Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Ureda za lektoriranje ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 23.2.2005 Uredba o osnivanju Ureda za lektoriranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

437

Na temelju članka 26.L258304 Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. veljače 2005. godine, donijela

UREDBU

o osnivanju Ureda za lektoriranje

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured za lektoriranje (u daljnjem tekstu: Ured) kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske, utvrđuju poslovi i zadaci Ureda, način upravljanja Uredom, te okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova Ureda.

Članak 2.

Ured se osniva sa zadaćom da tekstove zakona i drugih propisa koje predlaže ili donosi Vlada Republike Hrvatske jezično uredi prema hrvatskom standardnom jeziku (pravopisno, gramatički i leksički).

Zadaća Ureda je i ujednačavanje hrvatskoga standardnog jezika u zakonima i drugim propisima koje predlaže, odnosno donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ured obavlja poslove lektoriranja za potrebe Vlade Republike Hrvatske, ministarstava i drugih tijela državne uprave.

Nakon obavljenog lektoriranja Ured izdaje potvrdu da je nacrt prijedloga propisa ili drugog akta jezično pregledan i usklađen s pravilima hrvatskoga jezika.

Članak 4.

Ministarstva i druga tijela državne uprave obvezna su, prije upućivanja nacrta prijedloga propisa u postupak Vlade Republike Hrvatske, a u pravilu prije pribavljanja mišljenja nadležnih tijela, pribaviti potvrdu Ureda o obavljenom lektoriranju.

Članak 5.

Radom Ureda upravlja predstojnik kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Za svoj rad i rad Ureda predstojnik je odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

U odnosu na državne službenike Ureda predstojnik Ureda ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 6.

Predstojnik Ureda ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri predstojnik.

Zamjenika predstojnika Ureda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika Ureda, a za svoj rad odgovoran je Vladi Republike Hrvatske i predstojniku Ureda.

Članak 7.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova Ureda, opis njihovih poslova, zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za obavljanje tih poslova, te njihova prava i odgovornosti.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda predstojnik Ureda donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 8.

Državne službenike koji su u Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave obavljali poslove lektoriranja, preuzet će Ured, danom stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Državni službenici iz stavka 1. ovog članka koji ne budu raspoređeni u Uredu stavljaju se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske u skladu s općim propisima koji se odnose na državne službenike i namještenike, ukoliko u ministarstvu odnosno drugom tijelu državne uprave ne postoji potreba za njihovim daljnjim radom.

Članak 9.

Danom preuzimanja državnih službenika iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe, Ured preuzima i financijska sredstva koja su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2005. godinu osigurana za plaće tih državnih službenika.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/05-01/04
Urbroj: 5030109-05-3
Zagreb, 17. veljače 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Ureda za lektoriranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !