Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Poduzeća «Plovput» Split – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 22.01.1992 Uredba o osnivanju Poduzeća Plovput Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1.L9049 Zakona o ovlaštenjuVlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će se uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. godine, donijela je

UREDBU

o osnivanju Poduzeća "Plovput" Split

Članak 1.

Ovom uredbom Republika Hrvatska osniva poduzeće za obavljanje stručno-tehničkih poslova kojima se osiguravaju uvjeti za sigurnu plovidbu obalnim morem Republike Hrvatske. Poduzeće iz stavka 1. ovog članka osniva se pod tvrtkom "Plovput" p.o.(u daljnjem tekstu: Poduzeće). Sjedište Poduzeća je u Splitu, Obala Lazareta 1. Vlasnik Poduzeća je Republika Hrvatska.

Članak 2.

Djelatnost Poduzeća obuhvaća:

1. održavanje i uređenje plovnih putova u obalnom moru Republike Hrvatske;

2. postavljenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u obalnom moru Republike Hrvatske i osiguravanje njihovog pravilnog funkcioniranja;

3. obavljanje poslova radio-službe na pomorskim plovnim putovim Republike Hrvatske;

4. obavljenje odgovarajućih istraživanja i projektiranja u svrhu svih ranije navedenih djelatnosti;

5. druge poslove određene statutom Poduzeća koji doprinose potpunijem korištenju kapaciteta Poduzeća.

Djelatnost poduzeća iz stavka 1. točke 1. do 4. ovog članka od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Članak 3.

Sredstva za osnivanje i početak rada Poduzeća osiguravaju se iz sredstava Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova, koja pripadaju plovnim putovima u obalnom moru Republike Hrvatske, a koja su postala vlasništvo Republike Hrvatske temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvu Republike HrvatskeL9051 ("Narodne Novine" br. 68/91).

Članak 4.

Sedstva za obavljanje djelatnosti i razvoj Poduzeća osiguravaju se iz:

1. naknada za koršitenje objekata sigurnosti plovidbe, koje plaćaju domaći i strani brodovi i čamci koji plove obalnim morem Republike Hrvatske i uplovljavaju u hrvatske luke;

2. naknada za korištenje radio-usluga, koje plaćaju domaći i strani brodovi i čamc, koji koriste radio-usluge obalnih radio stanica;

3. sredstva proračuna Republike Hrvatske i

4. drugih izvora u skladu s važećim propisima. Naknade iz točke 1. i 2. stavka 1. ovog članka utvrđuju se tarifom.

Članak 5.

Organ upravljanja Poduzećem je Upravni odbor. Upravno odbor ima pet članova od kojih tri imenuje Vlada Republike Hrvatske, a dva biraju radnici Poduzeća. Upravni odbor Poduzeća "Plovput" konstituirat će se najkasnije tijekom 30 dana nakon stupanja na snagu ove uredbe. Upravni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova. Članovi Upravnog odbora imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.

Članak 6.

Upravni odbor bira i razrješava predsjednika Upravnog odbora. Način rada i odlučivanja Upravnog odbora te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, upravljanjem i rukovođenjem Poduzećem, uređuju se Statutom Poduzeća i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Članak 7.

Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi:

1. statut Poduzeća

2. srednjoročni plan razvoja i modernizacije i usvaja izvješća o ostvbarivanju plana razvoja;

3. odluku o raspolaganju kapitalom Poduzeća.

Upravni odbor Poduzeća donosi:

1. tarifu za upotrebu objekta sigurnosti plovidbe;

2. tarifu za upotrebu radio usluga;

3. akt o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Poduzeća

4. akt o raspodjeli plaća djelatnika Poduzeća;

5. odluku o raspolaganju dobiti koju poduzeće ostvari poslovanjem.

Upravni odbor obavlja i druge poslove koje prema zakonu obavlja organ upravljanja u društvenom poduzeću te poslove odredene statutom Poduzeća.

Članak 8.

Poduzećem rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra pomorstva Direktor predstavlja i zastupa Poduzeće i ima prava i dužnosti poslovodnog organa

Članak 9.

Nadzor nad zakonitošću rada i stručni nadzor nad radom Poduzeća obavlja Ministarstvo pomorstva.

Članak 10.

Upravni odbor dužan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donijeti Statut Poduzeća, a ostale akte utvrđene ovom uredbom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe. Do donošenja Statuta i drugih općih akata Poduzeća shodno će se primjenjivati statut i drugi opći akti postojeće Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova, ukoliko nisu u suprotnosti s ovom uredbom.

Članak 11.

Direktora Poduzeća iz članka 8. stavka 1. Vlada Republike Hrvatshe imenovati će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe. Do izbora direktora Poduzeća poslove direktora obavljat će dosadašnji direktor Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova.

Članak 12.

Poduzeće počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 13.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će u roku 15 dana od dana stupanja snagu ove uredbe tri člana Upravnog odbora Poduzeća, a radnički savjet Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova u istom roku izabrat će dva člana na Upravnog odbora, koji će privremeno do izbora novih članova, po postupku utvrđenom Statutom Poduzeća, obnašati funkciju članova Upravnog odbora.

Članak 14.

Poduzeće "Plovput" preuzima i djelatnike Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova, koji su na dan stupanja na snagu ove Uredbe, zatečeni u Ustanovi za odri.a. vanje pomorskih plovnih puteva na obavljanju poslova na plovnim putevima u obalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 15.

Zaposlenima iz članka 14. koji ne budu rasporedeni na poslove utvrđene aktom o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Poduzeća prestaje radni odnos u skladu s tim aktom i zakonom.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje vrijediti odredba članha 1. stavak 1. toćke 3. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoniL9052 ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 17.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/91-01/44

Urbroj : 5030116-91-1

Zagreb, 21. siječnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Poduzeća «Plovput» Split –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !