Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova  – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 12.9.2000 Uredba o određivanju mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1805
Na temelju članka 8.L69653 stavka 4. i članka 236.L69654 Zakona o plovidbi unutarnjim vodama ("Narodne novine", broj 19/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2000. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU MJERILA ZA UTVRĐIVANJE PLOVNOSTI DRŽAVNIH PLOVNIH PUTOVA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova (na kojima ne vrijedi međunarodni ili međudržavni sustav plovidbe).

Članak 2.

Mjerila za utvrđivanje plovnosti prema odredbama članka 1.#clanak1 ove Uredbe su:
1. Dimenzije motornih plovila i sastava plovila koji mogu nesmetano ploviti;
- dužina 1 (m),
- širina b (m),
- dubina plovnog gaza t (m),
- nosivosti w (t)
2. Osnovni parametri klase plovnog puta;
- minimalni radius krivina R (m),
- trajnost niskog plovidbenog vodostaja (NPV) (% dana kad je dostignut ili premašen).
3. Slobodna visina ispod mostova i zračnih kablova od visokog plovnog vodostaja (VPV);
- slobodna visina ispod mostova H (m),
- slobodna širina plovnog otvora (m),
- slobodna visina ispod vodova niskog napona (m),
- slobodna visina ispod vodova napona višeg od 110 tisuća V (m)
4. Tehničke karakteristike brodskih prevodnica;
- dubina na pragovima (m),
- minimalna širina (m),
- minimalna dužina (m).

Članak 3.

Državni plovni putovi, na osnovi mjerila iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, razvrstavaju se na I, II i III klasu plovnosti, a čine ih prirodni riječni putovi, regulirane i kanalizirane rijeke i kanali.

Članak 4.

Mjerila klase plovnosti iz članka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ove Uredbe prikazana su tablično i grafički u prilogu broj 1 ove Uredbe i njezin su sastavni dio.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-19/00-01/02
Urbroj: 5030115-00-2
Zagreb, 7. rujna 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

KLASA		KLASA PLOVNOG PUTA			I		II		III
		OZNAKA KLASE
PLOVILA	Dužina	l(m)	teglenice i samohotke		41		57		67-70
I			potiskivani sastavi						118-132
SASTAVI	Širina	b(m)	teglenice i samohotke		4,7		8,2-9		8,2-9
			potiskivani sastavi						8,2-9
	Gaz puni t(m)	teglenice i samohotke		1,4		1,6-2		1,6-2
			potiskivani sastavi						1,6-2
	Nosivost W(t)	teglenice i samohotke		180		500-630		470-700
			potiskivani sustavi						1000-1200

OSNOVNI							Prirodni	Prirodni	Regulirane i	Kanali	Prirodni	Regulirane i	Kanali
PARAMETRI						riječni putovi	riječni putovi	kanalizirane		riječni		kanalizirane
KLASE											rijeke			putovi		rijeke
	Minimalni radijus krivina R(m)			250		250		250-450		500	300		300-550		650
	Trajnost NPV					60%		60%		60-85%		-	60%		60-85%		-
	(% dana kad je dostignut ili premašen)
VISINA	Slobodna visina ispod mosta H(m)		3		3		3		3	4		4		4
ISPOD	
MOSTOVA	Slobodna širina plov. otvora (m)		36-50		36-50		36-50		26	40-65		40-65		26
I	
ZRAČNIH	Vodovi niskog napona (m)			10		10		8		8	10		8		8
KABELA	
OD VPV	Vodovi napona>110 tisuća V			12		12		10		10	12		10		10
GABARITI  Dubina na pragovima (m)			1,6		2		2,25		2,5	2,5		2,5		2,5
BRODSKIH  Minimalna širina (m)			10		10		10		10	10		10		10
PREVODNICA Minimalna dužina (m)			60		60		60		60	120-150		120-150		120-150
zatvori
Uredba o određivanju mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova  –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !