Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 19.1.2000 Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/99 i 35/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr?anoj 13. siječnja 2000. godine, donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se građevine od va?nosti za Republiku Hrvatsku za koje lokacijsku dozvolu, odnosno suglasnost za izdavanje lokacijske dozvole, izdaje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Građevine od va?nosti za Republiku Hrvatsku za koje lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo su:

1. PROMETNE GRAÐEVINE

1.1. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima

- dr?avna cesta;

- međunarodni cestovni granični prijelaz;

1.2. ?eljezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima, osim industrijskih kolosijeka

- magistralna ?eljeznička pruga;

1.3. Zrakoplovne građevine s pripadajućim objektima

- aerodrom za međunarodni i unutarnji promet, namijenjen za zrakoplove najveće dopu?tene uzletne mase 5,7 tona i vi?e;

1.4. Pomorske građevine

- morska luka osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku;

- luka tijela unutarnjih poslova;

- luka nautičkog turizma i ?portska luka, kapaciteta 200 vezova i vi?e;

- industrijska luka za brodove 1.000 GT i vi?e;

1.5. Riječne građevine

- luka unutarnjih voda i pristani?ta;

- plovni put na unutarnjim vodama;

2. ENERGETSKE GRAÐEVINE

2.1. Elektroenergetske građevine

- elektrana instalirane snage 20 MW i vi?e;

- dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 220 kV i vi?e;

2.2. Građevine za transport nafte i plina s pripadajućim objektima, odnosno uređajima i postrojenjima

- podzemno spremi?te nafte i plina;

- međunarodni naftovod, plinovod i produktovod;

- magistralni naftovod, plinovod i produktovod;

2.3. Građevine eksploatacije energetskih mineralnih sirovina

- eksploatacijsko polje nafte i plina;

- rudnik radioaktivnih mineralnih sirovina;

3. VODNE GRAÐEVINE

3.1. Regulacijske i za?titne vodne građevine

- građevine na međudr?avnim vodama;

- građevine na vodotoku i kanalu od posebnog dr?avnog interesa (s dijelom sliva u drugoj dr?avi), za za?titu od poplava većih područja i naselja;

- lateralni kanal i druge građevine za za?titu od poplava područja 100 km2 i vi?e i naselja s 30.000 stanovnika i vi?e;

- retencija i akumulacija za obranu od poplava i vi?enamjenska akumulacija s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala zapremnine 5¤106 m3 i vi?e;

- građevina od značajnijeg utjecaja na ?iri prostor (regulacije vodotoka po novoj trasi, prokopi, povećanje proticajnog profila postojećih korita, vi?enamjenske vodne stepenice i sl.);

3.2. Građevine za melioracijsku odvodnju

- sustav melioracijske odvodnje povr?ine veće od 10.000 ha;

3.3. Građevine za kori?tenje voda

- vodoopskrbni sustav kapaciteta 500 l/s i vi?e;

- akumulacija za vodoopskrbu 1¤106 m3;

- zahvati za kori?tenje vode na međudr?avnim vodama;

- građevine za melioracijsko navodnjavanje kapaciteta većeg od 500 l/s;

- ribnjak povr?ine veće od 500 ha;

3.4. Građevine za za?titu voda

- sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta 100.000 ekvivalentnih stanovnika (ES) i vi?e;

4. PROIZVODNE GRAÐEVINE

4.1. Građevine za:

- proizvodnju baznih kemijskih proizvoda i preradu nafte;

- proizvodnju obojenih metala, crne metalurgije, nemetalnih minerala, cementa, stakla, keramike, celuloze, papira, tekstila i ko?e;

- gradnju i odr?avanje brodova 1.000 GT i vi?e;

- proizvodnju i promet na veliko lijekova i opojnih droga;

- proizvodnju otrova upotrebom otrova skupine I. i promet otrova na veliko;

- proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja;

5. GRAÐEVINE ZA POSTUPANJE S OTPADOM

- građevina za obradu, skladi?tenje i odlaganje opasnog otpada;

6. GRAÐEVINE NA ZA?TIĆENOM PODRUČJU

- građevina u nacionalnom parku za koju se izdaje građevna dozvola prema posebnom zakonu, osim obiteljske kuće;

7. ?PORTSKE GRAÐEVINE

- igrali?te za golf s pratećim sadr?ajima povr?ine 40 ha i vi?e;

8. GRAÐEVINE POSEBNE NAMJENE

- vojna građevina i građevina od posebnog značaja za obranu dr?ave, sukladno posebnim propisima;

Članak 3.

Građevine za koje je u postupku izdavanja lokacijske dozvole potrebno pribaviti suglasnost Ministarstva su:

1. PROMETNE GRAÐEVINE

1.1. Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima

- međudr?avni cestovni granični prijelaz;

1.2. ?eljezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima, osim industrijskih kolosijeka

- ?eljeznička pruga I. i II. reda;

1.3. Zrakoplovne građevine s pripadajućim objektima

- aerodrom namijenjen za zrakoplove najveće dopu?tene uzletne mase ispod 5,7 tona;

1.4. Pomorske građevine, luka nautičkog turizma i ?portska luka

- morska luka ?upanijskog značaja;

- luka nautičkog turizma i ?portska luka, kapaciteta manjeg od 200 vezova;

- industrijska luka za brodove manje od 1.000 GT;

- ribarska luka;

2. ENERGETSKE GRAÐEVINE

2.1. Elektroenergetske građevine

- elektrana instalirane snage manje od 20 MW;

- dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 110 kV;

2.2. Građevine eksploatacije mineralnih sirovina

- eksploatacijsko polje za proizvodnju mineralnih sirovina, osim nafte, plina i radioaktivnih mineralnih sirovina;

3. VODNE GRAÐEVINE

3.1. Za?titne i regulacijske građevine

- za obranu od poplava na dr?avnim vodama;

- za za?titu dr?avnih cesta i magistralnih ?eljezničkih pruga;

- na dijelu vodotoka koji znatnije utječe na ?iri prostor, a povr?ine sliva 200 km2 i vi?e;

- retencija i akumulacija za obranu od poplava i vi?enamjenska akumulacija s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala zapremnine 1¤106 m3 i vi?e;

- za za?titu od erozija i bujica kojima se mijenja ili utječe na re?im voda područja dviju ili vi?e ?upanija;

- na ostalim unutra?njim vodama i vodotocima od značaja za Republiku Hrvatsku na kojima se osigurava provođenje jedinstvenog plana upravljanja republičkim vodama;

3.2. Građevine za melioracijsku odvodnju

- sustav melioracijske odvodnje povr?ine od 2.000 ha do 10.000 ha;

- sustav melioracijske odvodnje manji od 2.000 ha, ako utječe na dvije i vi?e ?upanija;

3.3. Građevine za kori?tenje voda

- vodoopskrbni sustav (vodozahvat povr?inskih odnosno podzemnih voda, crpne stanice, uređaji za proči?ćavanje do stupnja sanitarne ispravnosti, glavni dovodni cjevovodi, vodospreme) kapaciteta 100 l/s i vi?e;

- regionalni vodoopskrbni sustav čije se izvori?te nalazi na području druge ?upanije i čije odluke o za?titi izvori?ta donose sporazumno skup?tine dviju ili vi?e ?upanija;

- akumulacije za vodoopskrbu 500.000 m3 i vi?e;

- sustav za zahvat i dovod vode za navodnjavanje povr?ina 500 ha i vi?e;

- ribnjak povr?ine od 5 ha do 500 ha;

- vodozahvat odnosno crpna stanica za kori?tenje mineralnih i termalnih voda koje se koriste u ljekovite i rekreativne svrhe ili kao voda za piće;

3.4. Građevine za za?titu voda

- sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta većeg od 25.000 ekvivalentnih stanovnika (ES), a manjeg od 100.000 ES;

4. ?PORTSKE GRAÐEVINE

- ?portski i rekreacijski centar, povr?ine 5 ha i vi?e;

- skijali?te sa ?ičarom;

- igrali?te za golf s pratećim sadr?ajima, povr?ine manje od 40 ha;

5. UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE GRAÐEVINE

- ugostiteljsko-turistička cjelina povr?ine 5 ha i vi?e, odnosno za 1000 gostiju i vi?e;

6. GRAÐEVINE NA ZA?TIĆENOM PODRUČJU

- građevina u parku prirode za koju se izdaje građevna dozvola prema posebnom zakonu, osim obiteljske kuće;

7. OSTALE GRAÐEVINE

- slobodna zona;

- trgovački centar povr?ine 5 ha i vi?e.

Članak 4.

Ova Uredba odnosi se na gradnju novih građevina iz članka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ove Uredbe, kao i na njihovu rekonstrukciju, ako se tom rekonstrukcijom bitno utječe na uvjete i način kori?tenja prostora te stanje okoli?a.

Članak 5.

Postupak pokrenut po odredbama Uredbe o određivanju građevina od va?nosti za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 90/95) do stupanja na snagu ove Uredbe, dovr?it će se po odredbama te Uredbe.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje va?iti Uredba o određivanju građevina od va?nosti za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 90/95).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 360-01/00-01/01
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 13. siječnja 2000.

Predsjednik
mr. Zlatko Mate?a, v. r.
zatvori
Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !