Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode ("Narodne novine", br. XX/02, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
126 30.10.2002 Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2050

Na temelju članka 12.L82424 stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2002. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod).

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78/III.

Članak 2.

Osnivač Zavoda je Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), u ime Republike Hrvatske.

Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima propisanim ovom Uredbom i statutom Zavoda.

Zavod se upisuje u sudski registar ustanova.

Članak 3.

Djelatnost Zavoda obuhvaća stručne poslove u vezi zaštite prirode, a osobito:

– prikupljanje i obrađivanje prikupljenih podataka u vezi zaštite prirode;

– izradu odgovarajućih baza podataka o biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, stanišnim tipovima, ekološkim sustavima i krajobrazima;

– praćenje stanja očuvanosti biološke i krajobrazne raznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu;

– pripremanje stručnih podloga za zaštitu i očuvanje dijelova prirode, odnosno prirodnih vrijednosti;

– izradu stručnih podloga za potrebe utvrđivanja uvjeta zaštite prirode, upravljanja zaštićenim područjima i korištenja prirodnih dobara;

– obavljanje statističkih analiza, objedinjavanje rezultata i izrada izvješća o stanju i zaštiti prirode;

– pripremanje i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode;

– sudjelovanje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka;

– organiziranje i provođenje odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti u zaštiti prirode.

Zavod obavlja i druge poslove utvrđene statutom koji služe za ostvarivanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

Članak 4.

U ostvarivanju svojih poslova Zavod je dužan surađivati s nadležnim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama Republike Hrvatske, te s međunarodnim tijelima i institucijama radi provedbe međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je stranka Republika Hrvatska.

Članak 5.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda.

Upravno vijeće čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar) iz redova istaknutih stručnjaka iz područja zaštite prirode.

Jednog člana Upravnog vijeća biraju stručni djelatnici Zavoda iz svojih redova na način propisan statutom.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća se imenuju na vrijeme od 4 godine.

Članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, na način i u postupku propisanim statutom.

Način rada Upravnog vijeća se uređuje statutom Zavoda i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 7.

Upravno vijeće donosi statut, akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, akt o plaćama i naknadama zaposlenika, program rada i razvoja Zavoda, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene Zavoda, daje Vladi i Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) informacije, prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Zavoda, donosi odluke i obavlja druge poslove određene ovom Uredbom i statutom Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda donosi statut uz suglasnost Vlade.

Članak 8.

Rad Zavoda vodi ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada.

Natječaj za ravnatelja raspisuje Upravno vijeće Zavoda.

Način raspisivanja i provođenja natječaja, te druga pitanja u vezi s imenovanjem i razrješenjem ravnatelja propisat će se statutom Zavoda.

Ravnatelj Zavoda se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Za ravnatelja Zavoda može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, pet godina radnog staža u struci i koja ispunjava druge uvjete propisane statutom Zavoda.

Ravnatelj Zavoda može biti razriješen i prije isteka mandata na način i pod uvjetima propisanim zakonom i statutom Zavoda.

Članak 9.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Zavod, organizira i vodi njegovo poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda, zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluku Upravnog vijeća, odgovara za zakonitost rada Zavoda, te obavlja i druge poslove koji su mu statutom ili drugim aktom Zavoda stavljeni u nadležnost.

Članak 10.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Zavod u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

Stručni rad Zavoda vodi stručni voditelj kojeg imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, nakon provedenog javnog natječaja.

Za stručnog voditelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu prirodoslovnog smjera, 5 godina radnog staža u struci, te druge uvjete propisane statutom Zavoda.

Članak 12.

Sredstva za osnivanje i početak rada Zavoda osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2002. godinu na poziciji Ministarstva.

Sredstva za rad i poslovanje Zavod pribavlja obavljanjem vlastite djelatnosti i iz državnog proračuna.

Sredstva iz državnog proračuna doznačit će Ministarstvo isključivo na temelju odobrenih programa, a temeljem ugovora za svaki program.

Zavod može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama, sponzorstvom i na drugi način, sukladno posebnim propisima i aktima Zavoda.

Članak 13.

Ravnatelj bez suglasnosti Upravnog vijeća može sklapati poslove o stjecanju i otuđenju imovine do iznosa utvrđenog statutom Zavoda.

Upravno vijeće bez suglasnosti ministra ne može donositi odluke o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina čija vrijednost prelazi iznos utvrđen statutom Zavoda.

Zavod ne može bez suglasnosti ministra ugovarati niti druge poslove čija vrijednost prelazi iznos utvrđen statutom Zavoda.

Članak 14.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Zavod ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

Članak 15.

Za obveze u poslovanju Zavod odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Zavoda.

Članak 16.

Rad Zavoda je javan.

O javnosti rada Zavoda skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Zavoda Vladi i Ministarstvu.

Članak 17.

Prava i obveze Zavoda i osnivača koja nisu uređena ovom Uredbom uredit će se statutom Zavoda.

Članak 18.

U roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, Vlada će, na prijedlog ministra, imenovati privremenog ravnatelja Zavoda koji će obaviti pripreme za početak rada Zavoda te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Članak 19.

U roku 30 dana, od dana stupanja na snagu ove Uredbe, ministar će imenovati predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda dužno je, u roku 60 dana, od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti statut i ostale akte potrebne za rad Zavoda.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/02-01/27
Urbroj: 5030115-02-1
Zagreb, 24. listopada 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !