Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/06, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
108 4.10.2006 Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2407

Na temelju članka 10.L313646 Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 58.L313648 stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/2005 i 82/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijela

UREDBU

O NAČINU I KRITERIJIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju način i kriteriji za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Predmet zakupa je šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje nije privedeno namjeni, koja je određena šumskogospodarskim planovima.
Pojedina šumska zemljišta mogu se davati u zakup do privođenja namjeni koja je određena šumskogospodarskim planovima.

Članak 3.

Šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske može se dati u zakup radi korištenja u svrhu:
– odmora, rekreacije i sporta (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni, stolovi i klupe za odmor i sl.);
– pašarenja i žirenja;
– postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije do 12 m2.

Članak 4.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na prijedlog trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., daje šumsko zemljište u zakup.
Šumsko zemljište daje se u zakup na temelju javnog poziva na prikupljanje ponuda, koji se objavljuje u javnim glasilima i na web stranici Ministarstva.
Kriteriji za odabir najboljeg ponuđača su:
– visina zakupnine koju nudi pojedini ponuditelj,
– program korištenja šumskog zemljišta,
– dokaz ponuditelja o osiguranim financijskim sredstvima za plaćanje zakupnine.
Prednost za ostvarivanje prava na zakup, pod istim uvjetima, imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u jedinicama lokalne samouprave na brdsko-planinskom području.
Ministarstvo može davati u zakup šumsko zemljište na vrijeme do pet godina.

Članak 5.

Postupak davanja u zakup šumskog zemljišta provodi stručno povjerenstvo koje imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar).
Stručno povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 4 člana od kojih se predsjednik i 3 člana imenuju iz reda državnih službenika Ministarstva, šumarske i pravne struke, a jednog od članova predlaže Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 6.

Odluku o davanju u zakup šumskog zemljišta donosi ministar na prijedlog stručnog povjerenstva.

Članak 7.

Na temelju Odluke iz članka 6.#clanak6 ove Uredbe, ministar i zakupoprimac sklapaju ugovor o zakupu.

Članak 8.

Zakupnina se uplaćuje na žiro-račun trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., Zagreb i plaća se jednokratno prije potpisivanja ugovora.
Zakupnina se obračunava na temelju posebnog propisa kojim se uređuje naknada za prenesena ili ograničena prava na šumi ili šumskom zemljištu.

Članak 9.

Zakupoprimac je dužan:
1. koristiti šumsko zemljište kao dobar domaćin, odnosno onako kako je određeno ugovorom i namjenom,
2. nadoknaditi štetu za korištenje šumskog zemljišta protivno ugovoru, odnosno namjeni ili prirodi zemljišta,
3. čuvati zakupljenu nekretninu i nakon prestanka ugovora vratiti je neoštećenu.

Članak 10.

Zakupoprimac nema pravo šumsko zemljište dati u podzakup.

Članak 11.

Nadzor nad provođenjem ugovora o zakupu provodi Ministarstvo.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 946-01/06-02/02
Urbroj: 5030116-06-1
Zagreb, 28. rujna 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !