Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Narodne novine", br. XX/07, XX/07, XX/08, XX/09, XX/11, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 28.3.2007 Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1079

Na temelju članka 28.L327426 stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijela

UREDBU

O NAKNADAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se način korištenja, visina, obračun, prikupljanje, raspodjela i plaćanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za poticanje), sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udio obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj potrošnji električne energije, vodeći računa o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu električne energije.

II. KORIŠTENJE NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 3.

Sredstva naknade za poticanje koriste se za isplatu poticajne cijene povlaštenim proizvođačima za isporučenu električnu energiju sukladno odredbama tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Članak 4.

(1) Sredstva naknade za poticanje koriste se i za financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.
(2) Ministarstvo utvrđuje iznos te nadzire obračun, isplatu i trošenje sredstava iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Operator tržišta određuje poslovnu banku koja će pratiti poslovanje operatora tržišta u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.

Članak 5.

(1) Sredstva naknade za poticanje koriste se i za plaćanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu, sukladno odredbama tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
(2) Obračun i plaćanje troškova iz stavka 1. ovoga članka obavlja operator tržišta sukladno odredbama Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

III. VISINA NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 6.

(1) Naknada za poticanje za 2007. godinu iznosi 0,0089 kn/kWh.
(2) U razdoblju do 2010. godine naknada za poticanje iznosi po godinama:
– za 2008. godinu: 0,0198 kn/kWh;
– za 2009. godinu: 0,0271 kn/kWh;
– za 2010. godinu: 0,0350 kn/kWh.
(3) U naknadu za poticanje nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Operator tržišta predlaže Ministarstvu promjenu visine naknade za poticanje iz članka 6.#clanak6 ove Uredbe ukoliko sredstva prikupljena iz naknade za poticanje nisu dostatna, odnosno prelaze iznos potreban za:
– izvršavanje ugovornih obveza operatora tržišta prema povlaštenim proizvođačima električne energije koji imaju pravo na poticajnu cijenu električne energije,
– financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja,
– plaćanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu.

IV. PRIKUPLJANJE, OBRAČUN I PLAĆANJE NAKNADE

Članak 8.

(1) Operator tržišta prikuplja naknadu za poticanje od opskrbljivača tarifnih kupaca i opskrbljivača povlaštenih kupaca sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 8. Zakona o tržištu električne energije.
(2) Operator tržišta sa svakim pojedinim opskrbljivačem sklapa ugovor kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obveze u svezi s prikupljanjem naknade za poticanje, uključujući i obvezu opskrbljivača da izda operatoru tržišta jamstva radi osiguranja naplate naknade iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Operator tržišta obračunava i razdjeljuje sredstva prikupljena od naknade za poticanje na proizvođače električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, na temelju sklopljenih ugovora o otkupu električne energije sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 10. Zakona o tržištu električne energije.
(4) Sredstva prikupljena od naknade za poticanje ne smatraju se prihodom operatora tržišta, osim u dijelu financiranja poslova sukladno članku 4.#clanak4 ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Naknadu za poticanje plaća kupac električne energije (tarifni kupac i povlašteni kupac).
(2) Naknada za poticanje predstavlja dodatak na cijenu električne energije za tarifne kupce ili za povlaštene kupce.
(3) Opskrbljivač električnom energijom je obvezan u računu koji dostavlja kupcu za prodanu električnu energiju, kao posebnu stavku, naznačiti iznos ukupne naknade za poticanje.
(4) Iznos ukupne naknade iz stavka 3. ovoga članka je umnožak iznosa naknade u kn/kWh i ukupno obračunate potrošnje u kWh i iskazuje se u kunama te predstavlja ukupan iznos koji kupac plaća za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.
(5) Sredstva prikupljena s naslova naknade za poticanje koja nisu tijekom godine razdijeljena sukladno odredbama ove Uredbe u istu svrhu će se koristiti tijekom sljedeće kalendarske godine.
(6) Prava i obveze operatora tržišta i opskrbljivača električnom energijom koja se odnose na dostavu podataka o ukupnoj mjesečnoj prodaji električne energije kupcima, ispostavu računa za naplatu naknade za poticanje te rok plaćanja naknade za poticanje uređuje tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Članak 10.

Operator tržišta dužan je:
– najmanje jednom godišnje Ministarstvu podnijeti izvješće o prikupljanju, obračunu i razdiobi sredstava prikupljenih na temelju ove Uredbe i tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i
– najmanje jednom godišnje izvijestiti javnost putem sredstava javnog informiranja o prikupljaju i plaćanju naknada za poticanje.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu 1. srpnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/07-01/02
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 22. ožujka 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !