Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 19.5.2006 Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

58

Na temelju članka 30.L298368 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O SURADNJI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE

Članak 1.

Objavljuje se Memorandum o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije, sklopljen u Zagrebu 17. lipnja 2004. godine, u izvorniku na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI O SURADNJI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE

Vlada Republike Hrvatske

i

Vijeće ministara Republike Albanije

u daljnjem tekstu: »potpisnice«,

polazeći od zajedničkog interesa očuvanja okoliša,

svjesne potrebe poboljšanja provedbe ciljeva zaštite okoliša,

imajući u vidu da zajednička suradnja u smanjivanju onečišćavanja okoliša doprinosi održivom razvitku,

želeći ojačati međusobnu suradnju na području zaštite okoliša,

suglasile su se o sljedećem:

Članak 1.

Potpisnice će razvijati međusobnu suradnju u području zaštite okoliša i održivog razvitka koja je utvrđena unutarnjim zakonodavstvom dviju država.

Potpisnice će unapređivati međusobnu suradnju, te poticati pojedine institucije, organizacije i tvrtke u provedbi ciljeva ovoga Memoranduma.

Članak 2.

Područja suradnje u zaštiti okoliša sljedeća su:

– procjena utjecaja na okoliš;

– integrirano upravljanje obalnim područjem;

– odgoj i obrazovanje u razvoju sustava zaštite okoliša, unapređenje i promicanje zaštite okoliša;

– suradnja u području nacionalnog zakonodavstva iz područja zaštite okoliša u vezi procesa približavanja Europskoj uniji;

– projekti u području zaštite okoliša.

Suradnja je moguća i na drugim područjima zaštite okoliša o kojima potpisnice odluče, što će biti određeno Dodatkom ovom Memorandumu koji će činiti njegov sastavni dio.

Članak 3.

Suradnja predviđena člankom 2. ovoga Memoranduma ostvarivat će se:

– razmjenom stručnih informacija u vezi sa standardima zaštite okoliša i drugim pitanjima područja suradnje;

– razmjenom informacija o propisima o zaštiti okoliša;

– razmjenom posjeta stručnih delegacija te razmjenom stručnjaka za pojedina područja suradnje;

– organizacijom stručnih skupova, seminara, predavanja i radionica;

– uspostavljanjem zajedničkih dvostranih projekata u području suradnje;

– i drugim mogućim oblicima suradnje u vezi s ciljevima provedbe ovoga Memoranduma.

Članak 4.

Potpisnice će izraditi programe rada za razdoblje od četiri godine koji će sadržavati pojedinačne zadatke u vezi s provedbom međusobne suradnje iz članka 2. ovoga Memoranduma.

Potpisnice će koordinirati provedbu međusobne suradnje u područjima obuhvaćenim programom rada, te će za provedbu ovoga Memoranduma nadležna tijela potpisnica odrediti i razraditi pojedinačne konkretne oblike suradnje i njihove izvršioce.

Članak 5.

Provedbu zadataka iz zajedničkog programa rada, sukladno odredbama članka 3. i 4. ovoga Memoranduma, s obzirom na raspoloživa financijska sredstva, osigurat će svaka potpisnica, ukoliko nije drukčije ugovoreno.

U okviru posjeta stručnjaka i delegacija sukladno članku 3. ovoga Memoranduma, troškove smještaja i dnevnica, odnosno njihovog rada, snosit će potpisnica koja ih na iste upućuje.

Članak 6.

U Republici Hrvatskoj koordinaciju i provedbu aktivnosti u okviru ovog Memoranduma provodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a u Republici Albaniji, Ministarstvo zaštite okoliša.

Članak 7.

Potpisnice su suglasne da u cilju provedbe suradnje u području zaštite okoliša, sukladno ovom Memorandumu, neće pokretati niti poduzimati one aktivnosti kojima bi mogle naštetiti drugoj potpisnici.

Članak 8.

Svako pitanje iz područja zaštite okoliša koje nije obuhvaćeno ovim Memorandumom riješit će se pregovorima i konzultacijama između potpisnica.

Članak 9.

Odredbe ovog Memoranduma mogu se izmijeniti i dopuniti samo međusobnim sporazumom.

Članak 10.

Memorandum se sklapa na neodređeno vrijeme.

Svaka potpisnica može otkazati ovaj Memorandum pisanom obaviješću drugoj potpisnici diplomatskim putem.

U tom slučaju, Memorandum prestaje šest mjeseci od primitka pisane obavijesti o namjeri otkazivanja Memoranduma.

Članak 11.

Ovaj Memorandum stupa na snagu sljedećeg dana nakon primitka posljednje obavijesti kojom se potpisnice diplomatskim putem međusobno izvješćuju da su okončani potrebni postupci sukladno zakonodavstvu potpisnica za stupanje Memoranduma na snagu.

Sastavljeno u Zagrebu dana 17. lipnja 2004. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vijeće ministara

Marina Matulović Dropulić, v. r. Republike Albanije

ministrica zaštite okoliša, Ethem Ruka, v. r.

prostornog uređenja i graditeljstva ministar zaštite okoliša

Članak 3.

Provedba Memorandum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Memorandum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podatak o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 351-01/04-04/01

Urbroj: 5030122-06-1

Zagreb, 5. travnja 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !