donosi vje?tak iz članka 4.#clanak4 stavka 4. ove Uredbe na temelju inozemne medicinske dokumentacije.

(4) Nalaz i mi?ljenje o općoj nesposobnosti za rad člana obitelji vje?tak donosi na obrascu »Nalaz i mi?ljenje vje?taka o općoj nesposobnosti za rad« (obrazac: 5-O).

(5) Nalaz i mi?ljenje o općoj nesposobnosti za rad sadr?i:

1) osobne podatke o umrlom osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, datum smrti, jedinstveni matični broj građana i osobni broj;

2) osobne podatke o članu obitelji: prezime i ime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana (ako mu je dodijeljen) s naznakom rodbinskog odnosa s umrlim osiguranikom (bračni drug, dijete, roditelj i dr.);

3) nalaz zdravstvenog stanja ustanovljenog na temelju pregleda i medicinske dokumentacije;

4) dijagnoze glavne bolesti i drugih bolesti koje utječu na nesposobnost za rad, te ?ifre bolesti;

5) zaključak o postojanju opće nesposobnosti za rad;

6) datum nastanka opće nesposobnosti za rad;

7) obrazlo?enje mi?ljenja.

Članak 23.

(1) Pri dono?enju nalaza i mi?ljenja kao dan nastanka invalidnosti, opasnosti od nastanka invalidnosti i tjelesnog o?tećenja uzima se dan kada je na temelju obavljenog pregleda dano mi?ljenje o invalidnosti, opasnosti od nastanka invalidnosti i tjelesnom o?tećenju. Nastanak invalidnosti, odnosno tjelesnog o?tećenja prije obavljenog pregleda mo?e se utvrditi samo na temelju medicinske dokumentacije iz ranijeg razdoblja (članak 115. stavak 1. Zakona).

(2) Kada se radi o pravu člana obitelji osiguranika na obi-teljsku mirovinu na temelju opće nesposobnosti za rad, pri utvrđivanju dana nastanka opće nesposobnosti za rad uzima se dan od kojega pripada pravo na obiteljsku mirovinu (članak 115. stavak 2. Zakona).

Članak 24.

Vje?tak je du?an donijeti nalaz i mi?ljenje o invalidnosti i općoj nesposobnosti za rad člana obitelji u roku od 15 dana, računajući od dana dostave zahtjeva za dono?enje nalaza i mi?ljenja vje?taku.

Članak 25.

Nakon dono?enja nalaza i mi?ljenja, vje?tak vraća predmet s dokumentacijom ustrojstvenoj jedinici Zavoda koja mu je dostavila predmet. Primjerak nalaza i mi?ljenja vje?tak zadr?ava u svojoj evidenciji.

IV. REVIZIJA NALAZA I MI?LJENJA O INVALIDNOSTI

Članak 26.

(1) Nalaz i mi?ljenje o invalidnosti, na temelju koje se stječe pravo prema Zakonu, prije dono?enja rje?enja o pravu podlije?e reviziji, koju obavlja stručno povjerenstvo za reviziju (članak 116. stavak 1. Zakona).

(2) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima predsjednika i 11 članova.

(3) Stručno povjerenstvo za reviziju obavlja, poslove revizije, u vijećima sastavljenim od predsjednika i dva člana. Predsjednik povjerenstva je ujedno i predsjednik jednog od vijeća.

(4) Članove stručnog povjerenstva za reviziju, na prijedlog ministra i ministra zdravstva imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih stručnjaka na području ocjene radne sposobnosti na dvije godine, s tim da nakon isteka tog razdoblja mogu biti ponovno imenovani.

(5) Predsjednik i članovi stručnog povjerenstva zaposlenici su Zavoda, a poslove revizije obavljaju u sredi?njoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

(6) Stručno povjerenstvo za reviziju donosi poslovnik o svom radu, uz prethodnu suglasnost ministra.

Članak 27.

(1) Nalaz i mi?ljenje o invalidnosti na temelju koje se stječe pravo prema Zakonu, zajedno s medicinskom i drugom dokumentacijom, ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja stručnom povjerenstvu radi revizije.

(2) Revizija nalaza i mi?ljenja o invalidnosti obavlja se na temelju medicinske i druge dokumentacije u predmetu, a iznimno na temelju neposrednog pregleda osiguranika, uz eventualnu konzultaciju u zdravstvenoj ustanovi koju odredi Vlada Republike Hrvatske (članak 112. stavak 2. Zakona).

(3) U obavljanju revizije donosi se mi?ljenje kojim se potvrđuje nalaz i mi?ljenje vje?taka o invalidnosti ili daju primjedbe s uputom vje?taku za izmjenu nalaza i mi?ljenja o invalidnosti.

(4) Revizija nalaza i mi?ljenja o invalidnosti mora biti obavljena u roku od 30 dana od dana davanja nalaza i mi?ljenja vje?taka o invalidnosti.

(5) Nakon obavljene revizije stručno povjerenstvo za reviziju vraća predmet, zajedno sa svojim mi?ljenjem, ustrojstvenoj jedinici Zavoda koja mu je dostavila predmet. Primjerak mi?ljenja stručno povjerenstvo za reviziju zadr?ava u svojoj evidenciji.

Članak 28.

(1) Mi?ljenje stručnog povjerenstva za reviziju donosi se na obrascu »Mi?ljenje stručnog povjerenstva za reviziju« (obrazac: 6-R).

(2) Mi?ljenje stručnog povjerenstva za reviziji sadr?i:

1) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime i jedinstveni matični broj građana;

2) podatke o nalazu i mi?ljenju o invalidnosti: prezime i ime vje?taka, broj i datum nalaza i mi?ljenja i mi?ljenje vje?taka o invalidnosti;

3) mi?ljenje stručnog povjerenstva za reviziju;

4) obrazlo?enje mi?ljenja kojim su dane primjedbe s uputom vje?taku.

Članak 29.

(1) Ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja vje?taku, koji je donio nalaz i mi?ljenje o invalidnosti, predmet u kojem je stručno povjerenstvo za reviziju donijelo mi?ljenje s primjedbama i uputom, radi dono?enja novog nalaza i mi?ljenja.

(2) Vje?tak, čiji nalaz i mi?ljenje o invalidnosti nakon obavljene revizije treba mijenjati, du?an je donijeti novi nalaz i mi?ljenje dr?eći se uputa danih u postupku revizije.

(3) Vje?tak je du?an donijeti novi nalaz i mi?ljenje iz stavka 2. ovoga članka u roku od pet dana od dana kada mu je dostavljen predmet, ako nije potrebno pribaviti nove medicinske nalaze.

V. PONOVNI I KONTROLNI PREGLED INVALIDA RADA

Članak 30.

(1) Ponovni pregled invalida rada obavlja vje?tak u slučaju kada invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju nije u roku od ?est mjeseci od dana pravomoćnosti rje?enja o priznanju prava upućen na profesionalnu rehabilitaciju. Ponovni pregled radi ocjene preostale radne sposobnosti obavlja vje?tak i u slučaju kada Zavod ocijeni da se invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju neće moći osposobiti za rad na određenom poslu.

(2) Kada nadle?na ustrojstvena jedinica Zavoda zatra?i ponovni pregled invalida rada iz stavka 1. ovoga članka, vje?tak će odrediti, prema potrebi, dopunu medicinske i druge dokumentacije prije dono?enja novog nalaza i mi?ljenja.

(3) Ponovi pregled obavlja vje?tak i u slučaju kada se prava iz mirovinskog osiguranja ponovno određuju zbog nastalih promjena u stanju invalidnosti.

(4) U slučaju ponovnog pregleda iz stavka 3. ovoga članka, postupa se u skladu s odredbama članka 14.#clanak14 do 16.#clanak16 i članka 17.#clanak17 stavka 1. ove Uredbe.

Članak 31.

(1) Kontrolni pregled invalida rada, koji je pravo iz mirovinskog osiguranja ostvario na temelju invalidnosti (članak 113. stavak 2. Zakona), obavlja vje?tak na zahtjev nadle?ne ustrojstvene jedinice Zavoda koja je pokrenula postupak po slu?benoj du?nosti.

(2) U pozivu za kontrolni pregled iz stavka 1. ovoga članka upozorit će se invalid rada na pravne posljedice iz članka 113. stavka 3. Zakona.

Članak 32.

(1) Nalaz i mi?ljenje u povodu ponovnog pregleda i kontrolnog pregleda, vje?tak donosi na obrascu »Nalaz i mi?ljenje vje?taka na ponovnom - kontrolnom pregledu« (obrazac: 7-PK).

(2) Nalaz i mi?ljenje na ponovnom - kontrolnom pregledu sadr?i:

1) osobne podatke invalida rada: prezime i ime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana i osobni broj;

2) podatke o ranijim nalazima i mi?ljenjima o invalidnosti: prezime i ime vje?taka, odnosno naziv invalidske komisije, broj i datum nalaza i mi?ljenja i mi?ljenje vje?taka odnosno invalidske komisije o invalidnosti;

3) povod za upućivanje na ponovni, odnosno kontrolni pregled;

4) poslovi prema kojima se ocjenjuje radna sposobnost na ponovnom, odnosno kontrolnom pregledu;

5) promjene u zdravstvenom stanju;

6) dijagnoza glavne bolesti, drugih bolesti koje utječu na radnu sposobnost, kao i ostalih bolesti koje ne utječu na radnu sposobnost, te ?ifre bolesti;

7) mi?ljenje:

a) jesu li nastale takve promjene u zdravstvenom stanju koje utječu na ranije utvrđenu invalidnost (pogor?anje odnosno po-bolj?anje zdravstvenog stanja ili novi slučaj invalidnosti);

b) za invalida rada koji nije u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rje?enja o priznanju prava na profesionalnu rehabilitaciju upućen na profesionalnu rehabilitaciju, a kod kojega nije do?lo do promjene u zdravstvenom stanju - je li potrebno odrediti drugi posao koji bi vi?e odgovarao njegovim tjelesnim i psihičkim mogućnostima i stvarnim mogućnostima za provedbu profesionalne rehabilitacije;

c) za korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju za kojega Zavod ocijeni da se profesionalnom rehabilitacijom neće moći osposobiti za rad na određenom poslu, a kod kojega nije nastala promjena u zdravstvenom stanju - je li potrebno odrediti drugi posao koji bi vi?e odgovarao njegovim tjelesnim i psihičkim mogućnostima i stvarnim mogućnostima za provedbu profesionalne rehabilitacije;

8) utvrđenu promjenu u invalidnosti, odnosno u preostaloj radnoj sposobnosti;

9) datum nastale promjene;

10) naznaka datuma kontrolnog pregleda;

11) obrazlo?enje mi?ljenja.

VI. ?ALBENI POSTUPAK

Članak 33.

(1) Kada osiguranik odnosno osigurana osoba podnese ?albu protiv rje?enja nadle?ne ustrojstvene jedinice Zavoda kojom se pobija nalaz i mi?ljenje o invalidnosti, tjelesnom o?tećenju i općoj nesposobnosti za rad članova obitelji, nadle?na ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja ?albu zajedno sa spisom sredi?njoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

(2) Sredi?nja ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja ?albu iz stavka 1. ovoga članka sa spisom vi?em vje?taku radi dono?enja nalaza i mi?ljenja.

Članak 34.

(1) Nalaz i mi?ljenje u povodu ?albe vi?i vje?tak donosi na utvrđenom obrascu »Nalaz i mi?ljenje vi?eg vje?taka« (obrazac: 8-?).

(2) Nalaz i mi?ljenje vi?eg vje?taka sadr?i:

1) osobne podatke o osiguraniku, odnosno osiguranoj osobi: prezime i ime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana i osobni broj;

2) nalaz i mi?ljenje vje?taka koji se u ?albenom postupku osporava;

3) razloge zbog kojih se osporava nalaz i mi?ljenje vje?taka;

4) dopunu anemnestičkih podataka;

5) dopune kliničkih, specijalističkih, laboratorijskih i drugih nalaza;

6) novu medicinsku dokumentaciju, ako je ?alitelj prilo?i;

7) dijagnoze sa ?ifrom bolesti;

8) bitne činjenice, okolnosti i sporna pitanja koja vje?tak nije razmatrao;

9) mi?ljenje o pravilnosti nalaza i mi?ljenja vje?taka te o osnovanosti ?albenih navoda;

10) obrazlo?enje mi?ljenja;

11) mi?ljenje o kontrolnom pregledu, s datumom kada se taj pregled treba izvr?iti.

Članak 35.

(1) Ako vi?i vje?tak u ?albenom postupku utvrdi da su nalaz i mi?ljenje vje?taka, odnosno dokumentacija uz nalaz i mi?ljenje nepotpuni, odgovarajuću dopunu izvr?it će sam uz konzultaciju zdravstvene ustanove koju odredi Vlada Republike Hrvatske (članak 112. stavak 2. Zakona). Ako vi?i vje?tak sam ne mo?e dopuniti nalaz i mi?ljenje, odnosno dokumentaciju uz nalaz i mi?ljenje, a dopuna je potrebna jer mo?e utjecati na mi?ljenje o invalidnosti, tjelesnom o?tećenju, odnosno općoj nesposobnosti za rad člana obitelji, vi?i vje?tak utvrdit će koje dopune treba obaviti vje?tak u zdravstvenoj ustanovi koju odredi Vlada Republike Hrvatske (članak 112. stavak 2. Zakona).

(2) Vi?i vje?tak du?an je donijeti nalaz i mi?ljenje u roku od 20 dana od dana primitka ?albe, ako daje nalaz i mi?ljenje bez prethodnog pregleda ?alitelja. Ako je potreban pregled ?alitelja i dopuna u smislu stavka 1. ovoga članka, nalaz i mi?ljenje du?an je dati u roku od 10 dana nakon prispijeća naknadno pribavljene dokumentacije.

(3) Nalaz i mi?ljenje vi?eg vje?taka donesenog u ?albenom postupku, na temelju kojeg se stječe pravo na temelju invalidnosti, podlije?e reviziji, koju obavlja stručno povjerenstvo za reviziju. U obavljanju revizije stručno povjerenstvno postupa odgovarajuće odredbama članka 27.#clanak27 ove Uredbe.

VII. OBRASCI

Članak 36.

Obrasce potrebne za primjenu ove Uredbe utvrđuje ravnatelj Zavoda.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

Članak 37.

Do dono?enja propisa o opsegu i sadr?aju medicinske dokumentacije iz članka 112. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98), liječnik će u postupku ostvarivanja prava na temelju invalidnosti pripremiti cjelokupnu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na osiguranika, podrazumijevajući pod tim samo medicinske pretrage u opsegu koji je potreban za utvrđivanje zdravstvenog stanja osiguranika, u skladu s dostignućima suvremene medicinske znanosti.

Članak 38.

(1) Liječnici - zaposlenici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji su do dana stupanja na snagu ove Uredbe davali nalaz i mi?ljenje o činjenicama koje su temelj za stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja u prvom stupnju kao ovla?teni vje?taci iz članka 113. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju temeljem Odluke o imenovanju medicinskih vje?taka (»Narodne novine«, broj 165/98 i 21/99), nastavljaju rad kao ovla?teni vje?taci do 31. prosinca 1999.

(2) Liječnici - zaposlenici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji su do dana stupanja na snagu ove Uredbe davali nalaz i mi?ljenje u povodu ?albe protiv rje?enja donesenog u prvom stupnju kao ovla?teni vje?taci iz članka 120. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju temeljem Odluke o imenovanju medicinskih vje?taka (»Narodne novine«, broj 165/98 i 21/99), nastavljaju rad kao ovla?teni vi?i vje?taci do 31. prosinca 1999.

Članak 39.

Privremeno stručno povjerenstvo za reviziju koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 116. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98) obavljat će poslove revizije nalaza i mi?ljenja o invalidnosti do 31. prosinca 1999.

Članak 40.

Ministar nadle?an za mirovinsko osiguranje i ministar zdravstva donijet će provedbeni propis iz članka 5.#clanak5 stavka 2. ove Uredbe u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 41.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje utvrdit će obrasce iz članka 36.#clanak36 ove Uredbe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje va?iti Odluka o imenovanju medicinskih vje?taka (»Narodne novine«, broj 165/98 i 21/99).

Članak 43.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/99-01/06
Urbroj: 5030104-99-2
Zagreb, 20. svibnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mate?a, v. r.
zatvori
Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !