Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o objavi Pojedinačnog ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o »Švedskom fondu za potporu institucija u Republici Hrvatskoj« ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/06, XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 19.5.2006 Uredba o objavi Pojedinačnog ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o »Švedskom fondu za potporu institucija u Republici Hrvatskoj«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

54

Na temelju članka 30.L298350 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI POJEDINAČNOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE ŠVEDSKE O »ŠVEDSKOM FONDU ZA POTPORU INSTITUCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ«

I.

Objavljuje se Pojedinačni ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o »Švedskom fondu za potporu institucija u Republici Hrvatskoj«, sklopljen u Zagrebu 21. prosinca 2005. godine u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

II.

Tekst Pojedinačnog ugovora iz točke I. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

POJEDINAČNI UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE ŠVEDSKE O »ŠVEDSKOM FONDU ZA POTPORU INSTITUCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ»

Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Hrvatska) koju zastupa Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI) i Kraljevina Švedska (u daljnjem tekstu: Švedska), koju zastupa Švedska agencija za međunarodnu razvojnu suradnju (Sida), sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

OPSEG I CILJEVI UGOVORA

Hrvatska je odlučila provesti projekt zvan Švedski fond za potporu institucija u Republici Hrvatskoj.

Glavni cilj projekta:

• Pomoći Hrvatskoj u ubrzanju programa reformi za integraciju s EU-om i u provedbi pravne stečevine Zajednice.

Posebni cilj projekta:

• Omogućiti ministarstvima i drugim tijelima državne uprave postići ciljeve Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji (NPPEU) kroz provedbu kratkoročnih projekata tehničke pomoći (TP) koji se ne mogu poduprijeti putem drugim raspoloživih programa financiranja.

Projekt će se provoditi sukladno:

• Projektnom dokumentu pod naslovom Švedski fond za potporu institucija u Republici Hrvatskoj (SISF) od 31. listopada 2005. kako dotični bude predmetom povremenih izmjena i dopuna.

Članak 2.

ŠVEDSKI DOPRINOS

Švedska će poduprijeti provedbu i praćenje projekta, kako je navedeno u ovom Ugovoru, s iznosom od devet milijuna četiristo tisuća švedskih kruna (SEK 9.400.000).

Članak 3.

OBVEZE HRVATSKE

Hrvatska se obvezuje:

• preuzeti odgovornost da se švedski doprinos upotrebljava učinkovito i samo za ugovorene svrhe kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje i interna kontrola sredstvima projekta;

• osigurati uredski prostor za uposlene savjetnike na odobrenim projektima TP;

• omogućiti aktivnosti povezane s izobrazbom u okviru odobrenih projekata TP, uključujući unajmljivanje prostora, potreban materijal, pića i zakusku (u okviru MVPEI i krajnjeg korisnika projekta – tijela državne uprave);

• provoditi projekt i osigurati izvršenje obveza kako je navedeno u ovom Ugovoru, posebice:

– pokretanje i upravljanje projektom (ustrojavanje jedinice za provedbu programa, pregled prijedloga projekata TP, izrada natječajne dokumentacije, ocjena ponuda, sklapanje ugovora sa savjetnicima, praćenje i nadzor rada savjetnika, isplata naknada savjetnicima).

Članak 4.

UVJETI I KORIŠTENJE ŠVEDSKOGA DOPRINOSA

Švedskim se doprinosom mogu financirati samo troškovi za aktivnosti u razdoblju od 30. rujna 2005. godine do 31. prosinca 2007. godine. Šest mjeseci nakon ovog posljednjeg datuma doprinos iz ovog Ugovora više neće biti na raspolaganju u svrhe plaćanja.

Samo se sljedeće vrste troškova mogu financirati iz švedskoga doprinosa: naknade, putni troškovi i dnevnice stručnjaka i savjetnika uključenih i odobrenih od Sida-e u proračunu projekta TP; prijevod materijala kao što su priručnici, naputci i drugi materijali za obuku (do 5 % ukupnog proračuna projekta TP); putni troškovi i dnevnice lokalnih sudionika, uključujući studijska putovanja u državu članicu EU-a koja posjeduje odgovarajuće iskustvo (do 10 % ukupnog proračuna projekta TP).

Svi dodatni upravni i poslovni troškovi kao što su bankovne provizije povezane s plaćanjima temeljem projekta trebaju biti uključeni u proračun pojedinačnog projekta TP.

Bilo kakva neiskorištena sredstva ili višak na posebnom računu SISF-a nastao od bankovnih kamata na avansne pologe koje je doznačila Sida u korist SISF računa u Hrvatskoj moraju se nakon zatvaranja računa vratiti Sida-i.

Preduvjet isplate švedskih sredstava je da Hrvatska osigura resurse za provedbu projekta koje ne omogućava Švedska, a koji su navedeni pod člankom 3. Formalni zahtjev obvezuje korisničke institucije da ispune svoje obveze kako je predviđeno u Projektnom dokumentu. Ukoliko u Projektnom dokumentu za pojedini odobreni projekt nije eksplicitno navedeno vrijeme za izvršavanje ugovorene obveze, ono će se izvršiti prije stavljanja švedskih sredstava na raspolaganje kako bi se moglo početi s provedbom projekta sukladno dogovorenim planovima.

Švedska može u svako vrijeme uskratiti isplatu ako dođe do odstupanja od dogovorenih planova i proračuna; ako dođe do zloporabe novčanih i drugih sredstava; ako sredstva što ih Hrvatska treba dodijeliti ne budu stavljena na raspolaganje kako je planirano; ako budu ugroženi ciljevi projekta; ako se ne dostave dogovorena izvješća; ako financijsko upravljanje projektom ne bude zadovoljavajuće ili ukoliko se sa stajališta ciljeva, projekt bude nepovoljno razvijao u bilo kojem drugom značajnom pogledu.

Sredstva transferirana u Hrvatsku temeljem ovoga Ugovora i neiskorištena prije 31. prosinca 2007. za financiranje aktivnosti trebaju se vratiti Švedskoj u roku od tri mjeseca od tog datuma.

Sida može, dođe li do znatnog odstupanja od Projektnog dokumenta pod naslovom Švedski fond za potporu institucija u Republici Hrvatskoj od 31. listopada 2005. godine i/ili od naknadnih operativnih planova, ili ako se ne ispune ili u cijelosti ne poštuju drugi uvjeti iz ovoga članka, zatražiti od Hrvatske potpuni ili djelomični povrat doznačena iznosa.

Članak 5.

NABAVA

Nabava roba, radova i usluga provodit će se u skladu s međunarodno prihvaćenim načelima i dobrom praksom nabave.

Nikakva ponuda, poklon, nagrada ili naknada bilo kakve vrste što bi se tumačilo ili bi se moglo tumačiti kao protuzakonita ili korupcijska praksa neće se prihvatiti, bilo izravno ili neizravno, kao poticaj ili nagrada za dodjelu ili zaključenje ugovora financiranih u okviru ovoga projekta.

Švedska može provoditi kontrole postupka nabave. Te se kontrole mogu izvršiti u obliku revizije nabave. Hrvatska je dužna staviti Švedskoj na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju.

Za nabavu roba, radova i usluga od strane Hrvatske ili neke agencije/savjetnika koje je imenovala Hrvatska vrijede sljedeća pravila nabave:

• Nabava se obavlja u skladu s hrvatskim Zakonom o javnoj nabavi, uz sljedeće izmjene/uvjete:

– Dopušteni su samo otvoreni natječaji

– Uklanja se kruto provjeravanje kvalifikacijskih zahtjeva

– Dopušteni su samo komercijalni i mjerljivi kriteriji

– Poželjno je ne dopustiti nikakva pregovaranja (osim u posebnim okolnostima kako su naznačene u prijedlogu).

Ako se tijekom implementacije SISF-a postojeći hrvatski Zakon o javnoj nabavi zamijeni novim zakonom o nabavi potpuno usklađenim s direktivama EU-a, Hrvatska i Švedska trebaju se posavjetovati i dogovoriti postoji li još uvijek potreba za tim posebnim uvjetima.

Natječajna dokumentacija, uključujući sve objavljene obavijesti o nabavi, sastavit će se na engleskom i hrvatskom jeziku.

Sida-in pristanak potreban je za sljedeće dijelove postupka nabave: svaki pojednostavljeni (Dodatak 2. Projektnom dokumentu) i kompletni natječajni predmet prije javne obavijesti (Prilog A).

Hrvatska će dati obavijest o nabavi u skladu s hrvatskim Zakonom o javnoj nabavi. Obavijest će se također objaviti na Sida-inoj internet stranici. Kopija svake obavijesti odmah se dostavlja Švedskoj.

Na zahtjev jedne ili druge stranke savjetovanja će se održavati o svakom pitanju vezanom za nabavu temeljem ovog Ugovora.

Stranke se mogu dogovoriti da kao dio švedskog doprinosa Švedska stavi na raspolaganje stručnjaka za pomoć Hrvatskoj u postupku nabave.

Članak 6.

UTJECAJ NA OKOLIŠ

Ocjena utjecaja projekta na okoliš razmotrit će se u sklopu Sida-inog postupka ocjenjivanja i uvrstit će se u Sida-ino izvješće o tome.

Članak 7.

PLANIRANJE, PREGLED, IZVJEŠĆIVANJE I OCJENA

Srednjoročni kontrolni sastanak održat će se 2006. godine, najkasnije do 30. studenog. Prije završetka kontrolnog sastanka sastavit će se i potpisati usklađeni zapisnik.

Najkasnije do 1. veljače svake godine Švedskoj će se dostaviti godišnje izvješće o napretku.

Najkasnije 60 dana od zaključenja kalendarske godine Švedskoj će se podnijeti godišnje financijsko izvješće. Izvješće će se temeljiti na bankovnim izvadcima i prikazat će prihode i rashode za cijelo poslovanje uključujući sve izvore financiranja. Svaki zahtjev za isplatom mora biti popraćen tromjesečnim financijskim izvješćima. U cilju cjelovitog praćenja financijske suradnje s vanjskim zemljama, MVPEI je obvezan dostavljati Godišnje financijsko izvješće Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Završno izvješće podnijet će se Švedskoj u obliku nacrta najkasnije 60 dana nakon završetka Projekta. Nakon zajedničkog razmatranja nacrta izvješće će se izmijeniti i dopuniti u konačnu verziju i podnijeti Švedskoj u roku od 45 dana.

Hrvatska će odmah izvijestiti Švedsku ukoliko izvješća i planove ne bude moguće dostaviti kako je dogovoreno. Godišnji pregledi neće se održavati i nova se sredstva neće isplaćivati sve dok se ne zaprimi potrebna dokumentacija. Bez obzira na dogovorene postupke izvješćivanja, stranke su dužne jedna drugu odmah izvijestiti ukoliko nastane situacija koja čini vjerojatnim da se projekt neće ostvariti kako je dogovoreno.

Hrvatska će pružiti Švedskoj sve ostale informacije što ih Švedska razumno zatraži te omogućiti švedskim predstavnicima da posjete projektne lokacije i pregledaju prostorije, službenu evidenciju i dokumente. Hrvatska će surađivati sa Švedskom i pomoći joj u obavljanju popratnih poslova i u ocjenjivanju rezultata projekta. Obveze Hrvatske u tom pogledu odnose se i na ranije dogovorenu švedsku potporu projektu.

Članak 8.

ISPLATA

Isplata švedskoga doprinosa obavljat će se kako slijedi:

a) Isplata Hrvatskoj

Isplata će se obavljati tromjesečno unaprijed.

Preduvjet je isplate ispunjavanje zahtjeva iz članka 4. te da financijska i izvješća o napretku kako je utvrđeno u članku 7. Hrvatska podnese, a Švedska odobri. Svaki zahtjev za isplatom treba sadržavati ili pozivati se na neko financijsko ili izvješće o napretku kako je utvrđeno u članku 7. Nikakva isplata nije moguća dok Švedska zahtjev ne odobri.

Isplate švedskih doprinosa obavljaju se samo temeljem zahtjeva za isplatom podnesenog u izvorniku iz Hrvatske. Uplate će se izvršavati na devizni račun Ministarstva financija, odnosno na podračun koji će se otvoriti za potrebe projekta »Švedski fond za potporu institucija u Republici Hrvatskoj«. Ovlašten/a za potpisivanje zahtjeva za isplatom u ime MVPEI-a jest pomoćnik/ca ministrice ili njegov/njezin imenovani predstavnik. Supotpisnik/ca zahtjeva za povlačenje sredstava u ime Ministarstva financija jest državni tajnik/ca ili njegov/njezin imenovani predstavnik. Hrvatska je dužna izvijestiti Švedsku o svakom novom imenovanju. Zahtjev za isplatom postavlja se na isplatnom obrascu (Prilog B).

Zahtjev za isplatom potpisuje se i upućuje na:

• SEE/Europe

Sida

SE-105 Stockholm

Sweden

b) Švedska plaćanja

Plaćanja iz Sida-e na račun hrvatske banke obavljaju se u švedskim krunama (SEK).

MVPEI će izraditi zahtjeve za sredstvima sukladno uvjetima navedenima pod a). U tu svrhu MVPEI će podnijeti:

• Službeni dokaz da je otvoren poseban SISF EUR račun za financiranje iz SISF-a u središnjoj hrvatskoj banci ili, ako to nije moguće, u nekoj banci prihvatljiva ranga te da MVPEI ima ovlaštenje obavljati plaćanja s tog računa putem dva vezana potpisa;

• Službeno pismo kojim se preuzima obveza da će se u upravljanju sredstvima dodijeljenima od Sida-e primjenjivati postupci poštenog i otvorenog financijskog upravljanja i načela izvješćivanja.

Bez obzira na podnošenje zahtjeva za sredstvima, MVPEI će Sida-inom uredu u Zagrebu dostavljati barem jednom u tri mjeseca:

• Akcijski plan (uz naznaku tijeka provedbe projekta) i isplatni plan (uz naznaku predviđenih novčanih tokova) za narednih 6 mjeseci;

• Originalni izvadak sa SISF EUR računa propisno potpisan od banke;

• Kopije glavnih troškovnih isprava (faktura) za posljednje tromjesečje.

Sve zahtjeve za sredstvima treba izraditi računovodstvo MVPEI-a i originale istih podnijeti Veleposlanstvu Kraljevine Švedske – Odjel za razvoj suradnje u Zagrebu, koje će ih sukladno Sida-inim internim postupcima proslijediti Sida-inom glavnom uredu na plaćanje.

Članak 9.

REVIZIJA

Projekt SISF će biti predmet godišnje revizije koju će provoditi neovisna unutarnja revizija MVPEI-a i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske kao vanjska revizija. Revizijom će biti obuhvaćeni financijski izvještaji, prihodi i primici, rashodi i izdaci te postupci provođenja projekta radi provjere pravilnosti korištenja sredstava projekta SISF. O obavljenim revizijama sastavlja se izvješće i daje mišljenje jesu li sredstva korištena u skladu sa zakonskim i drugim propisima i odredbama ugovora i projekta SISF.

Interna revizija MVPEI obavljat će reviziju prihoda, primitaka, rashoda i izdataka te postupak provedbe projekata SISF u skladu s godišnjim programom rada interne revizije MVPEI-a.

Državni ured za reviziju obavljat će reviziju financijskih izvještaja, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka te postupaka provedbe projekta SISF u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, međunarodnim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) te Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Državni ured za reviziju obavit će reviziju u okviru godišnje revizije financijskih izvještaja i poslovanja MVPEI, nakon čega će sastaviti izvješće o financijskim izvještajima, prihodima, primicima, rashodima i izdacima te postupcima provedbe projekta SISF i izraziti mišljenje pokazuju li financijski izvještaji u svim materijalno bitnim aspektima realno i objektivno financijsko stanje, te jesu li sredstva projekta SISF namjenski utrošena. Revizija uključuje provjeru dokumentacije na temelju koje su sastavljeni financijski izvještaji. U izvješću se navodi koje su mjere poduzete prema nalozima i preporukama iz prethodne revizije. Državni ured za reviziju izvješće i mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju dostavlja zakonskom predstavniku subjekta revidiranja (MVPEI).

MVPEI će izraditi očitovanje prema pojedinom izvješću i dostaviti ga tijelu koje je provelo reviziju u roku od 14 dana od primitka izvješća. MVPEI će dostaviti Sida-i izvješće o obavljenoj reviziji s očitovanjem u roku od 14 dana od dana kada je konačno izvješće o obavljenoj reviziji uručeno subjektu revidiranja (MVPEI).

Švedska pridržava pravo provedbe dodatne vanjske revizije projekta SISF, kako to i kada bude potrebno, neovisno o reviziji koji provodi Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Dodatnu vanjsku reviziju provodi vanjski revizor koji mora biti neovisan i kvalificiran, u skladu s međunarodnim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Međunarodne računovodstvene federacije (IFAC). Državni ured za reviziju i MVPEI bit će obaviješteni o izboru i smjernicama za vanjskog revizora kojeg odobrava švedska strana (Sida). O obavljenoj reviziji dodatna vanjska revizija sastavlja izvješće u kojem daje pregled upravljanja projektom i ocjenjuje sustav internih kontrola projekta. U izvješću se navodi koje su mjere poduzete prema nalozima i preporukama prethodne revizije. Izvješće se dostavlja zakonskom predstavniku subjekta revidiranja (MVPEI).

Troškove dodatnih vanjskih revizija snosi Švedska.

Članak 10.

POZIVANJE NA DRUGE UGOVORE

Suradnja između stranaka temeljem ovoga Ugovora također podliježe:

– Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o općim uvjetima za razvojnu suradnju.

Članak 11.

DOSTAVA OVOG UGOVORA

Stranke se obvezuju da će dostaviti primjerke ovoga ugovora svim svojim ministarstvima, tijelima i drugim ustanovama koje su uključene u ovaj projekt suradnje ili kojima su potrebne informacije o njegovu sadržaju.

Članak 12.

PRESTANAK

Ovaj Ugovor ostaje na snazi do 30. lipnja 2008. osim ukoliko ga pisanom obavijesti danom šest mjeseci unaprijed ne raskine jedna od stranaka. Ukoliko ga raskine Švedska, to se neće odnositi na sredstva što ih je Hrvatska u dobroj vjeri dodijelila trećim stranama prije datuma raskida Ugovora, uz uvjet da su te dodjele izvršene sukladno ovome Ugovoru.

U slučaju ozbiljnog kršenja Ugovora Švedska može raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom.

Ukoliko Ugovor raskine Hrvatska, nikakva se sredstva neće staviti na raspolaganje za aktivnosti nakon isteka Ugovora.

Članak 13.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj se Ugovor privremeno primjenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu na dan primitka pisane obavijesti okončanju unutarnjih pravnih postupaka u Hrvatskoj za njegovo stupanje na snagu, te ostaje na snazi do 30. lipnja 2008. godine.

Potpisana su dva izvornika ovog Ugovora, na hrvatskom i engleskom jeziku, time što su oba teksta jednako mjerodavna i svakoj stranki pripada po jedan. U slučaju ikakvih međusobnih odstupanja između tih dviju verzija, prevladat će engleski tekst.

Zagreb, 21. prosinca 2005. Zagreb, 21. prosinca 2005.

REPUBLIKA HRVATSKA, KRALJEVINA ŠVEDSKA,

koju zastupa MVPEI koju zastupa Sida

Kolinda Grabar – Kitarović, v. r. Sture Theolin, v. r.

Ministrica vanjskih poslova i Veleposlanik Kraljevine Švedske

europskih integracija u Republici Hrvatskoj

PRILOG A

IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Nakon izrade i odobrenja opsega projektnih zadaća, Uprava za koordinaciju programa pomoći i suradnje s EU MVPEI-a izradit će natječajni dosje koji se sastoji od sljedećeg:

• Detaljni Opis posla

• Upute ponuditeljima (sve posebne informacije treba navesti u odgovarajućem prilogu) koje u pravilu ne bi smjele premašiti ukupno 1 stranicu uz navođenje sljedećih pojedinosti:

– Zadnji rok podnošenja ponude

– Adresa i pojedinosti za kontaktiranje ureda kojem se šalju ponude

– Opis minimalnih informacija koje valja pružiti u ponudi

– Kriteriji odabira.

MVPEI će dostaviti natječajni dosje (po mogućnosti elektronskom poštom ili faksom) Veleposlanstvu Kraljevine Švedske, Odjel za razvoj suradnje, Zagreb i Sida-i, Stockholm, na odobrenje.

PRILOG B

ZAHTJEV ZA ISPLATOM I PREDVIĐENI TOK NOVČANIH SREDSTAVA

ZAHTJEV ZA ISPLATOM

Prima:

Šalje:

SEE/Europe
Sida

Ministarstvo vanjskih poslova
i europskih integracija

SE-105 Stockholm

Zagreb

Sweden

Hrvatska

Tel: +46 8 698 5000

Tel.:

Fax: +46 8 21 45 29

Fax:

Oznaka Sida-inog doprinosa:

Naziv projekta: Švedski fond za potporu institucija u Republici Hrvatskoj

Datum: Zahtjev br:

Zatraženi iznos (€):

Naziv banke:

Adresa banke:

Broj računa/IBAN br.

Vlasnik računa:

Klirinški broj/šifra sortiranja:

SWIFT šifra:

Valuta računa:

Prateća dokumentacija (priložena)

Datum Broj

Predviđeni novčani tok:

Izvješće o napretku:

Financijsko izvješće:

__________________ _________________

Potpis …, MVPEI Datum

NAZIV PROJEKTA I BR.

UKUPNI PRORAČUN

Q1
X-XII
05

Q2
I-III
06

Q3
IV-VI
06

Q4
VII-IX
06

Q5
X-XII
06

Q6
I-III
07

Q7
IV-VI
07

Q8
VII-IX
07

Q9
X-XII
07

TOTAL

UKUPNO

ČETVRTGODIŠTE: UKUPAN IZNOS ZAHTJEVA:

_______________________ ________________________

Potpis …, MVPEI Datum

III.

Provedba Pojedinačnog ugovora iz točke I. ove Uredbe u nadležnosti je Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

IV.

Na dan donošenja ove Uredbe Pojedinačni ugovor iz točke I. ove Uredbe nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od dana potpisivanja, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

V.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/05-03/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 28. ožujka 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o objavi Pojedinačnog ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o »Švedskom fondu za potporu institucija u Republici Hrvatskoj«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !