Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje statističkih kapaciteta za izradu Statističkog master-plana (Darovnica broj TF 055) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 22.2.2006. Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje statističkih kapaciteta za izradu Statističkog master-plana (Darovnica broj TF 055789)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

17

Na temelju članka 30.L291463 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ O DAROVNICI ZA JAČANJE STATISTIČKIH KAPACITETA ZA IZRADU STATISTIČKOG MASTER--PLANA (Darovnica broj TF 055789)

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje statističkih kapaciteta za izradu Statističkog master-plana (TF 055789), sklopljen u Zagrebu 21. prosinca 2005. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Svjetska banka Regionalni ured za Tel.: (385) 1 235-7222

MEĐUNARODNA Južnu i Srednju Europu Faks: (385) 1 235-7293

BANKA ZA OBNOVU I Trg J. F. Kennedyja 6B

RAZVOJ 10000 Zagreb, Hrvatska

MEĐUNARODNO

UDRUŽENJE ZA

RAZVOJ

21. prosinca 2005.

Njegova ekscelencija

Ivan Šuker,ministar financija

Zagreb, Hrvatska

Hrvatska: Darovnica za jačanje statističkih kapaciteta za izradu Statističkog master-plana

Darovnica TFSCB-a br. TF 055789

Poštovani g. ministre,

Pišem Vam u ime Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Banka) kako bih potvrdio suglasnost Banke da u korist Republike Hrvatske (primatelja) odobri darovnicu u iznosu od najviše osamdeset i devet tisuća sedam stotina i pedeset američkih dolara (89.750 USD) (darovnica) iz sredstava njene Zaklade za jačanje statističkih kapaciteta (TFSCB).

Darovnica se odobrava kao odgovor na zahtjev primatelja za dobivanje financijske pomoći, i to u svrhe i prema uvjetima iznesenim u Dodatku ovog Ugovora. Potvrđivanjem svoje suglasnosti u nastavku, primatelj izjavljuje da je ovlašten za ugovaranje i povlačenje sredstava darovnice u navedene svrhe i prema navedenim uvjetima.

Molimo Vas da imate na umu kako Banka, u skladu sa svojom politikom, ima pravo objaviti sadržaj ovog Ugovora i sve s njime povezane podatke nakon što isto stupi na snagu i nakon što primatelj da svoj pristanak na njegovo objavljivanje. Svojim supotpisivanjem ovog Ugovora, primatelj daje svoj pristanak na njegovo objavljivanje.

Molimo Vas da svoju suglasnost s gore navedenim u ime primatelja potvrdite potpisivanjem, označavanjem nadnevka i vraćanjem priloženog primjerka ovog Ugovora. Po primitku od Vas supotpisanog primjerka ovog Ugovora, isto će stupiti na snagu s danom njegovog supotpisivanja.

S osobitim poštovanjem,

MEĐUNARODNA BANKA ZA

OBNOVU I RAZVOJ

___________________

Vladimir G. Kreačić

Glavni stručnjak za razvoj

privatnog sektora

Regija Europe i Srednje Azije

SUGLASNOST DAJE: REPUBLIKA HRVATSKA:

Zastupa: Ivan Šuker v. r.

Funkcija: Ministar financija

Datum: 21. prosinca 2005.

DODATAK

Svrha i uvjeti darovnice

1. Svrha i aktivnosti

1.1. Predmetna se darovnica odobrava radi jačanja primateljevih statističkih kapaciteta izradom Statističkog master-plana (SMP-a) kao plana djelovanja za preustroj i jačanje Nacionalnog statističkog sustava (NSS-a) koji bi bio u mogućnosti pružati upravo onu vrstu kvalitetnih statističkih podataka koja je potrebna za ulazak u Europsku uniju (EU), i to na troškovno učinkovit način.

Darovnica se odobrava za provođenje sljedećih aktivnosti:

(a) Statistički master-plan (SMP). Izrada SMP-a, tj. srednjoročnog strateškog plana, kojim bi se postavili temelji održive statističke infrastrukture u svim sektorima gospodarstva.

(b) Obračun troškova i priprema proračuna preosmišljenih aktivnosti. Izrada dobro osmišljenog proračuna statističkih aktivnosti, koji bi tvorcima politike pomogao u ocjeni troškova i koristi vezanih uz širenje statističkih aktivnosti te u donošenju upućenih odluka.

(c) Radionica posvećena SMP-u. Održavanje radionice radi razmatranja donesenih ocjena i pojašnjavanja podjele odgovornosti za provođenje SMP-a unutar Državnog zavoda za statistiku (DZS-a), kao i između DZS-a i ostatka NSS-a.

2. Opća provedbena pitanja

2.1. Primatelj je, posredstvom Državnog zavoda za statistiku (DZS-a), dužan: (a) sve navedene aktivnosti provesti s propisnom pažnjom i učinkovitošću; (b) žurno osigurati sredstva, prostor, usluge i druge pretpostavke potrebne u tu svrhu; (c) dostaviti sve podatke o predmetnim aktivnostima i korištenju sredstava darovnice, a koje Banka opravdano zatraži; (d) obavljati redovnu razmjenu mišljenja s predstavnicima Banke o postignutom napretku i rezultatima provedenih aktivnosti; i (e) poduzeti sve neophodne mjere potrebne kako bi se predstavnicima Banke omogućilo obavljanje posjeta Republici Hrvatskoj u svrhe vezane uz darovnicu. Bez ikakvog ograničavanja gore navedenog, primatelj je, ako Banka to zatraži, dužan izraditi i odmah po dovršenju predmetnih aktivnosti dostaviti Banci izvješće o rezultatima i učinku provedenih aktivnosti, a koje Banka oblikom i sadržajem smatra prihvatljivim.

3. Nabava

3.1. Osim ako se Banka drukčije ne suglasi, na nabavu konzultantskih usluga koje su potrebne za obavljanje predmetnih aktivnosti, a financiraju se sredstvima darovnice, primjenjuju se odredbe Priloga I. ovog Dodataka.

4. Povlačenje sredstava darovnice

4.1. Iznos darovnice se odobrava u korist računa koji Banka u svojim knjigama otvara na ime primatelja (računa darovnice), a primatelj ga s istog smije povlačiti u skladu s odredbama ovog članka, i to za izdatke vezane uz razumne troškove usluga koje su potrebne za obavljanje predmetnih aktivnosti i koje se financiraju sredstvima darovnice.

4.2. Sredstvima darovnice smiju se financirati izdaci za sljedeće kategorije stavaka, a isti se smiju izvršavati isključivo u obavljanju predmetnih aktivnosti:

Kategorija

Izdvojeni iznos darovnice (u dolarima)

% izdataka koji će se financirati

(1)

Konzultantske usluge

63.750

100%

(2)

Stručna izobrazba

26.000

100%

UKUPNO

89.750

U smislu ovoga članka, izraz »stručna izobrazba« se odnosi na sve izdatke koje primatelj pretrpi u vezi s obavljanjem aktivnosti stručne izobrazbe u okviru predmetne darovnice, uključujući, između ostaloga, putne troškove i dnevnice polaznika izobrazbe, najam prostorija i opreme te nastavne materijale.

4.3. Bez obzira na odredbe stavka 4.2. ovoga članka:

(a) Sredstva s računa darovnice ne smiju se povlačiti (i) za plaćanje izdataka nastalih prije dana potpisivanja ovog Ugovora od strane Banke niti (ii) u svrhu bilo kakvog plaćanja u korist fizičkih ili pravnih osoba ako je takvo plaćanje, prema spoznajama Banke, zabranjeno odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, donesenom sukladno Glavi VII. Povelje Ujedinjenih naroda.

(b) Sredstva s računa darovnice ne smiju se povlačiti nakon isteka razdoblja od dvije godine od dana supotpisivanja ovog Ugovora od strane primatelja (datum zatvaranja). No, poslije datuma zatvaranja, sredstva se smiju povlačiti za izdatke nastale prije datuma zatvaranja ako Banka u roku od četiri mjeseca od datuma zatvaranja primi odgovarajući zahtjev za povlačenje, nakon čega se svi nepovučeni iznosi darovnice koji preostanu na računu iste otkazuju.

(c) Korištenje bilo kojeg dijela sredstava darovnice za plaćanje poreza koje je primatelj nametnuo ili su na njegovom području nametnuti na usluge koje se financiraju sredstvima darovnice ili u vezi s istima, odnosno koji su nametnuti na njihovu nabavu ili isporuku, podliježe politici Banke prema kojoj ona traži ekonomičnost i učinkovitost u korištenju sredstava svojih zajmova i darovnica. U tom smislu, ako u bilo kojem trenutku ocijeni da je iznos nekog takvog poreza prekomjeran ili da je takav porez diskriminatoran ili po kakvoj drugoj osnovi neopravdan, Banka je, uz prethodnu obavijest primatelju, ovlaštena uskladiti postotak predmetnih usluga koji će se financirati sredstvima darovnice, a koji je naznačen u tablici iz stavka 4.2. ovoga članka, i to u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se osiguralo dosljedno pridržavanje spomenute politike Banke.

(d) Ako, po mišljenju Banke, neki iznos darovnice predviđen za bilo koju kategoriju izdataka sadržanu u tablici iz stavka 4.2. ovoga članka bude nedostatan za financiranje izdataka iz te kategorije, Banka može, uz prethodnu pisanu obavijest primatelju, prerasporediti u tu kategoriju iznos darovnice koji je u tom trenutku predviđen za neku drugu kategoriju, a koji, po mišljenju, Banke, neće biti potreban za pokrivanje drugih izdataka.

4.4. Kada primatelj želi povući neki iznos s računa darovnice, Banci je dužan uputiti pisani zahtjev za povlačenje tog iznosa, i to na obrascu koji odredi Banka. Zahtjevi za povlačenje sredstava trebaju biti: (a) potpisani u ime primatelja od ministra financija ili neke druge osobe koju je ovaj pismeno ovlastio; i (b) popraćeni svim dokazima koji ih potkrjepljuju, a koje Banka opravdano zatraži. Ovjereni primjerak potpisa osobe ovlaštene za potpisivanje zahtjeva za povlačenje dostavlja se uz prvi zahtjev ovjeren njenim potpisom. Svi zahtjevi za povlačenje iznosa darovnice i popratni dokazi moraju oblikom i sadržajem biti dostatni kako bi Banku uvjerili da primatelj ima pravo na povlačenje predmetnog iznosa s računa darovnice i da će se predmetni iznos iskoristiti za provođenje predviđenih aktivnosti. Iznose koje primatelj povuče s računa darovnice Banka isplaćuje isključivo u korist ili po nalogu primatelja.

4.5. Radi lakšeg provođenja predmetnih aktivnosti, primatelj u nekoj poslovnoj banci može otvoriti i voditi poseban depozitni račun (posebni račun) u američkim dolarima, a prema uvjetima koje Banka smatra prihvatljivim, uključujući odgovarajuću zaštitu od prijeboja, zapljene ili zabrane na primanja. Uplate na posebni račun i isplate s istog obavljaju se u skladu s odredbama Priloga II. ovog Dodatka.

4.6. Povlačenje sredstava darovnice obavljat će se u američkim dolarima. Međutim, na zahtjev primatelja i nastupajući u svojstvu njegovog posrednika, Banka će za američke dolare povučene s računa darovnice kupovati one valute koje su potrebne za plaćanje izdataka financiranih sredstvima darovnice. Kad god je u smislu ovog Ugovora potrebno odrediti vrijednost jedne valute prema nekoj drugoj, tu vrijednost pravično određuje Banka.

5. Računi i revizija

(a) Primatelj je dužan voditi ili se pobrinuti za vođenje sustava financijskog upravljanja, uključujući evidenciju i račune, te sastavljati financijska izvješća u skladu s dosljedno primjenjivanim računovodstvenim standardima prihvatljivim za Banku, primjerenim za prikaz poslovanja, izvora sredstava i izdataka vezanih uz predmetne aktivnosti.

(b) Na zahtjev Banke, primatelj je dužan: (i) dati financijska izvješća iz točke (a) ovoga članka na reviziju kojom će se obuhvatiti razdoblje navedeno u zahtjevu Banke, a koju, u skladu s revizijskim standardima prihvatljivim za Banku, obavljaju neovisni revizori koje Banka smatra prihvatljivim; (ii) dostaviti Banci čim je prije moguće, ali nikako kasnije od šest mjeseci od dana kada je Banka uputila zahtjev za obavljanje revizije, (A) ovjerene primjerke revidiranih financijskih izvješća iz točke (a) ovoga članka, a koja se odnose na promatrano razdoblje, i (B) mišljenje navedenih revizora o tim izvješćima, koje Banka u pogledu opsega i iznesenih potankosti smatra prihvatljivim; te (iii) dostaviti Banci sve ostale podatke koje ova opravdano zatraži u vezi sa spomenutom evidencijom i računima, revizijom predmetnih financijskih izvješća i rečenim revizorima.

(c) Za sve izdatke u vezi s kojima je povlačenje sredstava s računa darovnice obavljeno na temelju izjave o izdacima, primatelj je dužan: (i) čuvati cjelokupnu evidenciju (ugovore, narudžbe, fakture, račune, priznanice i ostale dokumente) koja dokazuje te izdatke najmanje godinu dana od isteka fiskalne godine u kojoj je obavljeno zadnje povlačenje sredstava s računa darovnice; (ii) omogućiti predstavnicima Banke uvid u tu evidenciju; i (iii) pobrinuti se da te izjave o izdacima budu obuhvaćene svakom revizijom koju Banka zatraži sukladno točki (b) ovoga članka.

6. Obustava i otkazivanje

6.1. Uz prethodnu obavijest primatelju, Banka može u bilo kojem trenutku obustaviti njegovo pravo na daljnje povlačenje sredstava s računa darovnice ako nastupi i potraje bilo koja od sljedećih okolnosti: (a) povučena sredstva nisu iskorištena u svrhe dogovorene između primatelja i Banke; (b) predviđene aktivnosti nisu provedene prema standardima i na način dogovoren između primatelja i Banke; (c) primatelj nije ispunio neku od svojih obveza predviđenih ovim Ugovorom; ili; (d) primatelju ili bilo kojoj drugoj osobi kojoj je Banka odobrila zajam uz jamstvo primatelja obustavljeno je pravo na povlačenje sredstava prema bilo kojem ugovoru o zajmu s Bankom ili bilo kojem ugovoru o razvojnom kreditu, darovnici ili financiranju s Međunarodnim udruženjem za razvoj.

6.2. Uz prethodnu obavijest primatelju, Banka može ukinuti njegovo pravo na daljnje povlačenje sredstava s računa darovnice i otkazati svaki preostali nepovučeni iznos darovnice: (a) u bilo kojem trenutku nakon što je povlačenje sredstava s računa darovnice obustavljeno sukladno odredbama stavka 6.1. ovoga članka; ili (b) ako primatelj u vezi s provedbom predviđenih aktivnosti ne poduzme korake koje Banka smatra zadovoljavajućim u roku od sedam mjeseci od primitka obavijesti Banke o odobravanju darovnice.

PRILOG I.

Nabava

Odjeljak A Opće odredbe

1. Nabava svih konzultantskih usluga obavlja se u skladu s odredbama članka I. (osim stavka 1.24. istog) i IV. »Smjernica za odabir i angažman konzultanata za zajmoprimce Svjetske banke« iz svibnja 2004. godine (Smjernice za odabir konzultanata) i odredbama ovog Priloga.

2. Izrazi koji su u nastavku ovog Priloga pisani velikim početnim slovom, a odnose se na posebne postupke nabave ili postupke koje Banka primjenjuje radi provjere pojedinih ugovora, imaju značenje koje im se pripisuje u Smjernicama za odabir konzultanata.

Odjeljak BPosebni postupci nabave konzultantskih usluga

1. Odabir na temelju kvalifikacija konzultanata. Usluge čiji se troškovi procjenjuju na manje od 100.000 USD mogu se nabavljati na temelju ugovora sklopljenih u skladu s odredbama stavka 3.1., 3.7. i 3.8. Smjernica za odabir konzultanata.

2. Individualni konzultanti. Usluge potrebne za obavljanje poslova koji ispunjavaju zahtjeve iz prve rečenice stavka 5.1. Smjernica za odabir konzultanata mogu se nabavljati na temelju ugovora sklopljenih s individualnim konzultantima u skladu s odredbama stavka 5.2. do 5.3. Smjernica za odabir konzultanata. U okolnostima opisanim u stavku 5.4. Smjernica za odabir konzultanata, ti se ugovori mogu sklapati s individualnim konzultantima i na temelju izravne pogodbe, ali uz prethodnu suglasnost Banke.

Odjeljak CPROVJERA ODLUKA O NABAVI OD STRANE BANKE

Osim ako Banka drukčije ne odredi i o tome prethodno obavijesti primatelja, svaki ugovor o obavljanju stručno-savjetničkih usluga podliježe njenoj prethodnoj provjeri.

Prilog II.

Posebni račun

1. U smislu ovog Priloga:

(a) izraz »prihvatljive kategorije« se odnosi se kategorije navedene u stavku 4.2. Dodatka ovom Ugovoru;

(b) izraz »prihvatljivi izdaci« se odnosi na izdatke vezane uz razumnu cijenu usluga potrebnih za provođenje aktivnosti, a koje će se financirati sredstvima darovnice; a

(c) izraz »odobrena uplata« se odnosi na iznos od 9.000 USD koji će se povući s računa darovnice i uplatiti na posebni račun sukladno članku 3. točka (a) ovog Priloga.

2. Isplate s posebnog računa obavljaju se isključivo za prihvatljive izdatke u skladu s odredbama ovog Priloga.

3. Nakon što Banka primi za nju prihvatljive dokaze da je posebni račun uredno otvoren, povlačenje iznosa odobrene uplate, kao i sva sljedeća povlačenja sredstava radi punjenja posebnog računa obavljaju se na sljedeći način:

(a) Primatelj je Banci dužan dostaviti jedan ili više zahtjeva kojima od nje traži da na posebni račun obavi uplatu jednog ili više iznosa koji ne prelaze ukupni iznos odobrene uplate. Na temelju tog (ili tih) zahtjeva, Banka u ime primatelja povlači s računa darovnice i uplaćuje na posebni račun onaj iznos ili iznose koje je primatelj zatražio.

(b) (i) Za popunjavanje posebnog računa, primatelj je Banci dužan dostavljati zahtjeve za uplatu na posebni račun u onim vremenskim razmacima koje odredi Banka.

(ii) Prije ili u trenutku dostave svakog takvog zahtjeva, primatelj je Banci dužan dostaviti dokumente i druge dokaze koji su u skladu s člankom 4. ovog Priloga potrebni u vezi s plaćanjem ili plaćanjima radi kojih je zatraženo popunjavanje posebnog računa. Na temelju svakog takvog zahtjeva, Banka u ime primatelja povlači s računa darovnice i uplaćuje na posebni račun onaj iznos koji je primatelj zatražio i koji je, sudeći po spomenutim dokumentima i ostalim dokazima, s posebnog računa isplaćen radi podmirenja prihvatljivih izdataka. Sve iznose ovih uplata Banka povlači s računa darovnice prema prihvatljivim kategorijama i u odgovarajućoj protuvrijednosti, a kao što je opravdano spomenutim dokumentima i ostalim dokazima.

4. Za svako plaćanje koje obavi s posebnog računa i u razumnom roku koji mu odredi Banka, primatelj je Banci dužan dostaviti dokumente i ostale dokaze koji pokazuju da je to plaćanje obavljeno isključivo radi podmirenja prihvatljivih izdataka.

5. Bez obzira na odredbe članka 3. ovog Priloga, od Banke se neće tražiti obavljanje daljnjih uplata na posebni račun:

(a) ako u bilo kojem trenutku odluči da sva daljnja povlačenja sredstava primatelj treba obavljati izravno s računa darovnice;

(b) ako joj primatelj u roku iz članka 5. stavak (b) točka (ii) Dodatka ovom Ugovoru ne dostavi bilo koje od izvješća o reviziji koje je joj je u skladu s tim člankom dužan dostaviti u vezi s revizijom evidencije i računa vezanih uz posebni račun;

(c) ako primatelja u bilo kojem trenutku obavijesti o svojoj namjeri potpune ili djelomične obustave njegovog prava na povlačenje sredstava s računa darovnice u skladu s odredbama stavka 6.1. Dodatka ovom Ugovoru; ili

(d) kada ukupni nepovučeni iznos darovnice bude jednak dvostrukom iznosu odobrene uplate.

Nakon toga, povlačenje preostalog nepovučenog iznosa s računa darovnice obavlja se prema postupcima koje Banka odredi u svojoj obavijesti primatelju. Ovakva daljnja povlačenja obavljaju se tek nakon što se i u mjeri u kojoj se Banka uvjeri da će se svi takvi iznosi preostali na posebnom računu od nadnevka spomenute obavijesti koristiti za obavljanje plaćanja radi podmirenja prihvatljivih izdataka.

6. (a) Ako Banka u bilo kojem trenutku ustanovi da je neko plaćanje s posebnog računa (i) obavljeno za podmirenje izdatka ili u iznosu koji nije prihvatljiv sukladno članku 2. ovog Priloga ili (ii) nije opravdano dostavljenim joj dokazima, primatelj je, odmah po primitku obavijesti od Banke, dužan (A) dostaviti sve dodatne dokaze koje zatraži Banka ili (B) uplatiti na posebni račun (ili, ako to zatraži Banka, vratiti Banci) iznos jednak iznosu tog plaćanja ili njegovog dijela koji nije prihvatljiv ili opravdan. Osim ako se Banka drukčije ne suglasi, Banka na posebni račun neće obavljati nikakve daljnje uplate sve dok joj primatelj ne dostavi spomenute dokaze odnosno ne obavi spomenutu uplatu ili povrat, ovisno o slučaju.

(b) Ako Banka u bilo kojem trenutku ustanovi da neki iznos preostao na posebnom računu neće biti potreban za obavljanje daljnjih plaćanja na ime podmirenja prihvatljivih izdataka, primatelj je, odmah po primitku obavijesti od Banke, istoj dužan vratiti takav preostali iznos.

The World Bank South Central Europe Tel.: (385) 1 235-7222

INTERNATIONAL Regional Office Faks: (385) 1 235-7293

BANK FOR Trg J. F. Kennedyja 6B

RECONSTRUCTION 10000 Zagreb, Croatia

AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL

DEVELOPMENT

ASSOCIATION

December 21, 2005

His Excellency

Ivan Suker

Minister of Finance

Zagreb, Croatia

Dear Mr. Minister:

Republic of Croatia: Grant for Statistical Capacity

Building TFSCB Grant No.TF 055789

I am writing on behalf of the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) to indicate the Bank’s agreement to make to the Republic of Croatia (the Recipient) a grant in an amount not exceeding eighty-nine thousand seven hundred fifty United States dollars (US$89,750) (the Grant) from the Bank’s Trust Fund for Statistical Capacity Building (TFSCB).

The Grant is made in response to the Recipient’s request for financial assistance and for the purposes and on the terms and conditions set forth in the Annex to this Letter Agreement. The Recipient represents, by confirming its agreement below, that it is authorized to contract and withdraw the Grant for the said purposes and on the said terms and conditions.

Please note that it is the Bank’s policy to make publicly available this Letter Agreement and any information related thereto, after this Letter Agreement has become effective and the Recipient has given its consent to such disclosure. The Recipient, by countersigning this Letter Agreement, confirms its consent to such disclosure.

Please confirm your agreement with the foregoing, on behalf of the Recipient, by signing, dating, and returning to us the enclosed copy of this Letter Agreement. Upon receipt by the Bank of the copy of this Letter Agreement countersigned by you, this Letter Agreement will become effective as of the date of the countersignature.

Very truly yours,

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND

DEVELOPMENT

By___________________

Vladimir G. Kreacic Lead

Technical Specialist

South Central Europe

Europe and Central Asia Region

AGREED: REPUBLIC OF CROATIA:

By Name Ivan Šuker

Title Minister of Finance

Date: December 21, 2005

ANNEX

PURPOSES, TERMS, AND CONDITIONSOF THE GRANT

1. Purposes and Activities

1.1. The purpose of the Grant is to strengthen the Recipient’s statistical capacity by developing a Statistical Master Plan (SMP), an action plan for reorganization and strengthening the National Statistical System (NSS), which would be able to provide the type of quality statistics required for entering into the European Union (EU) in a cost effective manner.

The activities (the Activities) for which the Grant is given are as follows:

(a) Statistical Master Plan (SMP). Development of a SMP, a medium-term strategic plan that would set up the basis for a sustainable statistical infrastructure in all sectors of the economy.

(b) Costing and budgeting of redesigned activities. Development of a well crafted budget for statistical activities that would help policy makers to assess trade-offs regarding the expansion of statistical activities and take informed decisions.

(c) Workshop on SMP. Conducting a workshop to discuss the assessment and clarify responsibilities in the implementation of the SMP within Central Bureau of Statistics (CBS) and between CBS and the rest of the NSS.

2. Implementation Generally

2.1. The Recipient, through the Central Bureau of Statistics (CBS), shall: (a) carry out the Activities with due diligence and efficiency; (b) promptly provide the funds, facilities, services and other resources required for that purpose; (c) furnish all information covering the Activities and the use of the proceeds of the Grant as the Bank shall reasonably request; (d) from time to time exchange views with the Bank’s representatives on the progress and results of the Activities; (e) take all necessary measures required to enable the Bank’s representatives to visit the territory of the Republic of Croatia for purposes related to the Grant. Without limitation on the foregoing, the Recipient shall, if the Bank shall so request, prepare and furnish to the Bank promptly upon completion of the Activities a report, in form and substance satisfactory to the Bank, on the results and impact of the Activities.

3. Procurement

3.1. Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of the consultants’ services required for the carrying out of the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be governed by the provisions of Attachment I to this Annex.

4. Withdrawal of Grant Proceeds

4.1. The amount of the Grant shall be credited to an account opened by the Bank on its books in the name of the Recipient (the Grant Account), and may be withdrawn therefrom by the Recipient in accordance with the provisions of this paragraph 4, for expenditures in respect of the reasonable cost of services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant.

4.2. The expenditures for the following Categories of items may be financed out of the proceeds of the Grant and shall be used exclusively in the carrying out of the Activities:

Category

Amount of the Grant Allocated
(in Dollars)

% of Expenditures to be Financed

(1)

Consultants’ services

63.750

100%

(2)

Training

26.000

100%

TOTAL

89.750

For the purposes of this paragraph, the term «training» means: any expenditures incurred by the Recipient in connection with the carrying out of training activities under the Grant, including, inter alia, travel cost and per diem of the trainees, rental of facilities and equipment, and training materials

4.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 4.2 above:

(a) No withdrawals from the Grant Account shall be made: (i) for payments made for expenditures prior to the date of signature of this Letter Agreement by the Bank; or (ii) for the purpose of any payment to persons or entities if such payment, to the Bank’s knowledge, is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations;

(b) No withdrawals from the Grant Account shall be made after a date two years from the date of countersignature of this Letter Agreement by the Recipient (the Closing Date). However, withdrawals may be made after the Closing Date for expenditures incurred prior to the Closing Date if the corresponding withdrawal application is received by the Bank within four months after the Closing Date, after which time any amount of the Grant remaining unwithdrawn from the Grant Account shall be canceled; and

(c) The use of any proceeds of the Grant to pay for taxes levied by, or in the territory of, the Recipient on or in respect of the services to be financed out of the proceeds of the Grant, or on their procurement or supply, is subject to the Bank’s policy of requiring economy and efficiency in the use of the proceeds of its loans and grants. To that end, if the Bank at any time determines that the amount of any such tax is excessive, or that such tax is discriminatory or otherwise unreasonable, the Bank may, by notice to the Recipient, adjust the percentage of such services to be financed out of the proceeds of the Grant specified in the table in paragraph 4.2 above, as required to ensure consistency with such policy of the Bank.

(d) If, in the Bank’s opinion, an amount of the Grant allocated to any of the categories in the table in paragraph 4.2 above will be insufficient to finance the expenditures for such category, the Bank may, by written notice to the Recipient, reallocate to such category an amount of the Grant then allocated to another category which, in the Bank’s opinion, will not be necessary to meet other expenditures.

4.4. When the Recipient shall desire to withdraw any amount from the Grant Account, it shall deliver to the Bank a written application for withdrawal of such amount in the form specified by the Bank. Withdrawal applications shall be: (a) signed on behalf of the Recipient by the Minister of Finance or such other person as he or she shall have authorized in writing; and (b) accompanied by such evidence in support of the application as the Bank shall reasonably request. Authenticated specimen signatures of the person authorized to sign withdrawal applications shall be provided with the first application bearing his or her signature. Each withdrawal application for an amount of the Grant and its supporting evidence must be sufficient in form and substance to satisfy the Bank that the Recipient is entitled to withdraw such amount from the Grant Account and that such amount is to be used in the carrying out of the Activities. The Bank shall pay the amounts withdrawn by the Recipient from the Grant Account only to or on the order of the Recipient.

4.5. To facilitate the carrying out of the Activities, the Recipient may open and maintain a special deposit account (the Special Account) in U.S. Dollars in a commercial bank on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure or attachment. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Attachment II to this Annex.

4.6. Withdrawals of the proceeds of the grant shall be made in U.S. dollars. However, the Bank, at the Recipient’s request and acting as an agent of the Recipient, shall purchase with US dollars withdrawn from the Grant Account such currencies as shall be required to pay for expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant. Whenever it shall be necessary, for the purposes of this Letter Agreement, to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Bank.

5. Accounts and Audits

(a) The Recipient shall maintain or cause to be maintained a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements in accordance with consistently applied accounting standards acceptable to the Bank, adequate to reflect the operations, resources and expenditures related to the Activities.

(b) Upon the Bank’s request, the Recipient shall: (i) have the financial statements referred to in subparagraph (a) above audited for the period indicated in the Bank’s request, in accordance with auditing standards, acceptable to the Bank, by independent auditors acceptable to the Bank; (ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the date of the Bank’s request for such audit, (A) certified copies of the financial statements referred to in subparagraph (a) above for such period, as so audited, and (B) an opinion on such statements by said auditors, in scope and detail satisfactory to the Bank; and (iii) furnish to the Bank such other information concerning such records and accounts and the audit of such financial statements, and concerning said auditors, as the Bank shall have reasonably requested.

(c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Grant Account were made on the basis of statements of expenditure, the Recipient shall: (i) retain, until at least one year after the end of the fiscal year in which the last withdrawal from the Grant Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures; (ii) enable the Bank’s representatives to examine such records; and (iii) ensure that such statements of expenditure are included in any audit that the Bank may have requested pursuant to subparagraph (b) above.

6. Suspension and Cancellation

6.1. The Bank may at any time, by notice to the Recipient, suspend the right of the Recipient to make further withdrawals from the Grant Account if any of the following events has occurred and is continuing: (a) funds withdrawn have not been used for the purpose agreed between the Recipient and the Bank; (b) the Activities have not been carried out in accordance with the standards or methods agreed between the Recipient and the Bank; (c) the Recipient has failed to comply with any of the obligations herein specified; or (d) the right of the Recipient, or any other entity to which the Bank has made a loan with the guarantee of the Recipient, to make withdrawals under any loan agreement with the Bank or any development credit, grant or financing agreement with the International Development Association has been suspended.

6.2. The Bank may, by notice to the Recipient, terminate the right of the Recipient to make further withdrawals from the Grant Account and shall cancel any amount of the Grant remaining unwithdrawn: (a) at any time after withdrawals from the Grant Account have been suspended pursuant to the provisions of paragraph 6.1 above; or (b) if the Recipient has failed to take action, satisfactory to the Bank, regarding the implementation of the Activities within seven months after the notification by Bank to the Recipient of the approval of the Grant.

ATTACHMENT I

PROCUREMENT

Section A. General

1. All consultants’ services shall be procured in accordance with Sections I (except paragraph 1.24 thereof) and IV of the «Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers» dated May 2004 (the Consultant Guidelines), and with the provisions of this Attachment.

2. The capitalized terms used below in this Attachment to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts, have the meanings ascribed to them in the Consultant Guidelines.

Section B.PARTICULAR METHODS OF PROCUREMENT OF CONSULTANTS’ SERVICES

1. Selection Based on Consultants’ Qualifications. Services estimated to cost less than $100,000 may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1, 3.7 and 3.8 of the Consultant Guidelines.

2. Individual Consultants. Services for assignments that meet the requirements set forth in the first sentence of paragraph 5.1 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded to individual consultants in accordance with the provisions of paragraphs 5.2 through 5.3 of the Consultant Guidelines. Under the circumstances described in paragraph 5.4 of the Consultant Guidelines, such contracts may be awarded to individual consultants on a sole-source basis subject to prior approval of the Bank.

Section CREVIEW BY THE BANK OF PROCUREMENT DECISIONS

Except as the Bank shall otherwise determine by notice to the Recipient, each contract for consultants’ services shall be subject to Prior Review by the Bank.

ATTACHMENT II

Special Account

1. For the purposes of this Attachment:

(a) the term «eligible categories» means the categories set forth in paragraph 4.2 of the Annex to this Letter-Agreement;

(b) the term «eligible expenditures» means expenditures in respect of the reasonable cost of services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant; and

(c) the term «Authorized Allocation» means the amount of US$9,000 to be withdrawn from the Grant Account and deposited in the Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Attachment II.

2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Attachment.

3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:

(a) The Recipient shall furnish to the Bank a request or requests for a deposit into the Special Account of an amount or amounts which do not exceed the aggregate amount of the Authorized Allocation. On the basis of such request or requests, the Bank shall, on behalf of the Recipient, withdraw from the Grant Account and deposit into the Special Account such amount or amounts as the Recipient shall have requested.

(b) (i) For replenishment of the Special Account, the Recipient shall furnish to the Bank requests for deposits into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify.

(ii) Prior to or at the time of each such request, the Recipient shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to paragraph 4 of this Attachment for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Recipient, withdraw from the Grant Account and deposit into the Special Account such amount as the Recipient shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for eligible expenditures. All such deposits shall be withdrawn by the Bank from the Grant Account under the eligible categories, and in the respective equivalent amounts, as shall have been justified by said documents and other evidence.

4. For each payment made by the Recipient out of the Special Account, the Recipient shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for eligible expenditures.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Attachment, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:

(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further withdrawals should be made by the Recipient directly from the Grant Account;

(b) if the Recipient shall have failed to furnish to the Bank, within the period of time specified in paragraph 5 (b) (ii) of the Annex to this Letter Agreement, any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said paragraph in respect of the audit of the records and accounts for the Special Account;

(c) if, at any time, the Bank shall have notified the Recipient of its intention to suspend in whole or in part the right of the Recipient to make withdrawals from the Grant Account pursuant to the provisions of paragraph 6.1 of the Annex to this Letter-Agreement; or

(d) once the total unwithdrawn amount of the Grant shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation.

Thereafter, withdrawal from the Grant Account of the remaining unwithdrawn amount of the Grant shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Recipient. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for eligible expenditures.

6. (a) If the Bank shall have determined at any time that any payment out of the Special Account: (i) was made for an expenditure or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Attachment; or (ii) was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Recipient shall, promptly upon notice from the Bank: (A) provide such additional evidence as the Bank may request; or (B) deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Recipient has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b) If the Bank shall have determined at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, the Recipient shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležan je Državni zavod za statistiku, koji je korisnik sredstava darovnice.

Članak 4.

Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe stupio je na snagu 21. prosinca 2005. godine.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/05-01/18Urbroj: 5030115-06-1Zagreb, 2. veljače 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje statističkih kapaciteta za izradu Statističkog master-plana (Darovnica broj TF 055)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !