Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju imovine i osoba, te uvjetima pod kojima se mogu osigurati kod stranog osiguratelja – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
137 14.12.1999 Uredba o određivanju imovine i osoba, te uvjetima pod kojima se mogu osigurati kod stranog osiguratelja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 9/94, 20/97, 46/97 - proči?ćeni tekst i 116/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr?anoj 9. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O ODREÐIVANJU IMOVINE I OSOBA, TE UVJETIMA POD KOJIMA SE MOGU OSIGURATI KOD STRANOG OSIGURATELJA

Članak 1.

U smislu ove Uredbe strani osiguratelj je dru?tvo za osiguranje koje ima sjedi?te u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije, a podru?nica stranog osiguratelja registrirana u Republici Hrvatskoj, smatra se domaćim osigurateljem.

Članak 2.

Domaće pravne i fizičke osobe mogu kod stranog osiguratelja osigurati sljedeću imovinu i/ili osobe pod sljedećim uvjetima:

- imovinu i osobe od rizika za koje domaći osiguratelji ne provode osiguranje,

- investicijske radove u inozemstvu ?to ih izvode domaća trgovačka dru?tva, te opremu za izvođenje tih radova, ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju radova odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode,

- brodove u izgradnji ili remontu, ako je to izričito predviđeno ugovorom sklopljenim sa stranim naručiteljem (kupcem),

- strane kredite radi osiguranja vraćanja tih kredita, ako je to, na zahtjev davatelja kredita, predviđeno ugovorom,

- imovinu i osobe trgovačkih dru?tava u vlasni?tvu domaćih osoba ili u zajedničkom vlasni?tvu sa stranim osobama koja obavljaju gospodarsku djelatnost u inozemstvu, ako to propisi strane zemlje zahtijevaju, odnosno ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju dru?tva,

- prekomorske brodove i zrakoplove, te robu i odgovornost prijevoznika u međunarodnom pomorskom, zračnom i kopnenom prijevozu.

Članak 3.

Strana imovina u Republici Hrvatskoj i strane osobe sa prebivali?tem ili boravi?tem u Republici Hrvatskoj mogu se osigurati kod stranog osiguratelja, osim ako je sukladno Zakonu o osiguranju za tu imovinu i osobe propisano obvezno osiguranje.

Članak 4.

Danom primjene ove Uredbe prestaje va?iti Odluka o određivanju imovine i osoba te uvjetima pod kojima se mogu osigurati ili suosigurati kod inozemnog osiguratelja (»Narodne novine«, broj 7/95).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se nakon učlanjenja Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Klasa: 453-02/99-02/05
Urbroj: 5030114-99-2
Zagreb, 9. prosinca 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mate?a, v. r.
zatvori
Uredba o određivanju imovine i osoba, te uvjetima pod kojima se mogu osigurati kod stranog osiguratelja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !