Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o mjerilima za naknadu za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 27.2.2002 Uredba o mjerilima za naknadu za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

421

Na temelju članka 29.L79352 Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), a u vezi s člankom 87.L79354 i člankom 90.L79355 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001 i 60/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2002. godine donijela

UREDBU

O MJERILIMA ZA NAKNADU ZA RAD ODNOSNO PLAĆU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se mjerila za određivanje naknade za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako predstavničko tijelo nije konstituirano ili je raspušteno pod uvjetima utvrđenim zakonom, odnosno ako u jedinici lokalne ili područne samouprave nisu provedeni redovni lokalni izbori.

Članak 2.

Povjerenik dužnosti u pravilu, obnaša bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Izuzetno, ako to zahtijevaju opravdani razlozi, kao što su veličina jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i složenost problema u jedinici koji su doveli do imenovanja povjerenika i slično, povjerenik može dužnost obnašati profesionalno u radnom odnosu u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Povjerenik dužnost obnaša od dana stupanja na snagu rješenja o imenovanju do izbora općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana.

Članak 3.

Za vrijeme obnašanja dužnosti povjerenik ostvaruje pravo na naknadu za rad ako dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa odnosno plaću, ako svoju dužnost obnaša profesionalno u radnom odnosu u jedinici, te naknadu materijalnih troškova i druga prava u vezi s obnašanjem dužnosti.

Po prestanku dužnosti povjereniku Vlade Republike Hrvatske prestaje i ostvarivanje prava utvrđenih ovom Uredbom.

Članak 4.

Naknada za rad povjerenika odnosno plaća povjerenika utvrđuje se množenjem osnovice i pripadajućeg koeficijenta za određenu razinu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Osnovica za obračun naknade za rad povjerenika odnosno plaće povjerenika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Koeficijenti za izračun naknade za rad povjerenika odnosno plaću povjerenika utvrđuju se prema veličini jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i to u:

– županiji i Gradu Zagrebu 3,5

– gradu preko 100.000 stanovnika 3,0

– gradu i općini od 10.000 do 100.000 stanovnika 2,7

– gradu i općini od 3.000 do 10.000 stanovnika 2,3

– gradu i općini do 3.000 stanovnika 1,7

Članak 5.

Naknada za rad povjerenika, ako dužnost obnaša bez prijama u radni odnos, utvrđuje se u visini 30% iznosa od umnoška osnovice i pripadajućeg koeficijenta iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe.

Plaća povjerenika, ako dužnost obnaša profesionalno u radnom odnosu u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave utvrđuje se u visini umnoška osnovice i pripadajućeg koeficijenta iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe.

Članak 6.

Vrstu i visinu materijalnih i drugih prava temeljem obavljanja dužnosti (troškovi prijevoza, dnevnica za službena putovanja i druga prava) povjerenik ostvaruje sukladno općem aktu o materijalnim pravima zaposlenih u upravnim odjelima i stručnim službama te jedinice.

Sredstva za naknadu plaće odnosno plaću, te pripadajuća materijalna i druga prava, koja povjerenik ostvaruje za vrijeme obnašanja dužnosti, osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za koju je imenovan.

Članak 7.

Rješenje o naknadi za rad povjerenika odnosno plaći povjerenika temeljem mjerila iz ove Uredbe u ime Vlade Republike Hrvatske izdaje Kadrovska komisija Vlade Republike Hrvatske.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine koeficijenata za izračun plaće, odnosno naknade plaće povjerenika Vlade Republike HrvatskeL79357 (»Narodne novine«, br. 39/2000, 49/2000 i 132/2000).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/02-01/04
Urbroj: 5030109-02-1
Zagreb, 21. veljače 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Uredba o mjerilima za naknadu za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !