Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama ("Narodne novine", br. XX/08, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 4.6.2008 Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2178

Na temelju članka 20.L400177 stavka 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006 i 105/2006), Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O OBVEZAMA IZ PODRUČJA NACIONALNE SIGURNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE U TELEKOMUNIKACIJAMA

I. SADRŽAJ UREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuju obveze za pravne i fizičke osobe, koje raspolažu javnom telekomunikacijskom mrežom i pružaju javne telekomunikacijske usluge i usluge pristupa, koje se odnose na funkciju tajnog nadzora telekomunikacija u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe koje raspolažu javnom telekomunikacijskom mrežom i pružaju javne telekomunikacijske usluge i usluge pristupa u smislu ove Uredbe jesu: telekomunikacijski operatori, mrežni operatori, davatelji usluga, davatelji pristupa i druge pravne i fizičke osobe određene zakonom.

II. POJMOVI I ZNAČENJA

Članak 3.

U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:
Ciljana telekomunikacijska usluga: usluga povezana sa subjektom tajnog nadzora.
Davatelj pristupa: fizička ili pravna osoba koja korisniku omogućuje pristup telekomunikacijskim mrežama, internetu ili drugim računalnim mrežama.
Davatelj usluge: fizička ili pravna osoba koja obavlja javne telekomunikacijske usluge na tržištu, prema odredbama posebnog zakona kojim je uređeno područje telekomunikacija. Davatelj usluge ne mora posjedovati vlastitu telekomunikacijsku infrastrukturu.
Dial-up pristup: usluga modemskog pristupa internetu preko biranog broja.
Funkcija tajnog nadzora: funkcija koja omogućuje tajni nadzor telekomunikacija i telekomunikacijskih usluga.
Javna telekomunikacijska mreža: telekomunikacijska mreža kojoj je moguće javno pristupiti i koja se upotrebljava za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga.
Kakvoća usluge: specifikacija kakvoće komunikacijskog kanala, sustava, virtualnog kanala, računalne komunikacijske veze, itd. Kakvoća usluge može se mjeriti, primjerice, u okviru odnosa signal/šum, učestalosti pogrešaka u prijenosu bitova, postotku prolaznosti poruka ili vjerojatnosti blokiranja komunikacije.
Mrežni operator: operator unutar infrastrukture javne telekomunikacijske mreže koji omogućuje prijenos signala između utvrđenih odredišnih točaka kroz odgovarajući prijenosni medij (žičnim, radijskim, svjetlosnim ili drugim elektromagnetskim načinom).
Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija (OTC): državno tijelo koje obavlja aktivaciju i upravlja mjerom tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa te ostvaruje operativno-tehničke koordinaciju između pravnih i fizičkih osoba koje raspolažu javnom telekomunikacijskom mrežom i pružaju javne telekomunikacijske usluge i usluge pristupa u Republici Hrvatskoj i tijela koja su ovlaštena za primjenu mjera tajnog nadzora telekomunikacija. Središte u kojem su smještena tehnička sučelja za prihvat signala primijenjene funkcije tajnog nadzora.
Pre-Paid usluga: telekomunikacijska usluga koja omogućava korištenje javne telekomunikacijske mreže, a plaća se unaprijed.
Komunikacija: svaka stalna ili privremena, komutirana ili paketna veza koja omogućuje prijenos, odašiljanje i prijam svake vrste signala i informacija između dvaju ili više korisnika telekomunikacijskog sustava, pri čemu korisnik može biti čovjek ili uređaj.
Podaci o komunikaciji: podaci koji predstavljaju signalizaciju povezanu s ciljanom telekomunikacijskom uslugom, mrežom ili drugim korisnikom. Uključuju i signalizaciju upotrebljenu za uspostavu komunikacije, te kontrolu tijeka iste (primjerice komunikacija prihvaćena, komunikacija prebačena). Podaci o komunikaciji također sadrže informacije koje su dostupne mrežnim operatorima, davateljima usluga i davateljima pristupa (npr. vrijeme trajanja komunikacije).
Pouzdanost funkcije: vjerojatnost da će sustav ili usluga obavljati funkciju na zadovoljavajući način u danom razdoblju ako se upotrebljava u specificiranim uvjetima rada.
Sadržaj komunikacije: informacija koja se razmjenjuje između dvaju ili više korisnika telekomunikacijskog sustava, pri čemu korisnik može biti čovjek ili uređaj.
Subjekt (predmet) tajnog nadzora: fizička ili pravna osoba koja se koristi javnim telekomunikacijskim uslugama ili ih zahtijeva, a nad kojom se u skladu sa zakonskim ovlastima provode mjere tajnog prikupljanja podataka.
Telekomunikacije, telekomunikacijska infrastruktura, telekomunikacijska mreža, telekomunikacijska oprema, telekomunikacijska veza, telekomunikacijska usluga: pojmovi opisani posebnim zakonom kojim se uređuje područje telekomunikacija u Republici Hrvatskoj.
Telekomunikacijska aktivnost: uporaba bilo koje telekomunikacijske usluge.
Telekomunikacijski operator: pravna osoba koja na temelju propisa i/ili ugovora raspolaže javnom telekomunikacijskom mrežom ili djelovima povezanim s tom mrežom i obavlja poslove mrežnog operatora i davatelja telekomunikacijskih usluga.

III. OBVEZE TELEKOMUNIKACIJSKIH OPERATORA, MREŽNIH OPERATORA, DAVATELJA USLUGA I DAVATELJA PRISTUPA

Članak 4.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe obvezne su o vlastitom trošku osigurati i održavati funkciju tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa koje obavljaju.
(2) Funkcija tajnog nadzora mora omogućiti cjelovitu primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka: tajni nadzor sadržaja komunikacija, tajni nadzor podataka o telekomunikacijskom prometu, tajni nadzor lokacije korisnika i tajni nadzor međunarodnih telekomunikacijskih veza.

Članak 5.

Funkcija tajnog nadzora iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe ostvaruje se ugradnjom i održavanjem odgovarajuće tehničke opreme i programske podrške u telekomunikacijski sustav pravnih i fizičkih osoba iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, ugradnjom komunikacijskih vodova do Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (u daljnjem tekstu: OTC), osiguranjem uvjeta OTC-u za trajan i izravan pristup objektima, komunikacijskim vodovima i tehničkoj opremi te osiguranjem uvjeta za samostalnu provedbu mjera tajnog prikupljanja podataka uporabom odgovarajućih tehničkih sučelja.

Članak 6.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe obvezne su čuvati sve podatke i saznanja koja imaju o sredstvima, razvoju sredstava, postupcima i podacima u svezi s funkcijom tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.
(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe dužne su za ovlaštene zaposlenike koji rade na poslovima vezanim uz tajni nadzor telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa ishoditi uvjerenje (certifikat) o obavljenoj sigurnosnoj provjeri.

Članak 7.

(1) Pristup podacima i signalima proizvedenim primjenom funkcije tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa omogućit će se OTC-u, te nadležnim nadzornim i istražnim tijelima u okviru njihovih zakonom određenih ovlasti.
(2) Ovlašteni zaposlenici pravnih i fizičkih osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe smiju ostvariti uvid u podatke vezane uz primjenu funkcije tajnog nadzora telekomunikacija isključivo u svrhu održavanja funkcije tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa, a uz suglasnost ili nazočnost ovlaštenog predstavnika OTC-a.

Članak 8.

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) i Vojna sigurnosno--obavještajna agencija (VSOA) u suradnji s redarstvenim vlastima sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske i Zakonu o kaznenom postupku, uz suglasnost Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija, donose pravila koja se odnose na tehničke zahtjeve, odnosno razvoj odgovarajuće tehničke opreme i programske podrške, pitanja tehničkih sučelja i druga pitanja od važnosti za aktivaciju i primjenu mjera tajnog nadzora telekomunikacija.

Članak 9.

OTC provodi operativno-tehničku koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe u Republici Hrvatskoj u cilju primjene mjera tajnog nadzora telekomunikacija.

Članak 10.

OTC provodi operativno-tehničku koordinaciju s tijelima koja su ovlaštena za primjenu mjera tajnog nadzora telekomunikacija, u skladu sa Zakonom o sigurnosno-obavještajnim sustavom Republike Hrvatske i Zakonom o kaznenom postupku.

IV. UPRAVLJANJE I NADZOR PROVOĐENJA MJERA TAJNOG NADZORA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA, DJELATNOSTI I PROMETA

Članak 11.

(1) Neposrednu aktivaciju i upravljanje mjerama tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa provodi OTC.
(2) Poslove iz stavka 1. ovog članka OTC provodi uporabom odgovarajućeg tehničkog sučelja za izravan pristup tehničkoj opremi koja se koristi za provođenje mjera tajnog nadzora telekomunikacija.
Članak 12.
(1) OTC u suradnji s tijelima koja su ovlaštena za primjenu mjera tajnog nadzora telekomunikacija sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske i Zakonu o kaznenom postupku ima ovlasti nadzora rada pravnih i fizičkih osoba iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe u smislu izvršenja obveza iz Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu odnosno obveza iz ove Uredbe koje se odnose na funkciju tajnog nadzora.
(2) Nadzor rada pravnih i fizičkih osoba iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe provodi se jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Članak 13.

U slučaju nezakonite primjene mjera tajnog nadzora telekomunikacija, odavanja tajnih podataka odnosno rezultata nastalih primjenom mjera ili drugih zlouporaba rezultatima primjene mjere tajnog nadzora telekomunikacija isključivu odgovornost snosi fizička ili pravna osoba za koju se utvrdi da je nezakonito primjenila mjere ili zlouporabila rezultate primjene mjera tajnog nadzora telekomunikacija odnosno podatke i signale proizvedene primjenom funkcije tajnog nadzora.

Članak 14.

(1) OTC uz suglasnost tijela ovlaštenih za primjenu mjera tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga djelatnosti i prometa sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu i Zakonu o kaznenom postupku izdaje Potvrdu o ispravnosti funkcije tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa ili privremenu potvrdu o ispravnosti na temelju predočenja izvedbenog rješenja funkcije tajnog nadzora.
(2) Privremena Potvrda iz stavka 1. ovog članka može se izdati na maksimalni rok do 6 mjeseci.

V. FUNKCIONALNI ZAHTJEVI

Tajni nadzor sadržaja komunikacija

Članak 15.

Tajni nadzor sadržaja komunikacije obuhvaća:
– sadržaj komunikacije,
– podatke o nadziranoj komunikaciji.

Članak 16.

Sadržaj komunikacije mora obuhvaćati sve oblike komunikacije (govorne, tekstualne, slikovne, podatkovne, itd.) koja se odvija između subjekta (predmeta) tajnog nadzora i drugih korisnika telekomunikacijskih usluga.

Članak 17.

(1) Podaci o nadziranoj komunikaciji moraju sadržavati:
– identifikacijske podatke sredstava za komuniciranje koja su pokušala ostvariti telekomunikacijsku vezu, neovisno o tome jesu li u tome uspjela ili ne,
– druge podatke vezane uz identitet subjekta (predmeta) tajnog nadzora,
– podatke o korištenim telekomunikacijskim uslugama i pripadajuća obilježja,
– podatke vezane uz status ciljane telekomunikacijske usluge,
– datume i vremena telekomunikacijske aktivnosti,
– lokaciju nadziranog uređaja.
(2) Podaci o nadziranoj komunikaciji moraju se bilježiti:
– kod pokušaja uspostave komunikacije,
– kod uspostave komunikacije,
– kod prekida komunikacije,
– kod promjene statusa (npr. pristupna mreža),
– kod promjene telekomunikacijske usluge ili obilježja usluge,
– kod promjene lokacije nadziranog uređaja.

Članak 18.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe moraju osigurati podatke o komunikaciji i sadržaj komunikacije nadzirane telekomunikacijske usluge na način koji omogućuje točno i jednoznačno povezivanje podataka o komunikaciji s njegovim sadržajem.

Članak 19.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe moraju omogućiti tajni nadzor telekomunikacija u stvarnom vremenu. Svi podaci o komunikaciji moraju biti na raspolaganju odmah po završetku komunikacije.
(2) Tajni nadzor komunikacije mora se provoditi bez prekida za cijelo vrijeme trajanja naloga.

Tajni nadzor podataka o telekomunikacijskom prometu

Članak 20.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe moraju čuvati podatke o telekomunikacijskom prometu ostvarenom unutar i preko vlastitih telekomunikacijskih kapaciteta.
(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju putem propisanog tehničkog sučelja biti raspoloživi OTC-u za razdoblje od posljednjih 12 mjeseci.
(3) Pohranjeni podaci trebaju sadržavati i podatke koji su nastali kao posljedica uspostavljene telekomunikacijske veze u slučaju kada na istu nije odgovoreno.

Članak 21.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe dužne su pohraniti sljedeće kategorije podataka potrebnih za otkrivanje i identificiranje izvora komunikacije:
(1) U slučaju fiksne i mobilne telefonije;
– broj s kojeg je inicirana komunikacija,
– ime/prezime, naziv pravne osobe i adresa pretplatnika ili registriranog korisnika.
(2) U slučaju Internet pristupa, e-pošte, Internet telefonije i drugih oblika podatkovne komunikacije;
– dodijeljeni korisnički identifikator ili telefonski broj za svaku komunikaciju u javnoj telekomunikacijskoj mreži,
– ime/prezime, naziv pravne osobe i adresu pretplatnika ili registriranog korisnika kome je dodijeljena IP adresa, korisnički ID ili telefonski broj u vrijeme komunikacije.

Članak 22.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe trebaju spremati sljedeće kategorije podataka potrebnih za otkrivanje i identificiranje odredišta komunikacije:
(1) U slučaju fiksne i mobilne telefonije:
– odabrani broj (broj koji je pozvan), a u slučaju dodatnih usluga (usmjeravanje ili prenošenje komunikacije) i broj na koji je komunikacija preusmjerena,
– ime/prezime i adresu pretplatnika ili registriranog korisnika.
(2) U slučaju Internet pristupa, e-pošte, Internet telefonije i drugih oblika podatkovne komunikacije:
– korisnički identifikator ili telefonski broj pripadajućeg sugovornika Internet telefonske komunikacije,
– ime/prezime i adresu pretplatnika ili registriranog korisnika, te korisnički identifikator pripadajućeg sugovornika u komunikaciji.

Članak 23.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe trebaju spremati slijedeće kategorije podataka potrebnih za otkrivanje i identificiranje datuma, vremena i trajanja komunikacije:
(1) U slučaju fiksne i mobilne telefonije:
– datum, vrijeme početka i kraja komunikacije.
(2) U slučaju Internet pristupa, e-pošte, Internet telefonije i drugih oblika podatkovne komunikacije:
– datum, vrijeme prijave i odjave prilikom korištenja pristupne usluge, temeljeno na odgovarajućoj vremenskoj zoni, dinamičku ili statičku IP adresu dodijeljenu od strane davatelja usluge ili davatelja pristupa, korisnički identifikator pretplatnika ili registriranog korisnika.
– datum, vrijeme prijave i odjave prilikom korištenja usluga e-pošte ili usluga Internet telefonije, temeljeno na odgovarajućoj vremenskoj zoni.

Članak 24.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe trebaju spremati sljedeće kategorije podataka potrebnih za određivanje vrste komunikacije:
(1) U slučaju fiksne i mobilne telefonije:
– korištenu telefonsku uslugu.
(2) U slučaju e-pošte, Internet telefonije i drugih oblika podatkovne komunikacije;
– korištenu Internet uslugu.

Članak 25.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe trebaju spremati sljedeće kategorije podataka potrebnih za identificiranje sredstva za komuniciranje:
(1) U slučaju fiksne telefonije:
– broj s kojeg je inicirana komunikacija, odabrani broj.
(2) U slučaju mobilne telefonije:
– broj s kojeg je inicirana komunikacija, odabrani broj,
– IMSI broj s kojeg je inicirana komunikacija,
– IMEI broj sredstva za komuniciranje s kojeg je inicirana komunikacija,
– IMSI broj prema kojem je inicirana komunikacija,
– IMEI broj sredstva za komuniciranje prema kojem je inicirana komunikacija,
– u slučaju pre-paid usluge, datum, vrijeme i lokaciju početne uspostave usluge,
(3) U slučaju Internet pristupa, e-pošte, Internet telefonije i drugih oblika podatkovne komunikacije:
– pozivani broj u slučaju dial-up pristupa,
– digitalnu pretplatničku liniju ili drugu točku izvorišta komunikacije.

Članak 26.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe trebaju spremiti podatke potrebne za određivanje zemljopisne lokacije nadziranog telekomunikacijskog uređaja.

Tajni nadzor lokacije korisnika

Članak 27.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe moraju uporabom odgovarajućeg tehničkog sučelja omogućiti OTC-u pristup podacima o trenutnoj zemljopisnoj, fizičkoj ili logičkoj lokaciji pojedinačnog nadziranog sredstva za komuniciranje neovisno o postojanju telekomunikacijske aktivnosti za vrijeme primjene mjere tajnog nadzora lokacije korisnika.
(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe moraju uporabom odgovarajućeg tehničkog sučelja omogućiti OTC-u pristup podacima o zemljopisnoj, fizičkoj ili logičkoj lokaciji pojedinačnog nadziranog sredstva za komuniciranje u slučaju postojanja telekomunikacijske aktivnosti, za razdoblje od posljednih 12 mjeseci.

Članak 28.

Točnost, pouzdanost i razlučivost lokacije sredstva za komuniciranje iz članka 27. odredit će se pravilima koja se odnose na tehničke zahtjeve temeljem članka 8.#clanak8 ove Uredbe.

Članak 29.

Ukoliko u trenutku provođenja mjere tajnog nadzora lokacije korisnika nije moguće odrediti trenutnu lokaciju sredstva za komuniciranje, potrebno je dostaviti zadnju poznatu lokaciju.

Tajni nadzor međunarodnih telekomunikacijskih veza

Članak 30.

Tajni nadzor međunarodnih telekomunikacijskih veza obuhvaća tajni nadzor sadržaja komunikacije i svih ostalih podataka o telekomunikacijskom prometu telekomunikacijskih priključaka registriranih u inozemstvu koji ostvaruju telekomunikacijsku vezu posredstvom pravnih i fizičkih osoba iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe u Republici Hrvatskoj ili ostvaruju telekomunikacijsku vezu s nekom drugom zemljom putem tranzitne međunarodne rute koja kroz Republiku Hrvatsku povezuje druge zemlje.

Ostali zahtjevi

Članak 31.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe moraju uporabom odgovarajućeg tehničkog sučelja omogućiti OTC-u pristup podacima o svim sredstvima za komuniciranje koja su se pojavila na određenoj zemljopisnoj, fizičkoj ili logičkoj lokaciji, bez obzira na postojanje telekomunikacijske aktivnosti, u razdoblju od posljednjih 48 sati.
(2) Obveze iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se u skladu s tehničkim standardima ili mogućnostima pojedine mobilne telekomunikacijske tehnologije.

Članak 32.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe dužne su na zahjev OTC-a dostaviti podatke odnosno omogućiti pristup podacima o posjećenim Internet adresama od strane subjekta tajnog nadzora od dana početka primjene mjere tajnog nadzora.
(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe dužne su na zahtjev OTC-a dostaviti podatke odnosno omogućiti pristup podacima o prometu određene Internet domene registrirane na subjekta tajnog nadzora od dana početka primjene mjere tajnog nadzora.

Članak 33.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe dužne su na zahtjev OTC-a dostaviti podatke o pojedinim telekomunikacijskim priključcima, pre-paid priključcima, ažurnoj povijesnoj bazi identifikacijskih podataka za razdoblje od posljednjih 12 mjeseci i drugim raspoloživim podacima koji su nužni za identifikaciju korisnika i usluga vezano za primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka.

Članak 34.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, koji uvode vlastitu kriptozaštitu, moraju tu kriptozaštitu ukloniti prije dostave sadržaja ciljane telekomunikacijske usluge OTC-u.

Članak 35.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe moraju osigurati da subjekt tajnog nadzora ili druga neovlaštena osoba ne osjeti bilo kakvu promjenu koja bi mogla biti uzrokovana primjenom tajnog nadzora. Funkcioniranje ciljane telekomunikacijske usluge mora biti nepromijenjeno za subjekt tajnog nadzora.
(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe moraju osigurati da pouzdanost i raspoloživost funkcije tajnog nadzora bude jednaka pouzdanosti koju ciljana telekomunikacijska usluga pruža subjektu tajnog nadzora.
(3) Kakvoća usluge prosljeđivanja nadzirane komunikacije prema OTC-u mora biti u skladu s tehničkim standardima pravnih i fizičkih osoba iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe.

Članak 36.

Tehnička pitanja, specifikacije i drugi tehnički parametri koji nisu opisani ovom Uredbom definirat će se pravilima sukladno članku 8.#clanak8 ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, koje na dan stupanja na snagu ove Uredbe obavljaju telekomunikacijske usluge i djelatnosti u javnim telekomunikacijama u skladu s odredbama posebnog zakona kojim je uređeno područje telekomunikacija, moraju u roku do 6 mjeseci od dana dostavljanja pravila odnosno izmjena pravila, iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe, primijeniti funkciju tajnog nadzora telekomunikacija u skladu s odredbama ove Uredbe.

Članak 38.

OTC će na zahtjev pravnih i fizičkih osoba iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe dostaviti pravila koja se odnose na tehničke zahtjeve za primjenu funkcije tajnog nadzora telekomunikacija.

Članak 39.

(1) OTC donosi odgovarajuće privremene organizacijsko-tehničke protokole za obavljanje poslova iz članaka 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ove Uredbe kojima se uređuje privremena suradnja po pitanju primjene mjera tajnog prikupljanja podataka do implementacije funkcije tajnog nadzora.
(2) OTC donosi odgovarajuće organizacijsko-tehničke protokole za obavljanje poslova iz članaka 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ove Uredbe kojima se uređuje suradnja po pitanju primjene mjera tajnog prikupljanja podataka nakon implementacije funkcije tajnog nadzora.

Članak 40.

Pravila koja se odnose na tehničke zahtjeve iz članka 38.#clanak38 ove Uredbe i organizacijsko-tehnički protokoli iz članka 39.#clanak39 ove Uredbe moraju biti označeni odgovarajućim stupnjem tajnosti.

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijamaL400179 (»Narodne novine«, broj 83/2003).

Članak 42.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/08-01/04
Urbroj: 5030109-08-1
Zagreb, 29. svibnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

zatvori
Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !