Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Ustanove za organiziranje i provođenje Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 30.6.1998 Uredba o osnivanju Ustanove za organiziranje i provođenje Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3.L57709 stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 12.L57711 stavaka 1. i 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 1998. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU USTANOVE ZA ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE DRUGIH SVJETSKIH VOJNIH IGARA U ZAGREBU 1999. GODINE

Članak 1.

Osniva se Ustanova za organiziranje i provođenje Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine.

Sjedište Ustanove je u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 1.

Članak 2.

Ustanova za organiziranje i provođenje Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine (u daljnjem tekstu: Ustanova 2 SVI), sukladno Ugovoru između Međunarodnog vijeća za vojni šport i Ministarstva obrane Republike Hrvatske, obavljat će poslove iz sljedećih djelatnosti:

- poslovi iz djelatnosti športa,

- poslovi iz tjelesne kulture,

- poslovi iz djelatnosti informiranja,

- poslovi organiziranja smještaja sudionika igara,

- poslovi organiziranja prijevoza sudionika igara,

- poslovi organiziranja pružanja zdravstvene i druge skrbi sudionicima igara,

- drugi poslovi nužni za organiziranje i provođenje Drugih svjetskih vojnih igara.

Članak 3.

Ustanovom 2 SVI upravlja Upravno vijeće kojeg čine:

- general pukovnik Pavao Miljavac, predsjednik Vijeća,

- general bojnik Vladimir Zagorec,

- general bojnik Ljubo Ćesić,

- general bojnik Ivan Tolj,

- stožerni brigadir Markica Rebić,

- stožerni brigadir Miljenko Galić,

- bojnik Držislav Tadić,

- mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija,

- mr. Ivan Penić, ministar unutarnjih poslova,

- Marina Matulović-Dropulić, gradonačelnica Grada Zagreba,

- Antun Vrdoljak, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.

Upravno vijeće iz stavka 1. ovoga članka obavlja dužnost Organizacijskog odbora Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine.

Upravno vijeće donosi Statut Ustanove 2 SVI, a donosi po potrebi i druge opće akte nužne za organiziranje i provođenje Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine.

Članak 4.

Voditelj Ustanove 2 SVI je direktor.

Za direktora Ustanove 2 SVI imenuje se general pukovnik Josip Lucić.

Direktor Ustanove 2 SVI podnijet će prijavu za upis Ustanove 2 SVI u sudski registar.

Članak 5.

Radi organiziranja i provođenja Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine, Upravno vijeće može imenovati posebno stručno vijeće ili stručne voditelje za pojedine poslove organiziranja i provođenja igara.

Članak 6.

Sredstva potrebna za osnivanje i početak rada Ustanove 2 SVI u 1998. godini osigurat će Vlada Republike Hrvatske.

Sredstva za provođenje Drugih svjetskih vojnih igara 1999. godine planirat će, na svojoj poziciji, Ministarstvo obrane u okviru sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu.

Za obveze Ustanove 2 SVI nastale u svezi s organiziranjem i provođenjem Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine, zajedno s Ustanovom 2 SVI, solidarno i neograničeno odgovara Republika Hrvatska.

Članak 7.

Na športski materijal koji se uvozi radi organiziranja i provođenja Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine ne plaća se carina.

Članak 8.

Nakon završetka Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine, Upravno vijeće Ustanove 2 SVI će, najkasnije do 1. prosinca 1999. godine, sačiniti izvješće o Drugim svjetskim vojnim igrama, uključujući izvješće o financijskom poslovanju Ustanove 2 SVI, i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske, koja će donijeti odluku o prestanku Ustanove 2 SVI, provođenjem postupka njene likvidacije.

Sredstva koja ostanu nakon provođenja postupka likvidacije Ustanove 2 SVI prihod su državnog proračuna.

Eventualni gubici nastali organiziranjem Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine podmirit će se iz državnog proračuna.

Članak 9.

Inspekcijski nadzor nad radom Ustanove 2 SVI u organiziranju Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine obavlja Ministarstvo obrane.

Upravni nadzor nad radom Ustanove 2 SVI u organiziranju Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine obavlja Ministarstvo uprave.

Nadzor nad financijskim poslovanjem Ustanove 2 SVI u organiziranju Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine obavljaju Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 620-03/97-01/07
Urbroj: 5030107-98-7
Zagreb, 25. lipnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Ustanove za organiziranje i provođenje Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !