Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za pripremu Projekta održivog zdravstvenog sustava ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
11.5.2005. Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za pripremu Projekta održivog zdravstvenog sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

41
Na temelju članka 30.L263651 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ O DAROVNICI ZA PRIPREMU PROJEKTA ODRŽIVOG ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici broj PHRD TF053150 za pripremu Projekta održivog zdravstvenog sustava, sklopljen 11. veljače 2005. godine u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:
11. veljače 2005.

Njegova ekscelencija
Ivan Šuker
Ministar financija

Zagreb, Hrvatska

Hrvatska: Japanska darovnica za pripremu Projekta održivog zdravstvenog sustava Darovnica br. PHRD TF053150

Poštovani gospodine Ministre,
Pišem Vam u ime Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Banka), kako bih Vas obavijestio da je Banka, kao upravitelj sredstava iz japanskih darovnica, spremna dati Republici Hrvatskoj (Primatelj) darovnicu u iznosu ne većem od četiri stotine dvadeset i pet tisuća USD (425.000 USD) (Darovnica).
Ova Darovnica uslijedila je kao odgovor na molbu Primatelja za financijskom pomoći, svrha koje je, kao i odredbe i uvjeti, navedena u Dodatku ovom Pismu Ugovoru. Svojim potpisom Primatelj potvrđuje da je ovlašten ugovoriti i povući Darovnicu u navedene svrhe i prema navedenim odredbama i uvjetima.
Molimo Vas, imajte u vidu da je bančina politika da ovo Pismo Ugovor, kao i bilo koju informaciju vezanu uz njega, pruži na uvid javnosti nakon što Pismo Ugovor stupi na snagu i nakon što Primatelj da svoju suglasnost za takvo pružanje na uvid.
Molim Vas da u ime Primatelja potpisom i stavljanjem datuma potvrdite Vašu suglasnost s gore navedenim, te da nam vratite priloženi primjerak ovog Pisma Ugovora. Nakon što Banka primi primjerak ovog Pisma Ugovora koju ste Vi supotpisali, Pismo ugovor će stupiti na snagu datumom supotpisa.
S poštovanjem,

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Albert Martinez

vršitelj dužnosti direktora

Svjetske banke za Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku

regija Europe i srednje Azije

Suglasan:REPUBLIKA HRVATSKA
Ime: Ivan Šuker

Titula: ministar financija
Datum: 11. veljače 2005.

DODATAK

Svrha, rokovi i uvjeti darovnice

1. Ciljevi i opis darovnice
1.1. Svrha darovnice je pomoći Primatelju u pripremi Projekta održivog zdravstvenog sustava (Projekt), čiji je glavni cilj poboljšati rezultate zdravstvenog sustava u Hrvatskoj putem poboljšavanja učinkovitosti, jačanja održivosti financiranja i odgovarajuće financijske zaštite stanovništva, te uvođenja novih poticaja koji bi imali funkciju katalizatora promjena u sustavu pružanja usluga.
Aktivnosti (Aktivnosti) za koje je darovnica namijenjena su sljedeće:
(a) Jačanje institucionalnih kapaciteta (troškovi se procjenjuju, preračunato, na 142.480 USD). Jačanje institucionalnih kapaciteta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i održavanje radionica u cilju angažiranja brojnih nositelja interesa (HZZO, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), Zavod za javno zdravstvo, bolnice, liječnici, sestre, ljekarne, laboratoriji, itd.), kako bi se poboljšao sustav zdravstvenog osiguranja.
(b) Određivanje prioritetnih intervencija u javnom zdravstvu (troškovi se procjenjuju, preračunato, na 107.500 USD). Provođenje istraživanja o postojećem kretanju stope mortaliteta i morbiditeta, kako bi se odredili prioriteti za promjenu u ponašanju i suzbijanje kroničnih bolesti, te kako bi se kvantificirala potencijalna korist koja bi se mogla ostvariti boljim promicanjem zdravlja, prevencijom bolesti i suzbijanjem kroničnih bolesti.
(c) Procjena sposobnosti pružatelja usluga za reagiranje na poticaje (troškovi se procjenjuju, preračunato, na 136.655 USD). Procjena sposobnosti pružatelja usluga za reagiranje na nove poticaje za poboljšanje učinkovitosti i kvalitete usluga, uključujući proučavanje sustava informacija o pružateljima usluga i sustava upravljanja, promjene u postojećim informacijskim sustavima i utvrđivanje slabosti u postojećim kapacitetima i sustavima. Provođenje konzultacija s nositeljima interesa, kako bi se procijenila upućenost i stavovi o promjenama u sustavu osiguranja koji će omogućiti nove poticaje za poboljšanje učinkovitosti i kvalitete pružanja usluga.
(d) Podrška vođenju projekta (troškovi se procjenjuju, preračunato, na 38.365 USD). Pomoć u pripremi Projekta, uključujući i izgradnju kapaciteta u vođenju Projekta, upravljanju financijama i nabavi; osiguravanje osnovne opreme, kao što su računala i pisači; revizija darovnice.
2. Provedba – općenito
2.1. Kroz MZSS, Primatelj će: (a) izvršavati Aktivnosti s dužnom revnošću i učinkovitošću; (b) promptno osigurati sredstva, objekte, usluge i druge resurse potrebne za tu svrhu; (c) na zahtjev Banke, dostavljati joj sve informacije o Aktivnostima i o korištenju sredstava iz darovnice; (d) povremeno s predstavnicima Banke razmotriti napredak i rezultate Aktivnosti; te (e) poduzimati sve potrebne mjere kako bi se Banci omogućili posjeti Republici Hrvatskoj vezano uz darovnicu. Ne ograničavajući se na gore navedeno, Primatelj će, ukoliko Banka tako traži, odmah po dovršetku Aktivnosti pripremiti i dostaviti Banci izvještaj o rezultatima i učinku Aktivnosti, u obliku i sadržaju koji zadovoljava Banku.
3. Nabava
3.1. Osim ukoliko se s Bankom ne postigne drugačiji dogovor, nabava roba i konzultantskih usluga potrebnih za izvršenje Aktivnosti, a koja će se financirati sredstvima iz darovnice, reguliraju se odredbama Priloga I. ovom Dodatku, a navedene odredbe mogu biti dodatno precizirane u Planu nabave odobrenom od strane Banke, koji se odnosi na prvih 18 mjeseci provođenja Aktivnosti (ili dulje). Primatelj nadopunjava Plan nabave u skladu sa smjernicama prihvatljivima Banci, te dostavlja te nadopune Banci na odobrenje, najkasnije 12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu prethodnog Plana nabave.
3.2. Primatelj će se pobrinuti da sva uvezena roba koja se nabavlja sredstvima iz darovnice bude osigurana protiv rizika koji prati nabavljanje, prijevoz i isporuku na mjesto korištenja ili ugradnje, te da se eventualna odšteta u sklopu takvog osiguranja isplati u valuti koja se može koristiti bez ograničenja, a u svrhu zamjene ili popravke takve robe. Primatelj osigurava da se svi objekti i oprema relevantni za Projekt održavaju i da se njima upravlja sukladno odgovarajućoj praksi, te da se eventualni popravci ili obnova takvih objekata i opreme obave čim se za to ukaže potreba.
4. Povlačenje sredstava darovnice
4.1. Iznos darovnice polaže se na račun koji će Banka otvoriti na ime Primatelja (Račun darovnice), a Primatelj ga može povući s tog računa u skladu s odredbama ovog Odjeljka 4, za izdatke vezane uz prihvatljive troškove roba i usluga potrebnih za Aktivnosti, a koje se financiraju sredstvima darovnice.
4.2. Doljnja tablica prikazuje kategorije stavaka koje će se financirati sredstvima iz darovnice, dodjelu iznosa darovnice za svaku kategoriju i postotak izdataka za stavke koje će se na taj način financirati unutar svake kategorije:

Kategorija		Dodijeljeni iznos	% izdataka koji se
			darovnice (u		financiranju
			USD)
(1) Konzultanske	412.075			100 %
usluge
(2) Obuka i radionice	5.560			100%
(2) Roba		7.365			100%
						inozemnih izdataka,
						100% lokalnih izdataka
						(iz pogona i 80% lokalnih
						troškova za druge lokalne
						nabavljene stavke)
UKUPNO			425.000

Za potrebe ovog stavka:
(a) pojam »inozemni izdaci« odnosi se na izdatke u valuti bilo koje druge države osim Primatelja, a za robu i usluge isporučene iz bilo koje druge države osim Primatelja;
(b) pojam »lokalni izdaci« odnosi se na izdatke u valuti Primatelja, ili za robu i usluge isporučene unutar državnog područja Primatelja;
(c) pojam »obuka« odnosi se na satove obuke, uključujući i troškove za prostorije, materijale i opremu, te putne troškove i dnevnice sudionika.
4.3. Bez obzira na gornji stavak 4.2.:
(a) S Računa darovnice sredstva se neće povlačiti (i) za plaćanje bilo kakvih poreza na području Primatelja; (ii) za izdatke u bilo kojoj zemlji koja nije članica Banke ili za robu proizvedenu, odnosno usluge isporučene iz takvih zemalja; (iii) u svrhu plaćanja bilo kojim fizičkim ili pravnim osobama, odnosno za bilo kakav uvoz robe, ako su takva plaćanja ili uvoz prema Bančinim saznanjima zabranjena odlukom Vijeća sigurnosti UN, prema Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih naroda;
(b) S Računa darovnice sredstva se neće povlačiti nakon 20. rujna 2006., odnosno nakon nekog kasnijeg datuma koji Banka odredi i o tome pisanim putem obavijesti Primatelja (Rok zatvaranja). Međutim, povlačenje je nakon Roka zatvaranja moguće za izdatke nastale prije Roka zatvaranja, ako Banka zaprimi odgovarajući zahtjev za povlačenjem unutar četiri mjeseca nakon Roka zatvaranja, nakon kojeg vremena se ukida pravo na povlačenje bilo kojeg iznosa koji je eventualno ostao nepovučen s Računa darovnice;
(c) Ako Banka smatra da neki iznos sredstava iz darovnice, dodijeljen bilo kojoj od stavaka navedenih u tablici u stavku 4.2., neće biti dovoljan za financiranje izdataka za takvu stavku, Banka može pisanom obaviješću Primatelju preraspodijeliti sredstva iz darovnice prvobitno namijenjena nekoj drugoj stavki, koja, po Bančinom mišljenju, neće biti potrebna za druge izdatke.
4.4. Kad Primatelj poželi povući bilo koji iznos s Računa darovnice, on Banci podnosi pisani zahtjev za povlačenjem takvog iznosa, i to u obliku koji određuje Banka. Zahtjevi za povlačenjem sredstava moraju biti: (a) potpisani u ime Primatelja od strane Ministra financija ili neke druge osobe kojoj Primatelj izda pisano ovlaštenje; (b) popraćeni dokumentacijom kojom se podupire zahtjev, a koju Banka može zahtijevati. Uz prvi zahtjev koji sadrži potpis osobe ovlaštene za potpisivanje zahtjeva za povlačenje sredstava prilaže se i ovjereni primjerak potpisa takve osobe. Oblik i sadržaj svakog zahtjeva za podizanje nekog iznosa sredstava iz darovnice i popratne dokumentacije mora biti dovoljan da uvjeri Banku da Primatelj ima pravo na povlačenje takvog iznosa s Računa darovnice, te da će se taj iznos upotrijebiti za provođenje Aktivnosti. Iznose koje Primatelj povlači s Računa darovnice Banka isplaćuje samo Primatelju, odnosno prema nalogu Primatelja.
4.5. Sredstva iz darovnice povlače se u valuti darovnice. Na zahtjev Primatelja, Banka (koja djeluje kao agent Primatelja) valutom darovnice povučenom s Računa darovnice kupuje valute potrebne za plaćanje izdataka koji se financiraju sredstvima darovnice. Kad god u svrhu ovog Ugovora bude potrebno odrediti vrijednost jedne valute u odnosu na drugu, to će na prihvatljiv način učiniti Banka.
4.6. Banka može zahtijevati da se sredstva s Računa darovnice povlače na osnovi izvještaja o izdacima za izdatke prema ugovorima za: (a) ugovore o nabavi robe i iznosu manjem od 100.000 USD; (b) usluge konzultantskih tvrtki koje koštaju, preračunato, manje od 50.000 USD; (c) usluge konzultanata-pojedinaca koje koštaju, preračunato, manje od 25.000 USD, sve prema odredbama i uvjetima koje Banka u pisanom obliku dostavlja Primatelju; (d) radionice za obuku.
4.7. Kako bi olakšao izvođenje Aktivnosti, Primatelj može otvoriti i držati posebni dolarski depozitni račun (Posebni račun) u poslovnoj banci, uz odredbe i uvjete koji moraju zadovoljavati Banku, uključujući odgovarajuću zaštitu od uzimanja jednog zajma za otplatu drugog, zapljene ili zaloga. Polaganje depozita na Posebni račun i isplate s njega obavljaju se u skladu s odredbama Priloga II ovom Dodatku.
5. Financijski izvještaji i revizije
5.1. (a) Primatelj vodi, ili osigurava vođenje sustava upravljanja financijama, uključujući dokumentaciju i izvještaje, te priprema financijske izvještaje u skladu s dosljedno primjenjivanim računovodstvenim standardima koji su prihvatljivi Banci, prikladnima za prikazivanje operacija, resursa i izdataka vezanih uz Aktivnosti.
(b) Primatelj: (i) osigurava da, počevši s fiskalnom godinom u kojoj darovnica stupa na snagu i uključujući fiskalnu godinu u kojoj je povučen zadnji iznos s Računa darovnice, neovisni revizori, prihvatljivi Banci, izvrše reviziju (sukladno revizijskim standardima prihvatljivima Banci) financijskih izvještaja navedenih u gornjem pod-stavku (a), za svaku fiskalnu godinu ili drugo razdoblje koje odobri Banka; (ii) dostavlja Banci što je prije moguće, a svakako ne kasnije od šest mjeseci nakon kraja takve godine ili takvog razdoblja koje odobri Banka, (A) ovjerene preslike financijskih izvještaja navedenih u gornjem pod-stavku (a) za takvu godinu ili takvo razdoblje koje odobri Banka, a nakon revizije, te (B) mišljenje koje o tim izvještajima daju rečeni revizori, u opsegu i pojedinostima koje su prihvatljive Banci; te (iii) dostavlja Banci druge informacije koje se tiču dokumentacije i financijskih izvještaja i revizije takvih financijskih izvještaja, kao i rečenih revizora, a koje Banka zatraži.
(c) Za sve izdatke zbog kojih se sredstva povlače s Računa darovnice, a na osnovu izvještaja o izdacima, Primatelj (i) čuva sve dokumente (ugovore, naloge, fakture, račune, potvrde o primitku i drugo) o izdacima, najmanje jednu godinu nakon što Banka primi izvještaj o reviziji za fiskalnu godinu u kojoj su zadnji put povučena sredstva s Računa darovnice; (ii) omogućuje predstavnicima Banke proučavanje takvih dokumenata; (iii) osigurava da takvi izvještaji o izdacima budu uključeni u reviziju za svaku fiskalnu godinu ili za drugo razdoblje koje odobri Banka, a koje se navodi u gornjem pod-stavku (b).
6. Suspenzija i poništenje
6.1. Slanjem obavijesti Primatelju, Banka u bilo koje vrijeme može suspendirati pravo Primatelja na buduće povlačenje sredstava s Računa darovnice, u slučaju pojave i nastavljanja bilo kojeg od ova tri događaja: (a) Primatelj ne izvršava bilo koju od ovdje navedenih obveza, ili (b) suspendirano je pravo Primatelja ili bilo kojeg drugog subjekta kojemu Banka daje zajam s jamstvom Primatelja da povlači sredstva prema bilo kojem ugovoru o zajmu s Bankom.
6.2. Slanjem pisane obavijesti Primatelju, Banka u bilo koje vrijeme može ukinuti pravo Primatelja na daljnje povlačenje sredstava s Računa darovnice: (a) u bilo koje vrijeme nakon što je pravo Primatelja na povlačenje sredstava s Računa darovnice suspendirano prema odredbama gore navedenog pod-stavka 6.1; (b) ako Primatelj u roku od šest mjeseci ne poduzme korake u pravcu provođenja aktivnosti navedenih u stavku 1.2 ovog Dodataka, a koje bi Banka smatrala zadovoljavajućima; (c) ako Banka u bilo koje vrijeme nakon konzultacija s Primateljem odluči povući svoju podršku Aktivnostima; te (d) ako Primatelj povuče svoj zahtjev za bančinom pomoći u financiranju Aktivnosti.
Prilog I.
Nabava
Odjeljak I.
Općenito
A. Sva roba i usluge (osim konzultantskih usluga) nabavljaju se u skladu s odredbama Odjeljka I u »Smjernice: nabava u sklopu IBRD zajmova i IDA kredita« iz svibnja 2004. (Smjernice o nabavi), te u skladu s odredbama ovog Dodatka i Plana nabave.
B. Sve konzultantske usluge nabavljaju se u skladu s Odjeljcima I i IV »Smjernice: odabir i angažiranje konzultanata od strane zajmoprimaca Svjetske banke« iz svibnja 2004. (Smjernice o konzultantima), te u skladu s odredbama ovog Dodatka i Plana nabave.
C. Pojmovi pisani velikim početnim slovom, koji se u daljnjem tekstu ovog Dodatka koriste za opisivanje konkretnih metoda nabave, odnosno metoda kontrole konkretnih ugovora od strane Banke imaju isto ono značenje koje imaju u Smjernicama o nabavi, odnosno u Smjernicama o konzultantima, ovisno o slučaju.
Odjeljak II.
Konkretne metode nabaverobe i usluga(osim konzultantskih usluga)
A. Međunarodno javno nadmetanje. Osim ukoliko nije drukčije određeno u dijelu B ovog Odjeljka, ugovori se dodjeljuju na osnovu Međunarodnog javnog nadmetanja. Odredbe stavaka 2.55 i 2.56 Smjernica o nabavi, koje predviđaju davanje prednosti lokalnoj nabavi prilikom procjene ponuda, primjenjuju se na robu proizvedenu na teritoriju Primatelja.
B. Kupnja. Roba za koju se procjenjuje da košta, preračunato, manje od 100.000 USD po ugovoru može se nabavljati prema ugovorima dodijeljenima na osnovi Kupnje.
Odjeljak III.
Konkretne metode nabavekonzultantskih usluga
A. Odabir prema kvaliteti i trošku. Osim ukoliko nije drukčije određeno u Dijelu B ovog Odjeljka, usluge konzultanata nabavljaju se prema ugovorima dodijeljenima na osnovu Odabira prema kvaliteti i trošku. Za potrebe stavka 2.7 Smjernica o konzultantima, za uži odabir konzultanata za usluge čija se vrijednost procjenjuje, preračunato, na manje od 100.000 USD po ugovoru, mogu se uzeti u obzir samo domaći konzultanti.
B. Ostali postupci
1. Odabir zasnovan na kvalificiranosti konzultanata. Usluge za analitički rad ili procjenjivanje, za koje je potrebna ekipa konzultanata i čija se vrijednost procjenjuje, preračunato, na manje od 200.000 USD po ugovoru, mogu se nabavljati prema ugovorima dodijeljenima u skladu s odredbama stavaka 3.1, 3.7 i 3.8 Smjernica o konzultantima.
2. Pojedinačni konzultanti. Usluge za koje zadovoljavaju uvjete određene u prvoj rečenici stavka 5.1 Smjernica o konzultantima mogu se nabavljati prema ugovorima dodijeljenima pojedinačnim konzultantima u skladu s odredbama stavaka 5.2 i 5.3 Smjernica o konzultantima. U okolnostima opisanima u stavku 5.4 Smjernica o konzultantima, takvi ugovori mogu se dodjeljivati pojedinačnim konzultantima na temelju isključivog izvora.
Odjeljak IV.
Kontrola odluka o nabaviod strane Banke
Osim ukoliko Banka drukčije ne odredi u obavijesti Primatelju, svaki ugovor za konzultantske usluge neke tvrtke, čija se vrijednost procjenjuje, preračunato, na 50.000 USD ili više, svaki ugovor s pojedinačnim konzultantom čija se vrijednost procjenjuje, preračunato, na 25.000 USD ili više, te opis poslova za svaki dodijeljeni zadatak, bez obzira na procijenjenu vrijednost, podložni su prethodnoj kontroli od strane Banke. Svi ostali ugovori podložni su naknadnoj kontroli od strane Banke.
Prilog II.
Posebni račun
1. Za potrebe ovog Dodatka:
(a) pojam »prikladne stavke« odnosi se na stavke navedene u tablici u stavku 4.2 Dodataka ovom Ugovoru;
(b) pojam »prikladni izdaci« odnosi se na izdatke vezane uz prihvatljive troškove roba i usluga potrebnih za Aktivnosti, a koje se financiraju sredstvima darovnice;
(c) pojam »Odobrena dodjela« odnosi se na iznos od, preračunato, 50.000 USD koji se povlači s Računa darovnice i polaže na Posebni račun u skladu sa stavkom 3 (a) ovog Dodatka.
2. Plaćanja s Posebnog računa vrše se isključivo za prikladne izdatke u skladu s odredbama ovog Dodatka.
3. Nakon što Banka primi zadovoljavajuće dokaze o otvaranju Posebnog računa, povlačenje Odobrene dodjele i kasnija povlačenja radi nadopunjavanja Posebnog računa vrše se na sljedeće načine:
(a) Primatelj podnosi Banci zahtjev ili zahtjeve za stavljanje na Posebni račun jednog ili više iznosa koji ne prelaze ukupni iznos Odobrene dodjele. Na osnovi takvog zahtjeva (jednog ili više njih), Banka u ime Primatelja s Računa darovnice povlači iznos ili iznose koje je Primatelj tražio, te ih polaže na Posebni račun.
(b) (i) Za nadopunjavanje Posebnog računa, Primatelj dostavlja Banci zahtjeve za stavljanjem depozita na Posebni račun u vremenskim razmacima koje odredi Banka.
(ii) Prije ili u vrijeme podnošenja svakog takvog zahtjeva, Primatelj dostavlja Banci dokumente i druge dokaze potrebne u skladu sa stavkom 4 ovog Dodatka za plaćanje ili plaćanja zbog kojih se traži nadopuna. Na osnovu svakog takvog zahtjeva, Banka u ime Primatelja povlači s Računa darovnice, te polaže na Posebni račun, iznos koji zahtijeva Primatelj i za koji rečeni dokumenti i drugi dokazi pokazuju da je isplaćen s Posebnog računa za prikladne izdatke. Banka sve takve pologe povlači s Računa darovnice prema prikladnim stavkama i u odgovarajućim preračunatim iznosima, u mjeri u kojoj to opravdavaju rečeni dokumenti i drugi dokazi.
4. Za svaku isplatu s Posebnog računa koju izvrši, Primatelj dostavlja Banci, u razumnom roku koji Banka odredi, dokumente i druge dokaze koji pokazuju da je to plaćanje izvršeno isključivo za prikladne izdatke.
5. Bez obzira na odredbe stavka 3. ovog Dodatka, od Banke se neće zahtijevati polaganje dodatnih depozita na Posebni račun:
(a) ako u bilo koje vrijeme Banka odredi da bi sva buduća povlačenja trebao izvršiti Primatelj izravno s Računa darovnice;
(b) ako Primatelj ne dostavi Banci, u vremenu navedenom u stavku 5.1 (b) (ii) Dodataka ovom Ugovoru, bilo koji izvještaj o reviziji koji je potrebno dostaviti Banci u skladu s rečenim stavkom, a vezano uz reviziju dokumenata i financijskih izvještaja za Posebni račun;
(c) ako u bilo koje vrijeme Banka obavijesti Primatelja o svojoj namjeri da u potpunosti ili djelomično suspendira pravo Primatelja da povlači sredstva s Računa darovnice, u skladu s odredbama stavka 6.1 Dodataka ovom Ugovoru; ili
(d) kad ukupni nepovučeni iznos darovnice bude jednak, preračunato, dvostrukom iznosu Odobrene dodjele.
Nakon toga, za povlačenje preostalog nepovučenog iznosa darovnice s Računa darovnice potrebno je slijediti postupak koji Banka posebno navodi u svojoj obavijesti Primatelju. Takva daljnja povlačenja mogu se izvršiti tek nakon što se Banka uvjeri da će se svi iznosi preostali na Posebnom računu na dan izdavanja takve obavijesti iskoristiti za isplatu za prikladne izdatke.
6. (a) Ako Banka u bilo koje vrijeme utvrdi da je neka isplata s Posebnog računa (i) bila izvršena za izdatak ili u iznosu koji nije prikladan prema stavku 2 ovog Dodatka, odnosno (ii) ukoliko nije opravdana dokumentima predočenima Banci, Primatelj je odmah nakon primitka obavijesti od strane banke dužan: (A) pružiti dodatne dokumente koje Banka traži, odnosno (B) položiti na Posebni račun (ili, ukoliko Banka to traži, refundirati Banku) iznos jednak iznosu takve isplate, odnosno njezinog dijela koji nije prikladan ili opravdan. Osim ako Banka drukčije ne odobri, Banka ne polaže depozite na Posebni račun sve dok Primatelj ne dostavi dokumente, odnosno položi takav depozit ili refundira Banku, ovisno o slučaju.
(b) Ako Banka u bilo koje vrijeme ustanovi da neisplaćeni iznos na Posebnom računu neće biti potreban za pokrivanje daljnjih isplata za prikladne izdatke, Primatelj će, odmah po primitku obavijesti od Banke, refundirati Banci takav neisplaćeni iznos.

February 11, 2005

His Excellency
Ivan Šuker
Minister of Finance

Zagreb, Croatia

Croatia: Japanese Grant for the Preparation of the

Sustainable Health System Project

Grant No. PHRD TF053150
Dear Mr Minister:
I am writing on behalf of the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) to indicate the Bank’s agreement, as administrator of grant funds provided by Japan, to make a grant in an amount not exceeding four hundred twenty-five thousand United States Dollars ($425,000) (the Grant) to the Republic of Croatia (the Recipient).
The Grant is made in response to the Recipient’s request for financial assistance and for the purposes and on the terms and conditions set forth in the Annex to this Letter Agreement. The Recipient represents, by confirming its agreement below, that it is authorized to contract and withdraw the Grant for the said purposes and on the said terms and conditions.
Please note that it is the Bank’s policy to make publicly available this Letter Agreement and any information related thereto, after this Letter Agreement has become effective and the Recipient has given its consent to such disclosure. The Recipient, by countersigning this Letter Agreement, confirms its consent to such disclosure.
Please confirm your agreement with the foregoing, on behalf of the Recipient, by signing, dating, and returning to us the enclosed copy of this Letter Agreement. Upon receipt by the Bank of the copy of this Letter Agreement countersigned by you, this Letter Agreement will become effective as of the date of the countersignature.
Very truly yours,

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION

AND DEVELOPMENT

By Albert Martinez

Acting Director

South Central Europe Country Unit

Europe and Central Asia Region

Agreed:

REPUBLIC OF CROATIA

By Ivan Šuker

Title Minister of Finance

Date February 11, 2005

ANNEX

Purposes, Terms, and Conditions

of the Grant

1. Objectives and Description of the Grant
1.1 The purpose of the Grant is to assist the Recipient in the preparation of the Sustainable Health System Project (the Project), which has as its main objective to improve the performance of the health system in Croatia by improving efficiency, enhancing sustainability of financing and appropriate financial protection for the population, and implementing new incentives to act as a catalyst for changes in the delivery system.
The activities (the Activities) for which the Grant is given are as follows:
(a) Strengthening of the Institutional Capacity (estimated to cost $142,480 equivalent). Strengthening of the institutional capacity of the National Health Insurance Institute (HZZO) and carrying out of workshops to engage the wide range of stakeholders (HZZO, Ministry of Health and Social Welfare (MOHSW), Institute of Public Health, hospitals, doctors, nurses, pharmacies, labs, etc.) to improve the health insurance system.
(b) Identification of priority public health interventions (estimated to cost $107,500 equivalent). Carrying out studies of current mortality and morbidity trends to identify priorities for behavior change and chronic disease management, and to quantify the potential benefits that could be realized by improved health promotion, disease prevention, and chronic disease management.
(c) Assessment of providers’ capacity to respond to new incentives (estimated to cost $136,655 equivalent). Assessment of the capacity of providers to respond to new incentives to improve efficiency and quality of services, including examination of provider information and management systems, modifications to existing information systems and identifying gaps in current capacity and systems. Carrying out of stakeholder consultations to assess knowledge and attitudes toward changes in the insurance system that will provide new incentives for improving efficiency and quality of service provision
(d) Project management support (estimated to cost $38,365 equivalent). Support of Project preparation, including capacity building in project management, financial management and procurement; provision of basic equipment such as computers and printers; and grant audit.
2. Implementation Generally
2.1. The Recipient, through MOHSW, shall: (a) carry out the Activities with due diligence and efficiency; (b) promptly provide the funds, facilities, services and other resources required for that purpose; (c) furnish all information covering the Activities and the use of the proceeds of the Grant as the Bank shall reasonably request; (d) from time to time exchange views with the Bank’s representatives on the progress and results of the Activities; and (e) take all necessary measures required to enable the Bank to visit the territory of Croatia for purposes related to the Grant. Without limitation on the foregoing, the Recipient shall, if the Bank shall so request, prepare and furnish to the Bank promptly upon completion of the Activities a report, in form and substance satisfactory to the Bank, on the results and impact of the Activities.
3. Procurement
3.1. Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of goods and consultants’ services required for the carrying out of the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be governed by the provisions of Attachment I to this Annex, as said provisions may be further elaborated in a procurement plan approved by the Bank (the Procurement Plan), covering the initial 18 month (or longer) period of implementation of the Activities. The Recipient shall update the Procurement Plan in accordance with guidelines acceptable to the Bank, and furnish such update to the Bank not later than 12 months after the date of the preceding Procurement Plan, for the Bank’s approval.
3.2 The Recipient shall ensure that all imported goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be insured against hazards incident to the acquisition, transportation and delivery thereof to the place of use or installation, and that any indemnity for such insurance is payable in a freely usable currency to replace or repair such goods. The Recipient shall ensure that any facilities relevant to the Project are at all times operated and maintained in accordance with appropriate practices and that any repairs or renewals of such facilities are promptly made as needed.
4. Withdrawal of Grant Proceeds
4.1. The amount of the Grant shall be credited to an account opened by the Bank on its books in the name of the Recipient (the Grant Account), and may be withdrawn therefrom by the Recipient in accordance with the provisions of this Section 4, for expenditures in respect of the reasonable cost of goods and services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant.
4.2. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Grant, the allocation of the amounts of the Grants to each Category, and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Category 		Amount of the 		% of
			Grant Allocated		Expenditures to be 
			(in US Dollars) 	Financed
(1) Consultants’
services 		412.075 		100%
(2) Training and
workshops		5.560 			100%
(2) Goods 		7.365 			100%
						of foreign expenditures,
						100% of local expenditures
						(ex-factory and 80% of local
						costs for other items procured
						locally
TOTAL 			425.000 

For purposes of this paragraph:
(a) the term «foreign expenditures» means expenditures in the currency of any country other than that of the Recipient for goods or services supplied from the territory of any country other than that of the Recipient;
(b) the term «local expenditures» means expenditures in the currency of the Recipient or for goods or services supplied from the territory of the Recipient; and
(c) the term «training» means training events, including the cost of facilities, materials and supplies, and participants’ travel and per diem costs.
4.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 4.2 above:
(a) No withdrawals shall be made from the Grant Account: (i) on account of payments for any taxes levied by or in the territory of the Recipient; (ii) on account of expenditures in the territories of any country which is not a member of the Bank or for goods produced in or services supplied from such territories; or (iii) for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import, to the Bank’s knowledge, is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations;
(b) No withdrawals shall be made from the Grant Account after September 20, 2006, or such later date that the Bank shall establish by notice to the Recipient (the Closing Date). However, withdrawals may be made after the Closing Date for expenditures incurred prior to the Closing Date if the corresponding withdrawal application is received by the Bank within four months after the Closing Date, after which time any amount of the Grant remaining unwithdrawn from the Grant Account shall be canceled; and
(c) If, in the Bank’s opinion, an amount of the Grant allocated to any of the items in the table in paragraph 4.2 above will be insufficient to finance the expenditures for such item, the Bank may, by written notice to the Recipient, reallocate to such item an amount of the Grant then allocated to another item which, in the Bank’s opinion, will not be necessary to meet other expenditures.
4.4. When the Recipient shall desire to withdraw any amount from the Grant Account, it shall deliver to the Bank a written application for withdrawal of such amount in the form specified by the Bank. Withdrawal applications shall be: (a) signed on behalf of the Recipient by the Minister of Finance, or such other person as he or she shall have authorized in writing; and (b) accompanied by such evidence in support of the application as the Bank shall reasonably request. Authenticated specimen signatures of the person authorized to sign withdrawal applications shall be provided with the first application bearing his or her signature. Each withdrawal application for an amount of the Grant and its supporting evidence must be sufficient in form and substance to satisfy the Bank that the Recipient is entitled to withdraw such amount from the Grant Account and that such amount is to be used in the carrying out of the Activities. The Bank shall pay the amounts withdrawn by the Recipient from the Grant Account only to or on the order of the Recipient.
4.5. Withdrawals of the proceeds of the Grant shall be made in the currency of the Grant. The Bank, at the Recipient’s request and acting as an agent of the Recipient, shall purchase with the currency of the Grant withdrawn from the Grant Account such currencies as shall be required to pay for expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant. Whenever it shall be necessary, for the purposes of this Letter Agreement, to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Bank.
4.6. The Bank may require withdrawals from the Grant Account to be made on the basis of statements of expenditure for expenditures under contracts for: (a) goods contracts below $100,000; (b) services of consulting firms costing less than US$50,000 equivalent; (c) services of individual consultants costing less than US$25,000 equivalent; all under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Recipient; (d) training workshops.
4.7. To facilitate the carrying out of the Activities, the Recipient may open and maintain in Dollars a special deposit account (the Special Account) in commercial bank on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure or attachment. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Attachment II to this Annex.
5. Accounts and Audits
5.1. (a) The Recipient shall maintain or cause to be maintained a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements in accordance with consistently applied accounting standards acceptable to the Bank, adequate to reflect the operations, resources and expenditures related to the Activities.
(b) The Recipient shall: (i) commencing with the fiscal year in which the grant becomes effective and including the fiscal year in which the last withdrawal from the Grant Account is made, have the financial statements referred to in subparagraph (a) above for each such fiscal year or other period agreed to by the Bank, audited, in accordance with consistently applied auditing standards, acceptable to the Bank, by independent auditors acceptable to the Bank; (ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each such year or such other period agreed to by the Bank, (A) certified copies of the financial statements referred to in subparagraph (a) above for such year or such other period agreed to by the Bank, as so audited, and (B) an opinion on such statements by said auditors, in scope and detail satisfactory to the Bank; and (iii) furnish to the Bank such other information concerning such records and accounts and the audit of such financial statements, and concerning said auditors, as the Bank shall have reasonably requested.
(c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Grant Account were made on the basis of statements of expenditure, the Recipient shall: (i) retain, until at least one year after the Bank has received the audit report for or covering the fiscal year in which the last withdrawal from the Grant Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures; (ii) enable the Bank’s representatives to examine such records; and (iii) ensure that such statements of expenditure are included in the audit for each fiscal year, or other period agreed to by the Bank, referred to in subparagraph (b) above.
6. Suspensions and Cancellation
6.1. The Bank may at any time, by notice to the Recipient, suspend the right of the Recipient to make further withdrawals from the Grant Account if any of the following events has occurred and is continuing: (a) the Recipient has failed to comply with any of its obligations herein specified; or (b) the right of the Recipient, or any other entity to which the Bank has made a loan with the guarantee of Recipient, to make withdrawals under any loan agreement with the Bank shall have been suspended.
6.2. The Bank may, by written notice to the Recipient, terminate the right of the Recipient to make further withdrawals from the Grant Account: (a) at any time after the right of the Recipient to make withdrawals from the Grant Account shall have been suspended pursuant to the provisions of paragraph 6.1 above; or (b) if the Recipient shall have failed to take action, satisfactory to the Bank, within six months after the effective date hereof, to carry out the activities listed in paragraph 1.2 of this Annex, (c) if the Bank has decided, at any time after consultation with the Recipient, to withdraw its support to the Activities; or (d) if the Recipient has withdrawn its request for the Bank’s assistance in financing the Activities.

Attachment I

Procurement

Section I

General
A. All goods and services (other than consultants’ services) shall be procured in accordance with the provisions of Section I of the «Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits» dated May 2004 (the Procurement Guidelines), and with the provisions of this Attachment and of the Procurement Plan.
B. All consultants’ services shall be procured in accordance with Sections I and IV of the «Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers» dated May 2004 (the Consultant Guidelines), and with the provisions of this Attachment and the Procurement Plan.
C. The capitalized terms used below in this Attachment to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts, have the meanings ascribed to them in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.
Section II
Particular Methods of Procurementof Goods and Services(other than Consultants’ Services)
A. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in Part B of this Section, contracts shall be awarded on the basis of International Competitive Bidding. The provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Procurement Guidelines, providing for domestic preference in the evaluation of bids, shall apply to goods manufactured in the territory of the Recipient.
B. Shopping. Goods estimated to cost less than $100,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded on the basis of Shopping.
Section III
Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services
A. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in Part B of this Section, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality- and Cost-based Selection. For purposes of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines, the short list of consultants for services estimated to cost less than $100,000 equivalent per contract may comprise entirely national consultants.
B. Other Procedures
1. Selection Based on Consultants’ Qualifications. Services for analytical and assessment work which require a team of consultants and which are estimated to cost less than $200,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1, 3.7 and 3.8 of the Consultant Guidelines.
2. Individual Consultants. Services for assignments that meet the requirements set forth in the first sentence of paragraph 5.1 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded to individual consultants in accordance with the provisions of paragraphs 5.2 through 5.3 of the Consultant Guidelines. Under the circumstances described in paragraph 5.4 of the Consultant Guidelines, such contracts may be awarded to individual consultants on a sole-source basis.
Section IV
Review by the Bankof Procurement Decisions
Except as the Bank shall otherwise determine by notice to the Recipient, each contract for consultants’ services provided by a firm estimated to cost the equivalent of $50,000 or more, each contract with an individual consultant estimated to cost the equivalent of $25,000 or more, and terms of reference for each assignment irrespective of the estimated cost, shall be subject to Prior Review by the Bank. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.
Attachment II
Special Account
1. For the purposes of this Attachment:
(a) the term «eligible items» means the items set forth in the table in paragraph 4.2 of the Annex to this Letter Agreement;
(b) the term «eligible expenditures» means expenditures in respect of the reasonable cost of goods and services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant; and
(c) the term «Authorized Allocation» means an amount equivalent to US$50,000 to be withdrawn from the Grant Account and deposited into the Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Attachment.
2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Attachment.
3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:
(a) The Recipient shall furnish to the Bank a request or requests for a deposit into the Special Account of an amount or amounts, which do not exceed the aggregate amount of the Authorized Allocation. On the basis of such request or requests, the Bank shall, on behalf of the Recipient, withdraw from the Grant Account and deposit into the Special Account such amount or amounts as the Recipient shall have requested.
(b) (i) For replenishment of the Special Account, the Recipient shall furnish to the Bank requests for deposits into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify.
(ii) Prior to or at the time of each such request, the Recipient shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to paragraph 4 of this Attachment for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Recipient, withdraw from the Grant Account and deposit into the Special Account such amount as the Recipient shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for eligible expenditures. All such deposits shall be withdrawn by the Bank from the Grant Account under the eligible item(s), and in the respective equivalent amounts, as shall have been justified by said documents and other evidence.
4. For each payment made by the Recipient out of the Special Account, the Recipient shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for eligible expenditures.
5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Attachment, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:
(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further withdrawals should be made by the Recipient directly from the Grant Account;
(b) if the Recipient shall have failed to furnish to the Bank, within the period of time specified in paragraph 5.1 (b) (ii) of the Annex to this Letter Agreement, any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said paragraph in respect of the audit of the records and accounts for the Special Account;
(c) if, at any time, the Bank shall have notified the Recipient of its intention to suspend in whole or in part the right of the Recipient to make withdrawals from the Grant Account pursuant to the provisions of paragraph 6.1 of the Annex to this Letter Agreement; or
(d) once the total unwithdrawn amount of the Grant shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation.
Thereafter, withdrawals from the Grant Account of the remaining unwithdrawn amount of the Grant shall follow such procedures, as the Bank shall specify by notice to the Recipient. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for eligible expenditures.
6. (a) If the Bank shall have determined at any time that any payment out of the Special Account: (i) was made for an expenditure or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Attachment; or (ii) was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Recipient shall, promptly upon notice from the Bank: (A) provide such additional evidence as the Bank may request; or (B) deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Recipient has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.
(b) If the Bank shall have determined at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, the Recipient shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležno je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, koje je i korisnik sredstava darovnice.

Članak 4.

Međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe stupio je na snagu 11. veljače 2005. godine.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 441-03/05-01/02
Urbroj: 5030108-05-4

Zagreb, 15. travnja 2005.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za pripremu Projekta održivog zdravstvenog sustava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !