Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o načinu postupanja i pohrane izjava o imovini dužnosnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 8.3.2000 Uredba o načinu postupanja i pohrane izjava o imovini dužnosnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

540

Na temelju članka 21.L672466 Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98 i 105/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2000. godine donijela

UREDBU

O NAČINU POSTUPANJA I POHRANE IZJAVA O IMOVINI DUŽNOSNIKA KOJE IMENUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

državni dužnosnici koje imenuje Vlada Republike Hrvatske predaju Vladi Republike Hrvatske pisane izjave o imovini stupanjem na dužnost i prestankom obnašanja dužnosti.

Članak 2.

Izjava o imovini državnog dužnosnika na dan stupanja na dužnost daje se na obrascu broj 1., a izjava o imovini državnog dužnosnika na dan prestanka obnašanja dužnosti daje se na obrascu broj 2.

Obrasci iz stavka 1. ovog članka nalaze se u prilogu ove Uredbe i njezin su sastavni dio.

Članak 3.

državnim dužnosnicima koje imenuje Vlada Republike Hrvatske obrasce iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe dostavlja tajnik Vlade Republike Hrvatske.

dužnosnici iz stavka 1. ovog članka popunjene obrasce vraćaju tajniku Vlade Republike Hrvatske koji ih deponira u Tajništvu Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Nakon prestanka obnašanja dužnosti određenog državnog dužnosnika kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske, izjave o njegovoj imovini čuvaju se u Tajništvu Vlade Republike Hrvatske još godinu dana, a nakon toga se arhiviraju.

Članak 5.

Predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministri izjave o imovini daju na obrascima iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe i predaju ih tajniku Vlade Republike Hrvatske koji ih prosljeđuje Predsjedniku Republike Hrvatske.

Članak 6.

Izjave iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, putem Ureda za odnose s javnošću, mogu se i javno objaviti.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/00-01/05
Urbroj: 5030102-00-2
Zagreb, 2. ožujka 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

OBRAZAC BROJ 1. 


			IZJAVA O IMOVINI NA DAN STUPANJA
				NA DUŽNOST

1. Ime i prezime: _______________________________________________

2. JMBG: ________________________________________________________ 

3. Adresa stanovanja: ___________________________________________ 

4. Mjesto rođenja: ______________________________________________ 

5. Dužnost na koju je imenovan i datum imenovanja: ______________

_________________________________________________________________ 

6. Ime i prezime bračnog druga i djece s kojom živi u zajedničkom 

domaćinstvu ili zajednički poslovno djeluje: ____________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Imovina dunosnika: 

7.1. Redovita primanja (mjesečna plaća): ________________________ 

7.2. Mjesečni prihodi od imovine (zakup, najam i sl.): __________ 

_________________________________________________________________

7.3. Ostala primanja (ugovori o djelu, autorski honorari, intelek-

tualno vlasništvo i sl.): _______________________________________ 

_________________________________________________________________

7.4. Dionice i udjeli u trgovačkim društvima ili investicijskim 

fondovima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu: _________________

_________________________________________________________________ 


7.5. Nekretnine (zemljišta, kuće, stanovi, kuće za odmor, s nazna-

kom lokacije i površine): _______________________________________ 

_________________________________________________________________

7.6. Pokretnine (vozila, zrakoplovi, plovila i druge pokretnine u 

ukupnoj vrijednosti veaoj od 100.000,00 kuna): __________________

_________________________________________________________________

7.7. Novčana sredstva na računima hrvatskih ili inozemnih banaka u 

ukupnom iznosu iznad 100.000,00 kuna: ___________________________

_________________________________________________________________

7.8. Dugovi i kreditne obveze u ukupnom iznosu iznad 100.000,00 ku-

na: ____________________________________________________________


_________________________________________________________________

8. Imovina bračnog druga i djece u zajedničkom domaćinstvu ili koja 

s dužnosnikom zajednički poslovno djeluju: 

8.1. Redovita primanja (mjesečna plaća): _________________________ 

8.2. Mjesečna primanja temeljem članstva u nadzornim ili upravnim 

odborima, drugim organima trgovačkih društava ili javnih poduzeća, 

odnosno ustanova ili fondova: ____________________________________

8.3. Mjesečni prihodi od imovine (zakup, najam i sl.): ___________

__________________________________________________________________

8.4. Ostala primanja (ugovori o djelu, autorski honorari, intelek-

tualno vlasništvo i sl.): ________________________________________

__________________________________________________________________

8.5. Dionice i udjeli u trgovačkim društvima ili investicijskim fon-

dovima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu: _____________________

__________________________________________________________________

8.6. Nekretnine (zemljišta, kuće, stanovi, kuće za odmor, s naznakom 

lokacije i površine): ____________________________________________

__________________________________________________________________

8.7. Pokretnine (vozila, zrakoplovi, plovila i druge pokretnine u 

ukupnoj vrijednosti veaoj od 100.000,00 kuna): ___________________

__________________________________________________________________

8.8. Novčana sredstva na računima hrvatskih ili inozemnih banaka u 

ukupnom iznosu iznad 100.000,00 kuna: 

__________________________________________________________________

8.9. Dugovi i kreditne obveze u ukupnom iznosu iznad 100.000,00 ku-

na: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________


	Datum izjave: 				POTPIS DUŽNOSNIKA 

____________________________ 		____________________________


zatvori
Uredba o načinu postupanja i pohrane izjava o imovini dužnosnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !