Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 27.2.2002 Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

420

Na temelju članka 12.L79348 stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 35.L79350 stavka 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2002. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se zdravstvena ustanova pod nazivom Hrvatski zavod za prevenciju ovisnosti (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 2.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

Članak 3.

Djelatnosti Zavoda jesu:

– prikuplja podatke iz područja ovisnosti i zlouporabe opojnih droga,

– analizira epidemiološko stanje, predlaže, organizira i provodi mjere sukladno općem programu mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,

– oblikuje doktrinu u liječenju ovisnosti i nadzire njenu primjenu,

– surađuje sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima u provedbi dijagnostike i liječenja ovisnosti,

– surađuje s drugim ustanovama i organizacijama na području suzbijanja ovisnosti i liječenja ovisnika, te rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika,

– planira, sudjeluje u predlaganju i provedbi mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje ovisnosti,

– provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje pučanstva o ovisnosti,

– sudjeluje u organizaciji i provedbi trajne izobrazbe zdravstvenih i drugih djelatnika na području suzbijanja i liječenja ovisnosti,

– daje mišljenje na prijedloge posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga,

– daje mišljenje na poseban program mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga.

Članak 4.

Za potrebe osnivanja i početak rada Zavoda osigurana su sredstva iz državnog proračuna.

Članak 5.

Osnivač za obavljanje djelatnosti Zavoda osigurava prostor i opremu.

Članak 6.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće i Etičko povjerenstvo Zavoda.

Članak 7.

Upravno vijeće upravlja Zavodom.

Upravno vijeće ima devet članova.

U Upravno vijeće imenuju se predstavnici propisani člankom 49. stavkom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Osnivač imenuje 5 članova Upravnog vijeća na prijedlog ministra zdravstva.

Upravno vijeće ima nadležnost iz članka 50. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 8.

Ravnatelja zavoda imenuje Upravno vijeće uz suglasnost ministra zdravstva na vrijeme od četiri godine.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda, predstavlja i zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Članak 9.

Stručno vijeće Zavoda je savjetodavno tijelo ravnatelju.

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i sačinjavaju ga najmanje voditelji zdravstvenih djelatnosti Zavoda.

Stručno vijeće ima nadležnost iz članka 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 10.

Etičko povjerenstvo zavoda jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije.

Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće Zavoda i sačinjava ga pet članova.

Etičko povjerenstvo ima nadležnost iz članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 11.

Zavod odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska odgovara za te obveze kao jamac – platac.

Članak 12.

Zavod ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako vrijednost ugovora ili drugoga pravnog posla prelazi iznos određen Statutom Zavoda.

Članak 13.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Zavod ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

O upotrebi dobiti iz stavka 1. ovog članka odluku donosi Upravno vijeće.

Članak 14.

Zavod se prije početka rada upisuje u sudski registar.

Upisom u sudski registar Zavod stječe svojstvo pravne osobe.

Zavod ne može započeti s radom dok ministar zdravstva rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada s obzirom na prostor, djelatnike i medicinsko-tehničku opremu.

Članak 15.

Upravno vijeće donosi Statut u roku od 60 dana od dana upisa Zavoda u sudski registar.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na Statut Zavoda.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/02-01/02
Urbroj: 5030108-02-2
Zagreb, 21. veljače 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !