Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03, XX/04, XX/06, XX/07, XX/08, XX/09, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 11.6.2003 Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1227

Na temelju članka 58.L99002 Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/2003 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine donijela

UREDBU

o nadzoru uvoza i izvoza neobraĐenih dijamanata

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti za uvoz i izvoz neobrađenih dijamanata, nadzor nad njihovim uvozom i izvozom, radi provođenja postupka certificiranja Procesa Kimberley.

Članak 2.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeća značenja:

1. »Proces Kimberley« je usuglašeni postupak međunarodnog certificiranja za neobrađene dijamante.

2. »Postupak certificiranja Procesa Kimberley« je izdavanje isprava po dogovorenom postupku međunarodnog certificiranja.

3. »Sudionici« su države ili regionalne ekonomske integracije koje su potpisnice Procesa Kimberley za učinkovito provođenje Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) i 1304 (2000).

4. »Certifikat« je isprava izdana od nadležnog tijela koja potvrđuje isporuku neobrađenih dijamanata u skladu sa zahtjevima Procesa Kimberley.

5. »Nadležno tijelo« je tijelo određeno od strane sudionika za izdavanje i ovjeru certifikata.

6. »Neobrađeni dijamanti« su dijamanti koji su neobrađeni ili jednostavno rezani pilom, cijepani ili grubo oblikovani, tarifnih oznaka: 710210, 710221 i 710231.

7. »Izvoz odnosno uvoz« je obavljen kada je roba ocarinjena i kada je prešla carinsku crtu.

8. »Isporuka« obuhvaća jedan ili više paketa.

9. »Paket« je jedan ili više dijamanta koji su pakirani zajedno.

10. »Paket mješovitog podrijetla« je paket koji sadrži neobrađene dijamante podrijetlom iz dvije ili više zemalja.

11. »Postupak provoza« je dopušteni prijevoz robe od jednog do drugog mjesta unutar carinskog područja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Certifikat se izdaje prema Obrascu koji je sadržan u Prilogu 2. ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Obrazac iz stavka 1. ove Uredbe otporan je tj. zaštićen od krivotvorenja čiji pojedinačni format označava svaku isporuku neobrađenih dijamanata.

UVOZ

Članak 4.

Uvoz neobrađenih dijamanata na carinsko područje Republike Hrvatske je zabranjen:

1. ako uvoz neobrađenih dijamanta ne pratiti certifikat izdan od strane nadležnih tijela zemlje izvoznice,

2. ako neobrađeni dijamanti nisu zatvoreni u koletu otpornom na neovlašteni pristup, a plomba koju je stavio sudionik na koletu kod izvoza nije oštećena,

3. ako na certifikatu nije jasno i vidljivo sadržana oznaka onoga kome se pošiljka upućuje.

Članak 5.

Certifikate za uvoz neobrađenih dijamanata ovjerava Carinska uprava Republike Hrvatske, Carinarnica Zagreb, Carinska ispostava Zračna luka Zagreb (u daljnjem tekstu: Carinska ispostava) kojoj se podnosi certifikat na ovjeru.

Carinska ispostava provjerava koleto i certifikat koji prate isporuku neobrađenih dijamanta.

Uvoznik je odgovoran za pravilan transport neobrađenih dijamanata, kao i za proizišle troškove transporta.

Članak 6.

Ukoliko Carinska ispostava utvrdi da su uvjeti iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe ispunjeni, ovjerit će original certifikata, te uvozniku dostaviti ovjerenu presliku certifikata zajedno s ostalim ispravama u vezi s provedenim carinskim postupkom, a najkasnije u roku od petnaest dana od dana podnošenja certifikata na ovjeru.

Ukoliko svi uvjeti iz članka 4. nisu ispunjeni, Carinska ispostava zaustavit će isporuku neobrađenih dijamanata.

Ako Carinska ispostava ustanovi da je greška, odnosno propust u ispunjavanju uvjeta iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe učinjena u neznanju ili nenamjerno ili je posljedica radnje poduzete od strane drugih nadležnih tijela u obavljanju službene dužnosti, može se nastaviti postupak ovjeravanja, te pustiti isporuka nakon što su poduzete potrebne dopunske mjere u cilju osiguranja ispunjavanja uvjeta.

Carinska ispostava će u roku od trideset dana od dana zaprimanja certifikata na ovjeru, obavijestiti Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nadležno tijelo zemlje sudionika koje je izdalo ili ovjerilo certifikat za isporuku, o neispunjavanju uvjeta.

Članak 7.

Ministarstvo će dostaviti Carinskoj ispostavi ovjerene primjerke certifikata sudionika, naziv i ostale bitne podatke o nadležnim tijelima sudionika koji izdaju i/ili ovjeravaju certifikate, vjerodostojnih primjeraka žiga i potpisa koji potvrđuju da je certifikat izdan u zakonito provedenom postupku pravovaljan kao i sve ostale bitne informacije u vezi s certifikatom.

Članak 8.

Carinska ispostava dostavljat će Ministarstvu tromjesečno izvješće svih certifikata podnesenih na ovjeru u skladu s člankom 6.#clanak6 ove Uredbe.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. jedinstveni broj certifikata;

2. naziv nadležnog tijela koje izdaje i ovjerava certifikat;

3. datum izdavanja i ovjere;

4. datum isteka roka valjanosti;

5. zemlju podrijetla;

6. tarifnu oznaku;

7. težinu u karatima;

8. vrijednost;

9. datum ovjere.

Carinska ispostava dužna je čuvati originalne certifikate podnijete na ovjeru, u skladu s člankom 4.#clanak4 ove Uredbe, najmanje tri godine od dana podnošenja certifikata na ovjeru.

Carinska ispostava dužna je osigurati Ministarstvu pristup originalnim certifikatima, radi rješavanja otvorenih pitanja u okviru postupka certificiranja.

IZVOZ

Članak 9.

Izvoz neobrađenih dijamanata iz Republike Hrvatske je zabranjen.

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvoz neobrađenih dijamanata je dopušten:

1. ako neobrađene dijamante prati certifikat Republike Hrvatske, kojeg je izdalo Ministarstvo i ovjerila Carinska ispostava,

2. ako su neobrađeni dijamanti pohranjeni u sigurnosnom koletu propisno osigurani plombom u skladu s člankom 11.#clanak11 ove Uredbe.

Članak 10.

Certifikate za izvoz neobrađenih dijamanata izdaje Ministarstvo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje izvoznih certifikata.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i sjedište trgovačkog društva, odnosno ime i prebivalište fizičke osobe;

2. matični broj;

3. zemlja podrijetla;

4. zemlja odredišta;

5. broj komada;

6. težina u karatima;

7. vrijednost u US$;

8. tarifna oznaka;

9. rok uvoza, odnosno izvoza.

Ministarstvo je dužno izdati certifikat u roku od petnaest dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Izdani certifikat ne može se prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu.

Članak 11.

Ministarstvo će izdati izvozniku certifikat ukoliko utvrdi:

1. da je izvoznik osigurao dokaze da su neobrađeni dijamanti za koje se traži certifikat bili uvezeni u skladu s odredbama članka 4.#clanak4 ove Uredbe,

2. da su ostali podaci, koji se zahtijevaju za izdavanje certifikata istiniti i točni,

3. da su neobrađeni dijamanti propisno otpremljeni za dolazak na teritorij sudionika i

4. da će se neobrađeni dijamanti prevoziti u sigurnosnim koletama.

Rok valjanosti certifikata Republike Hrvatske za izvoz ne smije biti duži od šezdeset dana od dana izdavanja.

Ukoliko neobrađeni dijamanti nisu izvezeni u tom razdoblju izvoznik je dužan neiskorišten certifikat vratiti Ministarstvu.

Članak 12.

Ukoliko Carinska ispostava utvrdi da su uvjeti iz članka 9.#clanak9 ove Uredbe ispunjeni ovjerit će certifikat, odnosno ukoliko uvjeti nisu ispunjeni zadržat će isporuku.

Carinska ispostava dostavit će izvozniku ovjerenu presliku certifikata.

Izvoznik je dužan čuvati sve primjerke dokumenata najmanje tri godine.

Ako Ministarstvo, odnosno Carinska ispostava ustanovi da je propust u ispunjavanju ovih uvjeta učinjen u neznanju ili nenamjerno ili je posljedica radnje poduzete od strane drugih nadležnih tijela u obavljanju službenih dužnosti, može se odobriti isporuka i nastaviti s izdavanjem i ovjerom certifikata Republike Hrvatske, nakon što su poduzete neophodne dopunske mjere u cilju osiguravanja ispunjavanja uvjeta.

Carinska ispostava odbit će ovjeru certifikata ukoliko utvrdi da sadržaj koleta ne odgovara navodima iz odgovarajućeg certifikata i da će sigurnosni koleto koji sadržava te neobrađene dijamante biti naknadno plombiran.

Ministarstvo će u roku od trideset dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje certifikata obavijestiti nadležno tijelo zemlje sudionika, koje je izdalo ili ovjerilo certifikat za isporuku, o neispunjavanju uvjeta.

Članak 13.

Carinska ispostava će sačiniti tromjesečno izvješće svih certifikata, koje je ovjerila.

Izvješće sadrži sljedeće podatke:

1. jedinstveni broj certifikata;

2. datum izdavanja i ovjere;

3. datum isteka roka valjanosti;

4. zemlja podrijetla;

5. tarifna oznaka;

6. težina u karatima i vrijednost.

Ministarstvo je dužno čuvati službeno ovjerene preslike certifikata najmanje tri godine pribavljene u skladu s člankom 11.#clanak11 ove Uredbe, kao i sve druge podatke dobivene od izvoznika kojima se opravdava izdavanje i ovjera certifikata.

PROVOZ

Članak 14.

Na neobrađene dijamante koji ulaze na carinsko područje Republike Hrvatske isključivo u svrhu provoza do sudionika izvan carinskog područja Republike Hrvatske, ne primjenjuju se odredbe članaka 4.#clanak4, 5.#clanak5 i 9.#clanak9 ove Uredbe pod uvjetom:

1. da ni originalan koleto u kojem se dijamanti prevoze ni originalni certifikat koji prati pošiljku, izdan od nadležnog tijela sudionika, pri ulazu ili izlazu s carinskog područja Republike Hrvatske nisu bili promijenjeni,

2. da je svrha provoza jasno određena u pratećim certifikatima.

Članak 15.

Popis sudionika Procesa Kimberley sadržan je u Prilogu 1. ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 16.

Podaci koji su pribavljeni za potrebe provedbe ove Uredbe koristit će se isključivo u svrhu ovjere certifikata vezano uz provođenje postupka certificiranja Procesa Kimberley.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 331-03/03-01/02

Urbroj: 5030116-03-1

Zagreb, 4. lipnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

PRILOG 1

Popis sudionika Procesa Kimberley

Alžirska Narodna Republika Angola

Demokratska Republika

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda Angola

Republika Armenija Australija

Department of Gemstones Community Protection Section

and Jewellery Australian Customs Section

Ministry of Trade and Customs House, 5 Constitution

Economic Development Avenue

Yerevan Canberra ACT 2601

Armenia Australia

Minerals Development Section

Department of Industry,

Tourism and Resources

GBO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

Republika Bjelarus Republika Bocvana

Department of Finance Ministry of Minerals,

Sovetskaja Str. Energy and Water resources

7 220010 Minsk PI Bag 0018

Republic of Belarus Gaborone

Botswana

Savezna Republika Brazil Burkina Faso

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministerios-

Bloco«U«-3 andar

70065-900 Brasilia-DF

Brazil

Republika Cipar Češka Republika

Ministry of Finance

Letenska 15

Prague 1

Czech Republic

Europska unija Republika Filipini

The Government Diamond

Office (GDO) within the

United Nations Department

of the Foreign and

Commonwealth

Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

United Kingdom

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

Gabonska Republika Republika Gana

Ministry of Mines, Energy, Precious Minerals Marketing

Oil and Hydraulic resources Company (Ltd)

of Gabon Diamond House

BP 576 or 874 Kinbu Road

Libreville PO Box 108

Gabon Accra Ghana

Republika Gvajana Republika Gvineja

Geology and Mines Commission Ministry of Mines and Geology

PO Box 1028 BP 2696

Upper Brickdam Conakry

Stabroek Guinea

Georgetown

Guyana

Narodna Republika Kina Republika Indija

Department of Trade and Industry The Gem and Jewellery

Hong Kong Special administrative Export Promotion Council

Region Diamond Plaza 5th Floor 391-A,

Peopležs Republic of China Fr D. B. Marg

Room 703, Mumbai 400004

Trade and Industry Tower India

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

Država Izrael Japan

Ministry of Industry and Trade United Nations Policy Division

PO Box 3007 Foreign policy Bereau

52130 Ramat Gan Ministry of Foreign affairs

Israel 2-11-1 Shibakoen minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and natural resources

division, Agency for Natural

Resources and Energy

Ministry of Economy, trade and

industry

1-3-1 Kasumigaseki,

Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

Južnoafrička Republika Kanada

South African Diamond Board Department of Foreign Affairs

240 Commissioner Street and International Trade

Johannesburg PeaceBuildingandhuman
Security Division

South Africa Lester B Pearson Tower

B-Room B4-120

125 Sussex Drive

Ottawa, Ontario

Canada, K1AOG2

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector

(MMS)

Natural Resources canada

(NRCan) 10th floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1AOE4

Republika Kongo Republika Koreja

Centre dževaluation, džexpertise UN Division

et de certification (CEEC) Ministry of Foreign Affairs

17th floor, BCDC Tower and trade, Governmenr Complex

30th June Avenue building

Kinshasa 77 sejong-ro, Jongro-gu

Democratic Rrepublic of Congo Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce,

Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

Laoska Narodna Kraljevina Lesoto

Demokratska Republika Commission of mines

and Geology

PO Box 750

Maseru 100

Lesotho

Libanonska Republika Republika Mađarska

Malezija Republika Malta

Ministry of trade and industry

Block 10, komplek kerajaan

jalan duta

506622 Kuala Lumpur

Malaysia

Republika Mauricijus Sjedinjene Meksičke Države

Ministry of commerce and

cooperatives

Import division

2th Floor, Anglo-mauritius house

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

Republika Namibija Kraljevina Norveška

Diamond Commission Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Mines and Energy PO Box 8114 Dep.

Private Bag 13297 N-0032 Oslo

Windhoek Norway

Namibia

Rumunjska Ruska federacija

Cokhran of Russia

14,1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

Republika Sijera Leone Republika Cote d´Ivoire

Ministry of Mineral resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

Srednjoafrička Republika Kraljevina Svazi

Independent Diamond Geological Surveys and Mines

Valuators (IDV) Department

Immeublle SOCIM 2 eme etage Box 9

BP 1613 Mbabane

Bangui Swaziland

Central African Republic

Demokratska Socijalistička Švicarska Konfederacija

Republika Šri Lanka State Secretariat for Economic

Trade information Service Affairs, Export Control Policy

Sri Lanka Export and Sanctions

Development Board Effingerstrasse 1

42 Mawam Mawatha CH-3003 Berne

Colombo 2 Switzerland

Sri Lanka

Republika Kina na Tajvanu Kraljevina Tajland

Import and Export Office Ministry of Commerce

Lincensing and Administration Department of Foreign Trade

Board of Foreign Trade 44/100 Thanon Sanam Bin

Taiwan Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

Ujedinjena Republika Togoanska Republika

Tanzanija Directorate General-Mines

and geology

BP 356

216, Avenue Sarakawa

Lome

Togo

Ukrajina Bolivarijanska Republika

Ministry of Finance Venezuela

State Gemological Center Ministry of Energy and mines

Degtyarivska st. 38-44 Apartado Postal No 61536 Kiev 04119

Chacao

Ukraine Caracas 1006

International Department Av. Libertadores, Edif.

Diamond Factory Kristall PDVSA, Pent House B

600 Letiya Street 21 La Campina-Caraca

21100 Vinnitsa Venezuela

Ukraine

Socijalistička Republika Republika Zimbabve

Vijetnam Principal Minerals

Export-Import Management Development Office

Department Ministry of Mines

Ministry of Trade of Vietnam and Mining Development

31 Trang Tien Private Bag 7709, Causeway

Hanoi 10000 Harare

Vietnam Zimbabwe

Sjedinjene Američke Države Ujedinjeni Arapski Emirati

US Department of State Dubai Metals and

2201 C ST. NW Commodities Centre

Washington DC PO Box 63

United States of America Dubai

United Arab Emirates

   
zatvori
Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !