Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određenim pravima osoba izabranih na dužnosti u jedinicama lokalne samouprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave – (“Narodne novine”, XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 21.04.1997 Uredba o određenim pravima osoba izabranih na dužnosti u jedinicama lokalne samouprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 110.L47063 Ustava Republike Hrvatske i članka 23.L47064 Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. travnja 1997. godine donijela

UREDBU

O ODREĐENIM PRAVIMA OSOBA IZABRANIH NA DUŽNOSTI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se određena prava općinskih načelnika i njihovih zamjenika, gradonačelnika i njihovih zamjenika, predsjednika i potpredsjednika općinskih i gradskih vijeća i županijskih skupština, članova općinskih, gradskih i županijskih poglavarstava, drugih osoba izabranih ili imenovanih na pojedine dužnosti od strane predstavničkih tijela ili poglavarstava koji u tijelima jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave obavljaju određene dužnosti, kao i povjerenika Vlade Republike Hrvatske i njihovih pomoćnika imenovanih u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, odnosno jedinicama lokalne uprave i samouprave.

Ova Uredba ne odnosi se na župane, podžupane, gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba koji imaju zakonom utvrđen položaj dužnosnika Republike Hrvatske i čiji je položaj uređen posebnim zakonom, kao ni na prestanak radnog odnosa pročelnika upravnih odjela i službi koji su radni odnos zasnovali temeljem natječaja, čiji je radnopravni položaj uređen posebnim zakonom.

Članak 2.

Osobe iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ove Uredbe za vrijeme obavljanja dužnosti na koju su izabrani ili imenovani ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava ako je to utvrđeno općim aktima jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, u skladu s tim aktima.

Vrijeme obavljanja dužnosti osobama iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ove Uredbe uračunava se u staž osiguranja.

Članak 3.

Predsjednicima i potpredsjednicima općinskih i gradskih vijeća i županijskih skupština prava temeljem obavljanja dužnosti prestaju:

- danom konstituiranja novoizabranog predstavničkog tijela,

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika,

- danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo prije isteka mandata predstavničkog tijela, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno.

Općinskim načelnicima i gradonačelnicima, njihovim zamjenicima, članovima općinskog, gradskog i županijskog poglavarstva, kao i povjerenicima Vlade Republike Hrvatske i njihovim pomoćnicima, prava temeljem obavljanja dužnosti prestaju:

- danom izbora novog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno člana općinskog, gradskog ili županijskog poglavarstva,

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.

Druge osobe koje na određene dužnosti bira, odnosno imenuje općinsko ili gradsko vijeće ili županijska skupština, odnosno općinsko, gradsko ili županijsko poglavarstvo, osim osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka, razrješavaju se dužnosti i ostvaruju prava temeljem Zakona o upravi.

Odluka o prestanku ostvarivanja prava temeljem prestanka obavljanja određene dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja obavlja kadrovske poslove.

Članak 4.

Osobe iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ove Uredbe ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme 90 dana po prestanku dužnosti.

Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava može prestati:

- na vlastiti zahtjev,

- zapošljavanjem,

- umirovljenjem,

- izborom na drugu dužnost koju ne obavlja kao volonter.

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se na teret proračuna općine, grada, odnosno županije.

Prava utvrđena ovom Uredbom osobe iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ove Uredbe ostvaruju u općinama, gradovima, odnosno županijama u kojima su do prestanka radnog odnosa obnašali određene dužnosti.

Članak 5.

Za vrijeme utvrđeno člankom 4.#clanak4 ove Uredbe, osobe kojima je prestala dužnost imaju pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/97-02/07
Urbroj: 5030109-97-1
Zagreb, 17. travnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o određenim pravima osoba izabranih na dužnosti u jedinicama lokalne samouprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !