Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 26.9.2000 Uredba o osnivanju Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1867

Na temelju članka 26.L69754 Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. rujna 2000. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZATOČENE I NESTALE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručna služba Vlade za obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, a osobito:

– prikuplja, obrađuje i vodi cjelovitu evidenciju o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata, te o svim zatočenim ili nestalim osobama u Domovinskom ratu;

– prikuplja, obrađuje i vodi evidenciju o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih i pojedinačnih grobnica;

– izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;

– organizira i vodi razgovore o zatočenim i nestalim osobama sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i Bosnom i Hercegovinom;

– preuzima posmrtne ostatke zatočenih i nestalih osoba od Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije;

– prikuplja i obrađuje podatke o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica;

– organizira ekshumacije masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Članak 2.

Ured surađuje s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim Crvenim križem, te ostvaruje kontakt s udrugama građana koje okupljaju obitelji zatočenih ili nestalih osoba.

Članak 3.

Ured obavlja i poslove koji se odnose na zarobljene pripadnike neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija u Domovinskom ratu protiv Republike Hrvatske.

Ured, primjenom odredaba Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima, od 12. kolovoza 1949. godine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/92), provodi repatriranje i razmjenu zarobljenika iz stavka 1. ovog članka i nadzire provođenje odredaba Konvencije u vezi s postupanjem prema zarobljenicima, te uvjetima njihova smještaja na određenim lokacijama.

U rad Ureda, kada obavlja poslove iz stavaka 1. i 2. ovog članka, mogu se uključiti predstavnici Promatračke misije Europske zajednice i međunarodnih humanitarnih organizacija.

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, pri Uredu se osnivaju međuresorske radne skupine:

1. Radna skupina za proces ekshumacije i identifikacije

2. Radna skupina za prikupljanje podataka o nestalim osobama i mjestima masovnih grobnica

3. Radna skupina za traženje nestalih osoba na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, koja obavlja poslova utvrđene Sporazumom sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i UNTAES-a o djelovanju Potkomisije za zatočene i nestale za područje hrvatskog podunavlja, od 12. siječnja 1998. godine.

Članak 5.

U radne skupine iz članka 4. točaka 1. i 2. ove Uredbe, imenuju se predstavnici ministarstava i humanitarnih organizacija, po potrebi.

U Radnu skupinu iz članka 4.#clanak4 točke 3. ove Uredbe, imenuju se predstavnici Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, te predstavnici utvrđeni Sporazumom sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i UNTAES-a o djelovanju Potkomisije za zatočene i nestale za područje hrvatskog podunavlja, od 12. siječnja 1998. godine.

Članak 6.

Akt o osnivanju i djelokrugu rada radnih skupina iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika Ureda.

Članak 7.

Ured u okviru svog djelokruga rada surađuje s:

– Međunarodnim odborom Crvenog križa (ICRC);

– Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP);

– Promatračkom misijom Europske zajednice (ECMM);

– Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OSCE);

– Komisijom Ujedinjenih naroda za ljudska prava;

– Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu (ICTY);

– drugim međunarodnim organizacijama za traženje nestalih osoba.

Članak 8.

Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade.

Predstojnik je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

Članak 9.

Predstojnik Ureda, u odnosu na državne službenike i namještenike Ureda, ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 10.

Način rada Ureda uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda. Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda odredit će se potreban broj službenika i namještenika Ureda s opisom njihovih poslova, kao i potrebnim uvjetima za obavljanje tih poslova, te druga pitanja značajna za rad Ureda.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda donosi predstojnik Ureda.

Članak 11.

Ured podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske najmanje dva puta godišnje (polugodišnje i godišnje izvješće).

Članak 12.

Ured preuzima državne službenike i namještenike koji su obavljali stručne i administrativne poslove za Komisiju za zatočene i nestale.

Članak 13.

Ured preuzima prostor i opremu koju je koristila Komisija za zatočene i nestale.

Članak 14.

Ured koristi sredstva koja su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2000. godinu bila osigurana za rad Komisije za zatočene i nestale.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Komisije za zatočene i nestaleL69756 (»Narodne novine«, br. 46/93 i 13/95).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/00-01/47
Urbroj: 5030104-00-2
Zagreb, 21. rujna 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 
zatvori
Uredba o osnivanju Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !