Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 16.09.2009 Uredba o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2804

Na temelju članka 12.L470250 stavka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. rujna 2009. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom osniva Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (u daljnjem tekstu: Agencija za istraživanje), kao pravna osoba s javnim ovlastima te se uređuje sjedište, djelatnost, tijela, sredstva koja su potrebna za osnivanje i početak rada i način njihovog pribavljanja ili osiguravanja, ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine, te druga pitanja značajna za rad Agencije za istraživanje.

(2) Osnivač Agencije za istraživanje je Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Vlada Republike Hrvatske.

(3) Agencija za istraživanje je funkcionalno i organizacijski neovisna od svih tijela nadležnih za civilno zrakoplovstvo i od svih pravnih i fizičkih osoba s kojima bi mogla doći u sukob interesa.

(4) Agencija za istraživanje za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

(5) Sjedište Agencije za istraživanje je u Zagrebu.

(6) Agencija za istraživanje se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o zračnom prometu i ovom Uredbom, na Agenciju za istraživanje se primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama.

Članak 3.

(1) Agencija za istraživanje na temelju javne ovlasti obavlja poslove istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim na temelju istog Zakona, te u skladu sa Statutom Agencije za istraživanje.

(2) U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za istraživanje obavlja sljedeće poslove:

1. istražuje zrakoplovne nesreće, ozbiljne nezgode i događaje;

2. daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu;

3. vodi nacionalnu bazu podataka;

4. dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije;

5. razmjenjuje podatke iz svoje Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka;

6. daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske;

7. surađuje s drugim istražnim tijelima za istragu zrakoplovnih nesreća članicama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO);

8. objavljuje rezultate istrage poštujući načela tajnosti;

9. utvrđuje popis stručnjaka za istragu zrakoplovnih nesreća.

Članak 4.

(1) Statutom i drugim općim aktima Agencije za istraživanje uređuju se pitanja značajna za djelatnost, ustroj i rad Agencije za istraživanje.

(2) Statutom Agencije za istraživanje uređuju se: unutarnje ustrojstvo, predstavljanje i zastupanje, rad i poslovanje, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja značajna za rad Agencije za istraživanje.

(3) Statut Agencije za istraživanje uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi direktor Agencije za istraživanje.

Članak 5.

(1) Godišnja sredstva potrebna za redovitu djelatnost Agencije za istraživanje osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i utvrđuju se godišnjim financijskim planom.

(2) Godišnji financijski plan donosi direktor Agencije za istraživanje uz suglasnost ministra nadležnog za zračni promet.

(3) Agencija za istraživanje može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijom i na drugi način, sukladno propisima i općim aktima Agencije za istraživanje.

(4) Agencija za istraživanje svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti.

(5) Agencija za istraživanje odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije za istraživanje.

(6) Agencija za istraživanje ne može, bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu ako vrijednost te imovine prelazi iznos utvrđen Statutom Agencije za istraživanje.

Članak 6.

Agencija za istraživanje vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje, sukladno propisima za proračunsko računovodstvo.

Članak 7.

(1) Radom Agencije za istraživanje rukovodi direktor kojeg na prijedlog ministra nadležnog za zračni promet imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

(2) Direktorom Agencije za istraživanje može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ima višu ili visoku stručnu spremu iz područja prometnih, tehničkih, pravnih ili ekonomskih znanosti i najmanje pet godina radnog iskustva u području istraživanja nesreća te aktivno i operativno znanje engleskog jezika, i dostojan je biti direktorom Agencije za istraživanje.

(3) Direktor Agencije za istraživanje ne može biti osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja druge poslove u pravnim osobama na koje se primjenjuju odredbe Zakona o zračnom prometu, niti može biti vlasnik ili suvlasnik ili član njihovih uprava.

(4) Direktor Agencije za istraživanje obavlja poslove u Agenciji profesionalno.

(5) Direktor Agencije za istraživanje imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

(6) Ovlasti direktora Agencije za istraživanje te drugi uvjeti koje mora ispunjavati utvrđuju se Statutom Agencije.

Članak 8.

(1) Direktor Agencije za istraživanje ima zamjenika kojeg na prijedlog direktora Agencije imenuje ministar nadležan za zračni promet.

(2) Na zamjenika direktora Agencije za istraživanje na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 7.#clanak7 stavaka 2., 3., 4., 5., i 6. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Agencija za istraživanje ima svoju stručnu službu.

(2) Na zaposlene u stručnoj službi Agencije za istraživanje primjenjuju se opći propisi o radu.

(3) U Agenciji za istraživanje bit će zaposlen barem jedan istražitelj koji ispunjava uvjete da može obavljati dužnost glavnog istražitelja u slučaju nesreće ili ozbiljne nezgode.

Članak 10.

(1) Agencija za istraživanje je dužna najmanje jednom na godinu podnijeti izvješće o svojem radu Vladi Republike Hrvatske.

(2) U izvješću iz stavka 1. ovoga članka Agencija za istraživanje daje cjelovitu analizu stanja u području rada i poslovanja uključujući godišnji financijski izvještaj.

Članak 11.

(1) Direktor Agencije za istraživanje, zamjenik direktora te zaposlenici stručne službe Agencije za istraživanje dužni su kao profesionalnu tajnu, odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka traje i po prestanku obnašanja dužnosti direktora Agencije za istraživanje i zamjenika direktora, odnosno po prestanku radnog odnosa u stručnoj službi Agencije za istraživanje.

Članak 12.

(1) Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog ministra nadležnog za zračni promet, imenovati privremenog direktora Agencije za istraživanje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Privremeni direktor donijet će privremeni Statut Agencije za istraživanje, obaviti poslove u vezi s upisom Agencije za istraživanje u sudski registar i organizirati početak rada Agencije za istraživanje.

(3) Privremeni Statut iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se do stupanja na snagu Statuta, kojeg će donijeti direktor Agencije za istraživanje u skladu s člankom 4.#clanak4 ove Uredbe, u roku od 2 mjeseca od imenovanja.

(4) Mandat privremenog direktora traje do imenovanja direktora Agencije za istraživanje, ne dulje od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 13.

(1) Ministar nadležan za zračni promet će donijeti akt kojim će odrediti koja sredstva i oprema koju upotrebljava ministarstvo nadležno za zračni promet postaju imovina Agencije za istraživanje, te će zajedno s direktorom Agencije utvrditi koji službenici i namještenici ministarstva nadležnog za zračni promet, koji obavljaju poslove koji prema odredbama Zakona o zračnom prometu ulaze u djelokrug Agencije za istraživanje, postaju radnici Agencije za istraživanje.

(2) Poslove iz djelokruga Agencije za istraživanje do početka njezinoga rada obavljat će ministarstvo nadležno za civilni zračni promet.

(3) Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije za istraživanje osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu.

Članak 14.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije za istraživanje obavlja ministarstvo nadležno za zračni promet.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/09-01/03

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 10. rujna 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !