Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o objavi Dvostranoga trgovinskog Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 30.6.2006. Uredba o objavi Dvostranoga trgovinskog Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike

Vlada Republike Hrvatske

87

Na temelju članka 30.L304215 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI DVOSTRANOGA TRGOVINSKOG UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE

Članak 1.

Objavljuje se Dvostrani trgovinski Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike potpisan u Pretoriji 20. kolovoza 2004. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

DVOSTRANI TRGOVINSKI UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE

JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE

PREAMBULA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Južnoafričke Republike (u nastavku teksta »stranke«, a u jednini »stranka«)

POŠTUJUĆI svoju zajedničku želju za stvaranjem uzajamnih odnosa koji će poduprijeti i pojačati njihovu bilateralnu suradnju,

ODLUČIVŠI da će učvrstiti, ojačati i proširiti trgovinske odnose između svojih dviju zemalja u punom opsegu svojih sve većih kapaciteta, kako bi na temelju uzajamne koristi udovoljile međusobnim zahtjevima, zasnovanima na tretmanu najpovlaštenije nacije u skladu s principima sadržanima u Sporazumu Svjetske trgovinske organizacije (u nastavku teksta »Sporazum WTO«),

SVJESNE trgovinskog toka između Republike Hrvatske i Južnoafričke Republike,

IMAJUĆI U VIDU svoju želju za razvijanjem dinamičnih trgovinskih odnosa, što zahtijeva bližu suradnju u svim vrstama trgovinskih aktivnosti,

ŽELEĆI pojačati svoje uzajamne odnose i angažirati se u suradnji na području međunarodne trgovine,

ODLUČIVŠI zaključiti jedna s drugom u sporazum u vezi trgovinske suradnje,

OVIME SU UGOVORILE kako slijedi:

Članak 1.

Opće odredbe

Strane poduzimaju sve potrebne mjere kako bi olakšale i unaprijedile trgovinu i ojačale gospodarsku suradnju između svojih zemalja, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s domaćim zakonom svojih odnosnih zemalja.

Članak 2.

Tretman najpovlaštenije nacije

(1) Svaka stranka dodjeljuje drugoj stranci tretman najpovlaštenije nacije u skladu s načelima sadržanima u Sporazumu WTO-a, koja se u svim stvarima odnose ali ne ograničavaju na:

(a) carine i sve ostale takse i poreze koji se primjenjuju na uvoz i/ili izvoz roba, kao i načine određivanja takvih carina, taksa i poreza;

(b) zakonske odredbe koje se odnose na carinjenje, provoz, skladištenje i otpremu;

(c) metode izvršavanja plaćanja koje proistječu iz provedbe ovog Ugovora i transfera takvih plaćanja;

(d) količinska ograničenja uvoza i izvoza;

(e) izvozne i uvozne licence ili dozvole gdje domaći zakon svake stranke propisuje takve licence ili dozvole.

(2) Odredbe prethodnog stavka ne primjenjuju se na povlastice, koncesije i izuzeća koje je svaka stranka odobrila ili može odobriti:

(a) susjednim zemljama kako bi olakšala malogranični promet i trgovinu;

(b) zemljama koje su članice Carinske unije, Monetarne unije ili područja slobodne trgovine na kojima obje stranke sudjeluju ili mogu sudjelovati;

(c) kao rezultat sudjelovanja u multilateralnim sporazumima koji ciljaju na gospodarsku integraciju i

(d) prema Općem sustavu trgovinskih preferencijala ili bilo kojih drugih preferencijala ili povlastica koje mogu biti dogovorene i koje su dosljedne WTO-u.

Članak 3.

Nacionalni tretman

Robama s teritorija jedne stranke koje se uvoze na teritorij druge stranke dopušta se tretman koji nije nepovoljniji nego je odobreno sličnim robama nacionalnog podrijetla s obzirom na interne poreze i druge interne troškove i sve zakone, propise i zahtjeve koji utječu na njihovu unutarnju prodaju, nuđenje na prodaju, kupnju, transport, distribuciju ili uporabu, u skladu s člankom III. GATT-a iz 1994.

Članak 4.

Sporazumi koje su zaključile fizičke ili pravne osobe

(1) Kako je u ovom Ugovoru ugovoreno, ugovori koji se odnose na uvoz i izvoz roba iz dviju zemalja, a zaključile su ih fizičke i pravne osobe prikladne za vođenje aktivnosti povezanih s međunarodnom trgovinom, bit će zaključeni i provedeni u skladu s njihovim odnosnim domaćim zakonom.

(2) Stranke nisu odgovorne za obveze ili gubitke fizičkih ili pravnih osoba koji proizađu iz takvih trgovinskih transakcija.

Članak 5.

Sudjelovanje na trgovinskim sajmovima

Svaka stranka, za potrebe ovog Ugovora i u skladu s domaćim zakonom, potiče fizičke i pravne osobe druge stranke na sudjelovanje u trgovinskim sajmovima i izložbama na svom teritoriju i olakšava postavljanje takvih sajmova i izložaba.

Članak 6.

Unaprjeđivanje trgovinskih i gospodarskih aktivnosti

Svaka stranka nastoji unaprijediti tragovinske i gospodarske aktivnosti fizičkih i pravnih osoba unutar svog teritorija u skladu s domaćim zakonom i općeprihvaćenom međunarodnom trgovinskom praksom.

Članak 7.

Provoz roba

Stranke se slažu da olakšaju:

(a) Provoz roba kroz svoje teritorije, u skladu s njihovim domaćim zakonom i načelima slobodnog provoza izraženima u Sporazumu WTO-a.

(b) Provoz roba koje potječu iz zemalja treće stranke, namijenjenih zemljama obje stranke.

Članak 8.

Uvoz roba

Svaka stranka, pod uvjetom da njen domaći zakon dopušta uvoz, iz zemlje druge stranke, oslobađa plaćanja carine, poreza i drugih naknada:

(a) robe namijenjene sajmovima, izložbama, prezentacijama, seminarima, kongresima ili konferencijama u zemlji druge stranke i koje nisu namijenjene prodaji, uključujući:

(i) robe koje se pokazuju ili demonstriraju na takvim sajmovima, izložbama ili prezentacijama;

(ii) robe neophodne za demonstriranje stranih strojeva ili opreme koju treba pokazati;

(iii) promotivni ili oglasni materijali poput postera, publikacija i brošura;

(b) roba namijenjena prezentaciji, a ne prodaji, kao:

(i) oglasni i promotivni materijali koji se odnose na izložene robe (npr. logoi, funkcionalni model, zvučne vrpce, filmovi ili slajdovi), kao i oprema i alati neophodni za njihovu uporabu;

(ii) oprema, uključujući opremu za prevođenje i snimanje zvuka;

(iii) konstrukcijski i dekorativni materijali i električni pribor koji se instalira na štandovima ili u svrhu izlaganja roba kako je ugovoreno u podstavku (i);

(c) roba i uređaji koji se isključivo koriste za aktivnosti povezane sa sajmom, izložbom, prezentacijom, seminarom, kongresom ili konferencijom;

(d) roba koja će se vratiti u zemlju podrijetla na popravak, pod pretpostavkom da će se takve robe reeksportirati nakon popravka;

(e) kontejneri za transport i skladištenje gore spomenutih roba;

(f) robe privremeno uvezene zbog popravaka, pod uvjetom da se takve robe ponovno izvezu nakon takvih popravaka.

Članak 9.

Mehanizam plaćanja

Plaćanja za robe i usluge po ugovorima zaključenima u okviru ovog Sporazuma obavljaju se u konvertibilnoj valuti u skladu s domaćim zakonima stranaka i međunarodnom financijskom praksom.

Članak 10.

Mjere sigurnosti

Ovisno o uvjetu da se mjere ne primjenjuju na arbitralni ili diskriminatorni način, odredbe ovog Sporazuma ne ograničavaju prava bilo koje stranke da usvoji ili izvrši mjere:

(a) zbog razloga javnog zdravlja, javnog morala, javnog reda ili sigurnosti;

(b) za zaštitu biljaka i životinja od bolesti i pomora;

(c) da štiti svoj vanjski financijski položaj i platnu bilancu ili

(d) da zaštiti blaga od izvanredne umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti.

Članak 11.

Osnivanje mješovitog odbora

(1) Kako bi se olakšala učinkovita provedba ovog Sporazuma, stranke se slažu da osnuju zajednički međudržavni odbor, u nastavku teksta »Mješoviti odbor«.

(2) Mješoviti odbor se sastoji od predstavnika koje odredi svaka stranka.

(3) Mješoviti odbor formalno usvaja svoja vlastita pravila postupka s kojima se slažu obje stranke.

(4) Mješoviti se odbor sastaje koliko često bude potrebno, ovisno o slaganju obje stranke, alternativno u glavnim gradovima obje zemlje ili na takvim mjestima koje alternativno odrede stranke.

Članak 12.

Međusobna razmjena trgovinskih informacija

U svrhu dolične provedbe ovog Sporazuma, stranke razmjenjuju, do moguće mjere, sve korisne informacije koje bi mogle doprinijeti razvoju komercijale i trgovine između dviju stranaka.

Članak 13.

Rješavanje sporova

Sporovi oko tumačenja i provedbe odredaba ovog Sporazuma rješavat će se prijateljski i bez nerazumnih odgađanja kroz konzultacije i pregovaranja između stranaka.

Članak 14.

Stupanje na snagu, trajanje i prestanak

(1) Svaka stranka obavijestit će drugu stranku pisanim putem diplomatskim kanalima o ispunjavanju ustavnih uvjeta potrebnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma. Datum stupanja na snagu ovog Sporazuma bit će datum kasnije objave.

(2) Ovaj Sporazum ostaje na snazi u razdoblju od pet (5) godina i automatski se obnavlja za naredna jednogodišnja (1) razdoblja, osim ako jedna od stranaka prekine ovaj Sporazum dajući drugoj stranci pisanu obavijest s tim učinkom diplomatskim kanalima, jednu (1) godinu prije isteka početnog petogodišnjeg (5) razdoblja ili tri (3) mjeseca prije isteka narednog jednogodišnjeg (1) razdoblja.

(3) Obvezama preuzetima tijekom valjanosti ovog Sporazuma, ali neizvršenima prije njegova prekida, i dalje upravljaju odredbe ovog Sporazuma do njihovog potpunog ispunjenja.

Članak 15.

Izmjene i dopune ovog Sporazuma

Ovaj se Sporazum može izmijeniti obostranim pristankom stranaka kroz razmjenu nota između stranaka diplomatskim kanalima.

U POTVRDU ISTOGA nižepotpisani, propisno ovlašteni od strane svojih odnosnih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum u dva originalna primjerka na hrvatskom i engleskom jeziku, oba teksta jednako mjerodavna. U slučaju bilo kakvih razlika u tumačenju odredaba ovog Sporazuma, prevladava engleski tekst.

SASTAVLJENO u Pretoriji na dan 20. mjeseca kolovoza godine 2004.

Za Vladu Republike Hrvatske                          Za Vladu Južnoafričke Republike

dr. Miomir Žužul, v. r.                                     Mandisi Mpahlwa, v. r.

Ministar vanjskih poslova                                Ministar trgovine i industrije

 

Članak 3.

Provedba međunarodnog Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 303-03/04-01/05

Urbroj: 5030122-06-1

Zagreb, 14. lipnja 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Uredba o objavi Dvostranoga trgovinskog Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !