Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10, XX/11, XX/13, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 31.03.2009 Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

878

Na temelju članka 12.L439839 stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 77.L439841 stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2009. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Osnivanje i naziv Agencije

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom osniva Agencija za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Agencija) kao specijalizirana javna ustanova.

(2) Skraćeni naziv Agencije je: APZ.

Status i sjedište Agencije

Članak 2.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Zakonom o ustanovama, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, ovom Uredbom i Statutom Agencije.

(3) Agencija se upisuje u sudski registar.

(4) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(5) Agencija djeluje putem središnjeg ureda i podružnica u jedinicama regionalne (područne) samouprave koje se osnivaju Statutom.

Djelatnosti Agencije

Članak 3.

(1) Djelatnost Agencije čine sljedeći poslovi i zadaci:

– sudjelovanje u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem;

– stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu i formiranje Zemljišnog fonda od stečenog poljoprivrednog zemljišta;

– okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta;

– gospodarenje zemljišnim fondom;

– posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu;

– pružanje pomoći vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu;

– praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na korištenje i na tržište poljoprivrednim zemljištem;

– prikupljanje i analiziranje podataka o tržištu poljoprivrednim zemljištem, te priprema stručnih podloga i izvješća;

– povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na korištenje i tržište poljoprivrednim zemljištem;

– sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima;

– davanje suglasnosti na parcelaciju katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta;

– obavljanje poslove raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sukladno članku 97. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

– vođenje službene evidencije o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države koje čini Zemljišni fond, a koja je sastavni dio Informacijskog sustava o poljoprivrednom zemljištu;

– obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, ovom Uredbom, Statutom Agencije te drugih propisima.

(2) Agencija ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

(3) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, određene tehničke poslove Agencija može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi specijaliziranoj za poslove iz djelokruga Agencije.

(4) Agencija pravodobno obavještava javnost o obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Stjecanje i zakup poljoprivrednog zemljišta

Članak 4.

(1) Poljoprivredno zemljište koje Agencija kupuje i poljoprivredno zemljište koje Agencija uzima u zakup jest ono koje se nalazi izvan građevinskog područja, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji.

(2) Agencija kupuje, odnosno uzima u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu pravne ili fizičke osobe u ime i za račun Republike Hrvatske, radi davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, odnosno podzakup.

(3) Agencija kupuje i uzima u zakup samo ono poljoprivredno zemljište za koje procijeni da će koristiti u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unaprjeđenja strukture poljoprivrednih posjeda, prema kriterijima utvrđenim odredbama Statuta.

(4) U postupku uzimanja ili davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, Agencija će nastojati pribaviti suglasnost vlasnika zemljišta.

(5) Način isplate kupoprodajne cijene i zakupnine poljoprivrednog zemljišta uređuje se Statutom i općim aktima Agencije.

Gospodarenje Zemljišnim fondom

Članak 5.

(1) Agencija gospodari Zemljišnim fondom u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unaprjeđenja strukture poljoprivrednih posjeda putem prodaje, zakupa i zamjene poljoprivrednog zemljišta iz Zemljišnog fonda, te ostalih oblika raspolaganja, sukladno postupku utvrđenom odredbama Statuta i općim aktima Agencije.

(2) Agencija sklapa ugovore o kupoprodaji ili zakupu poljoprivrednog zemljišta iz Zemljišnog fonda, prema redoslijedu prvenstvenog prava kupnje ili zakupa utvrđenim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

(3) Agencija sklapa ugovore o zamjeni poljoprivrednog zemljišta iz Zemljišnog fonda za privatno poljoprivredno zemljište u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, prema kriterijima utvrđenim odredbama Statuta i općim aktima Agencije.

(4) Agencija može donijeti odluku da određenim poljoprivrednim zemljištem iz Zemljišnog fonda ne raspolaže sve dok predmetno poljoprivredno zemljište ne okrupni i uredi, te formira samostalnu novu proizvodnu-tehnološku cjelinu.

Uvjeti prodaje poljoprivrednog zemljišta iz Zemljišnog fonda

Članak 6.

(1) Agencija može poljoprivredno zemljište iz Zemljišnog fonda prodavati za gotovinu ili uz obročnu otplatu, sukladno kriterijima utvrđenim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, odnosno temeljem zajmova banaka ili drugih financijskih institucija.

(2) Uvjeti i način prodaje poljoprivrednog zemljišta iz Zemljišnog fonda, te instrumenti osiguranja potraživanja ugovorene kupoprodajne cijene utvrđuju se Statutom i općim aktima Agencije.

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu

Članak 7.

(1) Agencija pruža pomoć vlasnicima ili posjednicima poljoprivrednog zemljišta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, prema kriterijima utvrđenim Statutom i općim aktima Agencije.

(2) U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će posjednike poljoprivrednog zemljišta upisane u katastarsku evidenciju, koji su dugogodišnjim posjedovanjem postali stvarni (izvanknjižni) vlasnici, smatrati zemljišnoknjižnim vlasnicima, s obvezom da u roku od pet godina urede vlasničke odnose.

Tijela Agencije

Članak 8.

Tijela Agencije su Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

Upravno vijeće

Članak 9.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće, kojeg čini predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske, a po položaju je ministar nadležan za poljoprivredu.

(3) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu.

(4) Dva člana Upravnog vijeća predstavnici su poljoprivrednih proizvođača, od kojih je jedan s područja posebne državne skrbi.

(5) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(6) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

Nadležnosti Upravnog vijeća

Članak 10.

(1) Upravno vijeće:

– donosi Statut i opće akte Agencije;

– utvrđuje poslovnu politiku Agencije;

– donosi godišnji program rada i financijski plan Agencije, te nadzire njihovo izvršavanje;

– donosi smjernice o ustroju Agencije;

– imenuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije;

– donosi odluke iz djelokruga rada Agencije;

– donosi Poslovnik o radu;

– donosi odluke o kupoprodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta;

– donosi odluke o gospodarenju Zemljišnim fondom;

– donosi druge odluke značajne za rad Agencije;

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom i drugim općim aktima Agencije.

(2) Upravno vijeće utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i završni račun.

(3) Završni račun i izvješće o poslovanju Agencije potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja

Članak 11.

(1) Agenciju vodi, predstavlja i zastupa ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

(3) Agencija ima i zamjenika ravnatelja.

(4) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

(5) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja moraju imati visoku stručnu spremu agronomske, pravne ili ekonomske struke, te najmanje pet godina rada u struci.

(6) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

(7) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Upravno vijeća može razriješiti i prije isteka mandata.

(8) Zamjenik ravnatelja Agencije zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Agencije.

(9) Način i postupak, kao i uvjeti za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja uređuju se Statutom Agencije.

Odlučivanje o stjecanju i zakupu poljoprivrednog zemljišta i gospodarenju Zemljišnim fondom

Članak 12.

(1) Ravnatelj Agencije ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o stjecanju i zakupu poljoprivrednog zemljišta, te o otuđenju poljoprivrednog zemljišta koje sačinjava Zemljišni fond iznad vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

(2) Statutom Agencije odredit će se visina vrijednosti poljoprivrednog zemljišta za raspolaganje kojom je Upravnom vijeću Agencije potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Stručno vijeće

Članak 13.

(1) Agencija ima Stručno vijeće.

(2) Članovi Stručnog vijeća ne mogu biti članovi Upravnog vijeća.

(3) Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima iz nadležnosti Agencije, te daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge o organizaciji rada i razvoja djelatnosti Agencije.

(4) Imenovanje, zadaće i način rada Stručnog vijeća utvrđuje se Statutom Agencije.

Stručna i savjetodavna tijela

Članak 14.

(1) Agencija može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čiji se djelokrug i nadležnosti utvrđuju Statutom Agencije.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu se osnovati i u podružnicama Agencije što se utvrđuje Statutom Agencije.

Statut Agencije

Članak 15.

(1) Statutom Agencije pobliže se uređuje unutarnji ustroj, ovlasti, način odlučivanja, kriteriji rada i rad stručnih službi Agencije, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.

(2) Statut Agencije donosi Upravno vijeće.

(3) Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na Statut Agencije.

Sredstva za rad Agencije

Članak 16.

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu.

(2) Agencija ostvaruje sredstva za rad na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, iz državnog proračuna Republike Hrvatske, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanih ovom Uredbom i Statutom Agencije.

(3) Agencija može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijom i na drugi način, sukladno propisima i općim aktima Agencije.

(4) Godišnja sredstva za redovitu djelatnost Agencije osiguravaju se temeljem programa rada i financijskog plana Agencije.

(5) Prihodi od posredovanja u prometu poljoprivrednim zemljištem, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, te prihodi od razlika u cijeni prilikom prodaje, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske isključivo namjenjeni za redovitu djelatnost Agencije.

(6) Agencija vodi računovodstvo i sastavlja financijska izvješća, sukladno propisima za proračunsko računovodstvo.

Imovina i obveze Agencije

Članak 17.

Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu u svom vlasništvu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

Odgovornosti Agencije

Članak 18.

(1) Agencija odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Nadzor

Članak 19.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu imenovat će privremenog ravnatelja Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Privremeni ravnatelj Agencije obavit će poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.

(3) Mandat privremenog ravnatelja Agencije traje do imenovanja ravnatelja Agencije.

Članak 21.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Upravno vijeće Agencije donijet će Statut i druge opće akte Agencije u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 22.

Do ustrojavanja stručnih službi Agencije, administrativno-tehničke, računovodstvene i druge stručne poslove za osnivanje Agencije obavljat će ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/09-02/02

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 25. ožujka 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !