Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa o zaštiti potrošača ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
65 26.05.2010 Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa o zaštiti potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2018

Na temelju članka 141L506078 a. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007, 125/2007, 75/2009, 79/2009, 89/2009, 133/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU TIJELA ZA PROVEDBU UREDBE (EZ-a) BR. 2006/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. LISTOPADA 2004. O SURADNJI NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA NADZOR NAD PROVEDBOM PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju tijela koja su nadležna za provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita potrošača (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2006/2004).

Članak 2.

Propisi iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe jesu:

1. Zakon o zaštiti potrošača

2. Zakon o potrošačkom kreditiranju

3. Zakon o elektroničkim medijima

4. Zakon o obveznim odnosima

5. Zakon o lijekovima

6. Zakon o elektroničkoj trgovini

7. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu.

Članak 3.

Kako bi se osiguralo sudjelovanje nadležnih tijela Republike Hrvatske, navedenih u članku 4.#clanak4 ove Uredbe s nadležnim tijelima ostalih država članica i s Europskom komisijom, postupci za provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004 provode se na način i pod uvjetima sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

II. TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

Članak 4.

(1) Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj za provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004, te Jedinstveni ured za vezu nadležan za koordinaciju Uredbe (EZ) br. 2006/2004 je Državni inspektorat, u skladu sa svojim ovlastima određenim posebnim propisima.

(2) U obavljanju poslova vezanih uz provedbu ove Uredbe, nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka, surađuje s ostalim tijelima javne vlasti.

(3) Tijela javne vlasti iz stavka 2. ovoga članka jesu:

– Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

– Ministarstvo financija,

– Agencija za elektroničke medije,

– Agencija za civilno zrakoplovstvo,

– Hrvatska narodna banka.

(4) Tijela javne vlasti iz stavka 3. ovoga članka mjesečno će izvještavati nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka o obavljenim poslovima u okviru svoje nadležnosti u provedbi Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

Članak 5.

Tijela iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe dužna su u obavljanju poslova vezanih uz provedbu Uredbe br. 2006/2004 jamčiti za zaštitu osobnih podataka i čuvanje poslovne tajne, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju ova područja.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Uredba se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 330-01/10-01/04

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 6. svibnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa o zaštiti potrošača
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !