Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 19.06.2010 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2215

Na temelju članka 49.L517479 Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 116/2008) i članaka 3.L517481 i 4.L517482 Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI I UVOZI NA TEMELJU DOZVOLA

Članak 1.

Dozvole za izvoz određuju se za robu iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

Tarifna oznaka

Naziv

0508 00 00

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali ne i drukčije obrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda

2612

Rudače i koncentrati uranija ili torija:

2612 10

- rudače i koncentrati uranija:

2612 10 10

- - uranijeve rudače i smjese i njihovi koncentrati, s masenim udjelom uranija većim od 5% (Euratom)

2612 10 90

- - ostalo

2612 20

- rudače i koncentrati torija:

2612 20 10

- - monazit; urano-torianit i ostale rudače i koncentrati torija, s masenim udjelom torija većim od 20% (Euratom)

2612 20 90

- - ostalo

2844

Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisilne i oplodive kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci što sadrže te proizvode:

2844 10

- prirodni uranij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže prirodni uranij ili spojeve prirodnog uranija:

- - prirodni uranij:

2844 10 10

- - - sirovi; otpaci i ostaci (Euratom)

2844 10 30

- - - obrađeni (Euratom)

2844 10 50

- - ferouranij

2844 10 90

- - ostalo (Euratom)

2844 20

- uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235, plutonij ili spojeve tih proizvoda:

- - uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235 ili spojeve tih proizvoda:

2844 20 25

- - - ferouranij

2844 20 35

- - - ostalo (Euratom)

- - plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže plutonij ili spojeve tih proizvoda:

- - - mješavine uranija i plutonija:

2844 20 51

- - - - ferouranij

2844 20 59

- - - - ostale (Euratom)

2844 20 99

- - - ostalo

2844 30

- uranij osiromašen u U 235 i njegovi spojevi; torij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij osiromašen u U 235, torij ili spojeve tih proizvoda:

- - uranij osiromašen u U 235; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine, što sadrže uranij osiromašen u U 235 ili spojeve tih proizvoda:

2844 30 11

- - - kermeti

2844 30 19

- - - ostalo

- - torij; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže torij ili spojeve tog proizvoda:

2844 30 51

- - - kermeti

- - - ostalo:

2844 30 55

- - - - sirovi, otpaci i ostaci (Euratom)

- - - - obrađeni:

2844 30 61

- - - - - šipke, štapovi, profili, ploče (listovi) i vrpce (Euratom)

2844 30 69

- - - - - ostali (Euratom)

- - spojevi uranija osiromašenog u U 235 ili torija, uključujući i međusobne mješavine:

2844 30 91

- - - od torija ili uranija osiromašenog u U 235, uključujući međusobne mješavine (Euratom), osim torijevih soli

2844 30 99

- - - ostalo

2844 40

- radioaktivni elementi i izotopi i spojevi osim onih iz podbrojeva 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivni ostaci:

2844 40 10

- - uranij dobiven iz U 233 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine i spojevi dobiveni iz U 233 ili spojeva tog proizvoda

- - ostalo:

2844 40 20

- - - umjetni radioaktivni izotopi (Euratom)

2844 40 30

- - - spojevi umjetnih radioaktivnih elemenata (Euratom)

2844 40 80

- - - ostalo

2844 50 00

- iskorišteni (odzračeni) gorivi elementi nuklearnih reaktora (Euratom)

2845

Izotopi osim izotopa iz tarifnog broja 2844; anorganski i organski spojevi tih izotopa, kemijski određeni ili ne:

2845 10 00

- teška voda (deuterijev oksid) (Euratom)

2845 90

- ostali:

2845 90 10

- - deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine što sadrže te proizvode (Euratom)

2845 90 90

- - ostali

2904

Sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogenirani ili ne:

2904 20 00

- derivati što sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine:

2904 20 00 10

- - nitrobenzen

2904 20 00 20

- - dinitrobenzen

2904 20 00 30

- - di- i trinitrotoluen

2920

Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:

2920 90

- ostalo:

2920 90 85

- - ostali:

2920 90 85 10

- - - nitroglicerin

2920 90 85 15

- - - pentaeritritoltetranitrat (pentrit)

2920 90 85 20

- - - ostali esteri dušične kiseline

2920 90 85 30

- - - esteri ostalih kiselina

3102

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska:

3102 10

- urea, uključujući i ureu u vodenoj otopini:

3102 10 10

- - urea s masenim udjelom dušika većim od 45% u suhom bezvodnom proizvodu

3102 30

- amonijev nitrat, uključujući i amonijev nitrat u vodenoj otopini:

3102 30 90

- - ostali

3102 40

- smjese amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima:

3102 40 10

- - s masenim udjelom dušika ne većim od 28%

3105

Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže dva ili tri gnojiva elementa-dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg:

3105 10 00

- proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg

3105 20

- mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže tri gnojiva elementa, dušik, fosfor i kalij:

3105 20 10

- - s masenim udjelom dušika većim od 10% u suhom bezvodnom proizvodu

3105 20 90

- - ostala

- ostala mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže dva gnojiva elementa dušik i fosfor:

3105 51 00

- - što sadrže nitrate i fosfate

3801

Umjetni grafit, koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:

3801 10 00

- umjetni grafit:

3801 10 00 10

- - nuklearnog stupnja čistoće

4907 00

Neiskorištene poštanske marke, biljezi ili slične marke što su u opticaju ili su namijenjene biti u opticaju u zemlji namjene u kojoj imaju, ili će imati, prepoznatljivu nominalnu vrijednost; papir s utisnutim žigom; banknote; čekovi; akcije, dionice ili obveznice i slični dokumenti:

4907 00 90

- ostalo

6815

Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući vlakna ugljika, proizvode od vlakana ugljika i proizvode od treseta), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

6815 10

- proizvodi od grafita ili ostalog ugljika, što nisu za elektrotehničku uporabu:

6815 10 10

- - vlakna ugljika i proizvodi od vlakana ugljika:

6815 10 10 10

- - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

6815 10 90

- - ostali:

6815 10 90 10

- - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda, ili u obliku praha:

- nemonetarno:

7108 11 00

- - prah

7108 12 00

- - ostali neobrađeni oblici

7108 13

- - ostali poluproizvodi:

7108 13 10

- - - šipke, žica i profili; ploče, limovi i trake debljine (isključujući podlogu) veće od 0,15 mm

7108 13 80

- - - ostali

7109 00 00

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7110

Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha:

- platina:

7110 11 00

- - neobrađena ili u obliku praha

7110 19

- - ostala:

7110 19 10

- - - šipke, žica i profili; ploče, limovi i trake debljine (isključujući podlogu) veće od 0,15 mm

7110 19 80

- - - ostala

- paladij:

7110 21 00

- - neobrađen ili u obliku praha

7110 29 00

- - ostali

- rodij:

7110 31 00

- - neobrađen ili u obliku praha

7110 39 00

- - ostali

- iridij, osmij i rutenij:

7110 41 00

- - neobrađeni ili u obliku praha

7110 49 00

- - ostali

7111 00 00

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

8401

Nuklearni reaktori; neozračeni gorivi elementi (ulošci) za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje (separaciju) izotopa:

8401 10 00

- nuklearni reaktori (Euratom)

8401 20 00

- strojevi i aparati za odvajanje (separaciju) izotopa i dijelovi za njih (Euratom)

8401 30 00

- neozračeni gorivi elementi (ulošci) (Euratom)

8401 40 00

- dijelovi nuklearnih reaktora (Euratom)

8543

Električni strojevi i aparati, s posebnim funkcijama, što nisu spomenuti niti uključeni na nekom drugom mjestu u ovom poglavlju:

8543 10 00

- akceleratori čestica

8609 00

Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), posebno konstruirani i opremljeni za jedan ili više načina prijevoza:

8609 00 10

- opremljeni olovnim plaštem za zaštitu od zračenja, za prijevoz radioaktivnih materijala (Euratom)

9022

Rendgenski aparati i aparati što rade na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cijevi i ostali generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, upravljačke ploče i stolovi, zasloni te stolovi, stolice i slično za pregled ili liječenje:

- rendgenski aparati, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

9022 12 00

- - aparati za kompjutoriziranu tomografiju

9022 13 00

- - ostali, za uporabu u zubarstvu

9022 14 00

- - ostali, za uporabu u medicini ili veterini

9022 19 00

- - za ostale uporabe

- aparati što rade na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne:

9022 21 00

- - za uporabu u medicini, zubarstvu ili veterini

9022 29 00

- - za ostale uporabe

9022 30 00

- rendgenske cijevi

9303

Ostalo vatreno oružje i slične naprave što djeluju paljenjem eksplozivnog punjenja (na primjer, sačmarice i kuglare (s glatkim i užljebljenim cijevima) za šport, lov ili streljaštvo, vatreno oružje što ga se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolji za humano ubijanje životinja vezanim klinom, bacači brodske užadi):

9303 90 001

- ostalo

9304 00 00

Ostalo oružje (na primjer, opružne, zračne ili plinske puške i pištolji, pendreci), isključujući ono iz tarifnog broja 9307

9305

Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnih brojeva 9301 do 9304:

- ostalo:

9305 99 00

- - ostalo

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično vojno streljivo te dijelovi za njih; meci (patrone) i ostalo streljivo i projektili te dijelovi za njih, uključujući sačmu i čepove za metke (patrone):

9306 29

-- ostalo:

9306 29 70

--- ostalo:

9306 29 70 90

---- ostalo

- meci (patrone) za puške sačmarice i dijelovi tih metaka; meci za zračne puške:

9306 30

- ostalo streljivo i njegovi dijelovi:

9306 30 97

- - - - ostalo:

9306 30 97 10

- - - - - patrone za alat za zakivanje ili za slične alate ili za pneumatske pištolje za humano ubijanje životinja i njihovi dijelovi

9306 30 97 90

- - - - - ostalo

9306 90

- ostalo:

9306 90 90

- - ostalo

9307 00 00

Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slična oružja i njihovi dijelovi i korice za to oružje

9701

Slike, crteži i pasteli, izrađeni u potpunosti rukom, osim crteža iz tarifnog broja 4906 i obrtničkih proizvoda slikanih ili ukrašenih rukom; kolaži i slične ukrasne ploče:

9701 10 00

- slike, crteži i pasteli

9701 90 00

- ostalo

9702 00 00

Originalne gravure, tiskane slike i litografije

9703 00 00

Originalne skulpture i kipovi, od bilo kojeg materijala

9705 00 00

Kolekcije i kolekcionarski primjerci od zoološkog, botaničkog, mineraloškog, anatomskog, povijesnog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog značaja

9706 00 00

Antikviteti stariji od sto godina

Članak 2.[1]

Dozvole za uvoz određuju se za robu iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

Tarifna oznaka

Naziv

2612

Rudače i koncentrati uranija ili torija:

2612 10

- rudače i koncentrati uranija:

2612 10 10

- - uranijeve rudače i smjese i njihovi koncentrati, s masenim udjelom uranija većim od 5% (Euratom)

2612 10 90

- - ostalo

2612 20

- rudače i koncentrati torija:

2612 20 10

- - monazit; urano-torianit i ostale rudače i koncentrati torija, s masenim udjelom torija većim od 20% (Euratom)

2612 20 90

- - ostalo

2844

Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisilne i oplodive kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci što sadrže te proizvode:

2844 10

- prirodni uranij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže prirodni uranij ili spojeve prirodnog uranija:

- - prirodni uranij:

2844 10 10

- - - sirovi; otpaci i ostaci (Euratom)

2844 10 30

- - - obrađeni (Euratom)

2844 10 50

- - ferouranij

2844 10 90

- - ostalo (Euratom)

2844 20

- uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235, plutonij ili spojeve tih proizvoda:

- - uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235 ili spojeve tih proizvoda:

2844 20 25

- - - ferouranij

2844 20 35

- - - ostalo (Euratom)

- - plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže plutonij ili spojeve tih proizvoda:

- - - mješavine uranija i plutonija:

2844 20 51

- - - - ferouranij

2844 20 59

- - - - ostale (Euratom)

2844 20 99

- - - ostalo

2844 30

- uranij osiromašen u U 235 i njegovi spojevi; torij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij osiromašen u U 235, torij ili spojeve tih proizvoda:

- - uranij osiromašen u U 235; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine, što sadrže uranij osiromašen u U 235 ili spojeve tih proizvoda:

2844 30 11

- - - kermeti

2844 30 19

- - - ostalo

- - torij; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže torij ili spojeve tog proizvoda:

2844 30 51

- - - kermeti

- - - ostalo:

2844 30 55

- - - - sirovi, otpaci i ostaci (Euratom)

- - - - obrađeni:

2844 30 61

- - - - - šipke, štapovi, profili, ploče (listovi) i vrpce (Euratom)

2844 30 69

- - - - - ostali (Euratom)

- - spojevi uranija osiromašenog u U 235 ili torija, uključujući i međusobne mješavine:

2844 30 91

- - - od torija ili uranija osiromašenog u U 235, uključujući međusobne mješavine (Euratom), osim torijevih soli

2844 30 99

- - - ostalo

2844 40

- radioaktivni elementi i izotopi i spojevi osim onih iz podbrojeva 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivni ostaci:

2844 40 10

- - uranij dobiven iz U 233 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine i spojevi dobiveni iz U 233 ili spojeva tog proizvoda

- - ostalo:

2844 40 20

- - - umjetni radioaktivni izotopi (Euratom)

2844 40 30

- - - spojevi umjetnih radioaktivnih elemenata (Euratom)

2844 40 80

- - - ostalo

2844 50 00

- iskorišteni (odzračeni) gorivi elementi nuklearnih reaktora (Euratom)

2845

Izotopi osim izotopa iz tarifnog broja 2844; anorganski i organski spojevi tih izotopa, kemijski određeni ili ne:

2845 10 00

- teška voda (deuterijev oksid) (Euratom)

2845 90

- ostali:

2845 90 10

- - deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine što sadrže te proizvode (Euratom)

2845 90 90

- - ostali

2904

Sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogenirani ili ne:

2904 20 00

- derivati što sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine:

2904 20 00 10

- - nitrobenzen

2904 20 00 20

- - dinitrobenzen

2904 20 00 30

- - di- i trinitrotoluen

2920

Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:

2920 90

- ostalo:

2920 90 85

- - ostali:

2920 90 85 10

- - - nitroglicerin

2920 90 85 15

- - - pentaeritritoltetranitrat (pentrit)

2920 90 85 20

- - - ostali esteri dušične kiseline

2920 90 85 30

- - - esteri ostalih kiselina

3801

Umjetni grafit, koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:

3801 10 00

- umjetni grafit:

3801 10 00 10

- - nuklearnog stupnja čistoće

4907 00

Neiskorištene poštanske marke, biljezi ili slične marke što su u opticaju ili su namijenjene biti u opticaju u zemlji namjene u kojoj imaju, ili će imati, prepoznatljivu nominalnu vrijednost; papir s utisnutim žigom; banknote; čekovi; akcije, dionice ili obveznice i slični dokumenti:

4907 00 90

- ostalo

6815

Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući vlakna ugljika, proizvode od vlakana ugljika i proizvode od treseta), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

6815 10

- proizvodi od grafita ili ostalog ugljika, što nisu za elektrotehničku uporabu:

6815 10 10

- - vlakna ugljika i proizvodi od vlakana ugljika:

6815 10 10 10

- - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

6815 10 90

- - ostali:

6815 10 90 10

- - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda, ili u obliku praha:

- nemonetarno:

7108 11 00

- - prah

7108 12 00

- - ostali neobrađeni oblici

7108 13

- - ostali poluproizvodi:

7108 13 10

- - - šipke, žica i profili; ploče, limovi i trake debljine (isključujući podlogu) veće od 0,15 mm

7108 13 80

- - - ostali

8401

Nuklearni reaktori; neozračeni gorivi elementi (ulošci) za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje (separaciju) izotopa:

8401 10 00

- nuklearni reaktori (Euratom)

8401 20 00

- strojevi i aparati za odvajanje (separaciju) izotopa i dijelovi za njih (Euratom)

8401 30 00

- neozračeni gorivi elementi (ulošci) (Euratom)

8401 40 00

- dijelovi nuklearnih reaktora (Euratom)

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega), osim predajnika ili prijamnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528:

- telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže:

8517 12 00

- - telefoni za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže

- ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega):

8517 61 00

- - bazne stanice

8525

Odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere, digitalne kamere i videokamere (kamkorderi):

8525 50 00

- odašiljači:

8525 50 00 20

- - za televiziju

8525 50 00 30

- - za radiodifuziju

8525 60 00

- odašiljači s ugrađenim prijamnikom

8526

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje:

8526 10 00

- radari

- ostali:

8526 91

- - radionavigacijski uređaji:

8526 91 20

- - - radionavigacijski prijamnici

8526 91 80

- - - ostali

8526 92 00

- - uređaji za radio-daljinsko upravljanje

8543

Električni strojevi i aparati, s posebnim funkcijama, što nisu spomenuti niti uključeni na nekom drugom mjestu u ovom poglavlju:

8543 10 00

- akceleratori čestica

8609 00

Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), posebno konstruirani i opremljeni za jedan ili više načina prijevoza:

8609 00 10

- opremljeni olovnim plaštem za zaštitu od zračenja, za prijevoz radioaktivnih materijala (Euratom)

9022

Rendgenski aparati i aparati što rade na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cijevi i ostali generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, upravljačke ploče i stolovi, zasloni te stolovi, stolice i slično za pregled ili liječenje:

- rendgenski aparati, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

9022 12 00

- - aparati za kompjutoriziranu tomografiju

9022 13 00

- - ostali, za uporabu u zubarstvu

9022 14 00

- - ostali, za uporabu u medicini ili veterini

9022 19 00

- - za ostale uporabe

- aparati što rade na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne:

9022 21 00

- - za uporabu u medicini, zubarstvu ili veterini

9022 29 00

- - za ostale uporabe

9022 30 00

- rendgenske cijevi

9303

Ostalo vatreno oružje i slične naprave što djeluju paljenjem eksplozivnog punjenja (na primjer, sačmarice i kuglare (s glatkim i užljebljenim cijevima) za šport, lov ili streljaštvo, vatreno oružje što ga se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolji za humano ubijanje životinja vezanim klinom, bacači brodske užadi):

9303 90 002

- ostalo

9304 00 00

Ostalo oružje (na primjer, opružne, zračne ili plinske puške i pištolji, pendreci), isključujući ono iz tarifnog broja 9307

9305

Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnih brojeva 9301 do 9304:

- ostalo:

9305 99 00

- - ostalo

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično vojno streljivo te dijelovi za njih; meci (patrone) i ostalo streljivo i projektili te dijelovi za njih, uključujući sačmu i čepove za metke (patrone):

9306 29

-- ostalo:

9306 29 70

--- ostalo:

9306 29 70 90

---- ostalo

- meci (patrone) za puške sačmarice i dijelovi tih metaka; meci za zračne puške:

9306 30

- ostalo streljivo i njegovi dijelovi:

9306 30 97

- - - - ostalo:

9306 30 97 10

- - - - - patrone za alat za zakivanje ili za slične alate ili za pneumatske pištolje za humano ubijanje životinja i njihovi dijelovi

9306 30 97 90

- - - - - ostalo

9306 90

- ostalo:

9306 90 90

- - ostalo

9307 00 00

Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slična oružja i njihovi dijelovi i korice za to oružje

[2]

Članak 3.

Dozvole za izvoz i uvoz robe iz članka 1.#clanak1 i 2.#clanak2 ove Uredbe izdaje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, osim dozvola za izvoz i uvoz robe iz tarifnih oznaka 2612, 2844, 8543 10 00 i 9022, koje izdaje tijelo državne uprave nadležno za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje dozvole za izvoz i uvoz robe iz tarifnih oznaka 2845, 3801, 6815, 8401 i 8609 00 10, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Dozvole za uvoz predmeta naoružanja i vojne opreme namijenjene Oružanim snagama i policiji izdaje Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova.

Dozvole za izvoz i uvoz robe vojne namjene za komercijalne svrhe iz Priloga IV. - Popisa robe vojne namjene, koji je sastavni dio ove Uredbe, te dozvole za izvoz i uvoz nevojnih ubojnih sredstava iz Priloga V. – Popisa nevojnih ubojnih sredstava, koji je sastavni dio ove Uredbe, izdaje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva sukladno Zakonu o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. Iznimno, dozvole za izvoz robe iz Priloga V. – Popisa nevojnih ubojnih sredstava, koje se nalaze na Popisu robe s dvojnom namjenom, koji je sastavni dio Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom, izdaje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva temeljem Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom.

Dozvole za izvoz kulturnih dobara i kulturnih predmeta sukladno posebnim propisima izdaje Ministarstvo kulture.

Odobrenje za uvoz radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (RiTT opreme) navedene u ovoj Uredbi i druge RiTT opreme u skladu s Pravilnikom o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi izdaje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.

Slobodno, bez odobrenja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije može se uvoziti RiTT oprema koju upotrebljavaju radioamateri, osim radioamaterske opreme koja je dostupna na tržištu, radijski i televizijski prijamnici namijenjeni isključivo za prijam radijskih i televizijskih programa, RiTT oprema namijenjena pomorskim i zrakoplovnim radijskim komunikacijama, koja udovoljava posebnim uvjetima što se utvrđuju u skladu s posebnim propisima, RiTT oprema koja se upotrebljava isključivo za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i sigurnosno-obavještajnih agencija, te RiTT oprema ili njezini zamjenski dijelovi koji se naknadno ugrađuju u vozila, a koji nisu dostupni na slobodnom tržištu i iste su vrste, tipa i tehničkih značajki kao i RiTT oprema ugrađena u vozilo za koje je izdana Potvrda o sukladnosti tipa vozila, prema posebnim propisima o homologaciji vozila.

RiTT opremu, koja se nalazi na popisu RiTT opreme za koju je izdano odobrenje za uvoz i/ili stavljanje na tržište, a koji na svojim internetskim stranicama i na drugi prikladan način, redovito objavljuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, pravna ili fizička osoba može uvoziti u Republiku Hrvatsku za vlastite potrebe bez pribavljanja odobrenja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

Članak 4.

Dozvole za uvoz lijekova, stanica, i tkiva za presađivanje te medicinskih proizvoda za uporabu u medicini, zubarstvu ili veterini, određuje se za lijekove, stanice i tkiva za presađivanje te medicinske proizvode iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

[3]

Tarifna oznaka

Naziv

3001

Žlijezde i drugi organi za organoterapijsku uporabu, sušeni, uključujući i one u prahu; ekstrakti od žlijezda ili od drugih organa ili od njihovih izlučevina za organoterapijsku uporabu; heparin i njegove soli; druge ljudske ili životinjske tvari pripremljene za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, što nisu spomenute niti uključene na drugom mjestu:

3001 90

- ostalo:

3001 90 20

- - ljudskog podrijetla

- - ostalo:

3001 90 98

- - - ostalo

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu; antiserumi te ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi:

3002 10

- antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način:

3002 10 10

- - antiserumi

- - ostalo:

3002 10 91

- - - hemoglobin, krvni globulini i serum globulini

- - - ostalo:

3002 10 95

- - - - ljudskog podrijetla

3002 10 99

- - - - ostalo

3002 20 00

- cjepiva za humanu medicinu

3002 30 00

- cjepiva za veterinarsku uporabu

3002 90

- ostalo:

3002 90 10

- - ljudska krv

3002 90 30

- - životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu

3002 90 50

- - kulture mikroorganizama

3002 90 90

- - ostalo:

3002 90 90 903

- - - ostalo

3003

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 ili 3006) što se sastoje od dvaju ili više sastojaka pomiješanih za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, nepripremljeni u odmjerene doze niti u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju:

3003 10 00

- što sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline, ili streptomicine i njihove derivate

3003 20 00

- što sadrže ostale antibiotike

- što sadrže hormone ili druge proizvode iz tarifnog broja 2937 ali ne sadrže antibiotike:

3003 31 00

- - što sadrže inzulin

3003 39 00

- - ostali

3003 40 00

- što sadrže alkaloide ili njihove derivate ali ne sadrže hormone i druge proizvode iz tarifnog broja 2937 niti antibiotike:

3003 40 00 90

- - ostali

3003 90 00

- ostali:

3003 90 10

- - što sadrže jod ili spojeve joda

3003 90 00 90

- - ostali

3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) što se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući i one u oblicima za transdermalni sustav primjene) ili u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju:

3004 10 00

- što sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline, ili streptomicine i njihove derivate

3004 20 00

- što sadrže druge antibiotike

- što sadrže hormone ili ostale proizvode iz tarifnog broja 2937 ali ne sadrže antibiotike:

3004 31 00

- - što sadrže inzulin

3004 32 00

- - što sadrže kortikosteroidne hormone, njihove derivate ili strukturne analoge

3004 39 00

- - ostalo

3004 40 00

- što sadrže alkaloide ili njihove derivate ali ne sadrže hormone, druge proizvode iz tarifnog broja 2937 niti antibiotike

3004 50 00

- ostali lijekovi što sadrže vitamine ili druge proizvode iz tarifnog broja 2936

3004 90 00

- ostalo

3005

Vata, gaza, zavoji i slični proizvodi (na primjer, pripremljeni zavoji, flasteri, pripremljeni oblozi), impregnirani, premazani ili prevučeni farmaceutskim tvarima ili pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju za kiruršku, medicinsku, zubarsku ili veterinarsku uporabu:

3005 10 00

- ljepljivi zavoji i ostali proizvodi koji imaju ljepljivi sloj:

3005 10 00 10

- - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

3005 90

- ostalo:

3005 90 10

- - vata i proizvodi od vate:

3005 90 10 10

- - - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

- - ostalo:

- - - od tekstilnih materijala:

3005 90 31

- - - - gaza i proizvodi od gaze:

3005 90 31 10

- - - - - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

- - - - ostalo:

3005 90 50

- - - - - od netkanih materijala:

3005 90 50 10

- - - - - - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

3005 90 99

- - - ostalo:

3005 90 99 10

- - - - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

3006

Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 u ovom poglavlju:

3006 10

- sterilni kirurški katgut, slični sterilni materijali za kirurško šivanje (uključujući sterilni apsorpcijski konac za kirurgiju ili zubarstvo) i sterilni ljepljivi materijali za kirurško zatvaranje rana; sterilna laminarija i sterilni tamponi; sterilna apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja u kirurgiji i zubarstvu; sterilne ljepljive barijere za kirurgiju ili zubarstvo, neovisno jesu li apsorpcijske ili ne:

3006 10 10

- - sterilni kirurški katgut

3006 10 30

- - sterilne ljepljive barijere za kirurgiju ili zubarstvo, neovisno jesu li apsorpcijske ili ne

3006 10 90

- - ostalo

3006 20 00

- reagensi za određivanje krvnih grupa

3006 30 00

- kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja; dijagnostički reagensi pripremljeni za primjenu na pacijentima

3006 40 00

- zubni cementi i druga zubna punila; cementi za rekonstrukciju kostiju

3006 60

- kemijska sredstva za kontracepciju na osnovi hormona, ostalih proizvoda iz tarifnog broja 2937 ili na osnovi spermicida:

3006 60 10

- - na osnovi hormona ili ostalih proizvoda iz tarifnog broja 2937

3006 60 90

- - na osnovi spermicida

3006 70 00

- gel preparati namijenjeni za uporabu u humanoj ili veterinarskoj medicini, za mazanje pojedinih dijelova tijela kod kirurških operacija, fizikalnih pregleda ili kao kontaktno sredstvo između tijela i medicinskog instrumenta:

3006 70 00 10

- - namijenjeni za uporabu u humanoj medicini

- ostalo:

3006 91 00

- - sredstva prepoznatljiva kao stoma pomagala

3307

Pripravci za brijanje, uključujući i one što se rabe prije i nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, pripravci za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni pripravci, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uključujući i one što imaju dezinfekcijska svojstva:

3307 90 00

- ostalo:

3307 90 00 10

- - otopine za kontaktne leće ili umjetne oči

3401

Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci što se rabe kao sapun, u obliku štapića, kocaka, lijevanih ili oblikovanih komada, neovisno sadrže li sapun ili ne; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme i pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno sadrže li sapun ili ne; papir, vata, pust i netkani tekstilni materijali, impregnirani, premazani ili prekriveni sapunom ili deterdžentom:

3401 30 00

- organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme i pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno sadrže li sapun ili ne:

3401 30 00 10

- - za uporabu u medicini, za dezinfekciju kože i ruku

3407 00 00

Mase za modeliranje, uključujući one pripremljene za dječju zabavu; pripravci poznati kao »zubarski vosak« ili »smjese za zubne otiske«, pripremljeni u setovima, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju ili u obliku pločica, potkovica, štapića i sličnim oblicima; ostali pripravci za uporabu u zubarstvu, na osnovi sadre (pečene sadre ili kalcijevog sulfata):

3407 00 00 10

- za uporabu u zubarstvu i ortodonciji

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe):

- ostalo:

3808 94

- - dezinficijensi:

3808 94 10

- - - na osnovi kvarternih amonijevih soli:

3808 94 10 10

- - - - za uporabu u medicini, za dezinfekciju medicinskih proizvoda i radnih prostora

3808 94 20

- - - na osnovi halogeniranih spojeva:

3808 94 20 10

- - - - za uporabu u medicini, za dezinfekciju medicinskih proizvoda i radnih prostora

3808 94 90

- - - ostali:

3808 94 90 10

- - - - za uporabu u medicini, za dezinfekciju medicinskih proizvoda i radnih prostora

3822 00 00

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva 3002 i 3006; certificirani referentni materijali:

3822 00 00 10

- za medicinsku (uključujući kućnu) uporabu

3926

Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914:

3926 90

- ostali:

- - ostali:

3926 90 92

- - - izrađeni od folija:

3926 90 92 10

- - - - sterilne vrećice za krv i urin

8421

Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje, za tekućine ili plinove:

- uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje tekućina:

8421 29 00

- - ostali:

8421 29 00 10

- - - sterilni jednosmjerni dijalizator (za umjetni bubreg)

9018

Instrumenti i aparati namijenjeni uporabi u medicini, zubarstvu ili veterini, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida:

- elektrodijagnostički aparati (uključujući aparate za funkcionalna istraživačka ispitivanja ili za provjeru fizioloških parametara):

9018 11 00

- - elektrokardiografi

9018 12 00

- - aparati za ultrazvučno skeniranje

9018 13 00

- - aparati za vizualizaciju uz pomoć magnetne rezonancije

9018 14 00

- - aparati za scintigrafiju

9018 19

- - ostali:

9018 19 10

- - - aparati za istovremeno promatranje dva ili više parametara

9018 19 90

- - - ostali

9018 20 00

- aparati s ultraljubičastim ili infracrvenim zrakama

- štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično:

9018 31

- - štrcaljke s iglama ili bez njih:

9018 31 10

- - - od plastičnih materijala

9018 31 90

- - - ostale

9018 32

- - cjevaste kovinske igle i kirurške igle za šivanje:

9018 32 10

- - - cjevaste kovinske igle

9018 32 90

- - - igle za šivanje

9018 39 00

- - ostalo:

9018 39 00 10

- - - kompleti za transfuziju i infuziju

9018 39 00 90

- - - ostalo

- ostali instrumenti i aparati za zubarstvo:

9018 41 00

- - zubarske bušilice, uključujući kombinirane s drugom zubarskom opremom na zajedničkom postolju

9018 49

- - ostali:

9018 49 10

- - - brusevi, pločice, svrdla i četke za uporabu s zubarskim bušilicama

9018 49 90

- - - ostali

9018 50

- ostali instrumenti i aparati za oftamologiju:

9018 50 10

- - neoptički

9018 50 90

- - optički

9018 90

- ostali instrumenti i aparati:

9018 90 10

- - instrumenti i aparati za mjerenje krvnog pritiska

9018 90 20

- - endoskopi

9018 90 30

- - oprema za dijalizu (umjetni bubrezi)

- - aparati i uređaji za dijatermiju:

9018 90 41

- - - ultrazvučni terapeutski uređaji

9018 90 49

- - - ostali

9018 90 50

- - transfuzijski (uključujući infuzijske) uređaji

9018 90 60

- - aparati i uređaji za anesteziju

9018 90 70

- - instrumenti za ultrazvučno razbijanje kamenca (litotripsiju)

9018 90 75

- - aparati za stimulaciju živaca

9018 90 85

- - ostali

9021

Ortopedska pomagala, uključujući štake, kirurške pojaseve i podveze; šine i druga pomagala za prijelome; umjetni dijelovi tijela; aparati za poboljšanje sluha i drugi aparati što ih se nosi ili ugrađuje u tijelo da bi nadoknadili nedostatak ili invalidnost:

- umjetni zubi i zubne proteze:

9021 21

- - umjetni zubi:

9021 21 10

- - - od plastičnih materijala

9021 21 90

- - - od ostalih materijala

9021 29 00

- - ostalo

- ostali umjetni dijelovi tijela:

9021 31 00

- - umjetni zglobovi

9021 39

- - ostali:

9021 39 10

- - - očne proteze

9021 39 90

- - - ostali

9021 50 00

- aparati za stimulaciju rada srčanih mišića, osim dijelova i pribora

9022

Rendgenski aparati i aparati što rade na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicinini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cijevi i ostali generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, upravljačke ploče i stolovi, zasloni te stolovi, stolice i slično za pregled ili liječenje:

- aparati što rade na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicinini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne:

9022 90

- ostalo, uključujući dijelove i pribor:

9022 90 10

- - rendgenski zasloni, uključujući zaslone za pojačanje rendgenskih zraka, štitnici i rešetke za zaštitu od zračenja

9022 90 90

- - ostalo

Dozvole iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, odnosno Agencija za lijekove i medicinske proizvode, te Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sukladno posebnim propisima.

Članak 5.

Dozvole, odnosno rješenje za jednokratni uvoz i izvoz tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, koje su navedene u Popisu tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge (prekursori) (Prilog I. – Tablica I), te dozvole za jednokratni uvoz i izvoz droga, koje su navedene u Popisu droga koji je sastavni dio ove Uredbe (Prilog I. – Tablica II), izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga.

Članak 6.

Dozvole za jednokratni izvoz i uvoz tvari koje oštećuju ozonski sloj, koje su navedene u Popisu tvari koje oštećuju ozonski sloj, koji je sastavni dio ove Uredbe (Prilog II.), temeljem Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, izdaje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Dozvole za jednokratni uvoz proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj iz stavka 1. ovoga članka, za posebne namjene, izdaje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 7.

Dozvole za jednokratni izvoz i uvoz tvari iz Popisa tvari iz Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i njegovu uništenju, koji je sastavni dio ove Uredbe (Prilog III. – Popis 1., 2., i 3.), izdaje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Iznimno, dozvole za izvoz tvari iz stavka 1. ovoga članka, koje se nalaze i na Popisu robe s dvojnom namjenom, koji je sastavni dio Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom, izdaje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva temeljem Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom.

Članak 8.

Dozvole za izvoz i uvoz robe iz članaka 1.#clanak1 do 7.#clanak7 ove Uredbe, izdaju ministarstva i nadležna tijela državne uprave na temelju pisanog zahtjeva izvoznika, odnosno uvoznika robe.

Iznimno, ako je posebnim propisima propisan obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz robe iz članaka 1.#clanak1 do 7.#clanak7 ove Uredbe, zahtjev se podnosi sukladno posebnim propisima.

Članak 9.

Zahtjev iz članka 8.#clanak8 stavka 1. ove Uredbe mora sadržavati sljedeće:

1. naziv i sjedište trgovačkog društva, odnosno naziv i prebivalište fizičke osobe;

2. osobni identifikacijski broj trgovačkog društva, odnosno fizičke osobe;

3. naziv i sjedište krajnjeg korisnika, uz pisanu izjavu o namjeni robe;

4. trgovački naziv, količina i vrijednost robe koja se izvozi, odnosno uvozi;

5. kemijsko naimenovanje, uz strukturnu formulu i koncentraciju, ako se radi o kemikaliji iz Priloga III. Uredbe;

6. klasifikaciju nuklearnog materijala, težinski udio nuklearnog materijala, kemijska i fizikalna svojstva; radioaktivnost (Bq/kg);

7. tarifnu oznaku;

8. jediničnu cijenu robe;

9. zemlju proizvodnje;

10. naziv i adresu proizvođača;

11. zemlju iz koje se uvozi, odnosno izvozi;

12. naziv i adresa tvrtke od koje se uvozi, odnosno kojoj se izvozi;

13. rok uvoza, odnosno izvoza.

Osim elemenata navedenih u stavku 1. ovoga članka zahtjev treba sadržavati i druge elemente sukladno posebnim propisima.

Uz zahtjev izvoznik, odnosno uvoznik robe dužan je priložiti i ostalu potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti robe koja se izvozi, odnosno uvozi.

Uz zahtjev za izdavanje dozvola iz članka 5.#clanak5 i 7.#clanak7 ove Uredbe, na zahtjev Ministarstva, odnosno drugog nadležnog tijela, izvoznik, odnosno uvoznik, je dužan dostaviti sigurnosno-tehnički list.

Nadležna ministarstva, odnosno druga nadležna tijela državne uprave dužna su dozvolu izdati u roku petnaest dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, osim ako nije drugačije uređenom posebnim propisima.

Dozvole, koje se izdaju na određeni rok, nadležno ministarstvo, odnosno drugo nadležno tijelo državne uprave može jednokratno produžiti na temelju pisanog zahtjeva izvoznika, odnosno uvoznika, osim dozvola za izvoz i uvoz robe iz članka 3.#clanak3 stavka 5. ove Uredbe.

Izdana dozvola se ne može prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu.

Članak 10.

Roba navedena u ovoj Uredbi ostaje predmetom dozvola, neovisno o izmjenama tarifnih oznaka u Carinskoj tarifi.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvolaL517484 (»Narodne novine«, br. 6/2009, 73/2009 i 27/2010).

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 331-02/10-01/01

Urbroj: 5030116-10-3

Zagreb, 20. svibnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGE (PREKURSORI)

TABLICA I

NAZIV TVARI
(naziv tvari, engleski)
Soli i derivati

Tablica1

CAS BROJ

KEMIJSKI SASTAV

TARIFNA OZNAKA

ANHIDRID OCTENE KISELINE (acetic anhydride)

K2

108-24-7

acetic oxide

2915 24 00

ACETON (acetone)

K3

67-64-1

2-propanone

2914 11 00 10
2914 11 00 90

N-ACETILANTRANILNA KISELINA (N-acetylanthranilic acid)

K1

89-52-1

benzoic acid, 2-(acetylamino)

2924 23 00

ANTRANILNA KISELINA (anthranilic acid)

K2

118-92-3

2-aminobenzoic acid

2922 43 00

DIETIL ETER (diethyl ether)

K3

60-29-7

1,1’-oxybis(ethane)

2909 11 00

EFEDRIN (ephedrine)

K1

299-42-3

([R-(R*,S*)]--[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol)

2939 41 00

Ephedrine base hemihydrate (0,5H2O)

2939 41 00

Ephedrine hydrochloride

50-98-6

2939 41 00

Ephedrine nitrate

81012-98-8

2939 41 00

Ephedrine sulphate (2 mol.base)

134-72-5

2939 41 00

ERGOMETRIN (ergometrine) (INN)

K1

60-79-7

ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-,[8,b(S)]

2939 61 00

Ergometrine hydrochloride

74283-21-9

2939 61 00

Ergometrine maleate

129-51-1

2939 61 00

Ergometrine oxalate

2939 61 00

Ergometrine tartrate (2 mol.base)

129-50-0

2939 61 00

ERGOTAMIN (ergotamine) (INN)

K1

113-15-5

(ergotaman-3’,6’,18’-trione,12’-hydroxy-2’-methyl-5’-(phenylmethyl)-,(5.))

2939 62 00

Ergotamine hydrochloride

2939 62 00

Ergotamine succinate (2 mol.base)

2939 62 00

Ergotamine tartrate (2 mol.base)

379-79-3

2939 62 00

FENIL OCTENA KISELINA (phenylacetic acid)

K2

103-82-2

benzeneacetic acid

2916 34 00

1-FENIL-2-PROPANON, BENZIL-METIL-KETON (P2P, BMK) (phenylacetone, benzyl methyl ketone, phenylpropan-2-one)

K1

103-79-7

1-pheyl-2-propanone

2914 31 00

IZOSAFROL (isosafrole)

K1

120-58-1

1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)

2932 91 00

KATINON

(Cathinone) (INN)

P1

71031-15-7

(-)-(S)-2-aminopropiophenone

2939 99 00 10

KALIJEV PERMANGANAT (potassium permanganate)

K2

7722-64-7

(permanganic acid (HMnO4), potassium salt)

2841 61 00

KLOROVODIČNA KISELINA (hydrochloric acid)

K3

7647-01-0

hydrochloric acid

2806 10 00 10 2806 10 00 90

LIZERGINSKA (LISERGIČNA) KISELINA (lysergic acid)

K1

82-58-6

(8b)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid

2939 63 00

3,4-METILENDIOKSIFENIL-2-PROPANON ili 1-(1,3-BENZODIOKSOL-5-IL) PROPAN-2-ON ili PMK (methylenedioxyphenyl-2-propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-one)

K1

4676-39-5

2-propanone,1-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]

2932 92 00

METIL ETIL KETON (methyl ethyl ketone)

K3

78-93-3

2-butanone

2914 12 00

NOREFEDRIN (norephedrine)

K1

14838-15-4

(R*,S*)-?-(1-aminoethyl)
benzenemethanol

2939 49 00 20

Norephedrine hydrochloride

2939 49 00 20

PARAFLUORAMFETAMIN

(parafluoroamphetamine)

P1

459-02-0

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

2921 49 00 10

PIPERIDIN (piperidine)

K2

110-89-4

piperidine

2933 32 00

Piperidine aurichloride

2843 30 00 10

Piperidine bitartrate

6091-46-9

2933 32 00

Piperidine hydrochloride

6091-44-7

2933 32 00

Piperidine nitrate

6091-45-8

2933 32 00

Piperidine phosphate

2933 32 00

Piperidine picrate

6091-49-2

2933 32 00

Piperidine platinichloride
(2 mol.base)

2843 90 90 10

Piperidine thiocyanate

22205-64-7

2933 32 00

PIPERONAL (piperonal)

K1

120-57-0

1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde

2932 93 00

PSEUDOEFEDRIN (pseudoephedrine) (INN)

K1

90-82-4

([S-(R*,R*)]-?-[1-(methylamino)ethyl]- benzenemethanol)

2939 42 00

Pseudoephedrine hydochloride

345-78-8

2939 42 00

Pseudoephedrine sulfate
(2 mol.base)

7460-12-0

2939 42 00

SAFROL (safrole)

K1

94-59-7

1,3-benzodioxole,5-(2propenyl)

2932 94 00

SUMPORNA KISELINA (sulphuric acid)

K3

7664-93-9

sulfuric acid

2807 00 10

TOLUEN (toluene)

K3

108-88-3

toluene

2902 30 00

1 U ovom stupcu, sljedeće oznake imaju značenja (veza s Popisom droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga –L517485 »Narodne novine« broj 50/09):

K1 – POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA (»PREKURSORI«), KATEGORIJA 1: Ovaj popis uključuje i stereoizomere navedenih tvari koje nisu katin kad god je postojanje takvih izomera moguće, kao i soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće i ako nisu soli katina.

K2 – POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA (»PREKURSORI«), KATEGORIJA 2: Ovaj popis uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće.

K3 - POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA (»PREKURSORI«), KATEGORIJA 3: Ovaj popis uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće i ako nisu soli klorovodične ili sumporne kiseline.

P1 – POPIS PSIHOTROPNIH TVARI SUKLADNO POPISU 1. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA

POPIS DROGA, BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI

TABLICA II.

Međunarodno ili drugo nezaštićeno ime (ime, engleski) soli i derivati

Odjeljak 1

CAS BROJ

KEMIJSKO IME

TARIFNA OZNAKA

acetorfin (acetorphine) (INN)

D1, D3

25333-77-1

3-O-acetyltetrahydro-7-?-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine

2939 19 00 10

acetorphine hydrochloride

25333-78-2

2939 19 00 10

acetildihidrokodein (acetyldihydrocodeine)

D2

3861-72-1

2939 19 00 10

acetyldihydrocodeine hydrochloride

2939 19 00 10

acetilmetadol (acetylmethadol) (INN)

D1

509-74-0

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

2922 19 85 40

acetil-alfa-metilfentanil (acetyl-?-methylfentanyl)

D1, D3

N-(1-(?-methylphenethyl)-4-piperidyl)acetanilide

2933 39 99 30

alfentanil (alfentanil) (INN)

D1

71195-58-9

N-(1-(2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl)-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl)-N-phenylpropanamide

2933 33 00

alfentanil hydrochloride (1H2O)

69049-06-5

2933 33 00

alobarbital (allobarbital) (INN)

P4

52-43-7

5,5-diallylbarbituric acid

2933 53 90

allobarbital aminophenazone

2933 54 00 10

alilprodin (allylprodine) (INN)

D1

25384-17-2

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

allylprodine hydrochloride

2933 39 99 30

alfacetilmetadol (alphacetylmethadol) (INN)

D1

17199-58-5

?-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

2922 19 85 40

alphacetylmethadol hydrochloride

2922 19 85 40

alfameprodin (alphameprodine) (INN)

D1

468-51-9

?-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

alfametadol (alphamethadol) (INN)

D1

17199-54-1

?-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

2922 19 85 40

alfaprodin (alphaprodine) (INN)

D1

77-20-3

?-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

alphaprodine hydrochloride

561-78-4

2933 39 99 30

alprazolam (alprazolam) (INN)

P4

28981-97-7

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo(4,3-?)(1,4)benzodiazepine

2933 91 90

amfepramon (amfepramone) (INN) (diethylpropion)

P4

90-84-6

2-(diethylamino)propiophenone

2922 31 00

amfepramone glutamate

2922 42 00 10

amfepramone hydrochloride

134-80-5

2922 31 00

amfepramone resinate

3003 90 00 20

amfetamin (amfetamine) (INN)

P2

300-62-9

(+/-)?-methylphenethylamine

2921 46 00

amfetamine acetylsalicylate

2921 46 00

amfetamine adipate

2921 46 00

amfetamine aspartate

2922 49 85 10

amfetamine bitartrate

2921 46 00

amfetamine hydrochloride

2921 46 00

amfetamine para-aminophencylacetate

2922 49 85 10

amfetamine para-chlorophenoxyacetate

2921 46 00

amfetamine pentobarbiturate

2933 54 00 10

amfetamine phosphate (1 mol.base)

139-10-6

2921 46 00

amfetamine phosphate (2 mol.base)

2921 46 00

amfetamine resinate

3003 90 00 20

amfetamine sulfate (2 mol.base)

60-13-9

2921 46 00

amfetamine tannate

3201 90 90 10

amfetamine tartrate (2 mol.base)

2921 46 00

amineptin (amineptine) (INN)

P2

57574-09-1

7-(10,11-dihydro-5H-dibenzo(a,d)cyclohepten-5-yl)amino)heptanoic acid

2922 49 85 10

amineptine hydrochloride

30272-08-3

2922 49 85 10

aminoreks (aminorex) (INN)

P4

2207-50-3

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

2934 91 00

aminorex fumarate

2934 91 00

amobarbital (amobarbital) (INN)

P3

57-43-2

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

2933 53 90

amobarbital resinate

3003 90 00 20

amobarbital sodium

64-43-7

2933 53 90

anileridin (anileridine) (INN)

D1

144-14-9

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 33 00

anileridine dihydrochloride

126-12-5

2933 33 00

anileridine phosphate

4268-37-5

2933 39 99 30

barbital (barbital) (INN)

P4

57-44-3

5,5-diethylbarbituric acid

2933 53 10

barbital calcium (2 mol.base)

2933 53 10

barbital magnesium (2 mol.base)

2933 53 10

barbital sodium

144-02-5

2933 53 10

benzetidin (benzethidine) (INN)

D1

3691-78-9

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30

benzethidine hydrobromide

2933 39 99 30

benzethidine hydrochloride

2933 39 99 30

benzfetamin (benzfetamine) (INN)

P4

156-08-1

N-benzyl-N,?-dimethylphenethylamine

2921 46 00

benzfetamine hydrochloride

5411-22-3

2921 46 00

benzilmorfin (benzylmorphine)

D1

14297-87-1

3-benzylmorphine

2939 19 00 10

benzylmorphine hydrochloride

630-86-4

2939 19 00 10

benzylmorphine methylsulfonate

2939 19 00 10

betacetilmetadol (betacetylmethadol) (INN)

D1

17199-59-6

ß-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

2922 19 85 40

betameprodin (betameprodine) (INN)

D1

468-50-8

ß-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

betametadol (betamethadol) (INN)

D1

17199-55-2

ß-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

2922 19 85 40

betaprodin (betaprodine) (INN)

D1

468-59-7

ß-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

betaprodine hydrochloride

2933 39 99 30

bezitramid (bezitramide) (INN)

D1

15301-48-1

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)-piperidine

2933 33 00

bezitramide hydrochloride

2933 33 00

božanska kadulja (latinski: Salvia divinorum) (diviner’s sage)

P1

1211 90 85 10

diviner’s sage tinctures
(tinkture od božanske kadulje)

1302 19 80 10

brolamfetamin (brolamfetamine) (INN) ili dob

P1

64638-07-9

(+/-)4- bromo-2,5-dimethoxy-?-methylphenethylamine

2922 29 00 10

brolamfetamine hydrochloride

2922 29 00 10

bromazepam (bromazepam) (INN)

P4

1812-30-2

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 33 00

brotizolam (brotizolam) (INN)

P4

57801-81-7

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno(3,2-f)-s-triazolo(4,3-?)(1,4)diazepine

2934 91 00

buprenorfin (buprenorphine) (INN)

P3

52485-79-7

2l-cyclopropyl-7-?-((S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl)-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

2939 11 00

buprenorphine bitartrate

2939 11 00

buprenorphine hydrochloride

53152-21-9

2939 11 00

buprenorphine sulfate (2 mol.base)

2939 11 00

butalbital (butalbital) (INN)

P3

77-26-9

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

2933 53 90

butobarbital (butobarbital)

P4

77-28-1

5-butyl-5-ethylbarbituric acid

2933 53 90

BZP ili benzilpiperazin (BZP, benzylpiperazine)

P1

2759-28-6

1-Benzylpiperazine

2933 59 95 10

kamazepam (camazepam) (INN)

P4

36104-80-0

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

2933 91 90

indijska konoplja (latinski: cannabis sativa var.indica)2 (cannabis)

D1, D3

1211 90 85 10

cannabis resin (smole od konoplje)

1301 90 00 20

cannabis extracts and tinctures (ekstrakti i tinkture od konoplje)

1302 19 80 10

katin (cathine) (INN) ((+)–norpseudoephedrine)

P3

492-39-7

(+)-(S)-?-((S)-1-aminoethyl)benzyl alcohol

2939 43 00

cathine hydrochloride

2153-98-2

2939 43 00

cathine phenobarbiturate

2939 43 00

cathine resinate

3003 40 00 10

cathine sulfate (2 mol.base)

2939 43 00

kationin (cathinone) (INN)

P1

71031-15-7

(-)-(S)-2-aminopropiphenone

2939 99 00 10

2-CB

P1

66142-81-2

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

2922 29 00 10

2C-I

P1

69587-11-7

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine

2922 29 00 10

2C-T-2

P1

207740-24-7

2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine

2922 29 00 10

2C-T-7

P1

207740-26-9

2,5-dimethoxy-4-propylthiophenethylamine

2922 29 00 10

klordizepoksid (chlordiazepoxide) (INN)

P4

58-25-3

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxyde

2933 91 10

chlordiazepoxide dibunate

2933 91 90

chlordiazepoxide hydrochloride

438-41-5

2933 91 90

klobazam (clobazam) (INN)

P4

22316-47-8

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

2933 72 00

klonazepam (clonazepam) (INN)

P4

1622-61-3

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

klonitazen (clonitazene) (INN)

D1

3861-76-5

2-p-chlorobenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

2933 99 80 10

clonitazene hydrochloride

2933 99 80 10

clonitazene methylsulfonate

2933 99 80 10

klorazepat (clorazepate)

P4

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

2933 91 90

clorazepate dipotassium

57109-90-7

2933 91 90

clorazepate monopotassium

5991-71-9

2933 91 90

klotiazepam (clotiazepam) (INN)

P4

33671-46-4

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno(2,3e)-1,4-diazepin-2-one

2934 91 00

kloksazolam (cloxazolam) (INN)

P4

24166-13-0

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-(3,2-d) (1,4)benzodiazepin-6(5H)-one

2934 91 00

kokain (cocaine)

D1

50-36-2

methyl ester of benzoylecgonine

2939 91 00

cocaine benzoate

2939 91 00

cocaine borate

2939 91 00

cocaine citrate

2939 91 00

cocaine formate

2939 91 00

cocaine hydriodide

2939 91 00

cocaine hydrobromide

2939 91 00

cocaine hydrochloride

53-21-4

2939 91 00

cocaine lactate

2939 91 00

cocaine nitrate (2H2O)

5913-62-2

2939 91 00

cocaine salicylate

5913-64-4

2939 91 00

cocaine sulfate

2939 91 00

cocaine tartrate

2939 91 00

lišće koke (latinski: erythroxylon coca)2 (coca leaf)

D1

1211 30 00

pasta od koke (coca paste)

1302 19 80 10

kodein (codeine)

D2

76-57-3

3-methylmorphine

2939 11 00

codeine base (1H2O)

2939 11 00

codeine acetate (2H2O)

2939 11 00

codeine allobarbiturate

2939 11 00

codeine barbiturate

2939 11 00

codeine camphosulfonate

2939 11 00

codeine citrate

5913-73-5

2939 11 00

codeine cyclobarbiturate

2939 11 00

codeine cyclopentobarbiturate

2939 11 00

codeine 6-glucuronide

2939 19 00 10

codeine hydriodide

125-26-8

2939 11 00

codeine hydrobromide (2H2O)

125-25-7

2939 11 00

codeine hydrochloride (2H2O)

1422-07-7

2939 11 00

codeine methylbromide

125-27-9

2939 19 00 10

codeine phenobarbiturate

2939 11 00

codeine phosphate (1H2O)

52-28-8

2939 11 00

codeine phosphate (11H2O)

2939 11 00

codeine resinate

3003 40 00 10

codeine salicylate

2939 11 00

codeine sulfate

1420-53-7

2939 11 00

codeine sulfate (3H2O)

2939 11 00

codeine sulfate (5H2O)

2939 11 00

kodein-n-oksid (codeine-n-oxide)

D1

3688-65-1

2939 19 00 10

codeine-n-oxide hydrochloride

2939 19 00 10

kodoksim (codoxime) (INN)

D1

7125-76-0

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

2939 19 00 10

ciklobarbital (cyclobarbital) (INN)

P3

52-31-3

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

2933 53 90

cyclobarbital calcium (2 mol.base)

5897-20-1

2933 53 90

delorazepam (delorazepam) (INN)

P4

2894-67-9

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

dezomorfin (desomorphine) (INN)

D1, D3

427-00-9

dihydrodeoxymorphine

2939 19 00 10

desomorphine hydrobromide

2939 19 00 10

desomorphine hydrochloride

2939 19 00 10

desomorphine sulfate (2H2O)

2939 19 00 10

DET

P1

61-51-8

3- (2-(diethilamino)ethyl)indole

2939 99 00 10

DET hydrochloride

2939 99 00 10

deksamfetamin (dexamfetamine) (INN)

P2

51-64-9

(+)-?-methylphenethylamine

2921 46 00

dexamfetamine adipate

2921 46 00

dexamfetamine bitartrate

2921 46 00

dexamfetamine carboxymethylcellulose

3912 31 00 10

dexamfetamine hydrochloride

405-41-4

2921 46 00

dexamfetamine pentobarbiturate

2933 54 00 10

dexamfetamine phosphate

7528-00-9

2921 46 00

dexamfetamine phosphate (2 mol.base)

2921 46 00

dexamfetamine resinate

3003 90 00 20

dexamfetamine saccharate

2921 49 00 10

dexamfetamine sulfate (2 mol.base)

51-63-8

2921 46 00

dexamfetamine tannate

3201 90 90 10

dekstromoramid (dextromoramide) (INN)

D1

357-56-2

(+)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl)-morpholine

2934 91 00

dextromoramide bitartrate

2922-44-3

2934 99 90 10

dextromoramide dihydrochloride

2934 91 00

dextromoramide hydrochloride

2934 91 00

dekstropropoksifen (dextropropoxyphene) (INN)

D2

469-62-5

2922 14 00

dextropropoxyphene hydrochloride

1639-60-7

2922 14 00

dextropropoxyphene napsylate (1H2O)

17140-78-2

2922 19 85 40

dextropropoxyphene resinate

3003 90 00 20

diampromid (diampromide) (INN)

D1

552-25-0

N-(2-(methylphenethylamino)-propyl)propionanilide

2924 29 98 10

diampromide sulfate

2924 29 98 10

diazepam (diazepam) (INN)

P4

439-14-5

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

dietiltiambuten (diethylthiambutene) (INN)

D1

86-14-6

3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1 butene

2934 99 90 10

diethylthiambutene hydrochloride

132-19-4

2934 99 90 10

difenoksin (difenoxin) (INN)

D1

28782-42-5

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

2933 33 00

difenoxin hydrochloride

35607-36-4

2933 33 00

dihidrokodein (dihydrocodein) (INN)

D2

125-28-0

2939 11 00

dihydrocodein bitartrate

5965-13-9

2939 11 00

dihydrocodein bitartrate (1H2O)

2939 11 00

dihydrocodein hydrochloride

2939 11 00

dihydrocodein phosphate

24204-13-5

2939 11 00

dihydrocodein resinate

3003 40 00 10

dihydrocodein thiocyanate

2939 11 00

dihidroetorfin (dihydroetorphine)

D1

14357–76–7

7,8-dihydro-7-?-(1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine

2939 19 00 10

dihidromorfin (dihydromorphine)

D1

509-60-4

2939 19 00 10

dihydromorphine 6-glucuronide

2939 19 00 10

dihydromorphine hydriodide

2939 19 00 10

dihydromorphine hydrochloride

1421-28-9

2939 19 00 10

dihydromorphine picrate

2939 19 00 10

dimenoksadol (dimenoxadol) (INN)

D1

509-78-4

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

2922 19 85 40

dimenoxadol hydrochloride

242-75-1

2922 19 85 40

dimefeptanol (dimepheptanol) (INN)

D1

545-90-4

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

2922 19 85 40

dimepheptanol hydrochloride

2922 19 85 40

dimetiltiambuten (dimethylthiambutene) (INN)

D1

524-84-5

3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

2934 99 90 10

dimethylthiambutene hydrochloride

2934 99 90 10

dioksafetil butirat (dioxaphetyl butyrate) (INN)

D1

467-86-7

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutirate

2934 99 90 10

dioxaphetyl butyrate hydrochloride

2934 99 90 10

difenoksilat (diphenoxylate) (INN)

D1

915-30-0

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-caboxylic acid ethyl ester

2933 33 00

diphenoxylate hydrochloride

3810-80-8

2933 33 00

dipipanon (dipipanone) (INN)

D1

467-83-4

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

2933 33 00

dipipanone hydrobromide

2933 33 00

dipipanone hydrochloride

75783-06-1

2933 33 00

dipipanone hydrochloride (1H2O)

2933 33 00

DMA

P1

(+/-) -2,5-dimethoxy-?-methylphenethylamine

2922 29 00 10

DMA hydrochloride

2922 29 00 10

DMHP

P1

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo (b,d)pyran-1-ol

2932 99 00 10

DMT

P1

61-50-7

3-(2-(dimethylamino)ethyl)indole

2939 99 00 10

DMT hydrochloride

2939 99 00 10

DMT methyliodide

2939 99 00 10

DOET

P1

(+/-)-4 ethyl-2,5-dimethoxy-?-methylphenethylamine

2922 29 00 10

DOET hydrochloride

2922 29 00 10

dronabinol (dronabinola) (INN) (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereokemijske varijante) (delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)

P2

1972-08-3

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol

2932 99 00 10

drotebanol (drotebanol) (INN)

D1

3176-03-2

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-ß,14-diol

2933 49 90 10

ekgonin i njegovi esteri i derivati koji se mogu pretvoriti u ekgonin i kokain (ecgonine)

D1

481-37-8

2939 91 00

ecgonine benzoylester (4H2O)

2939 91 00

ecgonine benzoylethyl ester

2939 91 00

ecgonine benzoylpropyl ester

2939 91 00

ecgonine cINNamoylmethyl ester

2939 91 00

ecgonine difluorobenzoylester

2939 91 00

ecgonine (2,6-dimethyl-benzoylmetyl ester)

2939 91 00

ecgonine ethylester

2939 91 00

ecgonine hydrochloride

2939 91 00

ecgonine meta-hydroxybenzoylester

2939 91 00

ecgonine methyl ester

2939 91 00

ecgonine methyl ester hydrochloride

2939 91 00

ecgonine phenylacethyl methyl ester

2939 91 00

estazolam (estazolam) (INN)

P4

29975-16-4

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo(4,3-?) (1,4)benzodiazepine

2933 91 90

etklorvinol (ethchlorvynol) (INN)

P4

113-18-8

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

2905 51 00

etinamat (ethinamate) (INN)

P4

126-52-3

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

2924 24 00

etil-loflazepat (ethyl loflazepate) (INN)

P4

29177-84-2

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

2933 91 90

etilmetiltiambuten (ethylmethylthiambutene) (INN)

D1

441-61-2

3-ethylmethylthiamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene

2934 99 90 10

ethylmethylthiambutene hydrochloride

2934 99 90 10

etilmorfin (ethylmorphine) (INN)

D2

76-58-4

3-ethylmorphine

2939 11 00

ethylmorphine camphosulfonate

2939 11 00

ethylmorphine hydrobromide

2939 11 00

ethylmorphine hydrochloride (2H2O)

125-30-4

2939 11 00

ethylmorphine methyliodide

2939 19 00 10

ethylmorphine phenobarbiturate

2939 11 00

eticiklidin (eticyclidine) (INN) ili PCE

P1

2201-15-2

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

2921 49 00 10

eticyclidine hydrochloride

2921 49 00 10

etilamfetamin (etilamfetamine) (INN)

P4

457-87-4

N-ethyl-?-methylphenethylamine

2921 46 00

etilamfetamine hydrochloride

2921 46 00

etonitazen (etonitazene) (INN)

D1

911-65-9

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

2933 99 80 10

etonitazene hydrochloride

2933 99 80 10

etorfin (etorphine) (INN)

D1, D3

14521-96-1

tetrahydro-7?-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

2939 11 00

etorphine hydrochloride

13764-49-3

2939 11 00

etorphine 3-methyl eter

2939 19 00 10

etokseridin (etoxeridine) (INN)

D1

469-82-9

1-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)- 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30

etoxeridine hydrochloride

2933 39 99 30

etriptamin (etryptamin) (INN)

P1

2235-90-7

3-(2-aminobutyl)indole

2933 99 80 10

etryptamin acetate

2933 99 80 10

fenkamfamin (fencamfamin) (INN)

P4

1209-98-9

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

2921 46 00

fencamfamin hydrochloride

2240-14-4

2921 46 00

fenetilin (fenetylline) (INN)

P2

3736-08-1

7-(2-(?-methylphenethyl)amino) ethyl)theophylline

2939 51 00

fenetylline hydrochloride

1892-80-4

2939 51 00

fenproporeks (fenproporex) (INN)

P4

15686-61-0

(+/-)-3-((?-methylphenylethyl) amino)propionitrile

2926 30 00

fenproporex diphenylacetate

2926 30 00

fenproporex hydrochloride

18305-29-8

2926 30 00

fenproporex resinate

3003 90 00 20

fentanil (fentanyl) (INN)

D1

437-38-7

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

2933 33 00

fentanyl citrate

990-73-8

2933 33 00

para-fluorofentanil (para-fluorofentanyl)

D1, D3

4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

para-fluorofentanyl hydrochloride

2933 39 99 30

fludiazepam (fludiazepam) (INN)

P4

3900-31-0

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

flunitrazepam (flunitrazepam) (INN)

P3

1622-62-4

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

flurazepam (flurazepam) (INN)

P4

17617-23-1

7-chloro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydo-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

flurazepam dihydochloride

1172-18-5

2933 91 90

flurazepam monohydrochloride

36105-20-1

2933 91 90

furetidin (furethidine) (INN)

D1

2385-81-1

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2934 99 90 10

furethidine hydrobromide

2934 99 90 10

furethidine methyliodide

2934 99 90 10

furethidine picrate

2934 99 90 10

gama-hidroksimaslačna kiselina (gamma hydroxybutyric acid) ili GHB

P4

?- hydroxybutyric acid

2918 19 98 20

GHB sodium

2918 19 98 20

glutetimid (glutethimide) (INN)

P3

77-21-4

2-ethyl-2-phenylglutarimide

2925 12 00

halazepam (halazepam) (INN)

P4

23092-17-3

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

haloksazolam (haloxazolam) (INN)

P4

59128-97-1

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo(3,2-d)(1,4) benzodiazepin-6(5H)-one

2934 91 00

heroin (heroin)

D1, D3

561-27-3

diacetylmorphine

2939 11 00

heroin hydrochloride (1H2O)

1502-95-0

2939 11 00

heroin methyliodide

2939 19 00 10

hidrokodon (hydrocodone) (INN)

D1

125-29-1

dihydrocodeinone

2939 11 00

hydrocodone bitartrate (21H2O)

143-71-5

2939 11 00

hydrocodone citrate

2939 11 00

hydrocodone hydriodide

2939 11 00

hydrocodone hydrochloride (1H2O)

25968-91-6

2939 11 00

hydrocodone hydrochloride (2H2O)

2939 11 00

hydrocodone hydrochloride (21H2O)

2939 11 00

hydrocodone methyliodide

2939 19 00 10

hydrocodone phosphate

34366-67-1

2939 11 00

hydrocodone resinate

3003 40 00 10

hydrocodone terephthalate

2939 11 00

hidromorfinol (hydromorphinol) (INN)

D1

2183-56-4

14-hidroxydihydromorphine

2939 19 00 10

hydromorphinol bitartrate (1H2O)

2939 19 00 10

hydromorphinol hydrochloride (3H2O)

2939 19 00 10

hidromorfon (hydromorphone) (INN)

D1

466-99-9

dihydromorphinone

2939 11 00

hydromorphone 3-glucuronide

2939 11 00

hydromorphone hydrochloride

71-68-1

2939 11 00

hydromorphone sulfate

2939 11 00

hydromorphone terephthalate

2939 11 00

beta-hidroksifentanil (ß-hydroxyfentanyl)

D1, D3

N-(1-(ß-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

ß-hydroxyfentanyl hydrochloride

2933 39 99 30

beta-hidroksi-3-metilfentanil (ß-hydroxy-3-methylfentanyl)

D1, D3

N-(1-(ß-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

ß-hydroxy-3-methylfentanyl hydrochloride

2933 39 99 30

N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA)

P1

(+/-)-N(?-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl)hydroxylamine

2932 99 00 10

n-hydroxy MDA hydrochloride

2932 99 00 10

hidroksipetidin (hydroxypethidine) (INN)

D1

468-56-4

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30

hydroxypethidine hydrochloride

2933 39 99 30

iboga (Tabernanthe iboga) (iboga)

P1

1211 90 85 10

iboga extracts (ekstrakti iboge)

1302 19 80 10

ibogain (ibogaine)

P1

83-74-9

12-methoxyibogamine

2939 99 00 10

izometadon (isomethadone) (INN)

D1

466-40-0

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

2922 39 00 10

isomethadone hydrobromide

2922 39 00 10

isomethadone hydrochloride

2922 39 00 10

isomethadone hydrochloride (1H2O)

2922 39 00 10

ketamin (ketamine) (INN)

P2

6740-88-1

2-(o-chlorophenyl)-2-methylamino)cyclohexanone

2922 39 00 10

ketamine hydrochloride

2922 39 00 10

ketazolam (ketazolam) (INN)

P4

27223-35-4

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-(1,3)oxazino(3,2d)(1,4) benzodiazepin-4,7(6H)-dione

2934 91 00

ketobemidon (ketobemidone) (INN)

D1, D3

469-79-4

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

2933 33 00

ketobemidone hydrochloride

5965-49-1

2933 33 00

lefetamin (lefetamine) (INN) ili SPA

P4

7262-75-1

(-)N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

2921 46 00

lefetamine hydrochloride

14148-99-3

2921 46 00

levamfetamin (levamfetamine) (INN)

P2

156-34-3

(-)-(R)-?-methylphenethylamine

2921 46 00

levamfetamine alginate

3913 10 00 10

levamfetamine succinate

5634-40-2

2921 49 00 10

levamfetamine sulfate

2921 49 00 10

levometamfetamin (levometamfetamine)

P2

(-)-N,?-dimethylphenethylamine

2939 91 00

levometamfetamine hydrochloride

2939 91 00

levometorfan3 (levomethorphan) (INN)

D1

125-70-2

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

2933 49 90 10

levomethorphan bitartrate

2933 49 90 10

levomethorphan hydrobromide

2933 49 90 10

levomoramid (levomoramide) (INN)

D1

5666-11-5

(-)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl)morpholine

2934 99 90 10

levomoramid dihydrochloride

2934 99 90 10

levofenacilmorfan (levophenacylmorphan) (INN)

D1

10061-32-2

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

2933 49 90 10

levophenacylmorphan hydrochloride

2933 49 90 10

levophenacylmorphan methylsulfonate

2933 49 90 10

levorfanol3 (levorphanol) (INN)

D1

77-07-6

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

2933 41 00

levorphanol bitartrate (2H2O)

125-72-4

2933 41 00

levorphanol hydrochloride

2933 41 00

loprazolam (loprazolam) (INN)

P4

61197-73-7

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-((4-methyl-1-piperazinyl) methylene)-8-nitro-1H-imadazo(1,2-?)(1,4) benzodiazepin-1-one

2933 55 00

loprazolam mesilate

2933 55 00

loprazolam methylsulfonate (1H2O)

2933 55 00

lorazepam (lorazepam) (INN)

P4

846-49-1

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

lorazepam acetate

2933 91 90

lorazepam methylsulfonate

2933 91 90

lorazepam pivalate

2933 91 90

lormetazepam (lormetazepam) (INN)

P4

848-75-9

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

lizergid (lysergide) (INN) ili LSD, LSD-25

P1

50-37-3

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ß-carboxamide

2939 69 00 10

lysergide tartrate (2 mol.base, 2CH3OH)

2939 69 00 10

lysergide tartrate (2 mol.base, 2H2O)

2939 69 00 10

makova slama (latinski: papaver somniferum)2 (poppy straw)

D1

1211 40 00

mak (latinski: apaverbracteatum), biljka i njezini dijelovi (papaver bracteatum)

1211 90 85 10

koncentrat iz makove slame (concentrate of poppy straw)

1302 11 00

mazindol (mazindol) (INN)

P4

22232-71-9

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo(2,1-a)isondol-5-ol

2933 91 90

m-CPP ili klorfenilpiperazin (m-CPP, chlorophenylpiperizine)

P1

6640-24-0

1-(3-chlorophenyl) piperizine

2933 59 95 10

MDBP ili metilendioksibenzil piperazin (MDBP, methylenedioxybenzyl piperazine)

P1

1-(3,4- methylenedioxybenzyl) piperazine

2933 59 95 10

MDE ili N-etil MDA (MDE, n-ethyl MDA)

P1

(+/-)-N-ethyl-?-methyl-3,4-(methylendioxy)phenethylamine

2932 99 00 10

MDE (N-ethyl mda) hydrochloride

2932 99 00 10

MDMA

P1

(+/-)-N,?-dimethyl-3,4- (methylenedioxy)phenetylamine

2932 99 00 10

MDMA hydrochloride

2932 99 00 10

meklokvalon (mecloqualone) (INN)

P2

340-57-8

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

2933 55 00

mecloqualone hydrochloride

2933 55 00

medazepam (medazepam) (INN)

P4

2898-12-6

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

2933 91 90

medazepam dibunate

2933 91 90

medazepam hydrochloride

2933 91 90

mefenoreks (mefenorex) (INN)

P4

17243-57-1

N-(3-chloropropyl)-?-methylphenethylamine

2921 46 00

mefenorex hydrochloride

2921 46 00

meksička metvica, Salvia divinorum, božanska kadulja (mexican mint)

P1

1211 90 85 10

MeOPP ili metoksifenil piperazin (MeOPP, methoxyphenyl piperazine)

P1

38212-30-5

1-(4-metoxyphenyl) piperazine

2933 59 95 10

meprobamat (meprobamate) (INN)

P4

57-53-4

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

2924 11 00

meskalin (mescaline)

P1

54-04-6

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

2939 99 00 10

mescaline aurichloride (1H2O)

2843 30 00 10

mescaline hydrochloride

832-92-8

2939 99 00 10

mescaline picrate

2939 99 00 10

mescaline platinichloride (2 mol.base)

2843 90 90 10

mescaline sulfate

1152-76-7

2939 99 00 10

mescaline sulfate (2 mol.base, 2H2O)

2939 99 00 10

mezokarb (mesocarb) (INN)

P4

34262-84-5

3-(?-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

2934 91 00

metamfetamin (metamfetamine) (INN)

P2

537-46-2

(+)-(S)-N,?-dimethylphenethylamine

2939 91 00

metamfetamine bitartrate

2939 91 00

metamfetamine hydrochloride

51-57-0

2939 91 00

metamfetamine sulfate (2 mol.base)

2939 91 00

metamfetamin racemat (metamfetamine racemate)

P2

4846-07-5

(+/-)-N,?-dimethylphenethylamine

2939 91 00

metazocin (metazocine) (INN)

D1

3734-52-9

2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzmorphan

2933 39 99 30

metazocine hydrobromide

2933 39 99 30

metazocine hydrochloride (1H2O)

2933 39 99 30

metadon (methadone) (INN)

D1

76-99-3

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

2922 31 00

methadone bitartrate

2922 31 00

methadone hydrobromide

2922 31 00

methadone hydrochloride

1095-90-5

2922 31 00

metadon (INN) međuprodukt (methadone (INN) intermediate)

D1

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

2926 30 00

metakvalon (methaqualone) (INN)

P2

72-44-6

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

2933 55 00

methaqualone hydrochloride

340-56-7

2933 55 00

methaqualone resinate

3003 90 00 20

metkatinon (methcathinone)

P1

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

2939 49 00 10

methcathionin hydrochloride

2939 49 00 10

4-metilaminoreks (4-methylaminorex)

P1

(+-)cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

2934 99 90 10

4-methylaminorex hydrochloride

2934 99 90 10

metildezorfin (methyldesorphine) (INN)

D1

16008-36-9

6-methyl-?-6-deoxymorphine

2939 19 00 10

methyldesorphine hydrochloride

2939 19 00 10

metildihidromorfin (methyldihydromorphine) (INN)

D1

509-56-8

6-methyldihydromorphine

2939 19 00 10

3-metilfentanil (3-methylfentanyl)

D1, D3

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

3-methylfentanyl hydrochloride

2933 39 99 30

alfa-metilfentanil (?-methylfentanyl)

D1, D3

N-(1-(?-methylphenethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

?-methylfentanyl hydrochloride

2933 39 99 30

3-metiltiofentanil (3-methylthiofentanyl)

D1, D3

N-(3-methyl-1-(2-(2-thienyl)ethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2934 99 90 10

3-methylthiofentanyl hydrochloride

2934 99 90 10

alfa-metiltiofentanil (?-methylthiofentanyl)

D1, D3

N-(1-(1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2934 99 90 10

?-methylthiofentanyl hydrochloride

2934 99 90 10

metilfenidat (methylphenidate) (INN)

P2

113-45-1

methyl ?-phenyl-2-piperidine acetate

2933 33 00

methylphenidate hydrochloride

298-59-9

2933 33 00

metilfenobarbital (methylphenobarbital) (INN)

P4

115-38-8

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

2933 53 90

methylphenobarbital sodium

2933 53 90

metiprilon (methyprylon) (INN)

P4

125-64-4

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

2933 72 00

metopon (metopon) (INN)

D1

143-52-2

5-methyldihydromorphinone

2939 19 00 10

metopon hydrochloride

2939 19 00 10

midazolam (midazolam) (INN)

P4

59467-70-8

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo(1,5-?) (1,4) benzodiazepine

2933 91 90

midazolam hydrochloride

2933 91 90

midazolam maleate

2933 91 90

MMDA

P1

5-methoxy-?-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenetylamine

2932 99 00 10

MMDA hydrochloride

2932 99 00 10

moramid međuprodukt (moramide intermediate)

D1

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylilic acid

2934 99 90 10

morferidin (morpheridine) (INN)

D1

469-81-8

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2934 99 90 10

morpheridine dihydrochloride

2934 99 90 10

morpheridine picrate

2934 99 90 10

morfin (morphine)

D1

57-27-2

(5?,6?)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol

2939 11 00

morphine base (1H2O)

2939 11 00

morphine acetate (3H2O)

596-15-6

2939 11 00

morphine citrate

2939 11 00

morphine 3,6-diglucuronide

2939 19 00 10

morphine gluconate

2939 19 00 10

morphine 3-glucuronide

2939 19 00 10

morphine 6-glucuronide

2939 19 00 10

morphine hydriodide (2H2O)

2939 11 00

morphine hydrobromide

630-81-9

2939 11 00

morphine hydrobromide (2H2O)

2939 11 00

morphine hydrochloride

52-26-6

2939 11 00

morphine hydrochloride (3H2O)

2939 11 00

morphine hypophosphite

2939 11 00

morphine isobutyrate

2939 11 00

morphine lactate

2939 11 00

morphine meconate (5H2O)

2939 11 00

morphine methylbromide

2939 19 00 10

morphine methylchloride

2939 19 00 10

morphine methyliodide

2939 19 00 10

morphine methylsulfonate

2939 11 00

morphine 3-monoacetyl

2939 11 00

morphine 6-monoacetyl

2939 11 00

morphine mucate

2939 11 00

morphine nitrate

596-1

6-7

2939 11 00

morphine phenylpropionate

2939 11 00

morphine phosphate (1H2O)

2939 11 00

morphine phthalate (5H2O)

2939 11 00

morphine 3-propionyl

2939 11 00

morphine stearate

2939 11 00

morphine sulfate (5H2O)

64-31-3

2939 11 00

morphine tartrate (3H2O)

302-31-8

2939 11 00

morphine valerate

2939 11 00

morfin-N-oksid (morphine-N-oxyde)

D1

639-46-3

2939 19 00 10

morphine-N-oxyde quinate

2939 19 00 10

MPPP

D1, D3

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

2933 39 99 30

MPPP hydrochloride

2933 39 99 30

4-MTA

P1

?-methyl-4-methylthiophenethylamine

2922 29 00 10

mirofin (myrophine) (INN)

D1

467-18-5

myristylbenzylmorphine

2939 19 00 10

myrophine hydrochloride

2939 19 00 10

nikokodin (nicocodine) (INN)

D2

3688-66-2

6-nicotinylcodeine

2939 19 00 10

nicocodine hydrochloride

2939 19 00 10

nikodikodin (nicodicodine) (INN)

D2

808-24-2

6-nicotinyldihydrocodeine

2939 19 00 10

nikomorfin (nicomorphine) (INN)

D1

639-48-5

3,6-dinicotinylmorphine

2939 11 00

nicomorphine hydrochloride

2939 11 00

nimetazepam (nimetazepam) (INN)

P4

2011-67-8

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

nitrazepam (nitrazepam) (INN)

P4

146-22-5

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

noracimetadol (noracymethadol) (INN)

D1

1477-39-0

(+/-)-?-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

2922 19 85 40

noracymethadol gluconate

2922 19 85 40

noracymethadol hydrochloride

2922 19 85 40

norkodein (norcodeine) (INN)

D2

467-15-2

N-demethylcodeine

2939 19 00 10

norcodeine acetate

2939 19 00 10

norcodeine hydriodide (1H2O)

2939 19 00 10

norcodeine hydrochloride (3H2O)

14648-14-7

2939 19 00 10

norcodeine nitrate

2939 19 00 10

norcodeine platinichloride

2843 90 90 10

norcodeine sulfate

2939 19 00 10

nordazepam (nordazepam) (INN)

P4

1088-11-5

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

norlevorfanol (norlevorphanol) (INN)

D1

1531-12-0

(-)-3-hydroxymorphinan

2933 49 90 10

norlevorphanol hydrobromide

2933 49 90 10

norlevorphanol hydrochloride

2933 49 90 10

normetadon (normethadon) (INN)

D1

467-85-6

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

2922 31 00

normethadone 2,6-di-tert-butylnaphthalenedisulfonate

2922 31 00

normethadone hydrobromide

2922 31 00

normethadone hydrochloride

847-84-7

2922 31 00

normethadone methyliodide

2922 39 00 10

normethadone oxalate

2922 31 00

normethadone picrate

2922 31 00

normorfin (normorphine) (INN)

D1

466-97-7

demethylmorphine

2939 19 00 10

normorphine base (6H2O)

2939 19 00 10

normorphine hydrochloride (1H2O)

2939 19 00 10

norpipanon (norpipanone) (INN)

D1

561-48-8

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

2933 39 99 30

norpipanone hydrobromide

2933 39 99 30

norpipanone hydrochloride

2933 39 99 30

opij4 (opium)

D1

1302 11 00

1302 19 80 10

2939 11 00

oksazepam (oxazepam) (INN)

P4

604-75-1

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

oxazepam acetate

2933 91 90

oxazepam hemisuccinate

2933 91 90

oxazepam succinate

2933 91 90

oxazepam valproate

2933 91 90

oksazolam (oxazolam) (INN)

P4

24143-17-7

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydo-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4)benzodiazepin-6(5H)-one

2934 91 00

oksikodon (oxycodone) (INN)

D1

76-42-6

14-hydroxydihydrocodeinone

2939 11 00

oxycodone bitartrate

2939 11 00

oxycodone camphosulfonate

2939 11 00

oxycodone hydrochloride

124-90-3

2939 11 00

oxycodone hydrochloride (3H2O)

2939 11 00

oxycodone pectinate

2939 11 00

oxycodone phenylpropionate

2939 11 00

oxycodone phosphate

2939 11 00

oxycodone terephthalate

2939 11 00

oksimorfon (oxymorphone) (INN)

D1

76-41-5

14-hydroxydihydro morphinone

2939 11 00

oxymorphone hydrochloride

357-07-3

2939 11 00

oxymorphone hydrochloride (1H2O)

2939 11 00

paraheksil (parahexyl)

P1

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol

2932 99 00 10

parametoksimetilamfetamin (paramethoxymethyl amphetamine) ili PMMA

P1

N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane

2939 91 00

pemolin (pemoline) (INN)

P4

2152-34-3

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

2934 91 00

pemoline copper

2934 91 00

pemoline iron

2934 91 00

pemoline magnesium

2934 91 00

pemoline nickel

2934 91 00

pentazocin (pentazocine) (INN)

P3

359-83-1

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

2933 33 00

pentazocine hydrochloride

2933 33 00

pentazocine lactate

17146-95-1

2933 33 00

pentobarbital (pentobarbital) (INN)

P3

76-74-4

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

2933 53 90

pentobarbital calcium (2 mol.base)

7563-42-0

2933 53 90

pentobarbital sodium

57-33-0

2933 53 90

PEPAP

D1, D3

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

2933 39 99 30

PEPAP hydrochloride

2933 39 99 30

petidin (pethidine) (INN)

D1

57-42-1

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 33 00

pethidine hydrochloride

50-13-5

2933 33 00

petidin međuprodukt A (pethidine – intermediate A)

D1

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

2933 33 00

petidin međuprodukt B (pethidine – intermediate B)

D1

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30

pethidine međuprodukt B hydrobromide

2933 39 99 30

petidin međuprodukt B hydrochloride

2933 39 99 30

petidin međuprodukt C (pethidine – intermediate C)

D1

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

2933 39 99 30

fenadokson (phenadoxone) (INN)

D1

467-84-5

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

2934 99 90 10

phenadoxone hydrochloride

545-91-5

2934 99 90 10

fenampromid (phenampromide) (INN)

D1

129-83-9

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide

2933 39 99 30

phenampromide hydrochloride

2933 39 99 30

fenazocin (phenazocine) (INN)

D1

127-35-5

2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenetyl-6,7-benzomorphan

2933 39 99 30

phenazocine hydrobromide

2933 39 99 30

phenazocine hydrobromide (1H2O)

2933 39 99 30

phenazocine hydrochloride

7303-75-5

2933 39 99 30

phenazocine methylsulfonate

2933 39 99 30

fenciklidin (phencyclidine) (INN) ili PCP

P2

77-10-1

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

2933 33 00

phencyclidine hydrobromide

2933 33 00

phencyclidine hydrochloride

956-90-1

2933 33 00

fendimetrazin (phendimetrazine) (INN)

P4

634-03-7

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

2934 91 00

phendimetrazine bitaratrate

50-58-8

2934 91 00

phendimetrazine hydrochloride

2934 91 00

phendimetrazine pamoate

2934 91 00

fenmetrazin (phenmetrazine) (INN)

P2

134-49-6

3-methyl-2-phenylmorpholine

2934 91 00

phenmetrazine bitartrate

2934 91 00

phenmetrazine hydrochloride

1707-14-8

2934 91 00

phenmetrazine sulfate (2 mol.base)

2934 91 00

phenmetrazine theoclate

13931-75-4

2939 59 00 10

fenobarbital (phenobarbital) (INN)

P4

50-06-6

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

2933 53 10

phenobarbital ammonium

2933 53 10

phenobarbital calcium (2 mol.base)

58766-25-9

2933 53 10

phenobarbital diethylamine

2933 53 10

phenobarbital diethylaminoethanol

2933 53 10

phenobarbital lysidine

2933 53 10

phenobarbital magnesium (2 mol.base)

2933 53 10

phenobarbital propylhexedrine

2933 53 10

phenobarbital quinidine

2939 20 00 10

phenobarbital sodium (INN)

57-30-7

2933 53 10

phenobarbital sodium-magnesium (3 mol.base)

2933 53 10

phenobarbital sparteine (2 mol.base)

2939 99 00 10

phenobarbital tetraethylammonium

2933 53 10

phenobarbital yohimbine

2939 99 00 10

fenormorfan (phenomorphan) (INN)

D1

468-07-5

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

2933 49 90 10

phenomorphan bitartrate (1H2O)

2933 49 90 10

phenomorphan hydrobromide

2933 49 90 10

phenomorphan methylbromide

2933 49 90 10

fenoperidin (phenoperidine) (INN)

D1

562-26-5

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-caboxylic acid ethyl ester

2933 33 00

phenoperidine hydrochloride

3627-49-4

2933 33 00

fentermin (phentermine) (INN)

P4

122-09-8

?,?-dimethylphenethylamine

2921 46 00

phentermine hydrochloride

1197-21-3

2921 46 00

phentermine resinate

3003 90 00 20

folkodin (pholcodine) (INN)

D2

509-67-1

morpholinylethylmorphine

2939 11 00

pholcodeine base (1H2O)

2939 11 00

pholcodine bitartrate (3H2O)

2939 11 00

pholcodine citrate

2939 11 00

pholcodine guaiacolsulfonate

2939 11 00

pholcodine hydrochloride

2939 11 00

pholcodine phenylacetate

2939 11 00

pholcodine phosphate

2939 11 00

pholcodine sulfonate

2939 11 00

pholcodine tartrate

7369-11-1

2939 11 00

piminodin (piminodine) (INN)

D1

13495-09-5

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30

piminodine dihydrochloride

2933 39 99 30

piminodine ethylsulfonate

7081-52-9

2933 39 99 30

pinazepam (pinazepam) (INN)

P4

52463-83-9

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

pipradrol (pipradrol) (INN)

P4

467-60-7

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl) methanol

2933 33 00

pipradrol hydrochloride (1H2O)

71-78-3

2933 33 00

piritramid (piritramide) (INN)

D1

302-41-0

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-caboxylic acid amide

2933 33 00

PMA

P1

p-methoxy-?-methylphenthylamine

2922 29 00 10

PMA hydrochloride

2922 29 00 10

prazepam (prazepam) (INN)

P4

2955-38-6

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

proheptazin (proheptazine) (INN)

D1

77-14-5

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

2933 99 80 10

proheptazine citrate

2933 99 80 10

proheptazine hydrobromide

2933 99 80 10

proheptazine hydrochloride

2933 99 80 10

properidin (properidine) (INN)

D1

561-76-2

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

2933 39 99 30

properidine hydrochloride

2933 39 99 30

propiram (propiram) (INN)

D2

15686-91-6

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

2933 33 00

propiram fumarate

2933 33 00

psilocin (psilocine, psilotsin)

P1

3-(2-(dimethylamino)ethyl)indol-4-ol

2939 99 00 10

psilocine hydrochloride

2939 99 00 10

psilocibin (psilocybine) (INN)

P1

520-52-5

3-(2-(dimethylamino)ethyl)indol-4-yl dihydrogen phosphate

2939 99 00 10

psilocybine base (1ch3oh)

psilocybine hydrochloride

2939 99 00 10

pirovaleron (pyrovalerone) (INN)

P4

3563-49-3

4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl) valerophenone

2933 91 90

pyrovalerone hydrochloride

1147-62-2

2933 91 90

racemetorfan (racemethorphan) (INN)

D1

510-53-2

(+/-)3-methoxy-N-methylmorphinan

2933 49 90 10

racemethorphan bitartrate

2933 49 90 10

racemethorphan hydrobromide

2933 39 99 30

racemoramid (racemoramide) (INN)

D1

545-59-5

(+/-)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl)-morpholine

2934 99 90 10

racemoramide bitartrate

2934 99 90 10

racemoramide dihydrochloride

2934 99 90 10

racemoramide tartrate (4H2O)

2934 99 90 10

racemorfan (racemorphan) (INN)

D1

297-90-5

(+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

2933 49 90 10

racemorphan bitartrate

2933 49 90 10

racemorphan hydrobromide (1H2O)

2933 49 90 10

racemorphan hydrochloride

2933 49 90 10

remifentanil (remifentanil) (INN)

D1

132875-61-7

1-(2-methoxy carbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)piperidine-4-caboxylic acid methyl ester

2933 39 99 30

remifentanil hydrochloride

2933 39 99 30

roliciklidin (rolicyclidine) (INN) ili PHP, PCPY

P1

2201-39-0

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

2933 99 80 10

sekbutabarbital (secbutabarbital) (INN)

P4

125-40-6

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

2933 53 90

secbutabarbital sodium

2933 53 90

sekobarbital (secobarbital) (INN)

P2

76-73-3

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

2933 53 90

secobarbital calcium

2933 53 90

secobarbital resinate

3003 90 00 20

secobarbital sodium

2933 53 90

STP, DOM

P1

15588-95-1

2,5–dimethoxy–?,4-dimethylphenethylamine

2922 29 00 10

STP, DOM hydrochloride

2922 29 00 10

sufentanil (sufentanil) (INN)

D1

56030-54-7

N-(4-(methoxymethyl)-1-(2-(2-thienyl)ethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2934 91 00

sufentanil citrate

2934 91 00

temazepam (temazepam) (INN)

P4

846-50-4

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

tenamfetamin (tenamfetamin) (INN) ili MDA

P1

51497-09-7

?-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

2932 99 00 10

tenamfetamin hydrochloride

2932 99 00 10

tenociklidin (tenocyclidine) (INN) ili TCP

P1

21500-98-1

1-(1-(2-thienyl)cyclohexyl)
piperidine

2934 99 90 10

tenocyclidine hydrochloride

2934 99 90 10

tetrahidrokanabinoli, svi izomeri (tetrahydrocannabinols) ili THC

P1

Različiti

2932 95 00

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol

6a,7,8,9- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)

pyran-1-ol

tetrazepam (tetrazepam) (INN)

P4

10379-14-3

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

TFMPP ili trifluormetilfenil piperazin (TFMPP, trifluoromethylphenyl piperazine)

P1

15532-75-9

1-(3-trifluoromethylphenyl) piperizine

2933 59 95 10

tebakon (thebacon) (INN)

D1

466-90-0

acethyldihydrocodeinone

2939 11 00

thebacon hydrochloride

20236-82-2

2939 11 00

tebain (thebaine)

D1

115-37-7

2939 11 00

thebaine bitartrate

2939 11 00

thebaine bitartrate (1H2O)

2939 11 00

thebaine hydrochloride (1H2O)

2939 11 00

thebaine oxalate (1H2O)

2939 11 00

thebaine oxalate (6H2O)

2939 11 00

thebaine salicylate

2939 11 00

tiofentanil (thiofentanyl)

D1, D3

N-(1-(2-(thienyl)ethyl)-4-piperidyl) propionanilide

2934 99 90 10

thiofentanyl hydrochloride

2934 99 90 10

tilidin (tilidine) (INN)

D1

20380-58-9

(+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

2922 44 00

tilidine hydrochloride

27107-79-5

2922 44 00

tilidine hydrochloride (1H2O)

2922 44 00

tilidine phosphate

TMA

P1

(+,-)3,4,5-trimethoxy-?-methylphenetylamine

2922 29 00 10

TMA hydrochloride

2922 29 00 10

TMA-2

P1

1083-09-6

2,4,5-trimethoxyamphetamine

2922 29 00

triazolam (triazolam) (INN)

P4

28911-01-5

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo(4,3-?)(1,4) benzodiazepine

2933 91 90

trimeperidin (trimeperidine) (INN)

D1

64-39-1

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 33 00

trimeperidine hydrochloride

125-80-4

2933 33 00

vinilbital (vinylbital) (INN)

P4

2430-49-1

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

2933 53 90

zipeprol (zipeprol) (INN)

P2

34758-83-3

?-(?-methoxybenzyl)-4-(ß-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

2933 55 00

zipeprol dihydrochloride

2933 55 00

zolpidem (zolpidem) (INN)

P4

82626-48-0

N,N6-trimethyl-2-p-tolylimidazo(1,2-a) pyridine-3-acetamide

2933 99 80 10

zolpidem hemitartrate

2933 99 80 10

1 U ovom stupcu, sljedeće oznake imaju značenja (veza s Popisom droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga – »Narodne novine« broj 50/09):

D1 - ODJELJAK 1 – DROGE SUKLADNO POPISU 1. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961. Odjeljak 1. uključuje i izomere (osim onih izrjekom isključenih) droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih izomera moguće u okviru navedenoga kemijskog imena; estere i etere (osim onih koji se pojavljuju u drugim odjeljcima) droga u ovom odjeljku kad je god njihovo postojanje moguće; soli droga navedenih u ovom odjeljku, uključujući soli estera, etera i izomera kako je prethodno navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.

D2 - ODJELJAK 2 – DROGE SUKLADNO POPISU 2. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961. Odjeljak 2. uključuje i izomere (osim onih izrjekom isključenih) droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih izomera moguće u okviru navedenoga kemijskog imena; soli droga navedenih u ovom odjeljku, uključujući soli izomera kako je prethodno navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.

D3- ODJELJAK 3 – DROGE SUKLADNO POPISU 4. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961. Odjeljak 3. uključuje i soli droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih soli moguće.

P1 - ODJELJAK 1 – PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 1. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

P2 - ODJELJAK 2 – PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 2. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

P3 - ODJELJAK 3 – PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 3. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

P4 - ODJELJAK 4 – PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 4. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

2 Biljka, njezini dijelovi, aktivni sastojci biljke izdvojeni u bilo kojem obliku kao njene smole, ekstrakti i tinkture

3 Dekstrometorfan ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) i dekstrorfan ((+)-hidroksi-N-metilmorfinan) su izomeri koji su isključeni iz ove liste

4 Uključivo i pripravke dobivene izravno iz opija

PRILOG II

POPIS TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ[4]

NAZIV KONTROLIRANE
TVARI

KEMIJSKA FORMULA

OZNAKA

FAKTOR OŠTEĆENJA OZONA1

TARIFNA OZNAKA

DODATAK A, skupina I: klorofluorougljici (CFC)

triklorfluormetan

CFCl3

CFC-11

1,0

2903 41 00

diklordifluormetan

CF2Cl2

CFC-12

1,0

2903 42 00

triklortrifluoretan

C2F3Cl3

CFC-113

0,8

2903 43 00

diklortetrafluoretan

C2F4Cl2

CFC-114

1,0

2903 44 10

klorpentafluoretan

C2F5Cl

CFC-115

0,6

2903 44 90

DODATAK A, skupina II: haloni

difluorklorbrommetan

CF2BrCl

halon-1211

(R-12B1)

3,0

2903 46 10

trifluorbrommetan

CF3Br

halon-1301

(R-13B1)

10,0

2903 46 20

dibromtetrafluoretan

C2F4Br2

halon-2402

(R-114B2)

6,0

2903 46 90

DODATAK B, skupina I: drugi potpuno halogenirani klorofluorougljici (CFC)

klortrifluormetan

CF3Cl

CFC-13

1,0

2903 45 10

pentaklorfluoretan

C2FCl5

CFC-111

1,0

2903 45 15

tetraklordifluoretan

C2F2Cl4

CFC-112

1,0

2903 45 20

heptaklorfluorpropan

C3FCl7

CFC-211

1,0

2903 45 25

heksaklordifluorpropan

C3F2Cl6

CFC-212

1,0

2903 45 30

pentaklortrifluorpropan

C3F3Cl5

CFC-213

1,0

2903 45 35

tetraklortetrafluorpropan

C3F4Cl4

CFC-214

1,0

2903 45 40

triklorpentafluorpropan

C3F5Cl3

CFC-215

1,0

2903 45 45

dilorheksafluorpropan

C3F6Cl2

CFC-216

1,0

2903 45 50

klorheptafluorpropan

C3F7Cl

CFC-217

1,0

2903 45 55

DODATAK B, skupina II: ugljik tetraklorid

ugljik tetraklorid

CCl4

ugljik
tetraklorid (R10, tetraklormetan)

1,1

2903 14 00

DODATAK B, skupina III: 1,1,1-trikloretan

1,1,1-trikloretan

C2H3Cl3 2

1,1,1-
trikloretan (metil
kloroform, R140)

0,1

2903 19 10

DODATAK C, skupina I: nepotpuno halogenirani klorofluorougljikovodici (HCFC)

diklorfluormetan

CHFCl2

HCFC-21 3

0,04

2903 49 19 90

klordifluormetan

CHF2Cl

HCFC-22 4

0,055

2903 49 11

klorfluormetan

CH2FCl

HCFC-31

0,02

2903 49 19 90

tetraklorfluoretan

C2HFCl4

HCFC-121

0,01 – 0,04

2903 49 19 90

triklordifluoretan

C2HF2Cl3

HCFC-122

0,02 – 0,08

2903 49 19 90

diklortrifluoretan

C2HF3Cl2

HCFC-123 4

0,02 – 0,06

2903 49 19 90

diklortrifluoretan

CH Cl2CF3

HCFC-123

0,02

2903 49 19 90

tetrafluorkloretan

C2HF4Cl

HCFC-124 4

0,02 – 0,04

2903 49 19 90

tetrafluorkloretan

CHFClC F3

HCFC-124

0,022

2903 49 19 90

triklorfluoretan

C2H2FCl3

HCFC-131

0,007 – 0,05

2903 49 19 90

diklordifluoretan

C2H2F2Cl2

HCFC-132

0,008 – 0,05

2903 49 19 90

trifluorkloretan

C2H2F3Cl

HCFC-133

0,02 – 0,06

2903 49 19 90

diklorfluoretan

C2H3FCl2

HCFC-141

0,005 – 0,07

2903 49 19 10

diklorfluoretan

CH3CFCl2

HCFC-141b 4

0,11

2903 49 15

difluorkloretan

C2H3F2Cl

HCFC-142

0,008 – 0,07

2903 49 19 90

difluorkloretan

CH3CF2Cl

HCFC-142b 4

0,065

2903 49 19 90

klorofluoroetan

C2H4FCl

HCFC-151

0,003 – 0,005

2903 49 19 90

heksaklorofluoropropan

C3HFCl6

HCFC-221

0,015 – 0,070

2903 49 19 90

pentaklorodifluoropropan

C3HF2Cl5

HCFC-222

0,010 – 0,090

2903 49 19 90

tetraklorotrifluoropropan

C3HF3Cl4

HCFC-223

0,01 – 0,080

2903 49 19 90

triklorotetrafluoropropan

C3HF4Cl3

HCFC-224

0,01 – 0,090

2903 49 19 90

dikloropentafluoropropan

C3HF5Cl2

HCFC-225

0,02 – 0,070

2903 49 19 90

dikloropentafluoropropan

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca 4

0,025

2903 49 19 90

dikloropentafluoropropan

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb 4

0,033

2903 49 19 90

heksafluorokloropropan

C3HF6Cl

HCFC-226

0,02 – 0,10

2903 49 19 90

pentaklorofluoropropan

C3H2FCl5

HCFC-231

0,05 – 0,09

2903 49 19 90

tetraklorodifluoropropan

C3H2F2Cl4

HCFC-232

0,008 – 0,10

2903 49 19 90

triklorotrifluoropropan

C3H2F3Cl3

HCFC-233

0,007 – 0,23

2903 49 19 90

diklorotetrafluoropropan

C3H2F4Cl2

HCFC-234

0,01 – 0,28

2903 49 19 90

pentafluorokloropropan

C3H2F5Cl

HCFC-235

0,03 – 0,52

2903 49 19 90

tetraklorofluoropropan

C3H3FCl4

HCFC-241

0,004 – 0,09

2903 49 19 90

triklorodifluoropropan

C3H3F2Cl3

HCFC-242

0,005 – 0,13

2903 49 19 90

diklorotrifluoropropan

C3H3F3Cl2

HCFC-243

0,007 – 0,12

2903 49 19 90

tetrafluorokloropropan

C3H3F4Cl

HCFC-244

0,009 – 0,14

2903 49 19 90

triklorofluoropropan

C3H4FCl3

HCFC-251

0,001 – 0,01

2903 49 19 90

diklorodifluoropropan

C3H4F2Cl2

HCFC-252

0,005 – 0,04

2903 49 19 90

trifluorokloropropan

C3H4F3Cl

HCFC-253

0,003 – 0,03

2903 49 19 90

diklorofluoropropan

C3H5FCl2

HCFC-261

0,002 – 0,02

2903 49 19 90

difluorokloropropan

C3H5F2Cl

HCFC-262

0,002 – 0,02

2903 49 19 90

klorofluoropropan

C3H6FCl

HCFC-271

0,001 – 0,03

2903 49 19 90

DODATAK C, skupina II: bromofluorougljikovodici (HBFC)

dibromofluorometan

CHFBr2

1,00

2903 49 30

bromodifluorometan

CHF2Br

HBFC-22B1

0,74

2903 49 30

bromofluorometan

CH2FBr

0,73

2903 49 30

tetrabromofluoroetaan

C2HFBr4

0,3 – 0,8

2903 49 30

tribromodifluoroetan

C2HF2Br3

0,5 – 1,8

2903 49 30

dibromotrifluoroetan

C2HF3Br2

0,4 – 1,6

2903 49 30

bromotetrafluoroetan

C2HF4Br

0,7 – 1,2

2903 49 30

tribromofluoroetan

C2H2FBr3

0,1 – 1,1

2903 49 30

dibromodifluoroetan

C2H2F2Br2

0,2 – 1,5

2903 49 30

bromotrifluoroetan

C2H2F3Br

0,7 – 1,6

2903 49 30

dibromofluoroetan

C2H3FBr2

0,1 – 1,7

2903 49 30

bromodifluoroetan

C2H3F2Br

0,2 – 1,1

2903 49 30

bromofluoroetan

C2H4FBr

0,07 – 0,1

2903 49 30

hexabromofluoropropan

C3HFBr6

0,3 – 1,5

2903 49 30

pentabromodifluoropropan

C3HF2Br5

0,2 – 1,9

2903 49 30

tetrabromotrifluoropropan

C3HF3Br4

0,3 – 1,8

2903 49 30

tribromotetrafluoropropan

C3HF4Br3

0,5 – 2,2

2903 49 30

dibromopentafluoropropan

C3HF5Br2

0,9 – 2,0

2903 49 30

bromohexafluoropropan

C3HF6Br

0,7 – 3,3

2903 49 30

pentabromofluoropropan

C3H2FBr5

0,1 – 1,9

2903 49 30

tetrabromodifluoropropan

C3H2F2Br4

0,2-2,1

2903 49 30

tribromotrifluoropropan

C3H2F3Br3

0,2 – 5,6

2903 49 30

dibromotetrafluoropropan

C3H2F4Br2

0,3 – 7,5

2903 49 30

bromopentafluoropropan

C3H2F5Br

0,9 – 14

2903 49 30

tetrabromofluoropropan

C3H3FBr4

0,08 – 1,9

2903 49 30

tribromodifluoropropan

C3H3F2Br3

0,1 – 3,1

2903 49 30

dibromotrifluoropropan

C3H3F3Br2

0,1 – 2,5

2903 49 30

bromotetrafluoropropan

C3H3F4Br

0,3 – 4,4

2903 49 30

tribromofluoropropan

C3H4FBr3

0,03 – 0,3

2903 49 30

dibromodifluoropropan

C3H4F2Br2

0,1 – 1,0

2903 49 30

bromotrifluoropropan

C3H4F3Br

0,07 – 0,8

2903 49 30

dibromofluoropropan

C3H5FBr2

0,04 – 0,4

2903 49 30

bromodifluoropropan

C3H5F2Br

0,07 – 0,8

2903 49 30

bromofluoropropan

C3H6FBr

0,02 – 0,7

2903 49 30

DODATAK C, skupina III: bromoklormetan (HBFC)

bromoklormetan

CH2BrCl

BCM

0,12

2903 49 80 10

DODATAK E, skupina I: metil bromid

metil bromid

CH3Br

metilbromid

0,6

2903 39 11

DODATAK F: MJEŠAVINE KOJE SADRŽE KONTROLIRANE TVARI4[5]

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV
MJEŠAVINE

TVARI OD KOJIH SE MJEŠAVINA SASTOJI, TE NJIHOV UDIO U MJEŠAVINI (u %)

TARIFNA OZNAKA

TVAR

%

TVAR

%

TVAR

%

TVAR

%

mješavine koje sadrže klorofluorougljike (CFC), neovisno sadrže li klorfluorugljikovodike (HCFC), perfluorugljike (PFC) ili fluorugljikovodike (HFC) ili ne:

3824 71 00

R500

CFC12

74

HFC152a7*

26

3824 71 00

R501

HCFC22

75

CFC12

25

3824 71 00

R502

HCFC22

49

CFC115

51

3824 71 00

R503

HFC23*

40

CFC113

60

3824 71 00

R504

HFC23*

48

CFC115

52

3824 71 00

R505

CFC12

78

HCFC31

22

3824 71 00

R506

HCFC31

55

CFC114

45

3824 71 00

mješavine koje sadrže bromklordifluormetan, bromtrifluormetan ili dibromtetrafluoretane

3824 72 00

mješavine koje sadrže bromfluorugljikovodike (HBFC)

3824 73 00

mješavine koje sadrže klorfluorugljikovodike (HCFC), neovisno sadrže li perfluorugljike (PFC) ili fluorugljikovodike (HFC) ili ne, ali što ne sadrže klorfluorugljike (CFC):

3824 74 00

R401A (MP39)

HCFC22

53

HFC152a*

13

HCFC124

34

3824 74 00

R401B (MP66)

HCFC22

61

HFC152a*

11

HCFC124

28

3824 74 00

R401C(MP52)

HCFC22

33

HFC152a*

15

HCFC124

52

3824 74 00

R402A (HP80)

HFC125*

60

HC290*

2

HCFC22

38

3824 74 00

R402B (HP81)

HFC125*

38

HC290*

2

HCFC22

60

3824 74 00

R403A (69S)

HC290*

5

HCFC22

75

FC218*

20

3824 74 00

R403B (69L)

HC290*

5

HCFC22

56

FC218*

39

3824 74 00

R405A (G2015)

HCFC22

45

HFC152a*

7

HCFC142b

6

C318

43

3824 74 00

R406A (GHG-12)

HCFC22

55

HC600*

4

HCFC142b

41

3824 74 00

R408A (FX10)

HFC125*

7

HFC143a*

46

HCFC22

47

3824 74 00

R409A (FX56)

HCFC22

60

HCFC124

25

HCFC142b

15

3824 74 00

R409B (FX57)

HCFC22

65

HCFC124

25

HCFC142b

10

3824 74 00

R411A (G2018A)

HC1270*

2

HCFC22

88

HFC152a*

11

3824 74 00

R411B (G2018B)

HC1270*

3

HCFC22

94

HFC152a*

3

3824 74 00

R412A (TP5R)

HCFC22

70

FC218*

5

HCFC142b

25

3824 74 00

R414B (Hotshot)

HCFC22

50

HCFC124

39

HCFC142b

9,5

HC600a*

1,5

3824 74 00

R509 (TP5R2)

HCFC22

46

FC218*

54

3824 74 00

FX20

HFC125*

45

HCFC22

55

3824 74 00

FX55

HCFC22

60

HCFC142b

40

3824 74 00

D136

HCFC22

50

HCFC124

47

HC600a*

3

3824 74 00

Daikin Blend

HFC23*

2

HFC32*

28

HCFC124

70

3824 74 00

FRIGC

HCFC124

39

HFC134a*

59

HC600a*

2

3824 74 00

Free Zone

HCFC142b

19

HFC134a*

79

Lubrikant

2

3824 74 00

GHG-HP

HCFC22

65

HCFC142b

31

HC600a*

4

3824 74 00

GHG-X5

HCFC22

41

HCFC142b

15

HFC227ca

40

HC600a*

4

3824 74 00

NARM-502

HCFC22

90

HFC152a*

5

HFC23*

5

3824 74 00

NASF-S-III**

HCFC22

82

HCFC123

4,75

HCFC124

9,5

3,75

3824 74 00

mješavine koje sadrže ugljik tetraklorid

3824 75 00

mješavine koje sadrže 1,1,1-trikloretan (metilkloroform)

3824 76 00

mješavine koje sadrže brommetan (metil bromid) ili bromklormetan:

3824 77 00

metil bromid s kloropikrinom

metil bromid

67

kloropikrin*

33

3824 77 00

metil bromid s kloropikrinom

metil bromid

98

kloropikrin*

2

3824 77 00

PRILOG III.

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU NADZORU PREMA KONVENCIJI O ZABRANI, RAZVIJANJU, PROIZVODNJI, GOMILANJU I KORIŠTENJU KEMIJSKOG ORUŽJA I NJEGOVOG UNIŠTENJA (KO)

Popis 1. Konvencije

Napomene:

1. S tvarima navedenim u Popisu 1. dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI. Konvencije i ispunjenju obveza iz dijela VI. Verifikacijskog dodatka, kao i dijela IX. istog dodatka, ako je primjenjiv.

2. Uvoz i izvoz tvari navedenih u Popisu 1. Konvencije, binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava čiji su te tvari (kemikalije) sastavni dio, uključujući i robe, koje u bilo kojoj koncentraciji sadržavaju te tvari (kemikalije), obavlja se temeljem dozvola, isključivo između država – stranka Konvencije bez prava ponovnog prenošenja na treću državu.

3. Svaki uvoz ili izvoz tvari navedenih u Popisu 1. Konvencije, kao i njihovih smjesa (binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava čiji su sastavni dio) uključujući i robe, koje u bilo kojoj koncentraciji sadržavaju te tvari (kemikalije), treba biti najavljen Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva najmanje 40 dana prije datuma namjeravanog prijenosa.[6]

Tarifna oznaka

Naziv tvari

CAS broj

6./ nitroiperiti:

2921 19 99 10

bis(2-kloretil)etilamin (HN1)

538-07-8

2921 19 99 20

bis(2-kloretil)metilamin (HN2)

51-75-2

2921 19 99 30

tris(2-kloretil)amin (HN3)

555-77-1

4./ sumporni iperiti:

2930 90 99 11

2-kloretilklormetilsulfid

2625-76-5

2930 90 99 12

bis (2-kloretil) sulfid (iperit BOt)

505-60-2

2930 90 99 13

bis (2-kloretiltio) metan

63869-13-6

2930 90 99 15

1,2-bis (2-kloretiltio) etan (seskviiperit)

3563-36-8

2930 90 85 16

1,3-bis (2-kloretiltio)-n-propan

63905-10-2

2930 90 99 17

1,4-bis (2-kloretiltio)-n-butan

142868-93-7

2930 90 99 18

1,5-bis (2-kloretiltio)-n-pentan

142868-94-8

2930 90 99 21

bis (2-kloretiltiometil) eter

63918-90-1

2930 90 99 22

bis (2-kloretiltioetil) eter (O-iperit)

63918-89-8

2930 90 99 29

ostali

3./ 0-alkil (H ili ?C10, uključujući cikloalkil) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonotiolati i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli

Na primjer:

2930 90 99 31

0-etil-S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (VX)

50782-69-9

2930 90 99 39

ostali

9./ alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonildifluoridi:

Na primjer:

2931 00 20

metilfosfonildifluorid (DF)

676-99-3

2931 00 99 19

ostali

1./ 0-alkil (?C10, uključujući cikloalkil) alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonofluoridati:

Na primjer:

2931 00 99 21

0-izopropil metilfosfonofluoridat (sarin)

107-44-8

2931 00 99 22

0-pinakolil metilfosfonofluoridat (soman)

96-64-0

2931 00 99 29

ostali

2./ 0-alkil (?C10, uključujući cikloalkil) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidocianidati:

Na primjer:

2931 00 99 31

0-etil N,N-dimetil fosforamidocianidat (tabun)

77-81-6

2931 00 99 39

ostali

5./ luiziti:

2931 00 99 41

2-klorvinildiklorarsin (luizit 1)

541-25-3

2931 00 99 42

bis(2-klorvinil) klorarsin (luizit 2)

40334-69-8

2931 00 99 43

tris(2-klorvinil)arsin (luizit 3)

40334-70-1

2931 00 99 49

ostali

10./ 0-alkil (H ili ?C10, uključujući cikloalkil) 0-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfoniti i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli:

Na primjer:

2931 00 99 51

0-etil 0-2-diizopropilaminoetil metilfosfonit (QL)

57856-11-8

2931 00 99 59

ostali

2931 00 99 60

11./ 0-izopropil metilfosfonokloridat (klorsarin)

1445-76-7

2931 00 99 70

12./ 0-pinakolil metilfosfonokloridat (klorsoman)

7040-57-5

3002 90 90 10

7./. saksitoksin

35523-89-8

3002 90 90 20

8./ ricin

9009-86-3

3824 90 97 10

sve mješavine (binarne i multikomponentne) što sadrže jednu ili više tvari s Popisa 1. Konvencije

Popis 2. Konvencije

Napomene:

1. S tvarima navedenim u Popisu 2. Konvencije dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI. Konvencije i ispunjenju obveza iz dijela VII. verifikacijskog dodatka, kao i dijela IX. istog dodatka, ako je primjenjiv.

2. Uvoz i izvoz tvari (kemikalija) navedenih u Popisu 2. Konvencije, kao i njihovih smjesa (binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava) uključujući i robe, koje u bilo kojem obliku sadržavaju te tvari (kemikalije), a čiji su sastavni dio u koncentraciji od 20% ili većoj, obavlja se temeljem dozvola, isključivo između država – stranka Konvencije bez prava ponovnog prenošenja na treću državu.

Tarifna oznaka

Naziv tvari

CAS broj

2812 10 99 10

7./ arsenov triklorid

7784-34-1

2903 39 90 10

2./ 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluormetil)-1-propen (PFIB)

382-21-8

2905 19 00 10

14./ 3,3-dimetilbutan-2-ol: (pinakolil alkohol)

464-07-3

2918 19 50

8./ 2,2-difenil-2-hidroksioctena kiselina (benzilna kiselina)

76-93-7

10./ N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil-2-kloridi i njihove protonirane soli:

Na primjer:

2921 19 60 41

2-(N,N-diizopropilamino) etil klorid hidroklorid

4261-68-1

2921 19 60 42

2-(N,N-dimetilamino) etil klorid hidroklorid

4584-46-7

2921 19 60 43

2-(N,N-dietilamino) etil klorid hidroklorid

869-24-9

2921 19 99 49

ostali

11./ N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetan-2-ol i njihove protonirane soli:

Iznimke (osim):

2922 19 85 10

N,N-dimetil-aminoetanol i odgovarajuće protonirane soli

108-01-0

2922 19 85 20

N,N-dietil-aminoetanol i odgovarajuće protonirane soli

100-37-8

Na primjer:

2922 19 30

2-(N,N-diizopropilamino) etanol

96-80-0

2922 19 85 39

ostali

2929 90 00 10

5./ N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidni dihalogenidi

2929 90 00 20

6./ dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidati

2930 90 20

13./ bis (2-hidroksietil) sulfid; (tiodiglikol)

111-48-8

2930 90 99 40

1./ 0,0-dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosforotiolat (amiton) i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli

78-53-5

12./ N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetan-2-tioli i odgovarajuće protonirane soli:

Na primjer:

2930 90 60

2-(N,N-dietilamino) etantiol

100-38-9

2930 90 99 59

ostali

4./ tvari (kemikalije), osim onih navedenih u Popisu 1. Konvencije, što sadrže atom fosfora na koji je vezana jedna metilna, etilna n-propilna ili izopropilna skupina, ali ne i daljnji atomi ugljika:

Na primjer:

2931 00 10

dimetil metilfosfonat

756-79-6

2931 00 30

metilfosfonil diklorid

676-97-1

2931 00 99 81

fosfonil kiselina, metil-, poliglikol ester

294675-51-7

2931 00 40 82

fosfonil kiselina, metil-, (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-il) metil metil ester

41203-81-0

2931 00 40 83

fosfonil kiselina, metil-, bis((5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2,-dioksafosforinan-5-il) metil) ester

42595-45-9

2931 00 99 84

butil metilfosfinat

6172-80-1

2931 00 99 85

metilfosfonos diklorid

676-83-5

2931 00 40 86

2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksid

68957-94-8

2931 00 40 87

dietil etilfosfonat

78-38-6

2931 00 40 88

natrijev 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat

84962-98-1

2931 00 40 89

dimetil propilfosfonat

18755-43-6

Iznimke (osim):

2930 90 99 61

O-etil-S-fenil etilfosfonotiolotionat (fonofos)

944-22-9

2930 90 99 69 ili

2931 00 99 89

ostale

2933 39 99 10

3./ 3-kvinuklidinil benzilat (BZ)

6581-06-2

2933 39 99 20

9./ kvinuklidin-3-ol

1619-34-7

sve mješavine (binarne i multikomponentne) što sadrže jednu ili više tvari s Popisa 2 Konvencije, u koncentraciji sukladno napomeni

Na primjer:

3824 90 87 10

polimer od mješavine dimetil metilfosfonata, oksirana ((CH2)2O) i fosforovog oksida (P2O5)

70715-06-9

3824 90 87 20

mješavina CAS brojeva 41203-81-0 i CAS 42595-45-9

170836-68-7

2931 00 40 90

mješavina: 50% metilfosfonil kiselina / 50% (aminoiminometil) urea

84402-58-4

3824 90 97 20

ostale

Popis 3. Konvencije

Napomene:

1. S tvarima navedenim u Popisu 3. Konvencije dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI. Konvencije i ispunjenju obveza iz dijela VIII. Verifikacijskog dodatka, kao i dijela IX. istog dodatka, ako je primjenjiv.

2. Uvoz i izvoz tvari (kemikalija) navedenih u Popisu 3. Konvencije, kao i njihovih smjesa (binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava) čiji su sastavni dio u koncentraciji od 30% ili većoj, obavlja se temeljem dozvola.

Tarifna oznaka

Naziv tvari

CAS broj

2811 19 20

3./ vodikov cijanid (cijanovodik, cijanovodična kiselina)

74-90-8

2812 10 11

5./ fosforov oksitriklorid (fosforil triklorid, fosforov oksiklorid)

10025-87-3

2812 10 15

6./ fosforov triklorid

7719-12-2

2812 10 16

7./ fosforov pentaklorid

10026-13-8

2812 10 91

12./ disumporov diklorid (sumporov monoklorid)

10025-67-9

2812 10 93

13./ sumporov diklorid

10545-99-0

2812 10 94

1./ fosgen (karbonil diklorid, karbonil klorid)

75-44-5

2812 10 95

14./ tionil diklorid (tionil klorid)

7719-09-7

2853 00 50

2./ cijanoklorid (klorcijan)

506-77-4

2904 90 40

4./ triklornitrometan (klorpikrin)

76-06-2

2920 90 20

10./ dimetil fosfit (dimetil fosfonat)

868-85-9

2920 90 30

8./ trimetil fosfit (trimetoksifosfin)

121-45-9

2920 90 40

9./ trietil fosfit

122-52-1

2920 90 50

11./ dietil fosfit (dietil fosfonat)

762-04-9

2922 13 10

17./ trietanolamin

102-71-6

2922 19 10

15./ etildietanolamin

139-87-7

2922 19 20

16./ metildietanolamin

105-59-9

3824 90 97 30

sve mješavine (binarne i multikomponentne) što sadrže jednu ili više tvari s Popisa 3 Konvencije, u koncentraciji sukladno napomeni

PRILOG IV.

POPIS ROBE VOJNE NAMJENE

Napomena 1: Pojmovi u »dvostrukim« navodnicima su definirani pojmovi. Odnose se na ’Definicije pojmova’ navedene u prilogu ovog Popisa

Napomena 2: U nekim slučajevima kemikalije su popisane imenom i CAS brojem. Popis se odnosi na kemikalije iste strukturalne formule (uključujući hidrate) bez obzira na ime ili CAS broj. CAS brojevi su prikazani kako bi se lakše identificirala određena kemikalija ne obazirući se na nomenklaturu. CAS brojevi se ne mogu koristiti kao jedino sredstvo identifikacije, budući da neki oblici navedenih kemikalija imaju drugačije CAS brojeve, a i smjese koje sadrže navedenu kemikaliju mogu također imati druge CAS brojeve.

ML1 Oružje s glatkom cijevi kalibra manjeg od 20 mm, ostalo naoružanje i automatsko oružje kalibra 12,7 mm ili manjeg (kalibra 0,50 inča) i pribor kako slijedi, te za njih posebno namijenjene komponente:

a. Puške, karabini, revolveri, pištolji, kratke strojnice i strojnice;

Napomena: ML1.a ne uključuje sljedeće:

a. Muškete, puške i karabine proizvedene prije 1938. godine;

b. Reprodukcije mušketa, pušaka i karabina čiji su originali proizvedeni prije 1890. godine;

c. Revolvere, pištolje i strojnice proizvedene prije 1890. godine, te njihove reprodukcije;

b. Oružje s glatkom cijevi, kako slijedi:

1. Oružje s glatkom cijevi posebno namijenjeno vojnoj uporabi

2. Ostala oružja s glatkom cijevi kako slijedi:

a. Potpuno automatska;

b. Poluautomatska ili s kliznim mehanizmom punjenja (pumperice);

c. Oružja koja koriste streljivo bez čahure;

d. Prigušivači, posebni dodatci za montiranje na pušku, spremnici za metke, ciljnici i prigušivači bljeska za oružja navedena u ML1.a, ML1.b ili ML1.c.

Napomena 1: ML1 se ne odnosi na oružje s glatkom cijevi koje se koriste za lov ili sport. To oružje ne smije biti posebno namijenjeno vojnoj uporabi niti smije biti automatsko.

Napomena 2: ML1 se ne odnosi na oružje koje je posebno namijenjeno za ispaljivanje tzv. lažnog streljiva te koje nije u mogućnosti ispaliti bilo koju vrstu streljiva navedenog u ML3.

Napomena 3: ML1 se ne odnosi na oružja koja ispaljuju streljivo s rubnim paljenjem, i koja nisu potpuno automatska.

Napomena 4: ML1 se ne odnosi na optičke ciljnike za oružje bez elektroničkog procesuiranja slike, te ciljnike s četverostrukim ili manjim povećanjem, pod uvjetom da nisu specijalno dizajnirani ili modificirani za vojnu uporabu.

ML2 Oružja s glatkom cijevi kalibra 20 mm ili većeg, ostala oružja ili naoružanje kalibra većeg od 12,7 mm (kalibra 0,50 inča), bacači i pribor kako slijedi, te za njih posebno namijenjene komponente:

a. Oružje, haubice, topovi, minobacači, protuoklopno oružje, lanseri raketa, vojni bacači plamena, puške, netrzajno oružje, oružje s glatkom cijevi, te za njih namijenjene naprave za smanjenje otkrivanja položaja;

Napomena 1: ML2.a uključuje ubrizgavače, mjerne naprave, spremnike, te ostale komponente posebno namijenjene za uporabu sa tekućim pokretačkim punjenjima za bilo koji dio opreme naveden u ML2.a

Napomena 2: ML2.a. se ne odnosi na oružje kao što su:

1. Muskete, puške i karabini proizvedeni prije 1938;

2. Reprodukcije musketa, pušaka i karabina čiji su originali proizvedeni prije 1890.

Napomena 3: ML2.a. se ne odnosi na ručne lansere projektila posebno namijenjenim lansiranju projektila na daljinama do 500 metara bez eksplozivnog punjenja ili komunikacijske povezanosti koji nakon lansiranja ostaju povezani s lanserom.

b. Dimni, plinski i pirotehnički bacači ili generatori posebno namijenjeni ili modificirani za vojnu uporabu;

Napomena: ML2. se ne odnosi na signalne pištolje.

c. Ciljnici za oružja.

d. Postolja posebno namijenjena oružju navedenom u ML2.a

ML3 Streljivo i upaljači za streljivo, kako slijedi, te za njih posebno namijenjene komponente:

a. Streljivo za oružje navedeno u ML1, ML2 ili ML12;

b. Naprave za podešavanja upaljača za streljivo navedeno u ML3.a.

Napomena 1: ML3 uključuje sljedeće posebno namijenjene komponente:

a. metalne ili plastične komponente kao što su nakovnji kapisle, košuljice zrna, članci redenika, vodeći prsteni i metalni dijelovi streljiva;

b. Sigurnosne i oružne naprave, upaljače, senzore i inicijalne naprave;

c. Energetska punjenja za jednokratno ispaljenje;

d. Sagorljive čahure za punjenje;

e. Kazetno streljivo, uključujući bombice, mine i projektile navođene na cilj,.

Napomena 2: ML3.a se ne odnosi na streljivo čija je čahura zatvorena bez projektila (tzv. prazna zvijezda) kao ni tzv. slijepo streljivo sa probušenom komorom za barut.

Napomena 3: ML3.a se ne odnosi na patrone posebno namijenjene za bilo koju od sljedećih svrha:

a. Signaliziranje

b. Tjeranje ptica ili

c. Paljenje fitilja na naftnim bušotinama.

ML4 Bombe, torpeda, rakete, projektili, ostale eksplozivne naprave i punjenja kao i pripadajuća oprema i pribor, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj uporabi kao i komponente posebno namijenjene za navedeno:

POZOR 1: Za opremu za navođenje i navigaciju, vidi ML11.

POZOR 2: Za sustave za zaštitu aviona od raketa (AMPS), vidi ML4.c.

a. Bombe, torpeda, granate, dimni spremnici, rakete, mine, rakete, dubinska (protupodmornička) punjenja, punjenja za rušenje kao i oprema za uništavanje, »pirotehničke« naprave, patrone i simulatori (npr. oprema koja simulira karakteristike bilo kojeg od ovih sredstava), posebno namijenjeni vojnoj uporabi:

Napomena: ML4.a uključuje:

a. Dimne granate, zapaljive bombe i eksplozivne naprave;

b. Sapnice raketnih projektila i vrhove projektila na letjelicama koje imaju mogućnost povratka u atmosferu

b. Oprema koja ima sve od sljedećeg:

1. Posebno konstruirana za vojnu namjenu; i

2. Posebno konstruirana za rukovanje, kontrolu, aktiviranje, energetsko punjenje za jednokratno ispaljivanje, lansiranje, polaganje, čišćenje, pražnjenje, zavaravanje, ometanje, detonaciju ili detekciju sredstava bilo čega od sljedećeg:

a. Stavke koje podliježu kontroli po ML4.a; ili

b. Improvizirani eksplozivni uređaji (IED).

Napomena 1: ML4.b uključuje:

a. Mobilnu opremu za pretvaranje plina u tekuće stanje koja može proizvesti 1 000 kg ili više plina u tekućem stanju po danu;

b. Ploveći električni provodni kabel za čišćenje magnetskih mina.

Napomena 2: ML4.b. ne uključuje ručne naprave koje su namijenjene isključivo za detekciju metalnih objekata i nemaju mogućnost razlikovanja mina od ostalih metalnih objekata.

c. Sustavi za zaštitu aviona od raketa (AMPS).

Napomena: ML4.c. ne uključuje AMPS koji imaju sve od dolje navedenog:

a. Bilo koji od sljedećih senzora za upozorenje na prisutnost raketa:

1. Pasivne senzore sa vršnim odzivom između 100-400 nm; ili

2. Aktivne pulsirajuće Dopplerove senzore za upozorenje na rakete;

b. Sustave za stvaranje protumjera;

c. Baklje, koje imaju i vidljiv i infracrveni trag, za ometanje rakete zemlja-zrak; i

d. Instalirane na »civilnim zrakoplovima« i koje imaju sve od sljedećeg:

1. AMPS je u funkciji samo na specifičnim »civilnim zrakoplovima« na kojima je instaliran posebni AMPS, i za kojeg je izdan bilo koji od dolje navedenih dokumenta:

a. Certifikat civilnog tipa; ili

b. Odgovarajući dokument kojeg priznaje Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO);

2. AMPS koriste zaštitu za sprečavanje neautoriziranog pristupa »softveru«; i

3. AMPS uključuju aktivni mehanizam koji onemogućuje funkciju sustava u slučaju njegova skidanja sa »civilnog zrakoplova« na kojeg je instaliran.

ML5 Kontrola paljbe i odgovarajuća oprema za uzbunjivanje i upozoravanje, kao i srodni sustavi, oprema za testiranje, uciljavanje i protumjere, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj uporabi, te komponente i pribor posebno namijenjeni za gore navedeno:

a. Ciljnici oružja, računala za bombardiranje, sustavi za usmjeravanje oružja i sustavi za upravljanje paljbom;

b. Sustavi za određivanje položaja cilja, označavanje, određivanje daljine do cilja, promatranje ili praćenje; oprema za detekciju, prikupljanje podataka, prepoznavanje ili identifikaciju; te oprema za ugradnju senzora;

c. Oprema za protuelektronsko djelovanje namijenjena sredstvima navedenim u ML5.a ili ML5.b;

Napomena: Za potrebe ML5.c., oprema za protuelektronsko djelovanje uključuje i opremu za otkrivanje.

d. Oprema za testiranje na terenu ili uciljavanje, posebno namijenjena sredstvima navedenim u ML5.a., ML5.b. ili ML5.c.

ML6 Kopnena vozila i komponente, kako slijedi:

POZOR: Za opremu za navođenje i navigaciju vidi ML11.

a. Kopnena vozila i njihove komponente, posebno namijenjena ili modificirana za vojnu uporabu;

Tehnička napomena:

Za potrebe ML6.a termin kopnena vozila uključuje i prikolice.

b. Vozila s pogonom na sve kotače koja se mogu koristiti na neravnom terenu i koja su proizvedena ili opremljena materijalom koji pruža balističku zaštitu razine III ili veće (sukladno normi NIJ 0108.01 iz rujna 1985. godine ili usporedivoj nacionalnoj normi).

POZOR: Vidi također ML13.a.

Napomena 1:

ML6.a uključuje:

a.

Tenkove i ostala vojna naoružana vozila i vojna vozila koja su opremljena nosačima za naoružanje ili opremom za postavljanje mina ili lansiranje projektila navedena u ML4;

b.

Oklopna vozila;

c.

Amfibijska vozila i vozila za prelaženje dubokih vodenih površina;

d.

Vozila za izvlačenje i vozila za vuču ili prijevoz streljiva ili sustava oružja kao i s tim povezanu opremu za rukovanje tovarom.

Napomena 2:

Modifikacija kopnenog vozila za vojnu uporabu navedenog u ML6.a podrazumijeva strukturalnu, električnu ili mehaničku promjenu koja uključuje jednu ili više posebno namijenjenih vojnih komponenti. Te komponente uključuju:

a.

Oplatu zrakom punjenih guma koja je posebno namijenjena za pružanje zaštite od metaka te za vožnju i kad su prazne;

b.

Oklopna zaštita vitalnih dijelova (npr. spremnika goriva ili kabine vozila);

c.

Posebna ojačanja ili nosači oružja;

d.

Svjetla za noćnu vožnju.

Napomena 3:

ML6 se ne odnosi na civilne automobile ili kamione izrađene ili modificirane za prijevoz novca ili vrijednosti koja imaju oklop ili balističku zaštitu.

ML7 Kemijski i biološki toksični agensi, »agensi za kontrolu nemira«, radioaktivni materijali, uz to povezana oprema, komponente i materijali, kako slijedi:

a. Biološki agensi i radioaktivni materijali »prilagođeni uporabi u ratu« za uništenje ljudi i životinja, opreme, usjeva ili okoliša;

b. Agensi za kemijsko ratovanje uključujući:

1. Nervni agensi za kemijsko ratovanje

a. O-Alkil (jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil), alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) – fosfonofluoridati, kao što su:

Sarin (GB): O – izopropil metilfosfonofluoridat (CAS 107-44-8); i

Soman (GD): O- pinacolil metilfosfonofluoridat (CAS 96-64-0);

b. O- Alkil (jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil) N, N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidocijanidati, kao što su:

Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocijanidat (CAS 77-81-6);

c. O- Alkil (H ili jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil)- aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonotiolati i odgovarajuće alkalirane i protonirane soli, kao što su:

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (CAS 50782-69-9);

2. Kožni agensi za kemijsko ratovanje

a. Sumporni otrovi kao što su:

1. 2-kloroetilklorometilsulfid CAS 2625-76-5);

2. Bis (2-kloroetil) sulfid (CAS 505-60-2);

3. Bis (2-kloroetiltio) metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-kloroetiltio) etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-kloroetiltio) –n-propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-kloroetiltio) –n-butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-kloroetiltio) –n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. Bis (2-kloroetiltiometil) eter (CAS 63918-90-1);

9. Bis (2-kloroetiltioetil) eter (CAS 63918-89-8);

b. Luiziti, kao što su:

1. 2-klorovinildikloroarsin (CAS 541-25-3);

2. Tris (2-klorovinil) arsine (CAS 40334-70-1);

3. Bis (2-klorovinil) kloroarsine (CAS 40334-69-8);

c. Dušični otrovi kao što su:

1. HN1: bis (2-kloroetil) etilamin (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-kloroetil) metilamin (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-kloroetil) amin (CAS 555-77-1);

3. Agensi za onesposobljavanje u kemijskom ratovanju kao što su:

a. 3-Quinuclidinil benzilate (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. Defolijanti namijenjeni kemijskom ratovanju kao što su:

a. Butil 2-kloro-4-fluorofenoksiacetat (LNF);

b. 2,4,5-triklorofenoksioctena kiselina (CAS 93-76-5) pomiješana sa 2,4-diklorofenoksioctene kiseline (CAS 94-75-7) (Narančasti agens (CAS 39277-47-9)).

c. Binarni prekursori i ključni prekursori namijenjeni kemijskom ratovanju kako slijedi:

1. Alkil (Metil, etil, n-propil ili izopropil fosfonil difluoridi kao što su:

DF: metil fosfonildifluorid (CAS 676-99-3);

2. O-Alkil (H ili jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil) 0-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfoniti i odgovarajuće alkilirane i protonirane soli kao što su:

QL: O-etil-2-di-izopropilaminoetil metilfosfonit (CAS 57856-11-8);

3. Klorosarin: O-izopropil metilfosfonokloridat (CAS 1445-76-7);

4. Klorosoman: O-pinakolil metilfosfonokloridat (CAS 7040-57-5);

d. »Suzavci« i »agensi za suzbijanje nereda« uključujući:

1. Bromobenzil cijanid (CA) (CAS 5798-79-8);

2. o-klorobenzilidenemalonoonitril (o-klorobenzalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. Fenilacil klorid (o-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Dibenz-(b,f)-1,4-oksazefin (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-kloro-5, 10-dihidrofenarsazin, (fenarsazin klorid), (Adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-nonanomorfolin, (MPA) (CSA 5299-64-9)

Napomena 1: ML7.d se ne odnosi na suzavce ili agense za suzbijanje nereda koji su pojedinačno pakirani u svrhu osobne samoobrane.

Napomena 2: ML7.d se ne odnosi na aktivne sastavne kemikalije i njihove kombinacije identificirane i pakirane za proizvodnju hrane ili medicinske svrhe.

e. Oprema posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu, posebno projektirana ili modificirana za raspršivanje bilo čega od dolje navedenog, i za nju posebno namijenjene komponente:

1. Materijali ili agensi navedeni u ML7.b ili .d; ili

2. Komponente načinjene od prekursora navedene u ML7.c.

f. Oprema za zaštitu i dekontaminaciju, posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu, komponente i kemijske smjese kako slijedi:

1. Oprema posebno projektirana ili modificirana za obranu od materijala navedenih u ML7.b ili ML7.d i za nju posebno namijenjene komponente;

2. Oprema posebno projektirana ili modificirana za dekontaminaciju objekata kontaminiranih materijalima navedenih u ML7.a, i ML7.b. i za nju posebno namijenjene komponente;

3. Kemijske smjese posebno razvijene/formulirane za dekontaminaciju objekata kontaminiranih materijalima navedenih u ML7.a, i ML7.b;

Napomena: ML7.f 1. se odnosi na:

a. Rashladne jedinice posebno izrađene ili modificirane za nuklearno, biološko ili kemijsko filtriranje;

b . Zaštitnu odjeću

POZOR: Za civilne zaštitne maske, zaštitnu i dekontaminacijsku opremu vidi također navod 1A004 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

g. Oprema, posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu, izrađena ili modificirana za pronalaženje ili identifikaciju materijala navedenih u ML7 .b ili ML7.d, i za nju posebno namijenjene komponente.

Napomena: ML7.f se ne odnosi na dozimetre za osobnu dozimetriju.

POZOR: Vidi također navod 1A004 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

h. »Biopolimeri« posebno namijenjeni ili prerađeni za otkrivanje ili identifikaciju agenasa za kemijsko ratovanje navedenih u ML7.b i kultura posebnih stanica koje se koriste za njihovu proizvodnju;

i. »Biokatalizatori« za dekontaminacju ili razgradnju agenasa za kemijsko ratovanje i njihovi biološki sustavi kako slijedi:

1. »Biokatalizatori« posebno namijenjeni za dekontaminaciju ili raspadanje CW agenasa koji podliježu kontroli po ML7.b koji su rezultat usmjerene laboratorijske selekcije ili genetske manipulacije bioloških sustava;

2. Biološki sustavi, kako slijedi; »ekspresionirani vektori«, virusi ili kulture stanica koje sadrže genetske informacije koje su specifične za proizvodnju »biokatalilzatora« navedenih u ML7.i.1.

Napomena 1: ML7.b i ML7.d se ne odnosi na slijedeće:

a. Cijan klorid (CAS 506-77-4). Vidi 1C450.a5 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

b. Cijanovodična kiselina (CAS 74-90-8);

c. Klor (CAS 7782-50-5);

d. Karbonil klorid (fosgen) (CAS 75-44-5). Vidi 1C450.a4 na Popisu robe s dvojnom namjenom;

e. Difosgen (triklorometil-kloroformat) (CAS 503-38-8);

f. Ne koristi se od 2004;

g. Ksilil bromid, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. Benzil bromid (CAS 100-39-0);

i. Benzil jodid (CAS 620-05-3);

j. Bromo aceton (CAS 598-31-2);

k. Cijan bromid (CAS 506-68-3);

l. Bromo metiletilketon (CAS 816-40-0);

m. Kloro aceton (CAS 78-95-5);

n. Etil jodoacetat (CAS 623-48-3);

o. Jodo aceton (CAS 3019-04-3);

p. Kloropikrin (CAS 76-06-2). Vidi 1C450.a7 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

Napomena 2: Kulture stanice i biološki sustavi navedeni u ML7.h, ML7.i(2) su isključivi i te stavke se ne odnose na stanice ili biološke sustave za civilne svrhe, kao što su poljoprivreda, farmacija, medicina, veterinarstvo, okoliš, zbrinjavanje otpada ili industrija hrane.

ML8 »Energetski materijali« i odgovarajuće tvari, kako slijedi:

POZOR 1: Vidi također 1C011 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

POZOR 2: Za punjenja i uređaje, vidi ML4 i 1A008 na Popisu robe s dvojnom namjenom

Tehničke napomene:

1. Za potrebe ML8, pojam smjesa se odnosi na sastav dviju ili više tvari u kojoj barem jedna tvar podliježe kontroli po točkama ML8.

2. Bilo koja supstanca navedena u točkama ML8 kontrolira se po ovoj listi čak i kad se koristi za neke druge primjene od onih navedenih (npr. TAGN se uglavnom koristi kao eksploziv ali se može koristiti i kao gorivo ili kao oksidator).

a. »Eksplozivi«, kako slijedi, i njihove smjese:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan ili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oksid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (cis-bis (5nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroksan ili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW ili heksanitroheksaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatrati od CL-20 (vidi također ML8.g(3) i .g(4) za njegove »prekursore”);

5. CP (2-(5-cijanotetrazolato) penta amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilen, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen9) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oksid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3”-diamino-2,2”,4,4”,6,6”-heksanitrobifenil ili dipikramid) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU ili dintroglikoluril) (CAS 55510-04-8);

12. Furazani, kako slijedi:

a. DAAOF (diaminoazoksifurazan);

b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX i derivati (vidi također ML8.g(5) za njegove »sirovine za izradu«), kako slijedi:

a. HMX (Ciklotetrametilenetetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin,1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazaciklooktan, oktogen ili octogene) (CAS 2691-41-0);

b. difluoroaminated analozi HMX

c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-octanone-3,tetranitrosemiglycouril ili keto-bicyclic HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (heksanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. Imidazoli, kako slijedi:

a. BNNII (oktahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazol);

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazol)-2,4-dinitroimidazol);

e. PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazol)-2dinitrometilen hidrazin);

18. NTO (ONTA ili 3-nitro-1,2,4-triazol-5-jedan) (CAS 932-64-9);

19. Polinitrokubani sa više od četiri nitro grupe;

20. PYX (2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropiridin) (CAS 38082-89-2);

21. RDX i derivati, kako slijedi:

a. RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen ili hexogene) (CAS 121-82-4);

b. Keto-RDX (K-6 ili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidinenitrat) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (vidi također ML8.g7 za njegove »sirovine za izradu«);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoramin) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);

25. Tetrazoli, kako slijedi:

a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. Tetryl (trinitrofenilmetilnitramin) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (vidi također ML8.g6 za njegove »sirovine za izradu«);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (vidi također ML8.g2 za njegove »prekursore«);

29. TNGU (SORGUYL ili tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazin) (CAS 229176-04-9);

31. Triazini, kako slijedi:

a. DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahidro-1,3-5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32. Triazoli, kako slijedi:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e. DBT (3,3”-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS 75393-84-9);

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. Eksplozivi koji nisu navedeni u ML8.a i koji imaju bilo što od sljedećeg:

a. Brzinu detonacije veću od 8 700 m/s na maksimalnoj gustoći ili

b. Tlak detonacije veći od 34 GPa (340 kbar);

34. Organski eksplozivi koji nisu navedeni u ML8.a i koji imaju sve od sljedećeg:

a. Dosežu tlak detonacije od 25 GPa (250 kbar) ili veći, i

b. Ostaju najmanje 5 minuta stabilni na temperaturi od 523 K (250 °C) ili višoj;

b. »Pogonska goriva«, kako slijedi:

1. Bilo koje kruto »pogonsko gorivo« klase 1.1 Ujedinjenih naroda (UN) teoretskog specifičnog impulsa (u standardnim uvjetima) većeg od 250 sekundi za ne-metalizirane, ili većeg od 270 sekundi za aluminizirane sastave;

2. Bilo koje kruto »pogonsko gorivo« UN klase 1.3 teoretskog specifičnog impulsa (u standardnim uvjetima) većeg od 230 sekundi za ne-halogenizirane, 250 sekundi za ne-metalizirane sastave i više od 266 sekundi za metalizirane sastave;

3. »Pogonska goriva« koji imaju vrijednost konstante snage veću od 1 200 kJ/kg;

4. »Pogonska goriva« koji mogu podnijeti stabilnu linearnu brzinu gorenja veću od 38mm/s u standardnim uvjetima (izmjereno u obliku inhibiranog uzorka u krafordovoj bombi) 6,89 MPa (68,9 bar) tlaka i 294 K (21 °C);

5. Elastomerom modificirano lijevano dvobazno »pogonsko gorivo« (EMCDB) čija je deformacija pri najvećem naprezanju veća od 5% na 233 K (-40 oC);

6. Bilo koje »pogonsko gorivo« koje sadrži supstance navedene u ML8.a.

7. »Pogonsko gorivo«, koje nije navedeno nigdje drugdje u EU Popisu robe vojne namjene a posebno je namijenjeno za vojnu uporabu;

c. »Pirotehnika«, goriva i supstance u vezi s tim, kako slijedi, te njihove smjese:

1. Avionska goriva posebno formulirana za vojne svrhe;

2. Alan (aluminijski hidrid) (CAS 7784-21-6);

3. Karborani; dekaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 i 18433-84-6) i njihovi derivati;

4. Hidrazin i derivati, kako slijedi (vidi također ML8.d8 i .d9. za oksidiranje hidrazinskih derivata):

a. Hidrazin (CAS 302-01-2) koncentracije 70% ili veće;

b. Monometil hidrazin (CAS 60-34-4);

c. Simetrični dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);

d. Nesimetrični dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

5. Metalna goriva u obliku čestica bez obzira jesu li one sferične, atomizirane, sferoidalne, pločaste ili mljevene, proizvedene od tvari čistoće 99% ili više:

a. Metali i njihove smjese, kako slijedi:

1. Berilij (CAS 7440-41-7) veličine čestica manje od 60µm

2. Željezni prah (CAS 7439-89-6) veličine čestica od 3 µm ili manje proizvedeno redukcijom željeznog oksida vodikom;

b. Smjese koje sadržavaju bilo što od sljedećeg:

1. Cirkonij (CAS 7440-67-7), magnezij (CAS 7439-95-4) ili njihove legure čestica veličine manjih od 60 µm;

2. Bor (CAS 7440-42-8) ili borov karbid (CAS 12069-32-8) goriva čistoće 85% ili veće te veličine čestica manje od 60 µm;

6. Vojni materijali koji sadrže zgušnjivače za ugljikovodična goriva posebno formulirana za uporabu u bacačima plamena ili zapaljivom streljivu kao što su metalni stearati ili palmati (npr. oktal (CAS 637-12-7)) i M1, M2 I M3 zgušnjivači;

7. Perklorati, klorati i kromati spojeni s metalom u prahu ili drugim komponentama visokoenergetskog goriva;

8. Sferični aluminijski prah (CAS 7429-90-5) veličine čestica 60µm ili manje, proizveden od materijala koji sadržava 99% ili više aluminija;

9. Titanij subhidrid (TiHn) stehiometrijskog ekvivalenta n= 0,65-1,68.

Napomena 1: Avionska goriva navedena u ML8.c1. gotovi su proizvodi a ne njihovi sastojci.

Napomena 2: ML8.c4.a. ne odnosi se na hidrazinske smjese koje su posebno formulirane za zaštitu od korozije.

Napomena 3: ML8.c.5. se odnosi na eksplozive i goriva koji sadrže metale ili legure bez obzira jesu li metali ili legure sažeti u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

Napomena 4: ML8.c.5.b.2 ne odnosi se na bor i borov karbid obogaćen bor-10 (20% ili više ukupnog sadržaja bora-10.)

d. Oksidatori, kako slijedi, te njihove smjese:

1. ADN (amonij dinitramid ili SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (amonij perklorat) (CAS 7790-98-9);

3. Smjese sastavljene od fluora i bilo kojeg od sljedećih sastojaka:

a. Ostali halogeni;

b. Kisik; ili

c. Dušik;

Napomena 1: ML8.d.3 se ne odnosi na klor trifluorid (CAS 7790-91-2). Vidi 1C238 na Popisu robe s dvojnom namjenom;

Napomena 2: ML8.d.3 se ne odnosi na nitrogen triflorid (CAS 7783-54-2) u plinovitom stanju.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hidroksilamonij nitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hidroksilamonij perklorat) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hidrazinij nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. Hidrazin nitrat (CAS 37836-27-4);

9. Hidrazin perklorat (CAS 27978-54-7);

10. Tekući oksidatori koji su sastavljeni od ili koji sadrže inhibiranu dimeću dušičnu kiselinu (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Napomena: ML8.d.10 se ne odnosi na neinhibiranu zapaljivu dušičnu kiselinu.

e. Veziva, plastifikatori, monomeri, polimeri, kako slijedi:

1. AMMO (azidometilmetiloksetan i njegovi polimeri) (CAS 90683-29-7) (vidi također ML8.g1 za njegove »sirovine za izradu«);

2. BAMO (bisazidometiloksetan i njegovi polimeri) (CAS 17607-20-4) (vidi također ML8.g1 za njegove »sirovine za izradu«);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropil)formal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butanetrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (vidi također ML8.g8 za njegove »sirovine za izradu«);

6. Energetski monomeri, plastifikatori ili polimeri koji sadrže dušične, azido, nitratne, nitrazne ili difluoroamino grupe posebno formulirane za vojnu uporabu;

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oksetan) i njegovi polimeri;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oksaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) i njegovi derivati;

12. HTPB (polibutadien s hidroksil završecima) s funkcionalnoću hidroksila jednakom ili većom od 2,2 i manjom ili jednakom 2,4, hidroksilne vrijednosti manje od 0,77 meq/g te viskoziteta na 30 oC manje od 47 poise (CAS 69102-90-5);

13. Poli(epiklorohidrin) s funkcionalnim alkoholnim grupama s molekularnih masama manjih od 10 000, i to:

a. Poli(epiklorohidrindiol);

b. Poli(epiklorohidrindiol)

14. NENAs (nitratoetilnitramin spojevi) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 i 85954-06-9);

15. PGN (Poli-GLYN, poliglicidilinitrat ili poli(nitratometiloksiran) (CAS 27814-48-8);

16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloksetan) ili poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metiloksetan]) (CAS 84051-81-0);

17. Polinitroortokarbonati;

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksi] propan ili tris vinoksi propane adukt) (CAS 53159-39-0).

f. Aditivi, kako slijedi:

1. Bazni bakarni salicilat (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hidroksietil)glikolamid) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadienenitrileoksid) (CAS 9003-18-3);

4. Derivati ferocena, kako slijedi:

a. Butacen (CAS 125856-62-4);

b. Katocen (2,2-bis-etilferrocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c. Ferocen karboksilne kiseline;

d. n-butil-ferocen (CAS 31904-29-7);

e. Ostali slični derivati aduktiranog polimer ferocena;

5. Olovni beta-resorcylate (CAS 20936-32-7);

6. Olovni citrat (CAS 14450-60-3);

7. Olovno-bakreni helati beta-resorcylata ili salicilata (CAS 68411-07-4);

8. Olovni maleat (CAS 19136-34-6);

9. Olovni salicilat (CAS 15748-73-9);

10. Olovni stanat (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinil fosfin oksid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroksipropanoksi) propilamino fosfin oksid); i ostali MAPO derivati;

12. Metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilamino fosfin oksid) (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14. 3-Nitraza-1,5-pentan diisocijanat (CAS 7406-61-9);

15. Agensi organo-metalnih spojeva, kako slijedi:

a. Neopentil[diallil]oksi, tri[dioctil]fosfato-titanat (CAS 103850-22-2); također poznat kao titanij IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioktil) fosfato] (CAS 110438-25-0); ili LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. Titanij IV, [(2-propenolato—1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris[dioctyl] pirofosfat ili KR 3538;

c. Titanij IV, [(2-propenolato—1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris(dioctyl)fosfat;

16. Policijanodifluoroaminoetilenoksid;

17. Polifunkcionalni aziridin amidi sa izoftaličnim, trimesičnom (BITA ili butilen imin trimesamid), isocaynuričnom ili trimetiladipičnom strukturom i 2-metil ili 2-etil grupom na aziridin prstenu;

18. Propilenimin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);

19. Superfini željezni oksid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) specifične površine veće od 250m?/g i prosječne veličine čestica od 3,0 nm ili manje;

20. TEPAN (tetraetilenpentaamineakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cijanoetilizirani poliamini i njihove soli;

21. TEPANOL (tetraetilenpentaamineakrlonitrileglicidol) (CAS 68412-46-4); cijanoetilizirani poliamini slični glicidolu i njihovim solima;

22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8).

g. »Prekursori«, kako slijedi:

POZOR: U ML8.g. reference se odnose na »Energetske tvari« koje podliježu kontroli, a koji se proizvode od ovih supstanci.

1. BCMO (bisklorometiloksetan) (CAS 142173-26-0) (vidi također ML8.e1 i .e2);

2. Dinitroazetidin-t-butil sol (CAS 125735-38-8) (vidi također ML8.a28);

3. HBIW (heksabenzilheksaazaizovurcitan) (CAS 124782-15-6) (vidi također ML8.a4);

4. TAIW (tetraacetildibenzilheksaazaizovurcitan) (vidi također ML8.a4) (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciklooktan) (CAS 41378-98-7) (vidi također ML8.a13);

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (vidi također ML8.a27);

7. 1,3,5-triklorobenzen (CAS 108-70-3) (vidi također ML8.a23);

8. 1,2,4-trihidroksibutan (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (vidi također ML8.e5).

Napomena 5: Ne koristi se od 2009.

Napomena 6: ML8 se ne odnosi na sljedeće supstance osim ako su spojene ili pomiješane s »energetskim tvarima« spomenutom u ML8.a ili metalima u prahu pod ML8.c:

a. Amonij pikrat (CAS 131-74-8);

b. Crni barut;

c. Heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d. Difluoroamin (CAS 10405-27-3);

e. Dušični škrob (CAS 9056-38-6);

f. Kalijev nitrat (CAS 7757-79-1);

g. Tetranitronaftalen;

h. Trinitroanisol;

i. Trinitronaftalen;

j. Trinitroksilen;

k. N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);

l. Dioktilmaleat (CAS 142-16-5);

m. Etilheksilakrilat (CAS 103-11-7);

n. Trietilaluminij (TEA), trimetilaluminij (TMA) (CAS 75-24-1) i ostali piroforični metalni alkili i arili litija, natrija, magnezija, cinka ili bora;

o. Nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p. Nitroglicerin (ili gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. Etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. Pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. Olovni azid (CAS 13424-46-9), normalni olovni stifnat (CAS 15245-44-0) i osnovni olovni stifnat (CAS 12403-82-6) i inicijalni eksplozivi ili incijalne smjese koje sadrže azide ili spojeve azida;

u. Trietileneglicoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitroresorcinol (styphnic kiselina) (CAS 82-71-3);

w. Dietildifenil urea (CAS 85-98-3); dimetildifenil urea (CAS 611-92-7); metiletildifenil urea [Centraliti];

x. N,N-difenilurea (nesimetrična difenilurea) (CAS 603-54-3);

y. Metil-N,N-difenilurea (metilna nesimetrična difenilurea) (CAS 13114-72-2);

z. Etil-N,N-difenilurea (etilna nesimetrična difenilurea) (CAS 64544-71-4);

aa. 2-Nitrodifenilamin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb. 4-Nitrodifenilamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. Nitroguanidin (CAS 556-88-7) (vidi 1C011.d na Popisu robe s dvojnom namjenom).

ML9 Ratna plovila (površinska ili podvodna), specijalna mornarička oprema, pribor, komponente i ostala površinska plovila, kako slijedi:

POZOR: Za opremu za vođenje i navigaciju vidi ML11.

a. Plovila i komponente:

1. Plovila (površinska ili podvodna) posebno projektirana ili modificirana za vojnu namjenu, bez obzira na trenutno stanje popravka ili ispravnosti, i bez obzira sadrže li oružne sustave ili oklop, te trup ili dijelove trupa takvih plovila, i njihove komponente posebno projektirane za vojnu namjenu;

2. Površinska plovila, osim onih navedenih u ML9.a.1., koji imaju bilo što od slijedećeg, učvršćeno ili integrirano u plovilo:

a. Automatsko oružje navedeno u ML1., kalibra 12,7 mm ili većeg, ili oružje navedeno u ML2, ML4, Ml12, ili ML19., ili ‘nastavci’ ili čvrste točke takovih oružja;

Tehnička napomena

‘Nastavci’ se odnose na nastavke na oružju ili strukturno ojačanje radi postavljanja oružja

b. Sustavi za upravljanje paljbom navedeni u ML5.;

c. Koji imaju sve od sljedećeg:

1. ‘Kemijsku, biološku, radiološku ili nuklearnu (KBRN) zaštitu’; i

2. ‘Sustav orošavanje ili ispiranja’ namijenjen dekontaminaciji; ili

Tehničke napomene

1. ‘KBRN zaštita’ je samostalni unutarnji prostor sa značajkama kao što su osiguranje nadtlaka, izolacija ventilacijskih sustava, ograničeni ventilacijski otvori sa KBRN filtrima i ograničen broj točaka za pristup osoblja koji uključuje zračne komore.

2. ‘Sustav orošavanja ili ispiranja’ je sustav raspršivanja morske vode, koji istovremeno ispire vanjski dio nadgrađa i palubu plovila.

d. Oružni sustavi za aktivnu zaštitu navedeni u Ml4.b., ML5.c. ili ML11.a. i imaju bilo što od sljedećeg:

1. ‘KBRN zaštitu’;

2. Trup plovila i nadgrađe, posebno projektirani smanjivanje radarskog odraza;

3. Sredstva za smanjivanje termalne zamjetljivosti (npr. sustav za hlađenje ispušnih plinova), osim posebno namijenjenih za povećanje opće učinkovitosti elektrana ili smanjivanje utjecaja na okoliš; ili

4. Sustav projektiran za smanjivanje magnetske zamjetljivosti cijelog plovila;

b. Motori i pogonski sustavi, posebno projektirani za vojnu namjenu i komponente za njih, posebno projektirane za vojnu namjenu, kako slijedi:

1. Dizel motori posebno namijenjeni za podmornice koje imaju sve niže navedene značajke:

a. Izlaznu snagu 1,12 MW (1 500 KS) ili veću; i

b. Rotacijsku brzinu 700 okr/min ili veću

2. Električni motori posebno namijenjeni podmornicama, koje imaju sve niže navedene značajke:

a. Izlaznu snagu veću od 0,75 MW (1 000 KS);

b. Sposobnost brze promjene smjera u gibanje unatrag;

c. Vodeno hlađenje; i

d. Potpunu zatvorenost;

3. Nemagnetni dizel motori koji imaju slijedeće značajke:

a. Izlaznu snagu najmanje 37,3 MW (50 KS)

b. Nemagnetni udio veći od 75% ukupne mase;

4. Pogonski sustavi neovisni o zraku (‘Air Independent Propulsion’ - AIP), posebno konstruirani za podmornice

Tehnička napomena

‘Pogonski sustav neovisan o zraku’ (AIP - Air Independent Propulsion) omogućuje podmornici da, u podvodnoj vožnji tijekom dužeg vremenskog perioda , koristi svoj pogonski sustav bez uporabe atmosferskog kisika duže nego što bi to omogućavale samo baterije. Za potrebe ML9.b.4, AIP ne uključuje nuklearnu energiju.

c. Podvodne naprave za otkrivanje posebno namijenjene vojnoj uporabi, oprema za njihovo upravljanje i njihove komponente, posebno namijenjene vojnoj uporabi;

d. Protupodmorničke mreže i protutorpedne mreže, posebno namijenjene vojnoj uporabi;

e. Ne koristi se od 2003;

f. Sredstva za probijanje trupa i spojnice posebno namijenjene vojnoj uporabi koje omogućuju interakciju s opremom izvan plovila, i njihove komponente, posebno namijenjene vojnoj uporabi;

Napomena: ML9.f uključuje spojnice za plovila, bilo one s jednim vodičem, s više vodiča, koaksijalne spojnice ili spojnice- nosači valova, i sredstva za probijanje trupa, pri čemu oba ostaju vodonepropusna te zadržavaju tražene karakteristike na morskim dubinama koje prelaze 100 m; te optičke spojnice i optička sredstva za probijanje trupa posebno namijenjena za prijenos »laserske« zrake bez obzira na dubinu. ML9.f. se ne odnosi na običnu pogonsku osovinu niti na hidrodinamičko upravljanje probijačima trupa;

g. Tihi ležajevi, njihove komponente, te oprema koja sadrži takve ležajeve, posebno namijenjeni vojnoj uporabi, koji imaju sve slijedeće značajke:

1. Plinski ili magnetski ovjes;

2. Aktivno nadziranje vidljivosti ili

3. Kontrolu reduciranja vibracija.

ML10 »Zrakoplovi«, »vozila lakša od zraka«, bespilotne letjelice, avio-motori i zrakoplovna oprema, oprema i komponente koje se na to odnose, posebno izrađene ili modificirane za vojnu uporabu, kako slijedi:

POZOR: Za opremu za navođenje i navigaciju vidi ML11.

a. Borbeni »zrakoplovi« te za njih posebno namijenjene komponente;

b. Ostali »zrakoplovi« i »vozila lakša od zraka« posebno izrađeni ili modificirani za vojnu uporabu, uključujući izviđačke, napadne, trenažne, transportno-desantne za vojnike ili opremu i logističku potporu te za njih posebno namijenjene komponente;

c. Bespilotne letjelice i oprema za njih, posebno konstruirane ili modificirane za vojnu uporabu, kako slijedi te za njih posebno namijenjene komponente:

1. Bespilotne letjelice, uključujući letjelice s daljinskim upravljanjem (RPV) i autonomne programirane letjelice koje je moguće programirati;

2. Pripadajući lanseri i zemaljska oprema;

3. Pripadajuća oprema za zapovijedanje i kontrolu;

d. Zrakoplovni motori posebno izrađeni ili modificirani za vojnu uporabu te za njih posebno namijenjene komponente;

e. Zrakoplovna oprema, uključujući opremu za nadopunu gorivom u letu, posebno namijenjena uporabi za »zrakoplove« navedena u ML10.a ili ML10.b ili avio-motore koji podliježu kontroli po ML10.d, te za nju posebno namijenjene komponente;

f. Punjači gorivom pod tlakom, oprema za punjenje gorivom pod tlakom, oprema posebno namijenjena za rad u objektima u ograničenom području i zemaljska oprema razvijena posebno za »zrakoplove« koji podliježu kontroli po ML10.a ili po ML10.b ili za avio-motore koji podliježu kontroli po ML10.d;

g. Vojne zaštitne kacige i maske te za njih posebno namijenjene komponente, oprema za disanje pod tlakom te pojedinačni dijelovi odijela pod tlakom koja se koriste u »zrakoplovima«, antigravitacijska odijela, konverteri tekućeg kisika koji se koriste u »zrakoplovima« ili projektilima, te katapulti i piropatrone za prisilno napuštanje »zrakoplova« u opasnosti;

h. Padobrani, paraglajderi i pripadajuća oprema kao i posebno izrađene komponente za njih, kako slijedi:

1. Padobrani koji nisu navedeni bilo gdje drugdje u Popisu robe vojne namjene

2. Paraglajderi

3. Oprema posebno namijenjena za padobrance na velikim visinama (npr. odijela, specijalne kacige, sustavi za disanje, oprema za navigaciju);

i. Sustavi automatskog pilotiranja tijekom izbacivanja tereta; oprema posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu za kontrolu iskakanja na bilo kojoj visini, uključujući opremu za kisik.

Napomena 1: ML10.b ne odnosi se na »zrakoplove« ili varijante »zrakoplova« posebno namijenjene vojnoj uporabi i koji imaju sve od niže navedenog:

a. Nisu konfigurirani za vojnu uporabu, niti opremljeni priborom ili dodacima koji su posebno izrađeni ili modificirani za vojnu uporabu; i

b. koje je tijelo, nadležno za civilno zrakoplovstvo u državi članici ili državi koja sudjeluje u Wassenaarskom aranžmanu, certificiralo za civilnu uporabu.

Napomena 2: ML10.d. se ne odnosi na:

a. Zrakoplovne motore izrađene ili modificirane za vojnu uporabu koji imaju odobrenje civilnih zrakoplovnih vlasti u predmetnoj državi članici Wassenaarskog sporazuma na »civilnom zrakoplovu«, ili za njih posebno namijenjene komponente;

b. Klipne motore ili za njih posebno namijenjene komponente osim onih posebno namijenjenih za bespilotne letjelice.

Napomena 3: ML10.b. i ML10.d. za posebno namijenjene komponente i pripadajuću opremu za ne-vojne »zrakoplove« ili zrakoplovne motore modificirane za vojnu uporabu, odnosi se samo na one vojne komponente i pripadajuću vojnu opremu koju je potrebno modificirati za vojnu uporabu.

ML11 Elektronička oprema koja nije navedena po niti jednoj drugoj osnovi na Popisu robe vojne namjene, te za nju posebno namijenjene komponente:

a. Elektronička oprema specijalno napravljena za vojnu uporabu;

Napomena: ML11 uključuje:

a. Elektroničku opremu za protumjere i protu-protumjere (npr. oprema namijenjena ubacivanju vanjskih ili pogrešnih signala na radar ili prijamnike za radio komunikaciju ili drukčije ometanje prijema, rada ili učinkovitosti protivničkih elektroničkih prijamnika uključujući i njihovu opremu za protumjere), uključujući opremu za ometanje i protu-ometanje;

b. Frekvencijske agilne cijevi;

c. Elektroničke sustave ili opremu namijenjenu za promatranje i kontrolu elektromagnetskog spektra za vojno obavještajne ili sigurnosne svrhe ili za mjere protiv takvog promatranja i kontroliranja;

d. Podvodne protumjere uključujući akustično i magnetsko ometanje i zavaravanje, opremu namijenjenu ubacivanju vanjskog ili lažnog signala na sonarne prijamnike;

e. Opremu za obradu sigurnosnih podataka, opremu za sigurnost podataka i opremu za prijenos i sigurnost linija veze uz korištenje procesa šifriranja;

f. Opremu za identifikaciju, potvrđivanje identiteta i unos šifri, te opremu za upravljanje, izradu i distribuciju šifri;

g. Opremu za navođenje i navigaciju.

h. Digitalnu radijsku opremu za prijenos informacija;

i. Digitalne demodulatore posebno konstruirane za nadzor signala.

j. »Automatizirani sustavi za zapovijedanje i upravljanje«.

POZOR: Za »softver« povezan s vojnim »softver« definiranim radiom (SDR) vidi ML21.

b. Oprema za ometanje sustava satelita za globalnu navigaciju

ML12 Sustavi oružja s velikom kinetičkom energijom te pripadajuća oprema, kako slijedi, kao i za njih posebno namijenjene komponente:

a. Oružani sustavi koji koriste kinetičku energiju posebno namijenjeni uništenju cilja ili izvršenju prekida zadaće prema cilju;

b. Posebno namijenjena sredstva za testiranje i evaluaciju te pokusni modeli, uključujući dijagnostičke instrumente i ciljeve, za dinamičko testiranje kinetičkih projektila i sustava.

POZOR: Za sustave oružja koji koriste potkalibarno streljivo ili koji koriste samo kemijski pogon i pripadajuće streljivo, vidi ML1 do ML4.

Napomena 1: ML12 uključuje sljedeće, ukoliko je posebno namijenjeno oružanim sustavima koji koriste kinetičku energiju:

a. Sustave lansirnih pogona sposobni za ubrzanje mase veće od 0,1 g do brzina većih od 1,6 km/s, u obliku pojedinačne ili brze paljbe;

b. Stvaranje primarne snage, električni oklop, skladištenje energije, upravljanje toplinom, hlađenje, oprema za uključivanje ili rukovanje gorivom; i električne veze između dovoda struje, topovske i ostale funkcije električnog pokretanja kupole;

c. Određivanje položaja, praćenje, sustavi za upravljanje paljbom ili sustavi za provjeru štete;

d. Tražilice navođenja, navođenje ili divertne pogonske sustave za projektile (lateralno ubrzanje).

Napomena 2: Po ML12 se kontroliraju sustavi oružja koji koriste bilo koju od niže navedenih pogonskih metoda:

a. Elektromagnetsku

b. Elektrotermalnu

c. plazmu;

d. lagani plin; ili

e. kemijsku (kad se koristi u kombinaciji s bilo kojim od gore navedenih).

ML13 Oklopna ili zaštitna oprema i konstrukcije i komponente, kako slijedi:

a. Oklopne ploče koje imaju bilo što od sljedećeg:

1. Proizvedene u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama; ili

2. Pogodne za vojnu uporabu;

b. Konstrukcije od metalnih ili nemetalnih materijala ili njihova kombinacija posebno namijenjene pružanju balističke zaštite vojnim sustavima, i za to posebno namijenjene komponente;

c. Kacige proizvedene sukladno vojnim standardima ili specifikacijama, ili odgovarajućim nacionalnim standardima, i za to posebno namijenjene komponente, npr. kalota kacige, unutarnja oprema i ublaživači udara;

d. Zaštita za tijelo i zaštitna odjeća proizvedena u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama, ili nekim drugim ekvivalentima i za to posebno namijenjene komponente.

Napomena 1: ML13.b uključuje materijale koji su posebno namijenjeni za izradu eksplozivno-reaktivnog oklopa ili za izgradnju vojnih skloništa.

Napomena 2: ML13.c. se ne odnosi na konvencionalne čelične kacige bez obzira jesu li modificirane ili namijenjene prihvatu ili opremanju bilo kojom vrstom dodatnih naprava.

Napomena 3: ML13.d se ne odnosi na kacige, zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu zaštitu.

Napomena 4: Od kaciga posebno dizajniranih za osobe koje se bave deaktiviranjem eksplozivnih naprava ML13 kontrolira samo one koje su posebno dizajnirane za vojnu uporabu.

POZOR 1: Vidi također navod 1A005 na Popisu robe s dvojnom namjenom.

POZOR 2: Za »vlaknaste ili filamentne materijale« koji se koriste u proizvodnji zaštite za tijelo i kaciga, vidi navod 1C010 na EU Popisu robe s dvojnom namjenom.

ML14 Specijalizirana oprema za vojnu obuku ili simulirane vojne scenarije, simulatori posebno namijenjeni obuci uz korištenje bilo koje vrste vatrenog oružja ili naoružanja koje kontrolira ML1 ili ML2 te za to posebno namijenjene komponente i pribor.

Tehnička napomena

Termin ‘specijalizirana oprema za vojnu obuku’ uključuje vojne vrste trenažera napada, trenažera leta, trenažera radarskih ciljeva, generatore radarskih ciljeva, naprave za obuku na oružju, trenažere anti-podmorničkog ratovanja, simulatore leta (uključujući centrifuge za obuku pilota/astronauta), trenažere radara, trenažere instrumenata leta, navigacijske trenažere, trenažere lansiranja projektila, opremu za ciljeve, automatske »zrakoplove«, trenažere naoružanja, trenažere bespilotnih »zrakoplova«, pokretne trenažere i opremu za obuku za kopnene vojne operacije.

Napomena 1: ML14 uključuje generatore slike i interaktivne sustave okoliša za simulatore ukoliko su posebno namijenjeni ili modificirani za vojnu uporabu.

Napomena 2: ML14 ne odnosi se na opremu posebno namijenjenu obuci za korištenje lovačkog ili sportskog oružja.

ML15 Oprema za prikaz slike ili za protumjere, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj uporabi i za to posebno namijenjene komponente i pribor:

a. Oprema za snimanje i obradu slike

b. Kamere, oprema za fotografiranje i obradu filma

c. Oprema s pojačalom slike

d. Oprema za prikaz infracrvene ili termičke slike

e. Radarsko senzorska oprema za prikaz slike

f. Oprema za protumjere ili protu-protumjere, namijenjena opremi navedenoj u ML15.a do ML15.e.

Napomena: ML15.f. uključuje opremu namijenjenu ometanju rada ili učinkovitosti vojnih sustava za prikaz slike ili minimiziranju tih njihovih sposobnosti.

Napomena 1: U ML15, termin »posebno namijenjene komponente« uključuje niže navedeno ako je ono posebno namijenjeno vojnoj uporabi:

a. Cijevi za pretvorbu infracrvene slike;

b. Cijevi za pojačavanje slike (osim prve generacije);

c. Mikrokanalne ploče;

d. Cijevi televizijske kamere niske razine svjetla

e. Detektorske postave (uključujući elektronsku međupovezanost ili sustave očitavanja);

f. Piroelektrične cijevi televizijskih kamera;

g. Rashladni sustavi za sustave za prikaz slike;

h. Električno pokretane okidače fotokromnog ili elektro-optičkog tipa koji imaju dužinu ekspozicije manju od 100µs osim u slučajevima okidača koji su nužni dio kamera visoke brzine;

i. Obrtače slike s optičkim vlaknima;

j. Spojeve poluvodiča fotokatoda.

Napomena 2: ML15 se ne odnosi na »cijevne pojačivače svjetlosti prve generacije« ili opremu koja je posebno namijenjena ugrađivanju u »cijevne pojačivače svjetlosti prve generacije«.

POZOR: Za klasifikaciju ciljnika za oružje čiji je sastavni dio »cijevni pojačivač svjetlosti prve generacije« vidi ML1, ML2 i ML5.a.

POZOR: Vidi također 6A002.a2 i 6A002.b na Popisu robe s dvojnom namjenom.

ML16 Otkivci, odljevci i ostali nedovršeni proizvodi čiju je uporabu u navedenom proizvodu moguće identificirati po sastavu materijala, geometriji ili funkciji, te koji su posebno namijenjeni bilo kojem proizvodu koji je naveden u ML1 do ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ili ML19.

ML17 Raznovrsna oprema, materijali i dokumentacija, kako slijedi, te za to posebno namijenjene komponente:

a. Cjelovit pribor za ronjenje i podvodno plivanje kako slijedi:

1. Pribor zatvorenog ili poluzatvorenog kruga (ponovno disanje) posebno namijenjen vojnoj uporabi (tj. posebno konstruiran da ne bude magnetski);

2. Posebno izrađene komponente za uporabu pri preradi pribora otvorenog kruga za vojnu uporabu;

3. Artikli namijenjeni isključivo vojnoj uporabi sa cjelovitim priborom za ronjenje i podvodno plivanje;

b. Građevinska oprema posebno namijenjena vojnoj uporabi;

c. Nastavci, premazi i obrade za smanjenje savijanja, posebno namijenjeni vojnoj uporabi;

d. Terenska inženjerijska oprema posebno namijenjena korištenju u borbenom području;

e. »Roboti«, kontrolori »robota«, robotovi »završni elementi« koji imaju bilo koju od niže navedenih karakteristika:

1. Posebno su namijenjeni vojnoj uporabi;

2. Uključuju sredstva za zaštitu hidrauličnih linija od puknuća uzrokovanih balističkim fragmentima (npr. uključuju samoljepljive linije) te koriste hidrauličke tekućine točke žarišta veće od 839 K (566 oC); ili

3. Posebno namijenjena ili vrednovana za rad u okruženju elektro-magnetskog impulsa;

Tehnička napomena

Elektromagnetski impuls ne odnosi se na uzajamni nenamjerni utjecaj uzrokovan elektromagnetskom radijacijom obližnje opreme (npr. strojeva, naprava ili elektroničkih uređaja) ili zbog udara groma.

f. Knjižnice (parametarske tehničke baze podataka) posebno namijenjene vojnoj uporabi s opremom koja podliježe kontroli prema Popisu robe vojne namjene;

g. Nuklearna oprema ili pogonska oprema, uključujući »nuklearne reaktore« posebno namijenjene vojnoj uporabi te komponente za to, posebno izrađene ili modificirane za vojnu uporabu;

h. Oprema i materijal, presvučen ili tretiran za smanjivanje mogućnosti otkrivanja položaja, posebno izrađeno za vojnu uporabu, osim onih koji podliježu kontroli po drugim stavkama Popisa robe vojne namjene;

i. Simulatori posebno izrađeni za vojne »nuklearne reaktore«;

j. Pokretne radionice posebno izrađene ili modificirane za servisiranje vojne opreme;

k. Terenski generatori posebno izrađeni ili modificirani za vojnu uporabu;

l. Spremnici, posebno izrađeni ili modificirani za vojnu uporabu;

m. Trajekti, osim onih koji se kontroliraju po drugim stavkama iz Popisa robe vojne namjene, mostovi i pontoni, posebno namijenjeni vojnoj uporabi;

n. Testni modeli posebno namijenjeni »razvoju« sredstava koja podliježu kontroli po ML4, ML6, ML9 ili ML10.

o. Oprema za zaštitu od lasera (npr. za zaštitu očiju ili senzora) posebno konstruirani za vojnu uporabu.

p. »Gorive ćelije« osim onih navedenih negdje drugdje u Popisu robe vojne namjene, posebno izrađene ili ‘modificirane’ za vojnu uporabu.

Tehničke napomene

1. Za potrebe ML17, termin »knjižnica« (parametarske tehničke baze podataka« znači skup tehničkih informacija vojne prirode, pozivanje na koje može poboljšati izvedbu vojne opreme ili sustava).

2. Za potrebe ML17, »modificiran« znači bilo koju strukturalnu, električnu, mehaničku ili drugu promjenu koja ne-vojnom sredstvu daje vojne karakteristike ekvivalentne drugom sredstvu koje jest posebno izrađeno za vojnu uporabu.

ML18 Oprema za izradu proizvoda navedenih na Popisu robe vojne namjene, kako slijedi:

a. Posebno projektirana ili modificirana oprema za ‘izradu’ proizvoda navedenih u Popisu robe vojne namjene Europske unije, kao i komponente posebno namijenjene za to;

b. Sredstva posebno namijenjena testiranju okoliša te oprema posebno namijenjena za to, za davanje potvrde, označavanje ili testiranje proizvoda navedena u Popisu robe vojne namjene Europske unije.

Tehnička napomena

Za potrebe ML18., termin ‘izrada’ uključuje kreiranje, ispitivanje, proizvodnju, testiranje i provjeru.

Napomena:

ML18.a. i ML18.b. uključuju sljedeću opremu:

a.

Opremu za kontinuiranu nitraciju;

b.

Pribor za centrifugalno testiranje ili oprema koja ima bilo koju od niže navedenih karakteristika:

1.

Pokreće je motor ili motori ukupne vrednovane konjske snage veće od 298 kW (400 KS);

2.

Nosivost korisnog tereta od 113 kg ili više; ili

3.

Mogućnost centrifugalnog ubrzanja od 8 g ili više kod nosivosti od 91 kg ili više;

c.

Preše za dehidraciju;

d.

Ekstruderi posebno izrađeni ili modificirani za izvlačenje vojnog eksploziva;

e.

Rezači za dimenzioniranje izvučenih eksplozivnih punjenja;

f.

Bubnjevi za miješanje materijala promjera 1,85m ili više te kapaciteta proizvodnje preko 227 kg;

g.

Kontinuirani mikseri za kruta barutna punjenja (kontinualni mješači za barute)

h.

Fluidni mlinovi za mljevenje i usitnjavanje sastojaka vojnih eksploziva;

i.

Oprema za postizanje sferičnosti i uniformnosti veličine čestica u metalnim prahovima navedenim u ML8.c8;

j.

Pretvarači konvekcijske struje za preradu materijala navedenih u ML8.c3.

ML19 Sustavi naoružanja usmjerene energije (DEW), uz to povezana oprema ili oprema za protumjere i pokusni modeli, kako slijedi, te za njih posebno izrađene komponente:

a. »Laserski« sustavi posebno namijenjeni uništenju ili izvršenju prekida zadaće prema cilju;

b. Sustavi zraka čestica koji su u mogućnosti uništiti ili izvršiti prekid zadaće prema cilju;

c. Radio frekventni sustavi (RF) visoke snage koji su u mogućnosti uništiti ili izvršiti prekid zadaće prema cilju;

d. Oprema posebno namijenjena nalaženju i identifikaciji ili obrani od sustava navedenih u ML19.a do ML19.c;

e. Fizički pokusni modeli za sustave, te oprema i komponente navedeni u ML19.

f. Kontinuirani val ili impulsni »laserski« sustavi posebno namijenjeni uzrokovanju stalne sljepoće ako vid nije zaštićen, tj. ako osoba nema zaštitne naočale ili nosi sredstva za korekciju vida.

Napomena 1: Sustavi naoružanja usmjerene energije navedenih u ML19 uključuju sustave čije mogućnosti proizlaze iz kontrolirane primjene sljedećeg:

a. »Laseri« dovoljnog kontinuiranog vala ili impulsne snage da izvrše uništenje na način sličan konvencionalnom streljivu;

b. Akceleratori čestica koji izbacuju nabijenu ili neutralnu zraku čestica destruktivne moći;

c. Prijenosnici radio frekvencijskih zraka visokoimpulsne snage ili visoko prosječne snage koji proizvode dovoljno snažna polja da onemoguće elektroniku na udaljenoj meti.

Napomena 2: ML19 uključuje dolje navedeno ako je posebno namijenjeno za sustave oružja usmjerene energije:

a. Stvaranje primarne snage, skladištenje energije, uključivanje, oprema za kondicioniranje snage ili rukovanje gorivom;

b. Sustavi za zahvat ili praćenje cilja

c. Sustavi koji mogu procijeniti oštećenje cilja, uništenje ili napuštanje zadaće;

d. Oprema za rukovanje, propagaciju ili usmjeravanje snopa;

e. Oprema sa mogućnošću brzog zaokreta zrake, za brze višestruke operacije prema cilju;

f. Prilagodna optika i fazni spreznici;

g. Ubrizgavači energije za negativne hidrogen ionske zrake;

h. »Kvalificirane za svemir« komponente ubrzanja,

i. Oprema za kanaliziranje negativne ionske zrake;

j. Oprema za kontroliranje i zaokretanje visokoenergetske ionske zrake;

k. »Kvalificirani za svemir« tanki listići kovine za neutraliziranje negativne hidrogen izotopne zrake.

ML20 Kriogenska i »superprovodljiva« oprema, kako slijedi, te komponente i pribor posebno namijenjen za nju:

a. Oprema posebno projektirana ili sastavljena za instalaciju u vozilima za vojnu kopnenu, morsku, zračnu ili svemirsku primjenu, s mogućnošću rada u pokretu, kao i proizvodnje ili održavanja temperature ispod 103 k (-170 oC);

Napomena: ML20.a uključuje mobilne sustave koji sadrže ili koriste pribor ili komponente izrađene od nemetalnih ili neelektričnih vodljivih materijala kao što su plastika ili materijali impregnirani epoksi smolom.

b. »Superprovodljiva« električna oprema (rotirajući strojevi i transformatori) posebno projektirana ili sastavljena za instaliranje u vozilu za vojne kopnene, morske, zračne ili svemirske potrebe, s mogućnošću rada u pokretu.

Napomena: ML20.b se ne odnosi na hibridne homopolarne generatore direktne struje koji imaju normalnu metalnu armaturu jednog pola koja rotira u magnetskom polju proizvedenom od superprovodljivih spirala, uz uvjet da su te spirale jedina superprovodljiva komponenta u generatoru.

ML21 »Softver«, kako slijedi:

a. »Softver« posebno izrađen ili modificiran za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« opreme ili materijala navedenih u EU Popisu robe vojne namjene;

b. Posebni »softver«, osim onog navedenog u ML21.a., kako slijedi:

1. »Softver« posebno namijenjen za vojnu namjenu i posebno namijenjeni modeliranju, simulaciji ili procjeni vojnih sustava naoružanja

2. »Softver« posebno namijenjen za vojnu namjenu i posebno namijenjeni modeliranju ili simuliranju scenarija vojnih operacija;

3. »Softver« za određivanje učinkovitosti oružja za konvencionalno, nuklearno, kemijsko ili biološko ratovanje.

4. »Softver« posebno namijenjen za vojnu uporabu i posebno namijenjen za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne i obavještajne (C3I) ili za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne, računalne i obavještajne aplikacije (C4I);

c. »Softver« koji se ne kontrolira po ML21.a, ili b., posebno izrađen ili modificiran za osposobljavanje opreme koja se ne kontrolira po Zajedničkom popisu robe vojne namjene za izvršenje vojnih funkcija opreme koja se kontrolira po Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije.

ML22 »Tehnologija«, kako slijedi:

a. »Tehnologija«, osim one specificirane u ML22b, koja je »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« stavki navedenih u Popisu robe vojne namjene.

b. »Tehnologija« kako slijedi:

1. »Tehnologija« »potrebna« za projektiranje, uključivo i sklopove komponenti, i uporabu, održavanje i popravak kompletnih proizvodnih postrojenja za stavke navedene u Popisu robe s dvojnom namjenom, čak i ako komponente proizvodnog postrojenja nisu navedene.

2. »Tehnologija« »potrebna« za »razvoj« i »proizvodnju« lakog oružja čak i kad se koristi za proizvodnju reprodukcija antikvitetnog lakog oružja.

3. »Tehnologija« »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« toksikoloških agensa i pripadne opreme ili komponenti kontroliranih u ML7.a do ML7.f.

4. »Tehnologija« »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« »biopolimera« ili kultura specifičnih stanica kontroliranih u ML7.g.

5. »Tehnologija« »potrebna« isključivo za inkorporiranje »biokatalizatora«, kontroliranih u ML7.h.1 u vojne noseće supstance ili vojne materijale.

Napomena 1: »Tehnologija« »potrebna« za »razvoj«, »proizvodnji« i »uporabu« stavki kontroliranih u Popisu robe vojne namjene ostaje pod nadzorom čak i ako se primjenjuje za nekontrolirane stavke.

Napomena 2: ML22 ne kontrolira:

a. »Tehnologiju« koja je minimalno potrebna za ugradnju, uporabu, održavanje (provjeru) i popravak onih stavki koje nisu kontrolirane ili čiji je izvoz odobren;

b. »Tehnologiju« koja je »u javnoj domeni«, temeljnim znanstvenim istraživanjima ili minimalnim informacijama nužnim za primjenu patenata;

c. »Tehnologiju« za magnetsku indukciju, radi kontinuiranog pogona civilnih transportnih uređaja.

DEFINICIJE POJMOVA KORIŠTENIH U OVOM POPISU

Slijede definicije pojmova korištenih u ovom Popisu, po abecednom redu.

Napomena 1: Definicije se primjenjuju u cijelom Popisu. Reference su savjetodavne, i nemaju učinka na opću primjenu definiranih pojmova u cjelokupnom popisu.

Napomena 2: Riječi i pojmovi koje sadrži ovaj popis definicija dobivaju definirano značenje samo tamo gdje se nalaze u znacima navoda (“…«). Na svim ostalim mjestima, riječi i pojmovi imaju svoje uobičajeno (rječničko) značenje, osim ako nije dana lokalna definicija za pojedino područje kontrole.

ML8 »Aditivi«

Supstance koje se koriste u eksplozivima za poboljšanje njihovih svojstava.

ML7 »Agensi za suzbijanje nemira«

Tvari koje, u očekivanim uvjetima uporabe u svrhu suzbijanja nemira, velikom brzinom u čovjeka produciraju iritaciju osjetila ili onesposobljavajuće fizičke učinke koji nestaju nakon kratkog vremena nakon prestanka izloženosti. (Suzavci spadaju pod »agense za suzbijanje nemira«)

ML11 »Automatizirani sustavi za zapovijedanje i upravljanje«

Elektronički sustavi s pomoću kojih se unose, obrađuju i prenose informacije, bitne za učinkovito djelovanje skupine, veće formacije, taktične formacije, postrojbe, broda, podređene postrojbe ili raspoloživih oružnih sustava. To se postiže uporabom računalne i druge specijalizirane opreme namijenjene potpori funkcijama vojnog zapovijedanja ili upravljanja organizacijom. Glavne funkcije automatiziranih sustava za zapovijedanje i upravljanje su: učinkovito automatizirano prikupljanje, čuvanje i obrada podataka; prikaz situacije i okolnosti koje utječu na pripremu i izvođenje borbenih operacija; operativni i taktički proračuni za raspoređivanje resursa između borbenih skupina ili elemenata borbenog poretka ili bojnog rasporeda u skladu s misijom ili stanjem operacije; priprema podataka za ocjenu situacije i donošenje odluka u bilo kom trenutku tijekom operacije ili borbe; računalne simulacije operacija.

ML7, 22 »Biokatalizatori«

Enzimi za specifične kemijske ili biokemijske reakcije ili druge biološke tvari koje se spajaju s CW agensima ii ubrzavaju njihovo raspadanje.

Tehnička napomena

»Enzimi« označavaju »biokatalizatore« za specifične kemijske ili biokemijske reakcije.

ML7,22 »Biopolimeri«

Biološke makromolekule kako slijedi:

a. Enzimi za specifične kemijske ili biokemijske reakcije;

b. Antitijela, monoklonalna, poliklonalna ili anti-idiotipska;

c. Specijalno napravljani ili specijalno procesirani receptori;

Tehničke napomene

1. »Anti-idiotipska antitijela« znači antitijela koja se vežu za specifične antigenske vezna mjesta drugih antitijela.

2. »Monoklonalna antitijela« znači proteine koji se vežu na jedno antigensko mjesto, a proizvodi ih jedna kultura (skupina) stanica;

3. »Poliklonalna antitijela« znače mješavinu proteina koji se vežu na specifične antigene, a koje proizvodi više od jedne kulture (skupine) stanica;

4. »Receptori« znači biološke makromolekularne strukture koje su sposobne vezati ligande, vezivanje kojih utječe na fiziološke funkcije.

ML15 »Cijevni pojačivači svjetlosti prve generacije«

Elektrostatički fokusirane cijevi, koje koriste ulazna i izlazna optička vlakna ili staklenu čeonu ploču, multi-alkalne foto katode (S-20 ili S-25), ali ne koriste mikrokanalne pojačivače.

ML10 »Civilni zrakoplov«

»Zrakoplovi«, navedeni po oznaci na popisu objavljenih certifikata o plovidbenosti od strane civilnih tijela, koji lete na komercijalnim domaćim ili međunarodnim rutama ili su namijenjeni legitimnoj civilnoj, privatnoj ili poslovnoj uporabi.

ML8, 18 »Eksplozivi«

Krutine, tekućine i plinovite tvari ili smjese od kojih se zahtjeva detoniranje, prilikom njihove uporabe kao primarnih, startnih ili glavnih punjenja u bojevim glavama, razornim punjenjima i drugim primjenama.

ML7 »Ekspresijski vektori«

Nositelji (npr. plazmidi ili virusi) korišteni za ubacivanje genetskog materijala u stanicu domaćina.

ML4, 8 »Energetski materijali«

Tvari ili smjese koje kemijskom reakcijom oslobađaju energiju potrebnu za potrebnu namjenu. »Eksplozivi«, »pirotehnika« i »Pogonsko gorivo« su pod klase energetskih materijala.

ML19 »Kvalificirano za svemir«

Proizvodi koji su projektirani, proizvedeni i ispitani radi zadovoljavanja specijalnih električnih, mehaničkih ili okolišnih zahtjeva za uporabu kod lansiranja i postavljanja satelita ili zrakoplovnih sustava za velike visine koji djeluju na velikim visinama od 100 km ili više.

ML17 »Goriva ćelija«

Elektrokemijski uređaj koji, korištenjem goriva iz vanjskog izvora, izravno pretvara kemijsku energiju u istosmjernu električnu struju.

ML5, 19 »Laser«

Sklop komponenti koje proizvode prostorno i vremenski koherentno svjetlo pojačano stimuliranom emisijom zračenja.

ML17 »Nuklearni reaktor«

Uključuju dijelove i komponente koje se nalaze u ili se priključuju izravno na reaktorsku posudu, opremu koja kontrolira razinu snage u jezgri, i komponente koje normalno sadrže, ili dolaze u izravni kontakt sa ili nadziru primarno rashladno sredstvo reaktorske jezgre.

ML4, 8 »Pirotehnika«

Smjese krutih ili tekućih goriva ili oksidatora koji, kad se zapale, prolaze kroz energičnu kemijsku reakciju kontroliranom brzinom radi dobivanja određene vremenske zadrške (u djelovanju), određene količine topline, buke, dima, vidljive svjetlosti ili infracrvenog zračenja. Piroforne tvari su podgrupa pirotehničkih tvari, koje ne sadrže oksidatore, ali se spontano pale u dodiru sa zrakom.

ML8 »Pogonsko gorivo«

Tvari ili smjese koje kemijskom reakcijom proizvode velike količine vrelih plinova kontroliranom brzinom radi dobivanja mehaničkog rada.

ML22 »Potrebna«

Primijenjeno na »tehnologiju«, odnosi se samo na onaj dio »tehnologije« koji je posebno odgovoran za ostvarivanje ili premašivanje kontrolirane razine performansi, karakteristika ili funkcije. Takva zahtijevana »tehnologija« se može dijeliti između više proizvoda.

ML8 »Prekursori«

Specijalne kemikalije koje se koriste u proizvodnji eksploziva.

ML7 »Prilagođeno uporabi u ratu«

Bilo koja modifikacija ili selekcija (kao što je promjena čistoće, trajnosti, virulence, diseminacijske karakteristike ili otpornost na UV zračenje) koji su napravljene s ciljem povećanja učinkovitosti u onesposobljavanju ljudi ili životinja, uništavanju opreme, usjeva ili okoliša.

ML21, 22 »Proizvodnja«

Znači sve faze proizvodnje,, kao što su: inženjering proizvoda, izrada, integracija, sklapanje, inspekcija, ispitivanje i kontrola kvalitete.

ML21 i ML22 »Razvoj«

Se odnosi na sve faze koje prethode serijskoj proizvodnji, kao što su: projektiranje i konstruiranje, konstrukcijska istraživanja, analiza i koncepti, sklapanje i ispitivanje prototipa, pilot proizvodne sheme, konstrukcijski podaci, proces transformacije prototipa u serijski proizvod, određivanje konfiguracije, integracija, nacrti.

ML17 »Robot«

Manipulacijski mehanizam, koji može djelovati na kontinuiranoj putanji ili od točke do točke, može koristiti senzore i ima sve dalje navedene karakteristike:

a. Multifunkcionalan je;

b. Sposoban je pozicionirati ili orijentirati materijal, dijelove, alate ili specijalne uređaje putem raznih pokreta u trodimenzionalnom prostoru;

c. Sadrži, u zatvorenoj ili otvorenoj petlji, tri ili više servo uređaja, koji mogu uključivati i koračne motore; i

d. Posjeduje mogućnost »programiranja od stane korisnika« putem metode učenja/ponavljanja ili korištenjem elektroničkog računala, koje može biti programibilni logički kontroler, npr. bez mehaničke intervencije.

Napomena Gore navedene definicije na uključuju sljedeće uređaje;

1. Manipulacijske mehanizme koji su kontrolirani samo ručno, odnosno daljinski od strane operatera;

2. Manipulacijske mehanizme sa fiksnom sekvencom (slijedom), koji su automatizirani pokretni uređaji, koji rade skladno mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen pomoću fiksnih graničnika poput klinova ili zuba. Slijed pokreta i odabir putanje ili kutova ne može varirati i nije promjenjiv mehaničkim, elektronskim ili električnim putem;

3. Mehanički kontrolirani manipulacijski mehanizmi s promjenjivom sekvencom (slijedom) koji su pokretni automatizirani uređaji, i koji rade skladno mehanički fiksiranim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen pomoću fiksnih, ali prilagodljivih graničnika, kao što su klinovi i zubi. Slijed pokreta i odabir putanje ili kutova je promjenjiv u okviru fiksnog programiranog uzorka. Varijacije ili modifikacije programiranog uzorka (npr. promjena klinova ili zamjena zuba) u jednoj ili više osi kretanja se postižu samo mehaničkim djelovanjem;

4. Manipulacijski mehanizmi s promjenjivom sekvencom (slijedom) bez servo uređaja, koji rade skladno mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program može biti varijabilan, ali sekvenca (slijed) se odvija samo temeljem binarnog signala od mehanički fiksiranog električnog binarnog uređaja ili pomičnih graničnika;

5. Skladišne dizalice (kranovi) definirani kao Kartezijanski koordinatni manipulacijski mehanizmi koji su proizvedeni kao integralni dio vertikalnog sustav skladištenja na policama, i konstruirani su za dohvat sadržaja u pretincima na policama u svrhu pohrane ili vađenja.

ML21 »Softver«

Skupina jednog ili više »programa« ili »mikro programa« fiksiranih na bilo kojem opipljivom (materijalnom) mediju za zapisivanje.

ML18, 20 »Supravodljivost«

Odnosi se na materijale (tj. metali, slitine ili spojevi) koji mogu izgubiti cjelokupni električni otpor (tj. koji mogu postići beskonačnu električnu vodljivost i provoditi vrlo jake el. struje bez Jouleovog zagrijavanja.)

Tehnička napomena

»Supravodljivo« stanje materijala je individualno karakterizirano »kritičnom temperaturom«, kritičnim magnetskim poljem koje je funkcija temperature; ili kritičnom gustoćom struje, koja je s druge strane u funkciji i magnetskog polja i temperature.

ML22 »Tehnologija«

Specifična informacija nužna za »razvoj«, »proizvodnju« ili »uporabu« određenog proizvoda. Informacija ima oblik tehničkih podataka ili tehničke ispomoći.

Tehničke napomene

1. »Tehnički podaci« mogu biti u obliku tehničkih crteža, dijagrama, modela, formula, tablica, inženjerskih konstrukcija ili specifikacija, priručnika i instrukcija u pisanom obliku ili na drugim medijima ili uređajima kao što su diskovi, vrpce i ROM memorije.

2. »Tehnička ispomoć« može biti u obliku instrukcija, vještina, obuke, radnih znanja i konzultantskih usluga. »Tehnička ispomoć« može uključivati prijenos »tehničkih podataka«.

ML22 »Temeljna znanstvena istraživanja«

Eksperimentalna ili teoretska istraživanja koja se načelno koriste za usvajanje novih znanja o fundamentalnim načelima pojava ili uočenih činjenica, koja nisu izravno usmjerena ka nekom specifičnom cilju ili praktičnoj primjeni.

ML22 »U javnoj domeni«

Ovo znači »tehnologija« ili »računalni programi« koji su dostupni za javnu uporabu bez ograničenja za njihovi dalju distribuciju.

Napomena Ograničenja glede autorskih prava ne izdvajaju »tehnologiju« ili »računalne programe« od toga da se nalaze »u javnoj domeni«.

ML21, 22 »Uporaba«

Korištenje, instalacija/ugradnja (uključujući ugradnju na licu mjesta), održavanje (provjera), popravak, remont i obnavljanje.

ML13 »Vlaknasti ili filamentni materijali«

Uključuju:

a. Kontinuirane filamente;

b. Kontinuirano predivo;

c. Vrpce, tekstili, trake, prostirke;

d. Rezana vlakna, sortirana vlakna i prekrivači od koherentnih vlakana;

e. Vlati, monokristalne ili polikristalne, bilo koje duljine;

f. Pulpa od aromatskih poliamida.

ML10 »Vozila lakša od zraka«

Baloni i zračni brodovi koji uzgon ostvaruju korištenjem toplog zraka ili plinova lakših od zraka kao što su helij ili vodik.

ML17 »Završni elementi«

Hvataljke, aktivni alati ili bilo koji alati koji se pričvršćuju na prirubnicu na kraju manipulacijske ruke »robota«.

Tehnička napomena

»Aktivne alatne jedinice« su uređaji za primjenu dodatne snage, obradne ili senzorske energije na obratku.

ML8, ML9 »Zrakoplov«

i ML10

Prometalo/vozilo s fiksnim krilima, rotirajućim krilima (helikopteri), zakretnim rotorom (tilt-rotor) ili zakretnim krilom (tilt-wing) koja se kreću zrakom.

PRILOG V

POPIS NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA[7]

Tarifna oznaka

Naziv

2904

Sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogenirani ili ne:

2904 20 00

- derivati što sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine:

2904 20 00 10

- - nitrobenzen

2904 20 00 20

- - dinitrobenzen

2904 20 00 30

- - di- i trinitrotoluen

2920

Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:

2920 90

- ostalo:

2920 90 85

- - ostali proizvodi:

2920 90 85 10

- - - nitroglicerin

2920 90 85 15

- - - pentaeritritoltetranitrat (pentrit)

2920 90 85 20

- - - ostali esteri dušične kiseline

2920 90 85 30

- - - esteri ostalih kiselina

2933

Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (atomima):

- spojevi što u strukturi sadrže nekondenzirani prsten triazina (neovisno je li hidrogeniran ili ne):

2933 69

- - ostali:

2933 69 80 10

- - - - trinitrotriazocikloheksen (heksogen RDX)

- ostali:

2933 99

- - ostali:

2933 99 80 20

- - - - tetranitrotetrazociklooktan (oktogen HMX)

3601 00 00

Barut:

3601 00 00 10

- bezdimni

3601 00 00 20

- lovački crni

3601 00 00 30

- rudarski crni

3601 00 00 90

- ostali

3602 00 00

Pripremljeni eksplozivi, osim baruta:

3602 00 00 10

- na osnovi amonijeva nitrata

3602 00 00 20

- na osnovi klorata ili perklorata

3602 00 00 30

- na osnovi nitroglicerina

3602 00 00 40

- na osnovi dušikovih estera

3602 00 00 50

- plastični eksplozivi na osnovi heksogena, oktogena i pentrita

3602 00 00 90

- ostali

3603 00

Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne i eksplozivne kapsule; upaljači; električni detonatori:

3603 00 10

- sporogoreći štapini, detonirajući štapini:

3603 00 10 10

- - detonirajući štapini

3603 00 10 20

- - sporogoreći štapini

3603 00 90

- ostalo:

3603 00 90 10

- - udarne i eksplozivne kapsule

3603 00 90 20

- - upaljači

3603 00 90 30

- - neelekrtični inicijalni sustavi

3603 00 90 90

- - ostalo

3604

Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, rakete protiv tuče, signalne rakete za gustu maglu i drugi pirotehnički proizvodi:

3604 10 004

- pirotehnički proizvodi za vatromete

3604 90 00

- ostalo:

3604 90 00 10

- - rakete protiv tuče

3604 90 00 90

- - ostalo

9302 00 00

Revolveri i pištolji, osim onih iz tarifnog broja 9303 ili 9304

9303

Ostalo vatreno oružje i slične naprave što djeluju paljenjem eksplozivnog punjenja (na primjer, sačmarice i kuglare (s glatkim i užljebljenim cijevima) za šport, lov ili streljaštvo, vatreno oružje što ga se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolji za humano ubijanje životinja vezanim klinom, bacači brodske užadi):

9303 10 00

- vatreno oružje što se puni sprijeda

9303 20

- ostale sačmarice, za šport, lov ili streljaštvo, s najmanje jednom glatkom cijevi, uključujući kombinaciju sačmarice i kuglare:

9303 20 10

- - jednocijevke, s glatkom cijevi

9303 20 95

- - ostale

9303 30 00

- ostale puške, za šport, lov ili streljaštvo

9303 90 00

- ostalo

9304 00 005

Ostalo oružje (na primjer, opružne, zračne ili plinske puške i pištolji, pendreci), isključujući ono iz tarifnog broja 9307

9305

Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnih brojeva 9301 do 9304:

9305 10 00

- za revolvere ili pištolje:

9305 10 00 90

- - ostali

- za sačmarice ili kuglare iz tarifnog broja 9303:

9305 21 00

- - glatke cijevi (za sačmarice)

9305 29 00

- - ostalo

- ostalo:

9305 99 00

- - ostalo

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično vojno streljivo te dijelovi za njih; meci (patrone) i ostalo streljivo i projektili te dijelovi za njih, uključujući sačmu i čepove za metke (patrone):

- meci (patrone) za puške sačmarice i dijelovi tih metaka; meci za zračne puške:

9306 21 00

- - meci (patrone)

9306 29

- - ostalo:

9306 29 40

- - - košuljice (čahure)

9306 29 70

- - - ostalo:

9306 29 70 10

- - - - nesastavljeno streljivo

9306 30

- ostalo streljivo i njegovi dijelovi:

9306 30 10

- - za revolvere i pištolje iz tarifnog broja 9302 i poluautomatske puške iz tarifnog broja 9301

- - - ostalo:

9306 30 91

- - - - streljivo sa središnjim inicijalnim paljenjem

9306 30 93

- - - - streljivo s rubnim inicijalnim paljenjem

[8]

[1]1 Dozvola prema ovom članku potrebna je samo za signalne pištolje i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolje za humano ubijanje životinja vezanim klinom

[2]2 Dozvola prema ovom članku potrebna je samo za signalne pištolje i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolje za humano ubijanje životinja vezanim klinom

[3]3 Dozvola nije potrebna za lebenin

[4]1 Faktor oštećenja ozona (FOO) određen je na osnovi sadašnjih spoznaja, pa će se u određenim vremenskim razdobljima preispitivati, u skladu s odredbama Montrealskog protokola. Tamo gdje je naveden raspon FOO, za potrebe Protokola će se koristiti najviša vrijednost u tom rasponu. FOO navedeni kao samo jedna vrijednost dobivaju se izračunom na osnovi laboratorijskih mjerenja. Oni navedeni u određenom rasponu temelje se na procjenama i manje su pouzdani. Jedan raspon odnosi se na izometričku skupinu. Gornja vrijednost je procjena FOO kod izomera s najvišim FOO, a donja vrijednost je procjena FOO kod izomera sa najnižim FOO.

2 Formula se ne odnosi na 1,1,2-trikloretan.

3,4 Odnosi se na uobičajene izomere kako je određeno Montrealskom protokolom. Označava komercijalno najdostupnije tvari sa specificiranim vrijednostima FOO koje se primjenjuju za potrebe Protokola.

[5]4 U tablici su navedene samo najčešće komercijalne mješavine kontroliranih tvari.

* Tvari koje ne oštećuju ozonski sloj.

[6]** Zamjena za halone

[7]4 Dozvola nije potrebna za pirotehničke proizvode razreda I., II. i III. sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima

[8]5 Nadzoru prema ovom Prilogu podliježu samo pendreci

zatvori
Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !