Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o načinu prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 10.5.2006 Uredba o načinu prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1238

Na temelju članka 50.L297755 stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 2006. godine, donijela

UREDBU

O NAČINU PRELASKA DRŽAVNE GRANICE PRILIKOM PRIMANJA I/ILI UPUĆIVANJA ŽURNE POMOĆI U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju od strane međunarodnih organizacija i drugih država, tranzit žurne pomoći preko državnog područja Republike Hrvatske te koordinacija tranzita, primanja i/ili upućivanja žurne pomoći od strane nadležnih tijela zaštite i spašavanja.

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:
– »država primateljica« je država pogođena katastrofom koja šalje zahtjev za pružanje žurne pomoći u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe,
– »šiljateljica« je međunarodna organizacija ili država koja šalje žurnu pomoć na zahtjev primateljice,
– »tranzit« je prijelaz žurne pomoći preko državnog područja Republike Hrvatske u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe u trećoj državi,
– »žurna pomoć« je pomoć koju je šiljateljica poslala na područje države primateljice u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe i koju je država primateljica prihvatila, a čine je pojedinci i ekipe za spašavanje, zaštitna oprema te oprema za spašavanje i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

II. PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

Članak 3.

Žurna pomoć ima prioritet prilikom prelaska državne granice.
Tijela nadležna za kontrolu prelaska državne granice dužna su osigurati prioritetno obavljanje kontrole žurne pomoći preko državne granice na graničnim prijelazima.

Članak 4.

Pojedinci i ekipe za spašavanje koji sudjeluju u pružanju žurne pomoći mogu prelaziti državnu granicu i izvan područja graničnih prijelaza na temelju suglasnosti nadležnih tijela za kontrolu prelaska državne granice (Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija – Carinske uprave te veterinarskih, sanitarnih i fitosanitarnih nadzornih tijela) obiju država ili temeljem bilateralnih međunarodnih sporazuma.

Članak 5.

Pojedinci i ekipe za spašavanje moraju posjedovati isprave propisane za prelazak državne granice.

Članak 6.

U slučaju primjenjivanja viznog režima za pojedince i/ili ekipe za spašavanje, koje šiljateljica upućuje u Republiku Hrvatsku, u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske vize se izdaju u hitnom postupku, a iznimno se mogu izdavati i putem tijela nadležnog za kontrolu prelaska državne granice odnosno putem ovlaštenih djelatnika Ministarstva financija – Carinske uprave.

Članak 7.

Pojedinci i ekipe za spašavanje šiljateljice mogu preko državne granice prenijeti zaštitnu opremu, opremu za spašavanje i zbrinjavanje ugroženog stanovništva, te sredstva i opremu koja je potrebna za njihovu opskrbu i djelovanje.

Članak 8.

Voditelj ekipe za pružanje žurne pomoći dužan je na zahtjev tijela nadležnih za kontrolu prelaska državne granice predočiti popis žurne pomoći koju je šiljateljica poslala na područje države primateljice u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe.
Popis žurne pomoći treba sadržavati sljedeće podatke:
1. Popis članova ekipe za spašavanje:
– prezime i ime
– datum rođenja
– spol
– broj identifikacijske isprave
– funkcija u ekipi za pružanje žurne pomoći
2. Popis opreme:
– vrstu opreme
– namjena opreme
– serijski broj
3. Popis vozila ekipe za pružanje žurne pomoći:
– tip, marka i boja vozila
– namjena vozila
– registarska oznaka
– dimenzije vozila
– težinu vozila
4. Popis lijekova:
– vrsta i naziv
– količina
– napomene
5. Popis ostalih sredstava:
– vrsta
– količina
– napomene.
6. Ako se u sastavu ekipe za spašavanje nalaze i službeni psi, voditelj ekipe za pružanje žurne pomoći mora na zahtjev tijela nadležna za kontrolu prelaska državne granice predočiti popis službenih pasa. Podaci o službenim psima moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog veterinara.
Popis službenih pasa koji se upućuju iz Republike Hrvatske u sastavu ekipe za pružanje žurne pomoći mora biti izrađen na hrvatskom i engleskom jeziku.
Popis službenih pasa treba sadržavati sljedeće podatke:
– ime, prezime, adresa i telefonski broj osobe koja je vlasnik psa ili odgovorna za psa;
– opis psa (pasmina, datum rođenja, opis, spol);
– identifikacijski podaci o psu (broj mikročipa, mjesto aplikacije mikročipa, datum apliciranja mikročipa, broj tetovaže, datum tetoviranja);
– podaci o cijepljenju protiv bjesnoće (proizvođač i naziv cjepiva, serijski broj cjepiva, datum cijepljenja, do kada cijepljenje vrijedi).
Popis žurne pomoći koja se upućuje iz Republike Hrvatske mora biti izrađen na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 9.

Pojedinci ili ekipe za spašavanje šiljateljice dok borave na području Republike Hrvatske radi pružanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju imaju pravo nositi vlastitu odoru i koristiti vozila s vlastitim oznakama.

Članak 10.

Ekipe za spašavanje mogu sa sobom unijeti lijekove koje sadrže narkotike samo u količinama koje su potrebne za hitnu medicinsku pomoć.
Unošenje i iznošenje lijekova, te lijekova koji sadrže narkotike i psihotropne tvari, sukladno međunarodnim ugovorima, ne smatra se prometom roba.
Uporaba lijekova koji sadrže narkotike dozvoljena je samo pod nadzorom ovlaštenog stručnog medicinskog osoblja.

Članak 11.

U slučaju pružanja žurne pomoći za uvoz zaštitne opreme, opreme za spašavanje i sredstava, koja moraju biti nekomercijalne naravi, ne vrijede ograničenja koja se primjenjuju u međunarodnom prometu, osim sanitarnih i fitosanitarnih mjera.
Ako se sredstva žurne pomoći koja se ne utroše u akcijama spašavanja ostavljaju državi primateljici, potrebno je o vrsti, količini i lokaciji tih sredstava obavijestiti nadležna carinska tijela radi provedbe carinskog postupka.

III. TRANZIT

Članak 12.

Republika Hrvatska će omogućiti tranzit žurne pomoći koju šiljateljica šalje državi primateljici preko državnog područja Republike Hrvatske sukladno preuzetim međunarodnim obvezama.

Članak 13.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje može po potrebi organizirati tranzit žurne pomoći, te u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, pratnju od mjesta ulaska do mjesta izlaska iz Republike Hrvatske.

IV. KOORDINACIJA NADLEŽNIH TIJELA

Članak 14.

U Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Odsjeku za poslove međunarodne suradnje uspostavlja se Nacionalno središte za koordinaciju primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u kojem, radi koordinacije aktivnosti, sudjeluju u radu i tijela državne uprave koja u okviru svojih nadležnosti sudjeluju u postupku prelaska državne granice prilikom tranzita, primanja i/ili upućivanja žurne pomoći.
Tijela nadležna za kontrolu prelaska državne granice imenuju kontaktne točke (osobe ili ustrojstvene jedinice) za provedbu ove Uredbe.

Članak 15.

Državni centar 112 u postupku primanja i upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju djeluje kao operativno-komunikacijski centar.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Na pitanja prelaska državne granice u postupcima primanja i upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju Republika Hrvatska primjenjuje odredbe međunarodnih ugovora ili sporazuma o suradnji u području zaštite i spašavanja koje je sklopila s drugim državama.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-04/06-01/01
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 5. svibnja 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o načinu prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !