Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o objavi Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
Uredba o objavi Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

119

Na temelju članka 30.L418206 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI DODATNOG PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O POTICANJU I UZAJAMNOJ
ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Objavljuje se Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, sklopljen u Bratislavi, 1. srpnja 2008. godine, u izvorniku na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Dodatnog protokola iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

DODATNI PROTOKOL IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Slovačke Republike (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

S obzirom na Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja sklopljen u Zagrebu, 12. veljače 1996. godine (u daljnjem tekstu »Ugovor«),

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Stavak 3. članka 3. Ugovora mijenja se i glasi:

»3. Odredbe ovog Ugovora o nacionalnom tretmanu i tretmanu najpovlaštenije države ne primjenjuju se na pogodnosti koje ugovorna stranka odobrava sukladno svojim obvezama:

a) iz postojeće ili buduće konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;

b) kao članica carinske, ekonomske ili monetarne unije, zajedničkog tržišta ili područja slobodne trgovine:«

Članak 2.

Članak 3. Ugovora mijenja se tako da se dodaje novi stavak 4. koji glasi:

»4. Ugovorne stranke uviđaju obvezu ugovorne stranke da kao članica carinske, ekonomske ili monetarne unije, zajedničkog tržišta ili područja slobodne trgovine uključi obveze proizašle iz međunarodnog ugovora ili dogovora o uzajamnosti te carinske, ekonomske ili monetarne unije, zajedničkog tržišta ili područja slobodne trgovine.«

Članak 3.

Članak 6. Ugovora mijenja se tako da se dodaju novi stavci 3. i 4. koji glase:

»3. Neovisno o stavcima 1. i 2. ovog članka svaka ugovorna stranka može usvojiti ili provoditi mjere vezane uz prekogranične transakcije kapitala:

a) u slučaju ozbiljnih teškoća bilance plaćanja i vanjskih financijskih teškoća ili prijetnje istim; ili

b) u slučaju kad u izvanrednim okolnostima, kretanje kapitala uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljnih teškoća u makroekonomskom upravljanju, a posebno u monetarnoj politici i politici deviznog tečaja.

4. Mjere navedene u stavku 3. ovog članka:

a) neće prelaziti mjere potrebne za rješavanje okolnosti navedenih u stavku 3. ovog članka;

b) bit će privremene i ukinute čim to uvjeti dozvole; i

c) o njima će se odmah izvijestiti druga ugovorna stranka.«

Članak 4.

Ovaj Dodatni protokol čini sastavni dio Ugovora.

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu devedesetog dana od dana primitka zadnje pisane obavijesti, kojom se ugovorne stranke, diplomatskim putem, međusobno izvješćuju o okončanju svojih unutarnjih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

U POTVRDU TOGA dolje potpisani ovlašteni predstavnici potpisali su ovaj Dodatni protokol.

SASTAVLJENO u Bratislavi, dana 1. srpnja 2008., u dva izvornika, na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE SLOVAČKE REPUBLIKE

Tomislav Car, v. r. Lubomir Jahnatek, v. r.

veleposlanik ministar gospodarstva

Članak 3.

Provedba Dodatnog protokola iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 404-02/93-01/10

Urbroj: 5030105-08-11

Zagreb, 30. rujna 2008.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o objavi Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !