Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 3.4.2002 Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

721

Na temelju članka 29.L79994 stavak 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001) i članka 34.L79996 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 59/2001), te u provedbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviL79998 (»Narodne novine«, broj 33/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2002. godine, donijela

UREDBU

O NATPISNOJ PLOČI I ZAGLAVLJU AKTA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, LOKALNE, PODRUČNE (REGIONALNE) I MJESNE SAMOUPRAVE, TE PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se sadržaj, izged i način isticanja natpisne ploče, sadržaj zaglavlja akta, te način ispisivanja dvojezične ili višejezične natpisne ploče i zaglavlja akta za:

a) tijela državne uprave: ministarstva, državne upravne organizacije i urede državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave,

b) tijela jedinica lokalne samouprave,

c) tijela jedinica područne (regionalne) samouprave,

d) mjesnu samoupravu,

e) pravne osobe koje imaju javne ovlasti.

II. SADRŽAJ NATPISNE PLOČE I ZAGLAVLJA AKTA

A) Ministarstva i državne upravne organizacije

Članak 2.

Natpisna ploča ministarstva sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i naziv ministarstva. Naziv ministarstva ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Natpisna ploča upravne organizacije u sastavu ministarstva koja je osnovana posebnim zakonom, osim dijelova iz stavka 1. ovoga članka, iza naziva ministarstva u čijem je sastavu, sadrži naziv upravne organizacije. Naziv upravne organizacije u sastavu ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Unutarnja ustrojstvena jedinica ministarstva, odnosno upravne organizacije u sastavu ministarstva, koja nije smještena u zgradi s ministarstvom, odnosno sa upravnom organizacijom u sastavu ministarstva, ističe natpisnu ploču, koja osim dijelova iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka, iza naziva ministarstva, odnosno upravne organizacije u sastavu ministarstva, kojoj pripada, sadrži i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, a ukoliko ima sjedište u drugom mjestu, uz naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, sadrži i mjesto sjedišta. Naziv i sjedište unutarnje ustrojstvene jedinice ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Natpisna ploča diplomatske misije i konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (veleposlanstvo, generalni konzulat, konzulat, stalna misija, misija) sadrži: grb Republike Hrvatske i naziv: »Veleposlanstvo Republike Hrvatske«, odnosno naziv diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Natpisna ploča državne upravne organizacije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i naziv državne upravne organizacije. Naziv državne upravne organizacije ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Na sadržaj natpisne ploče unutarnje ustrojstvene jedinice državne upravne organizacije, na odgovarajući način primjenjuje se odredba stavka 3. ovoga članka.

Grb Republike Hrvatske u natpisnoj ploči propisanoj stavkom 1., 2., 3. i 5. ovoga članka stavlja se na sredini iznad naziva: »Republika Hrvatska«.

Članak 3.

Zaglavlje akta ministarstva sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv ministarstva, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Zaglavlje akta upravne organizacije u sastavu ministarstva sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv ministarstva i upravne organizacije, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Zaglavlje akta unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva i upravne organizacije u sastavu ministarstva, osim dijelova iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka, iza naziva tijela kojem pripada sadrži naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, a ukoliko ima sjedište u drugom mjestu, uz naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, sadrži i mjesto sjedišta.

Zaglavlje akta državne upravne organizacije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv državne upravne organizacije, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Na sadržaj zaglavlja akta unutarnje ustrojstvene državne upravne organizacije jedinice, na odgovarajući način primjenjuje se odredba stavka 3. ovoga članka.

Iznimno, zaglavlje akta tijela državne uprave i unutarnje ustrojstvene jedinice iz stavka 1. do 4. ovoga članka, ne sadrži grb Republike Hrvatske kada je grb Republike Hrvatske otisnut na propisanom obrascu akta.

b) Uredi državne uprave u jedinicama područne
(regionalne) samouprave

Članak 4.

Natpisna ploča ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, riječi: »Ured državne uprave u –––––––– (naziv županije)« i sjedišta. Naziv ureda državne uprave ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Natpisna ploča ispostave ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave i matičnog ureda, sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, riječi: »Ured državne uprave u –––––––––––– (naziv županije«, riječ: »Ispostava« i sjedište ispostave, odnosno riječi: »Matični ured« i sjedište matičnog ureda. Naziv i sjedište ispostave, odnosno matičnog ureda ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Natpisna ploča unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, koja nije smještena u zgradi sa uredom, sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, riječi: »Ured državne uprave u –––––––––––––– (naziv županije)«, naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, a ukoliko ima sjedište u drugom mjestu, uz naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, sadrži i mjesto sjedišta. Naziv i sjedište unutarnje ustrojstvene jedinice ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Grb Republike Hrvatske u natpisnoj ploči propisanoj stavkom 1. do 3. ovoga članka stavlja se na sredini iznad naziva: »Republika Hrvatska«.

Članak 5.

Zaglavlje akta ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, riječi: »Ured državne uprave u –––––––– (naziv županije)«, naziv osnovne unutarnje ustrojstvene jedinice, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice osnovane posebnim propisom, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Zaglavlje akta ispostave ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, riječi: »Ured državne uprave u –––––––––––––––– (naziv županije)«, naziv osnovne unutarnje ustrojstvene jedinice ureda na čije se poslove odnosi akt, riječ: »Ispostava« i sjedište ispostave, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Iznimno, zaglavlje akta iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne sadrži grb Republike Hrvatske kada je grb Republike Hrvatske otisnut na propisanom obrascu akta.

c) Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 6.

Natpisna ploča tijela općine sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv općine, naziv tijela općine i sjedište.

Natpisna ploča tijela grada sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv grada, naziv tijela grada i sjedište.

Natpisna ploča tijela županije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv tijela županije i sjedište županije.

Upravno tijelo općine, grada i županije koje nije smješteno u zgradi s tijelom kojem pripada, ističe natpisnu ploču istoga sadržaja kao i tijelo općine, grada, odnosno županije kojem pripada, osim što se u sadržaju natpisne ploče umjesto naziva tijela stavlja naziv upravnog tijela (upravni odjel, služba).

Naziv tijela iz stavka 1. do 3., odnosno upravnog tijela iz stavka 4. ovoga članka ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Grb Republike Hrvatske u natpisnoj ploči propisanoj stavkom 1. do 4. ovoga članka stavlja se na sredini iznad naziva: »Republika Hrvatska«.

Članak 7.

Zaglavlje akta tijela općine sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv općine, naziv tijela općine, odnosno upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Zaglavlje akta tijela grada sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv grada, naziv tijela grada, odnosno upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Zaglavlje akta tijela županije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv tijela županije, odnosno upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Zaglavlje akta upravnog tijela općine, grada, odnosno županije, koje ima sjedište izvan mjesta sjedišta općine, grada, odnosno županije, osim dijelova iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, uz naziv upravnog tijela, sadrži i mjesto sjedišta upravnog tijela.

Članak 8.

Općina, grad i županija, mogu u skladu sa zakonom koristiti u sadržaju natpisne ploče i zaglavlja akta i grb općine, grada, odnosno županije.

Grb općine, grada, odnosno županije stavlja se ispred naziva općine, grada, odnosno županije.

d) Mjesna samouprava

Članak 9.

Natpisna ploča mjesnog odbora sadrži naziv: županije, općine odnosno grada i mjesnog odbora. Naziv mjesnog odbora ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Zaglavlje akta mjesnog odbora, osim dijelova iz stavka 1. ovoga članka, sadrži naziv tijela mjesnog odbora, brojčanu oznaku, mjesto i datum izrade akta.

Članak 10.

Natpisna ploča gradskog kotara sadrži naziv: županije, grada i gradskog kotara. Naziv gradskog kotara ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Zaglavlje akta gradskog kotara, osim dijelova iz stavka 1. ovoga članka, sadrži naziv tijela gradskog kotara, brojčanu oznaku, mjesto i datum izrade akta.

Članak 11.

Natpisna ploča gradske četvrti sadrži naziv: županije, grada i gradske četvrti. Naziv gradske četvrti ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Zaglavlje akta gradske četvrti, osim dijelova iz stavka 1. ovoga članka, sadrži naziv tijela gradske četvrti, brojčanu oznaku, mjesto i datum izrade akta.

Članak 12.

Natpisna ploča mjesnog odbora, gradskog kotara i gradske četvrti u Gradu Zagrebu sadrži: naziv »Grad Zagreb« i naziv mjesnog odbora, gradskog kotara, odnosno gradske četvrti. Naziv mjesnog odbora, gradskog kotara, odnosno gradske četvrti ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Zaglavlje akta mjesnog odbora, gradskog kotara i gradske četvrti u Gradu Zagrebu, osim dijelova iz stavka 1. ovoga članka, sadrži naziv tijela mjesnog odbora, gradskog kotara, odnosno gradske četvrti, brojčanu oznaku, mjesto i datum izrade akta.

Članak 13.

Mjesni odbori, gradski kotarevi i gradske četvrti mogu koristiti u sadržaju natpisne ploče i zaglavlja akta u skladu sa zakonom odobreni grb općine, odnosno grada.

Grb općine, odnosno grada, stavlja se ispred naziva općine, odnosno grada.

e) Pravne osobe koje imaju javne ovlasti

Članak 14.

Na pravne osobe koje imaju javne ovlasti na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ove Uredbe u pogledu sadržaja natpisne ploče i zaglavlja upravnih i drugih akata koji su izdani na temelju javnih ovlasti.

III. DVOJEZIČNA ILI VIŠEJEZIČNA NATPISNA PLOČA I ZAGLAVLJE AKTA

Članak 15.

U slučaju isticanja dvojezične ili višejezične natpisne ploče, te ispisivanja dvojezičnog ili višejezičnog zaglavlja akta u skladu sa Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici HrvatskojL79999 (»Narodne novine«, broj 51/2000), tijela iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, odnosno njihove ustrojstvene jedinice, te pravne osobe koje imaju javne ovlasti ispisuju dvojezičnu ili višejezičnu natpisnu ploču, i zaglavlje akta na način da se tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ispisuje na prvom mjestu.

IV. IZGLED I NAČIN ISTICANJA NATPISNE PLOČE

a) Tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 16.

Naziv tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave ispisuje se na natpisnoj staklenoj ploči četverokutnog oblika, širine 60 cm i visine 40 cm s uskim zlatnim rubom udaljenim 1 cm od ruba ploče. Grb Republike Hrvatske tiska se u prirodnim bojama, a tekst natpisne ploče mora biti tiskan velikim slovima u zlatnoj boji na crnoj podlozi, vrstom slova, helvetika, svijetla i polucrna.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dvojezična ili višejezična natpisna ploča je 70 cm širine i 50 cm visine.

Ministar nadležan za poslove opće uprave svojim aktom može odobriti i veće dimenzije višejezične natpisne ploče od one koja je propisana stavkom 2. ovoga članka, kada je to iz tehničkih razloga opravdano.

Ako je posebnim propisom za pojedina tijela državne uprave propisan izgled natpisne ploče, odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjivat će se samo u pitanjima koja nisu uređena tim propisom.

Članak 17.

Natpisna ploča tijela državne uprave ističe se na desnoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade.

Natpisna ploča tijela jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave ističe se na desnoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade.

Iznimno, natpisna ploča tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade, ako ne postoji prostorna mogućnost za njeno isticanje na desnoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade.

Natpisna ploča tijela jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade, ako je smješteno u zgradi s tijelom državne uprave.

b) Mjesna samouprava

Članak 18.

Naziv mjesnog odbora, gradskog kotara i gradske četvrti ispisuje se na natpisnoj staklenoj ploči četverokutnog oblika, širine 45 cm i visine 25 cm s uskim zlatnim rubom udaljenim 1 cm od ruba ploče. Tekst mora biti tiskan velikim slovima u zlatnoj boji na crnoj podlozi, vrstom slova: helvetika, svijetla i polucrna.

Na mjesni odbor, gradski kotar i gradsku četvrt na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 17.#clanak17 ove Uredbe u pogledu načina isticanja natpisne ploče.

c) Isticanje natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro

Članak 19.

Izgled, mjesto isticanja i način postavljanja natpisne ploče tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mjesnog odbora, gradskog kotara i gradske četvrti, te pravne osobe koja ima javne ovlasti, na zgradi koja je kulturno dobro određuju se u skladu s propisima o zaštiti kulturnih dobara.

Tijela i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, o izgledu, mjestu isticanja i načinu postavljanja natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro pribavit će prethodno mišljenje od tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara prema mjestu gdje se kulturno dobro nalazi.

Prethodno mišljenje iz stavka 2. ovoga članka je obvezujuće.

d) Pravne osobe koje imaju javne ovlasti

Članak 20.

Na pravne osobe koje imaju javne ovlasti na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 17.#clanak17 stavka 4. i članka 19.#clanak19 ove Uredbe.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samoupraveL80000 (»Narodne novine«, broj 25/94) i Naputak za provedbu Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samoupraveL80001 (»Narodne novine«, broj 61/94).

Prilog Naputku iz stavka 1. ovoga članka s primjerima grafičkih rješenja izgleda i načina ispisivanja sadržaja natpisnih ploča i zaglavlja akta koristi se i nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a u pogledu tehnike ispisivanja sadržaja natpisne ploče i zaglavlja akta.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 031-02/02-01/01
Urbroj: 5030109-02-1
Zagreb, 28. ožujka 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !