Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika ("Narodne novine", br. XX/99, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
101 6.10.1999 Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93) i članka 86. stavka 4. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr?anoj 30. rujna 1999. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU SREDI?NJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom Sredi?nji registar osiguranika.

Skraćeni naziv ustanove glasi: REGOS.

Sjedi?te REGOS-a je u Zagrebu.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo REGOS-a pobli?e se utvrđuje Statutom REGOS-a.

Članak 3.

Djelatnosti REGOS-a jesu:

- prikupljanje doprinosa od članova obveznih mirovinskih fondova,

- vođenje evidencije o osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova,

- izvr?avanje naloga članova obveznih mirovinskih fondova o prijenosu doprinosa, prijenosu osobnog računa i prijenosu imovine,

- kontrola plaćanja doprinosa,

- prikupljanje mjesečne dokumentacije od poslodavaca i drugih obveznika plaćanja doprinosa o bruto plaći odnosno osnovici za plaćanje doprinosa i uplaćenim obveznim doprinosima,

- propisivanje obrasca i sloga za podno?enje mjesečne dokumentacije,

- izvje?ćivanje zainteresiranih subjekata o podacima koje vodi REGOS,

- izvje?ćivanje članova fonda o stanju sredstava na njihovim računima,

- izvje?ćivanje mirovinskih dru?tava o strukturi njihovih članova i promjenama članstva u fondu,

- raspoređivanje osiguranika, koji nisu u propisanom roku izvr?ili izbor obveznog fonda u jedan od obveznih fondova,

- zaprimanje prijava o pristupanju i promjeni članstva u obveznom fondu,

- upućivanje zahtjeva nadle?nom dr?avnom tijelu za pokretanje postupka prisilne naplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ?tednje.

- zaprimanje ugovora o mirovini od člana obveznog mirovinskog fonda odnosno člana njegove obitelji i izdavanje naloga obveznom mirovinskom dru?tvu za prijenos sredstava mirovinskom osiguravajućem dru?tvu ili Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i vođenje evidencije o istom,

- preuzimanje podataka iz dr?avnih matica radi izvje?ćivanja mirovinskog osiguravajućeg dru?tva o smrti korisnika i drugim relevantnim podacima u skladu sa zakonom,

- drugi poslovi utvrđeni zakonom i Statutom REGOS-a.

Poslove iz stavka 1. ovog članka REGOS mo?e obavljati i za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova temeljem ugovora s mirovinskim dru?tvom odnosno mirovinskim osiguravajućim dru?tvom.

Članak 4.

Osnivač REGOS-a je Republika Hrvatska. Pod uvjetima i na način određen ovom Uredbom i Statutom REGOS-a, osnivači REGOS-a mogu biti i druge pravne osobe.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju suosnivači REGOS-a putem ugovora kojeg će uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske sklopiti sa REGOS-om, na način i u skladu s odredbama Statuta REGOS-a.

Republika Hrvatska mora uvijek odr?avati natpolovični vlasnički udjel u REGOS-u.

Članak 5.

Tijela REGOS-a su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

Upravno vijeće donosi program rada i razvoja djelatnosti REGOS-a, nadzire njihovo izvr?avanje, odlučuje o financijskom planu i godi?njem obračunu, utvrđuje godi?nju naknadu koju plaćaju osnivači REGOS-a, predla?e Vladi Republike Hrvatske promjenu djelatnosti, donosi akte o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, akt o raspodjeli plaća zaposlenika i druge opće akte utvrđene Statutom REGOS-a, daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju REGOS-a prijedloge i mi?ljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Uredbom i Statutom REGOS-a.

Članak 7.

Upravno vijeće ima predsjednika i ?est članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.

Vlada Republike Hrvatske mo?e razrije?iti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Upravno vijeće za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, u skladu s općim aktima REGOS-a.

Članak 8.

Voditelj REGOS-a je ravnatelj.

Ravnatelj predstavlja i zastupa REGOS, organizira i vodi rad i poslovanje REGOS-a, poduzima i vodi sve pravne radnje u ime i za račun REGOS-a i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim dr?avnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvr?ava odluke Upravnog vijeća REGOS-a, obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom REGOS-a te je odgovoran za zakonitost rada REGOS-a.

Članak 9.

Ravnatelja imenuje i razrje?ava Vlada Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o ustanovama i Statutom.

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Ravnatelj REGOS-a ima jednog ili vi?e pomoćnika koje imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Djelokrug rada, ovla?tenja i odgovornost ravnatelja i pomoćnika ravnatelja REGOS-a pobli?e se utvrđuje Statutom.

Članak 10.

REGOS mo?e imati nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.

Sastav, osnivanje i poslovi tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Statutom.

Članak 11.

Stručni rad u REGOS-u obavlja se u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama REGOS-a, a vode ga pomoćnici ravnatelja.

Članak 12.

Ravnatelj REGOS-a ne mo?e bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća poduzimati pravne poslove o stjecanju, otuđenju i opterećenju nekretnina, kao ni pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju druge imovine čija je vrijednost veća od 500.000,00 kuna.

Pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine čija je vrijednost veća od 3.000.000,00 kuna ravnatelj mo?e poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća i Vlade Republike Hrvatske.

Ravnatelj mo?e dati, u granicama svojih ovlasti utvrđenih ovom Uredbom i Statutom, punomoć drugoj osobi da zastupaju REGOS u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim dr?avnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima, te u pravnom prometu, kao i za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga sukladno zakonu i Statutu.

Članak 13.

Sredstva za rad REGOS-a osigurat će se u dr?avnom proračunu Republike Hrvatske, iz uloga drugih osnivača, naknada od obveznih i dobrovoljnih mirovinskih dru?tava i mirovinskih osiguravajućih dru?tava, te iz drugih izvora.

Visinu i strukturu naknada te svaku promjenu naknada i vlasničke strukture REGOS-a mora odobriti Vlada Republike Hrvatske.

Članak 14.

REGOS će koristiti svoja sredstva, uključujući dobit ostvarenu svojim poslovanjem, isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti REGOS-a, u skladu sa Statutom REGOS-a.

Za preuzete obveze prema trećima REGOS odgovara svom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze REGOS-a.

Ostali osnivači jamče za obveze REGOS-a prema trećima do visine njihovih osnivačkih uloga u REGOS-u.

Članak 15.

Statut REGOS-a donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Statutom REGOS-a pobli?e se utvrđuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela REGOS-a, međusobna prava i obveze osnivača i REGOS-a, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja REGOS-a.

Članak 16.

O javnosti rada REGOS-a skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće REGOS-a najmanje jednom godi?nje podnosi Vladi Republike Hrvatske, osnivačima i Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja izvje?taj o radu REGOS-a.

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske imenuje privremenog ravnatelja REGOS-a koji će obaviti pripreme za početak rada ustanove, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Članak 18.

Upravno vijeće donosi Statut u roku od 60 dana od dana upisa ustanove u sudski registar.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/99-01/99
Urbroj: 5030104-99-1
Zagreb, 30. rujna 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mate?a, v. r.
zatvori
Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !