Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Akademije lokalne demokracije ("Narodne novine", br. XX/06, XX/07, XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 24.3.2006 Uredba o osnivanju Akademije lokalne demokracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

863

Na temelju članka 56.L292598 c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001, 60/2001 – vjerodostojno tumačenje i 129/2005) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2006. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU AKADEMIJE LOKALNE DEMOKRACIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Akademija lokalne demokracije (u daljnjem tekstu: Akademija) kao javna ustanova, te se uređuje djelatnost, ustrojstvo, prava i obveze Akademije.

Članak 2.

Djelatnost Akademije je trajno stručno usavršavanje imenovanih i izabranih lokalnih dužnosnika i zaposlenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, s ciljem unapređenja profesionalnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dosezanja standarda koji će omogućiti primjenu pozitivnog nacionalnog zakonodavstva te izmjene toga zakonodavstva koje budu potrebne u cilju usklađivanja s pravnim stečevinama Europske unije.
Aktivnosti Akademije uključuju:
– analizu potreba za stručnim usavršavanjem u različitim pravnim područjima i tehnikama i utvrđivanje prioritetnih aktivnosti,
– pripremu i razvoj edukativnih programa i pratećih obrazovnih materijala,
– organiziranje standardnih i specijaliziranih modela edukacije i osiguranje izobrazbe o modernim tehnikama poučavanja za predavače,
– stalnu evaluaciju provedenih obrazovnih aktivnosti,
– informiranje o aktivnostima akademije, o novim propisima i drugim novinama od interesa za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
– suradnja sa sveučilištima i veleučilištima, strukovnim udrugama, te domaćim i stranim donatorima.
U obavljanju djelatnosti Akademija surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno njihovim udrugama, strukovnim organizacijama, drugim obrazovnim ustanovama te međunarodnim organizacijama i tijelima.

Članak 3.

Osnivač Akademije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.
Akademija je pravna osoba i upisuje se u sudski registar.
Sjedište Akademije je u Zagrebu, Vlaška 126/I.

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvo, obavljanje djelatnosti Akademije, te drugi uvjeti poslovanja Akademije uređuju se Statutom Akademije.
Statut Akademije donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

Akademija stječe sredstva za obavljanje djelatnosti iz državnog proračuna Republike Hrvatske, vlastitih prihoda, pomoći jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te donacija njihovih nacionalnih udruga, pomoći međunarodnih organizacija, donacija zaklada i udruga, donacija domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Za osnivanje i početak rada Akademije osiguravaju se sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Članak 6.

Tijela Akademije su: Upravno vijeće, ravnatelj Akademije i Programski savjet.

Članak 7.

Akademijom upravlja Upravno vijeće koje čine predsjednik i četiri člana.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na vrijeme od četiri godine.
U Upravno vijeće imenuje se jedan predstavnik Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske te jedan predstavnik Hrvatske zajednice županija.
Upravno vijeće donosi program rada i razvoja Akademije, nadzire njegovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže Vladi Republike Hrvatske promjenu i proširenje djelatnosti, donosi Statut i druge opće akte, daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju Akademije prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Uredbom i Statutom Akademije.

Članak 8.

Akademiju zastupa i predstavlja ravnatelj.
Akademija će osim ravnatelja imati i 5 zaposlenih.
Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće, na temelju javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Akademije, predlaže Upravnom vijeću program rada i razvoja, godišnji izvještaj o radu, financijski plan, godišnji obračun, te opće akte Akademije, odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i druge imovine Akademije, te sklapanju drugog pravnog posla samostalno odnosno uz suglasnost Upravnog vijeća do vrijednosti utvrđene Statutom Akademije, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovom Uredbom i Statutom Akademije.
Ravnatelj može samostalno odlučivati o trošenju sredstava Akademije u maksimalnom iznosu do 20.000,00 kuna mjesečno, a za sve iznose iznad navedenog ravnatelj odlučuje uz suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 9.

Programski savjet je stručno i savjetodavno tijelo Akademije.
Programski savjet raspravlja o stručnim pitanjima rada Akademije, daje ravnatelju i Upravnom vijeću mišljenja i prijedloge u svezi s obavljanjem i razvojem djelatnosti Akademije.
Sastav, način donošenja odluka i druga pitanja u vezi s radom Programskog savjeta uređuju se Statutom Akademije.

Članak 10.

Akademija za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom. Gubici Akademije pokrivaju se iz sredstava Akademije.

Članak 11.

Rad Akademije je javan.
O javnosti rada Akademije skrbi ravnatelj.
Upravno vijeće Akademije obvezno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Akademije Vladi Republike Hrvatske.

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Akademije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Privremeni ravnatelj obavit će poslove u vezi s upisom Akademije u sudski registar i organizirati početak rada Akademije.
Mandat privremenog ravnatelja Akademije traje do imenovanja ravnatelja Akademije, ali ne dulje od godinu dana, a počinje teći danom registracije Akademije.

Članak 13.

Akademija počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 14.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće, u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Upravno vijeće dužno je donijeti Statut Akademije, u roku od devedeset dana od dana imenovanja Upravnog vijeća.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/06-02/06
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 22. ožujka 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Akademije lokalne demokracije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !