Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o objavi Izmjena i dopuna Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
IZMJENE I DOPUNE KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ POMORSKOJ ORGANIZACIJI

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

115

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI IZMJENA I DOPUNA KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ POMORSKOJ ORGANIZACIJI

Članak 1.

Objavljuju se Izmjene i dopune Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji, usvojene na Skupštini Međunarodne pomorske organizacije, 4. studenoga 1993. godine, u izvorniku na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Izmjena i dopuna iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

IZMJENE I DOPUNE KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ POMORSKOJ ORGANIZACIJI

DIO VI

Savjet

Članak 16.

Mijenja se tekst članka 16. tako da glasi:

»Savjet će se sastojati od četrdeset Članica izabranih od Skupštine.«

Članak 17.

Mijenja se tekst članka 17. tako da glasi:

»Pri izboru članica Savjeta, Skupština će primijeniti sljedeće kriterije:

a) Deset članica će biti države s najvećim interesom u pružanju međunarodnih brodarskih usluga;

b) Deset članica će biti druge države s najvećim interesom u međunarodnoj pomorskoj trgovini;

c) Dvadeset članica će biti države koje nisu izabrane prema gore navedenim a) ili b) koje imaju posebne interese u pomorskom prijevozu ili plovidbi, a čiji izbor za Savjet će osigurati zastupljenost svih najvažnijih zemljopisnih područja na svijetu.«

Članak 19(b)

Mijenja se tekst članka 19.(b) tako da glasi:

»Dvadeset šest Članica Savjeta će činiti kvorum.«

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

PART VI

The Council

Article 16

Replace text of Article 16 by:

»The Council shall be composed of forty Members elected by the Assembly.«

Article 17

Replace text of Article 17 by:

»In electing the Members of the Council, the Assembly, shall observe the following criteria:

(a) Ten shall be States with the largest interest in providing international shipping services;

(b) Ten shall be other States with the largest interest in international seaborne trade;

(c) Twenty shall be States not elected under (a) and (b) above which have special interests in maritime transport or navigation, and whose election to the Council will ensure the representation of all major geographic areas of the world.

Article 19(b)

Replace text of Article 19/b) by:

»(b) Twenty-six Members of the Council shall constitute a quorum.«

 

Članak 3.

Provedba ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe, Izmjene i dopune iz članka 1. ove Uredbe nisu na snazi, te će se podaci o njihovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njihova stupanja na snagu.

Klasa: 910-04/92-01/12
Urbroj: 5030115-01-1
Zagreb, 25. listopada 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 
zatvori
Uredba o objavi Izmjena i dopuna Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !