Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/05, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
158 15.11.2004 Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2748

Na temelju članka 4.L110626 stavka 1. Zakona o akreditaciji (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2004. godine donijela

UREDBU

o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije

OsnivaČ i ime ustanove

Članak 1.

Ovom Uredbom Republika Hrvatska osniva javnu ustanovu za obavljanje poslova i zadataka nacionalne službe za akreditaciju.

Ustanova iz stavka 1. ovog članka osniva se pod nazivom: Hrvatska akreditacijska agencija (u daljnjem tekstu: HAA).

Naziv Hrvatske akreditacijske agencije na engleskom jeziku je Croatian Accreditation Agency.

Skraćeni naziv ustanove je: HAA.

Sjedište HAA-a je u Zagrebu.

Članak 2.

HAA ima svojstvo pravne osobe, s pravima i obvezama propisanim zakonom, ovom Uredbom i Statutom Hrvatske akreditacijske agencije.

HAA se upisuje u sudski registar.

Članak 3.

Unutarnji ustroj HAA pobliže se uređuje Statutom.

Djelatnost Hrvatske akreditacijske agencije

Članak 4.

Djelatnost HAA obuhvaća poslove i zadatke koji su utvrđeni Zakonom o akreditaciji, ovom Uredbom i Statutom, i to:

 1. akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija;

 2. akreditiranje pravnih i fizičkih osoba za potvrđivanje/certifikaciju proizvoda, sustava upravljanja i osoblja;

 3. akreditiranje pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje;

 4. druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe;

 5. osigurava za tijela državne uprave informacije potrebne za djelotvorno provođenje politike akreditacije u području ocjene sukladnosti;

 6. surađuje s europskom akreditacijom i drugim tijelima Europske unije u području akreditacije, osobito u procesu približavanja i priključenja i zaključuje sporazume u području akreditacije;

 7. surađuje s međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama te zaključuje sporazume u području akreditacije;

 8. surađuje s pravnim i fizičkim osobama u području akreditacije;

 9. promiče akreditaciju i provodi izobrazbu u području akreditacije;

10. objavljuje upute, preporuke i druge stručne publikacije u području akreditacije.

HAA obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Djelatnosti HAA-a ne obavljaju se radi stjecanja dobiti.

Ustroj i tijela Hrvatske akreditacijske agencije

Članak 5.

Tijela HAA-a su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

Upravno vijeće upravlja HAA-om.

Upravno vijeće donosi statut, akt o unutarnjem ustroju i načinu rada, akt o raspodjeli plaća djelatnika, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene, daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju HAA-a prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.

Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u skladu s općim aktima HAA-a.

Članak 7.

Voditelj HAA-a je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, u skladu sa zakonom i statutom.

Ravnatelj predstavlja i zastupa HAA, organizira i vodi poslovanje HAA-a, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun HAA-a, zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom te je odgovoran za zakonitost rada HAA-a.

Članak 8.

Ravnatelj HAA-a ima zamjenika te jednog ili više pomoćnika koje imenuje i razrješuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 7.#clanak7 stavka 2. ove Uredbe.

Članak 9.

Stručni rad u HAA-u obavlja se u unutarnjim ustrojbenim jedinicama, a vode ga stručni voditelji ustrojbenih jedinica.

Stručne voditelje iz stavka 1. ovog članka imenuje i razrješuje ravnatelj HAA-a.

Članak 10.

Ravnatelj HAA-a ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i sa HAA-om sklapati ugovore u svoje ime ili za svoj, ili račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Ravnatelj, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, može dati punomoć stručnom voditelju unutarnje ustrojbene jedinice ili drugoj osobi da zastupaju HAA u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, a u skladu s odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Statutom HAA određuju se ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine HAA, kao i vrijednost pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Imovina Hrvatske akreditacijske agencije

Članak 11.

Sredstva za rad HAA-a čine:

1. sredstva iz državnog proračuna;

2. sredstva ostvarena obavljanjem usluga HAA-a;

3. sredstva iz drugih izvora;

4. nekretnine i pokretnine preuzete od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 12.

Sredstva za djelatnost HAA-a iz članka 4. stavka 1. točke 1. do 7. i sredstva za članarine HAA-a u međunarodnim i europskim organizacijama za akreditaciju osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske. Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske HAA-a će ostvarivati na temelju odobrenoga godišnjeg programa rada.

Članak 13.

HAA odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze HAA-a.

HAA svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti. Ako HAA u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti HAA-a.

Ako HAA u obavljanju svoje djelatnosti iskaže gubitak, odluku o načinu snošenja gubitka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća.

Članak 14.

Nadzor nad zakonitošću rada HAA-a i općim aktima obavlja ministarstvo nadležno za poslove znanosti.

OpĆi akti Hrvatske akreditacijske agencije

Članak 15.

Statut HAA-a donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Statutom HAA-a pobliže će se urediti ustroj, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela HAA-a, međusobna prava i obveze osnivača i HAA-a te druga pitanja od značenja za obavljanje poslova HAA-a.

Statut HAA-a donijet će Upravno vijeće u roku 30 dana od imenovanja članova Upravnog vijeća.

Statut i drugi opći akti HAA-a moraju biti u skladu sa Zakonom i ovom Uredbom.

Javnost rada Hrvatske akreditacijske agencije

Članak 16.

Rad Hrvatske akreditacijske agencije je javan.

O javnosti rada HAA-a skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće HAA-a jedanput godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o svome radu.

PoČetak rada Hrvatske akreditacijske agencije

Članak 17.

Do imenovanja ravnatelja HAA-a, pripremu za početak rada ustanove te podnošenje prijave za upis u sudski registar obavit će privremeni ravnatelj HAA-a.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja HAA-a u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i članove Upravnog vijeća HAA-a u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 18.

Prostorije za rad Hrvatske akreditacijske agencije osiguravaju se u Zagrebu, u Ulici grada Vukovara 78.

Hrvatska akreditacijska agencija preuzima od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo materijalna sredstva i opremu.

Raspodjela prostorija za rad, materijalnih sredstava i opreme obavit će se u skladu s posebno izrađenim elaboratom o diobi.

Elaborat o diobi izradit će se do 31. prosinca 2004. godine.

Članak 19.

Hrvatska akreditacijska agencija preuzima od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo djelatnike koji su zatečeni u obavljaju poslova akreditacije na dan 31. prosinca 2004. godine.

Stupanje na snagu uredbe

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/40

Urbroj: 5030115-04-1

Zagreb, 27. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !