Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o organizaciji i načinu rada Središnje koordinacije, Stručnog tijela i područnih jedinica koordinacije tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 4.7.2008 Uredba o organizaciji i načinu rada Središnje koordinacije, Stručnog tijela i područnih jedinica koordinacije tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

2520

Na temelju članka 13.L401919 stavka 2. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine, donijela

UREDBU

O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA SREDIŠNJE KOORDINACIJE, STRUČNOG TIJELA I PODRUČNIH JEDINICA KOORDINACIJE TIJELA NADLEŽNIH ZA NADZOR I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se organizacija i način rada Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru (u daljnjem tekstu: Središnja koordinacija), Stručnog tijela i područnih jedinica koordinacije tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

Članak 2.

Predstavnike nadležnih ministarstava u Središnjoj koordinaciji imenuje, na prijedlog nadležnih ministara, Vlada Republike Hrvatske iz redova državnih dužnosnika ili rukovodećih državnih službenika.
Središnjom koordinacijom predsjedavaju naizmjenično, na rok od godinu dana, sljedećim redoslijedom: predstavnik ministarstva nadležnog za obranu, zatim predstavnik ministarstva nadležnog za pomorstvo, a zatim predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka predstavnik nadležnog ministarstva u godini u kojoj predsjedava Središnjom koordinacijom je nadležni ministar.

Članak 3.

Sjedište rada Središnje koordinacije je u ministarstvu čiji je predstavnik predsjedavajući, a administrativne poslove u pripremi, organizaciji i realizaciji sastanaka Središnje koordinacije obavljaju djelatnici tog ministarstva.
Sjednice Središnje koordinacije saziva predsjedavajući Središnje koordinacije.
Središnja koordinacija obavezno se sastaje jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Članak 4.

Središnja koordinacija obavlja sljedeće poslove:
– prati i raščlanjuje stanje sigurnosti i zaštite morskog prostora pod jurisdikcijom Republike Hrvatske
– donosi smjernice za izradu Godišnjeg plana zajedničkih aktivnosti i posebnih planova nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru
– donosi godišnji plan zajedničkih aktivnosti svih nadležnih ministarstava i drugih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru
– podnosi godišnje izvješće Vladi Republike Hrvatske o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u svezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa Republike Hrvatske na moru, te
– predlaže mjere za unaprjeđenje stanja sigurnosti i zaštite morskog prostora pod jurisdikcijom Republike Hrvatske.
Pod zajedničkim aktivnostima iz stavka 1. ovoga članka razumijevaju se zajedničke aktivnosti dvaju ili više ministarstava odnosno drugih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

II. STRUČNO TIJELO

Članak 5.

Stručno tijelo Središnje koordinacije čine imenovani predstavnici:
– ministarstva nadležnog za obranu
– ministarstva nadležnog za pomorstvo
– ministarstva nadležnog za unutarnje poslove
– ministarstva nadležnog za morsko ribarstvo
– ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša
– ministarstva nadležnog za zaštitu priobalnih voda od onečišćenja s kopna ili otoka
– ministarstva nadležnog za gospodarstvo
– ministarstva nadležnog za financije
– ministarstva nadležnog za vanjske poslove
– ministarstva nadležnog za kulturu
– ministarstva nadležnog za pravosuđe
– Državne uprave za zaštitu i spašavanje
– Državnog inspektorata.
Predstavnike nadležnih ministarstva i drugih tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka i njihove zamjenike imenuje Vlada Republike Hrvatske na rok od tri godine, na prijedlog čelnika navedenih tijela iz redova državnih službenika, a predstavnike Ministarstva obrane i iz redova viših časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Predsjedavajući Stručnog tijela je zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obalna straža).

Članak 6.

Sjedište Stručnog tijela je u Zapovjedništvu Obalne straže.
Stručno tijelo donosi odluke većinom glasova svih članova na sastancima članova Stručnog tijela koji će se održavati najmanje jednom mjesečno.
Predsjedavajući Stručnog tijela utvrđuje obveze članova Stručnog tijela koje će izvršavati u Zapovjedništvu Obalne straže, s tim da ukupno angažiranje (radno vrijeme) pojedinih članova u Stručnom tijelu ne može biti dulje od 80 sati mjesečno.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka predstavnici ministarstva nadležnog za obranu, ministarstva nadležnog za pomorstvo i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove u Stručnom tijelu rade puno radno vrijeme.
Administrativne poslove za Stručno tijelo obavlja Zapovjedništvo Obalne straže, a tehničke i prostorne uvjete za rad Stručnog tijela osigurava Hrvatska ratna mornarica.
Dnevnice i druge naknade materijalnih troškova članova Stručnog tijela osigurava ministarstvo odnosno drugo tijelo čiji je predstavnik član Stručnog tijela.

Članak 7.

Stručno tijelo obavlja sljedeće poslove:
– prikuplja i raščlanjuje izvješća i druge podatke o stanju sigurnosti i zaštiti morskih prostora pod jurisdikcijom Republike Hrvatske
– priprema izvješća, planove, smjernice i druge materijale za rad Središnje koordinacije
– izrađuje i predlaže Središnjoj koordinaciji godišnji Plan zajedničkih aktivnosti svih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru u skladu sa smjernicama Središnje koordinacije
– donosi provedbene tromjesečne planove zajedničkih aktivnosti na temelju godišnjeg Plana zajedničkih aktivnosti svih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru
– izvješćuje Središnju koordinaciju o realizaciji tromjesečnih planova zajedničkih aktivnosti
– odobrava područne planove zajedničkog djelovanja područnih jedinica koordinacije
– prati primjenu i predlaže Središnjoj koordinaciji iniciranje izmjena i dopuna propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru
– predlaže Središnjoj koordinaciji temeljna načela za sustavno uređivanje obavljanja poslova nadzora i zaštite
– predlaže Središnjoj koordinaciji standardne operativne postupke i usklađuje standardne operativne postupke u obavljanju poslova nadzora i zaštite
– predlaže uključivanje u planove akcija tijela, ustanove, trgovačka društva, udruge i pojedince sa ciljem učinkovitog korištenja svih raspoloživih resursa
– koordinira i upravlja obavljanjem zajedničkih akcija područnih jedinica koordinacije.

Članak 8.

U cilju izrade godišnjeg Plana zajedničkih aktivnosti svih nadležnih ministarstava i drugih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru nadležna ministarstva i druga tijela državne uprave čiji predstavnici sudjeluju u radu Stručnog tijela obvezna su planirati i Stručnom tijelu pravodobno dostavljati podatke o plovilima, letjelicama, osoblju financijskim i drugim sredstvima s kojima će sudjelovati u zajedničkim aktivnostima.

III. PODRUČNE JEDINICE KOORDINACIJE

Članak 9.

Na razini jedinica područne (regionalne) samouprave (županije) ustrojavaju se područne jedinice koordinacije, radi zajedničkog planiranja i učinkovitog operativnog postupanja u nadzoru i zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

Članak 10.

Područne jedinice koordinacije čine imenovani predstavnici:
– ministarstva nadležnog za pomorstvo
– ministarstva nadležnog za unutarnje poslove
– ministarstva nadležnog za morsko ribarstvo
– ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša
– ministarstva nadležnog za zaštitu priobalnih voda od onečišćenja s kopna ili otoka
– ministarstva nadležnog za gospodarstvo
– ministarstva nadležnog za financije
– ministarstva nadležnog za vanjsku politiku
– ministarstva nadležnog za kulturu
– ministarstva nadležnog za pravosuđe
– Obalne straže
– Državne uprave za zaštitu i spašavanje
– Državnog inspektorata.
Predstavnike iz stavka 1. ovoga članka imenuju na rok od tri godine ministri i drugi čelnici navedenih tijela.
Područnim jedinicama koordinacije predsjedava lučki kapetan.

Članak 11.

Sastanci Područnih jedinica koordinacije obavezno se održavaju dva puta mjesečno, a po potrebi i češće.
Područne jedinice koordinacije donose svoje odluke većinom glasova svih članova na sastancima područne jedinice koordinacije.
Predsjedavajući područne jedinice koordinacije utvrđuje obveze članova područnih jedinica koordinacije.
Ministarstvo nadležno za pomorstvo osigurat će prostorne i tehničke uvjete za rad područnih jedinica koordinacije.

Članak 12.

Područne jedinice koordinacije izrađuju mjesečne planove zajedničkih aktivnosti do dvadesetog u tekućem mjesecu za naredni mjesec, koje potom dostavljaju Stručnom tijelu na usuglašavanje i odobravanje.
Temeljem odobrenih mjesečnih planova zajedničkih aktivnosti područne jedinice koordinacije vrše operativnu koordinaciju rada svih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru u području svoje nadležnosti, pri čemu prikupljaju podatke i analiziraju događaje i pojave interesantne za zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.
Izvješće o realizaciji mjesečnih planova zajedničkih aktivnosti, zajedno s obrađenim interesantnim događajima i pojavama te prijedlogom mjera poboljšanja nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru, područne jedinice koordinacije dostavljaju Stručnom tijelu najkasnije do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o osnivanju Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za usklađivanje obavljanja poslova nadzora i zaštite unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, klase: 022-03/04-02/33, urbroja: 5030109-04-1, od 27. kolovoza 2004. godine.

Članak 14.

Dokumentaciju Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za usklađivanje obavljanja poslova nadzora i zaštite unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske preuzet će Stručno tijelo Središnje koordinacije za zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 342-01/08-01/01
Urbroj: 5030109-08-1
Zagreb, 30. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

zatvori
Uredba o organizaciji i načinu rada Središnje koordinacije, Stručnog tijela i područnih jedinica koordinacije tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !